NČLP - Vztah k lokálnímu číselníku

 

 

Technický popis

 

Viz též:

NČLP - Definice v NČLP

NČLP - Vzor pro LP

NČLP - Seznam

 

 

Nástroj slouží pro vyznačení těch položek NČLP, ke kterým má uživatel své identické protějšky ve svém lokálním v laboratoři (v LIS) používaném současném číselníku. Vyznačení se realizuje volbou nabídky "zpracovává se". Takto vyznačené položky se stávají součástí Lokálního číselníku laboratorních položek (LČLP), se kterým dále uživatel pracuje (je k dispozici řada potřebných nástrojů). Vyznačení musí být realizováno odpovědně a korektně!

 

 

Praktické informace k NČLP a LČLP - viz NČLP - otázky a odpovědi

 

 

Dialogové položky

 

V následujícím popisu jsou údaje k národním položkám, které jsou pro uživatele k dispozici pouze v režimu čtení, popisované menším typem písma.

 

Název v NČLP

Základní název položky v NČLP vyplývající z její definice.

 

Kód v NČLP

Kód, pod nímž je tato položka identifikována pro potřeby systému SLP. Využívá se v LČLP.

 

Gesce

Gesce příslušné odborné společnosti - z číselníku gescí.

 

Vznik

Typ položky z hlediska jejího vzniku a dalšího zpracování.

Významná informace využívaná v Datovém standardu i při práci v NČLP - viz číselník.

 

 

Definiční prvky - systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka

Lze provázat pouze ty položky NČLP a LČLP, u kterých odpovídají systémy, komponenty a druhy veličin. Pokud není vytvořena varianta s vhodnou procedurou, lze použít proceduru zástupnou (*), jednotky lze přepočítávat. Podrobné informace budou nabídnuté po stisknutí příslušného tlačítka.

 

Systém - ohraničená část reálného světa, existující v čase a prostoru - množina elementů a jejich vztahů.

Komponenta - složka (např. analyt, entita aj.). Definovatelná část systému.

 

Procedura - soustava operací, specificky popsaná, která se používá u určitého měření podle určité metody.

(Poznámka k proceduře - upřesnění, odkaz na jiné podobé procedury, komentář k proceduře.)

 

Druh veličiny - významný znak jevu, organizmu, nebo látky, který lze odlišit kvantitativně a určit kvalitativně.

 

Jednotka - veličina přijatá konvencí, pomocí které jsou jiné veličiny stejného druhu porovnávány.

 

 

Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního - Neřešíme

V lokálním číselníku nemá položka svůj protějšek, laboratoř se s ní vůbec nezabývá.

Před zahájením práce s NČLP a LČLP jsou takto označeny všechny položky.

 

Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního - Informační text

V lokálním číselníku nemá položka svůj protějšek, laboratoř k ní pouze připojuje fakultativní text pro svoji vnitrolaboratorní potřebu (poznámky atd).

Z hlediska přístupu k položce jsou varianty "neřešíme" a "informační text" prakticky totožné.

 

Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního - Řešíme jinou položkou

V lokálním číselníku nemá položka svůj identický protějšek, ale laboratoř ji může zpracovat jinou procedurou.

Vyplňuje se především tam, kde probíhá oboustranná komunikace s LIS a kde tato data využívá spolupracující LIS.

 

Kód z NČLP - pokud je zvolena varianta "řešíme jinou položkou"

Kód odpovídající položky z NČLP, mající identický protějšek v lokálním číselníku (viz "řešíme jinou položkou").

 

Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního - Zpracovává se

Položka NČLP má v lokálním číselníku identický protějšek.

 

Lokální kód

Kód odpovídající položky z lokálního číselníku (dle LIS uživatele).

Zadává se pomocí přilehlého tlačítka.

 

Lokální položka - tlačítko

Pro položky označené jako "zpracovává se" lze vstoupit do dialogů "LČLP".

V praxi je výhodnější zadávat lokální kód současně s dalšími údaji a to najednou prostřednictvím dialogů pro práci s LČLP.

 

 

Poznámky k vazbě mezi NČLP a lokálním číselníkem:

Další významné informace o národní položce - uživatel musí posoudit, zda lze opravdu provázat tuto položku NČLP s jeho zamýšlenou položkou lokální.

 

Poznámka 1

Bližší informace o "technických" vlastnostech  položky NČLP - typově musí národní i lokální korespondovat.

 

Poznámka 2

Bližší informace o vlastnostech  položky NČLP - hodnotou musí národní i lokální korespondovat.

 

Poznámka 3

Informace významné z hlediska tvorby vazeb mezi položkou národní a lokální. Důležitá upozornění.

 

MTV

Tlačítko dává možnost vyhledání informací k obsahům matic textových výsledků MTV1 až MTV4.

 

Návrat

Ukončení dialogu a návrat do hlavního menu

 

(Další tlačítka jsou popsána v hlavním dialogu "NČLP".)