*v - vyšetření formalizované

Sdělovaná laboratorní vyšetření pacienta.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

test_n

a

1

1

indikace testování číselných hodnot

 

0, 1, 2

viz seznam hodnot

pokyny:

viz test_n - pokyny

 

test_f

a

1

1

indikace testování form. textu MTV

 

0, 1, 2

viz seznam hodnot

pokyny:

viz test_n - pokyny

 

garant_dat

e

 

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

 

pokyny:

viz garant_dat - pokyny

nové od

DS3.01.01

vr

e

 

+

blok vyšetření (vlastní obsah)

 

 

pokyny:

viz vr - pokyny

poznámky:

obsahuje jednotlivá vyšetření pacienta k jednotlivým událostem

 

dat_vb

a

 

1

datum a čas vytvoření bloku vyšetření

formát DTS

poznámky:

viz dat_vb - poznámky

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*v

poznámky k celému bloku:

 

Viz DS - schéma blokové  - V, VR, VRN.

 

Pořadí sdělování bloků vr není určeno a nelze je ani patřičně definovat. Je věcí příjemce, aby vše patřičně zpracoval.

Standardně jsou položky zasílány v blocích vr v časové sounáležitosti a v logickém pořadí tak, jak jsou běžně zobrazované v nálezové sestavě odesílatele (například v sestavách vydávaných LIS).

 

Poznámka:

Obecné prohlížecí programy musí vždy umět setřídit bloky vr z hlediska času události (vzestupně) a pokud možno i z hlediska vhodného pořadí položek (dle systémů a případně i dle lokálních skupin definovaných v LČLP nebo dle obecné kategorie ”katnal” definované v NČLP) - není-li odesílatelem již rovnou dodáváno logicky uspořádané - viz prot_kom.

 

test_n, test_f

seznam hodnot:

Test ve vztahu k číselné hodnotě meze dolní a horní nebo ve vztahu k MTV (viz NČLP):

0 = netestováno

1 = testováno, vše je v povolených mezích (respektuje povolený výčet)

2 = testováno, ale alespoň jedna z položek je mimo meze (není ve výčtu) - tato položka (tyto položky) je  (jsou) označeny v příslušném bloku vr  - viz atribut ”ind_test_nf”

 

pokyny:

Indikace testu se vztahuje k celému bloku v, tj. ke všem v něm použitým blokům vr.

 

garant_dat

pokyny:

Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Jedná se o garanta dat obsažených v následujících blocích - garantuje "výsledky" jako celek.

 

vr

pokyny:

Blok v je vázán pouze k příslušnému pacientovi. Musí obsahovat alespoň jeden blok vr a může obsahovat několik bloků vr. Každý blok vr  je vázán k jednomu konkrétnímu času události a k jedné konkrétní laboratorní položce. Několik bloků vr může být vázáno ke stejnému času události (pořadí jejich sdělování není předepsáno, je doporučeno - viz výše v poznámkách k celému bloku).

Viz též událost.

 

dat_vb

poznámky:

Datum a čas vytvoření bloku nemá přímý vztah k datumu a času vydání výsledku laboratoří (byť mohou být oba časy v některých situacích totožné). Zde se jedná pouze o čas vytvoření tohoto bloku.