OSN-SAbstraktOSN-E

Chromatografie na tenké vrstvě je aplikací plošného uspořádání kapalinové chromatografie. Složky na chromatogramu putují v podobě skvrn, detekují se vhodnou fyzikální nebo chemickou metodou. Výhodou plošného uspořádání je možnost současné analýzy libovolného počtu standardů k potvrzení identity jednotlivých komponent.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·       Chromatografie

·       Iontoměničová chromatografie

·       Kapalinová chromatografie

·       Chromatografie na papíře

·       Gelová permeační chromatografie

 

 

OSN-STextOSN-E

 

Chromatografie na tenké vrstvě

 

Sorbenty pro tenkovrstvou chromatografii

Pro separaci látek na principu adsorpčního mechanismu se využívají běžné adsorbenty jako je silikagel, oxid hlinitý, křemelina, celit, škrob, práškový polyamid atd. Velikost zrn se pro běžnou separaci pohybuje v rozmezí 30 - 50 µm, menší částice se používají u tzv. vysokoúčinných tenkých vrstev. Komerčně jsou známy např. folie Silufol (silikagel), Alufol (oxid hlinitý) , Lucefol (celulóza). Tloušťka fixované vrstvy sorbentu bývá 0,1 - 0,25 mm. Pro zpevnění vrstev se používá sádra nebo škrob. Hotové desky se dodávají buď bez příměsí nebo s příměsí fluorescenčního indikátoru, který umožňuje mnohdy snazší detekci. Kromě klasických sorbentů se používají i modifikované sorbenty na bázi silikagelu, na němž jsou chemicky vázány polární nebo nepolární funkční skupiny vykazující selektivitu k určitým typům látek. Některé sepharosové vrstvy se využívají pro gelovou tenkovrstvou chromatografii.

 

 

Vyvíjecí komory

Pro vyvíjení tenkých vrstev jsou použitelné stejné komory jako pro chromatografii na papíře, často se však používají komory sendvičového typu, u nichž je jen malý prostor mezi vrstvou a stěnou komory. Tyto komory se vyznačují dobrou reprodukovatelností hodnot RF, protože v nich dochází k rychlému a stabilnímu nasycení atmosféry parami rozpouštědlového systému. Stupeň nasycení komory značně ovlivňuje kvalitu dělení, tvar skvrn a reprodukovatelnost výsledků.

 

 

Volba sorbentu a rozpouštědlového systému v tenkovrstvé chromatografii

Při použití tenké vrstvy jako nosiče zakotvené fáze se postupuje podle zásad uvedených u papírové chromatografie. Při volbě sorbentu i mobilní fáze se vychází vždy z povahy separovaných látek.

 

1.       Látky rozpustné v organických rozpouštědlech. Nepolární látky se dělí adsorpčně nebo na obrácených fázích, středně polární látky se chromatografují na principu adsorpčním. Silikagel je vhodný pro látky neutrální a kyselé, oxid hlinitý pro mírně polární látky neutrální a bazické.

 

2.       Látky rozpustné ve vodě. Látkám neiontového charakteru vyhovuje separace na principu rozdělovacím (prášková celulóza) s volnými mobilními fázemi.

 

Rozpouštědlo použité při adsorpční chromatografii jako mobilní fáze je samo také adsorbováno, přičemž dochází k soutěžení mezi chromatografovanou látkou a rozpouštědlem. Čím je chromatografovaná látka polárnější ve vztahu k mobilní fázi, tím je více zadržována adsorbentem a hodnoty RF klesají. Podle polarity se běžně užívaná rozpouštědla sestavují do tzv. eluotropní řady:

 

parafinový olej

hexan

cyklohexan 

chlorid uhličitý

benzen

dichlormethan

chloroform

diethylether

1-butanol

pyridin

aceton

propanol   

nepolární lipofilní rozpouštědla

kyselina octová

metanol

voda

formamid

polární (hydrofilní) rozpouštědla

 

Orientační pomůcka pro volbu separačního systému.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová