OSN-SAbstraktOSN-E

Volná podjednotka beta HCG je doporučeným laboratorním parametrem pro screening vrozených vývojových vad v I. trimestru spolu s PAPP-A v 10-13. (+6) týdnů těhotenství a ultrazvukovým vyšetřením plodu- nuchální translucence. Vyšetření volné podjednotky beta hCG má svou roli i v onkologické diagnostice trofoblastických nádorů a seminomů u mužů.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 HCG

 hCG beta podjednotka

 hCG beta podjednotka - volná

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Pokud se nejedná o těhotnou ženu, hladina hCG by neměla přesáhnout fyziologické rozmezí bez ohledu na pohlaví a věk.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Indikace k vyšetření hCG mimo těhotenství jsou nádory vycházející ze zárodečných buněk, mola hydatidosa, choriokarcinomy, testikulární nádory u mužů. Mezi rizikové jedince ohroženy nádory ze zárodečných buněk patří muži s kryptorchismem, testikulární nádor u dvojčete, pacient s testikulárním nádorem v remisi ohrožený nádorem na kontralaterální straně. Další indikací je časný záchyt ektopické gravidity, diagnoza spontánního potratu či trisomie 21 chromozomu.

Prevalence (%) zvýšené koncentrace HCG u různých malignit: choriokarcinom (100%), mola hydatidosa (97%), testikulární tumor ze zárodečných buněk (48-86%), pankreatický adenokarcinom (11-80%), karcinom vycházející z pankreatických ostrůvků (22-50%), žaludeční karcinom (0-52%), ovariální epiteliální karcinom (18-41%), seminom (10-22%), kolorektální karcinom (0-37%), karcinom plic (0-36%), hepatom (17-21%), karcinom prsu (7-25%), renální tumor (10%), nádory tenkého střeva (13%).

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

celkové HCG                        u mužů a premenopauzálních žen        < 5 IU/l

                                              u postmenopauzálních žen                  < 10 IU/l

free beta-HCG                                                                                     < 0,2 IU/l

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Při delším stání vzorků při laboratorní teplotě dochází k disociaci intaktní molekuly na volné podjednotky a jejich koncentrace ve vzorku se mění.

Nádory produkovaný HCG je většinou ve formě intaktní molekuly, volná beta podjednotka je uvolňována jen v minimálním množství. Trofoblastické tumory produkující HCG vykazují mikroheterogenitu danou rozdílností peptické struktury (tzv. nahé HCG), modifikací navázaných sacharidových zbytků (jejich biologická aktivita závisí na míře glykosylace), alterací v terminální sialové kyselině, tzv. asialo-HCG nebo samotná fragmentace HCG.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Vyšetření volné koncentrace beta-podjednotky HCG (free beta‑HCG) je umožněno vhodnou kombinací monoklonálních protilátek použitých v analytickém systému. Trofoblastické tumory produkují tzv. nahé HCG, které mají rozdílnou strukturu peptidů a nemusí být rozpoznatelné standardními HCG kity, velice to závisí na firemních reagenciích. U postmenopauzálních žen s renální insuficiencí může hladina HCG dosahovat až desetinásobných hodnot i bez výskytu nádorových onemocnění, což je způsobeno sníženou renální eliminací. 

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení koncentrace free beta‑HCG v krvi se uplatňuje především při včasné diagnostice trisomie 21 - Downova syndromu během prvního trimestru gravidity.

Vyšetření volného beta‑HCG má význam i v onkologické diagnostice (negonadální, gonadální a extragonadální choriokarcinomy, seminomy a jejich metastázy). Určitá část seminomů produkuje výhradně volnou beta-podjednotku. Napomáhá také v rozlišení maligního a benigního trofoblastického nádoru (poměr beta‑HCG/HCG u maligních nádorů bývá vyšší než u nádorů benigních). Ektopická produkce HCG byla popsána u řady různých histologických typů karcinomů. Nejčastěji je nacházena u karcinomů měchýře, pankreatu, děložního hrdla, ovaria, plic, prsu, žaludku a tlustého střeva.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E             

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

Doporučení pro laboratorní screening vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství, Klinická biochemie a metabolismus 2/2006, str. 128-129

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jiřina Lukášková (2008)