LČLP - Lokální číselník

 

 

Technický popis

 

Viz též:

LČLP - Podklady pro LP - 1

LČLP - Podklady pro LP - 2

LČLP - Definice v NČLP

LČLP - Seznam

 

 

Praktické informace k NČLP a LČLP - viz NČLP - otázky a odpovědi

 

 

Viz též podrobný návod k přípravě a údržbě papírové a hypertextové LP:

LP - příprava - postup, návod, příklad

 

 

 

Dialogové položky - viz též výše uvedený "technický popis"

 

Upozornění:

Z hlediska Datového standardu jsou většinu povinné pouze položky "Lokální kód", "Jednotka lokální" a "Přepočítací faktor". V případě realizace on-line objednávek do LIS bývá povinný "Materiál" a "Odběr do" (z dialogů "pro LP"). Povinnost nebo nepovinnost však vyplývá z typu užívaného LIS a dalších konkrétních podmínek.

Rozsah, v jakém budou popisy jednotlivých lokálních položek zpracovávané, je věcí uživatele a je přímo úměrný jeho nárokům na systém a jeho služby.  Čím více informací bude vloženo, tím více informací může být využito při tvorbě dokumentace, Laboratorní příručky, ve spolupracujícím LIS, NIS nebo IS praktického lékaře atd.

 

Tento dialog je v režimu pro zápis k dispozici pouze pro správce lokálního číselníku "SLC", ostatním uživatelům je k dispozici jen v režimu čtení.

 

 

Lokální kód

Kód položky v lokálním číselníku příslušného používaného LIS. Vyplňuje se dle pokynů tvůrců LIS.

 

Gesce lokální

Určuje příslušnou část laboratoře, která má údržbu popisů této položky ve své gesci (odpovídá za správnost údajů). Nepovinné.

 

Národní kód

Kód odpovídající položky z NČLP, která koresponduje s touto aktuální položkou (je na ni navázaná).

 

Název pro LP 1

Plný název položky doporučovaný jako základní přesný název pro Laboratorní příručku. Konstruuje se automaticky, obdobně jako v NČLP.

Název pro LP 1 doporučujeme ponechat, neměnit. Vzhledem k tomu, že k automatické konstrukci názvu jsou využívány lokální části příslušných číselníků (systémů, komponent, druhů veličin a procedur), mohou být některé požadované změny realizovány automaticky. Hromadné přegenerování tohoto názvu ve všech položkách LČLP umožňuje funkce "Aktualizace kódů" nabízená v dialogu "Počáteční nastavení systému" (v menu Systém).

 

Název pro LP 2

Individuálně upravený název položky používaný jako běžný zkrácený název pro Laboratorní příručku a do sestav.

Konstrukce názvu a jeho další údržba je věcí uživatele, systém na počátku pouze nabízí základní formu ve tvaru SYST_komponenta. Tento název je nejčastěji zařazován do Laboratorní příručky, pracuje se s ním v nálezových sestavách a bývá též na žádankách.

 

Zkratka

Fakultativní zkrácený kód položky v lokálním číselníku příslušného používaného LIS. Vyplňuje se dle pokynů tvůrců LIS. V některých systémech označováno jako "klíčové slovo metody".

 

Text do LP

Stručný úvodní fakultativní text k položce do LP. Doporučeno především ke speciálním a atypickým položkám.

 

Přístup - zpracováváme

Přístup k položce z hlediska laboratoře - položku laboratoř zpracovává kompletně.

 

Přístup - spolupracující laboratoř

Přístup k položce z hlediska laboratoře - zasílá se ke zpracování dále uvedené spolupracující laboratoři.

Pokud je zvolena tato varianta, je nutné vyplnit informaci o spolupracujícící laboratoři.

 

Poznámka:

Číselník spolupracujících laboratoří je na počátku prázdný, uživatel si jej musí naplnit podle aktuálního stavu.

 

Přístup - doporučujeme

Přístup k položce z hlediska laboratoře - zpracování laboratoř nezajišťuje, ale uvádí v LP své doporučení.

Doporučení může obsahovat informace o tom, kdo jiný zajišťuje tato vyšetření, jak lze postupovat atd. Doporučení je zapisováno do uživatelem zvolené položky (například "Text do LP" nebo jiné), pro laboratorní položky tohoto typu lze využívat možností individuálních formulářů - viz "Formulář Z/S".

 

Spolupracující laboratoř

Tlačítko = Nástroj pro výběr příslušné spolupracující laboratoře, která zpracovává tuto položku. Viz číselník spolupracujících laboratoří (menu Číselníky).

Položka = Odkaz na příslušnou spolupracující laboratoř; podrobnější informace jsou v číselníku "spolupracujících laboratoří".

Po stisknutí tlačítka lze zadat příslušnou spolupracujícící laboratoř. Vyplňuje se jen tehdy, když je zvolena varianta "Přístup - spolupracující laboratoř".

 

Škála lokální

Odkaz do souboru škál, kde je pod tímto kódem uložena interpretační škála k této aktuální položce. Viz též tlačítko "Škála" a příslušné dialogy.

Kód škály je prvotně nabízen stejný, jako je v NČLP. Pokud bude k této lokální položce vytvořena škála s jiným kódem, lze ji prostřednictvím této dialogové položky správně navázat.

Prostřednictvím tlačítka (na konci položky - se symbolem šipky) lze "rozbalit" seznam všech již založených škál vázaných ke komponentě této položky (na národní i lokální úrovni).

Odkaz lze editovat.

 

Synonyma pro LP (tlačítko)

Tlačítko pro vyvolání dialogu pro zadání až 4 synonym názvu lokální položky v délce max. 55 znaků.

Synonyma lokální položky lze použít při generování hypertextu, zpracování seznamu položek LČLP do RTF souboru (podle nastavení přístupu k lokálním synonymům v příslušné sestavě pro položky LČLP).

Přes synonyma lze rovněž vyhledávat lokální položku (tlačítko Hledání v seznamu lokálních položek).

 

Synonyma pro LP (textové pole za tlačítkem) - v tomto poli je zobrazeno první synonymum názvu lokální položky. Synonymum nelze editovat. (Slouží pouze pro informaci, zda jsou synonyma zádána.)

 

Relevantní SOP

Odkaz do skupiny dokumentů "SOP", kde je uložen relevantní lokální dokument SOP k této položce. Viz též tlačítko "SOP" a příslušné dialogy.

Prostřednictvím tlačítka (na konci položky - se symbolem šipky) lze "rozbalit" seznam všech již založených lokálních dokumentů typu SOPA a SOPV a vybrat vhodný odpovídající dokument svázaný s touto položkou, nebo obsah této dialogové položky vymazat. Díky této vazbě pak může být připojován obsah příslušného dokumentu SOP do Laboratorní příručky nebo jiných sestav (celý nebo jen vybrané body osnovy).

 

Příznak pro LP

Max 8 libovolných znaků, pomocí kterých bude možné volit množinu položek do jednotlivých sestav Laboratorní příručky.

Lze používat libovolná písmena nebo číslice s vlastní symbolikou.

Například: Z = základní paleta laboratoře, R = vše, co se vyšetřuje rutinně, U = vše, co lze vyšetřit urgentně, O = položky, které lze objednávat, N = položky, které se objevují v nálezových sestavách, S = speciální vyšetření atd.

K jedné položce může být připojeno až 8 takových příznaků (například ZRUON).

Příznak je využíván v dialozích "Definice sestav pro položky LČLP", slouží jako filtr.

 

Relevantní text Z/S

Odkaz do skupiny dokumentů "Texty k LČLP", kde je uložen základní relevantní text k této položce. Doporučujeme pro tiskovou formu Laboratorní příručky (vztahuje se k levé položce).

 

Odkaz do skupiny dokumentů "Texty k LČLP", kde je uložen speciální relevantní text k této položce. Doporučujeme pro hypertextovou formu Laboratorní příručky (vztahuje se k pravé položce).

 

Prostřednictvím tlačítka (na konci položky - se symbolem šipky) lze "rozbalit" seznam všech již založených lokálních textů k LČLP = nástroj pro vytvoření i zrušení odkazu na text. Díky této vazbě pak může být připojován obsah příslušného textu do Laboratorní příručky nebo do jiných sestav.

Pro tiskovou formu LP bude text připojován přímo k položce a proto bude většinou stručný a bez dalších odkazů.

Pro hypertextovou formu LP bude text připojován ve tvaru odkazu, může být podrobný a může obsahovat další vhodné hypertextové odkazy.

 

Formulář Z/S

Odkaz na základní formulář pro popis položky. Viz "Definice formulářů pro položky LČLP" v menu "Dokumenty a texty" (vztahuje se k levé položce).

 

Odkaz na speciální formulář pro popis položky. Viz "Definice formulářů pro položky LČLP" v menu "Dokumenty a texty" (vztahuje se k pravé položce).

 

Prostřednictvím tlačítka (na konci položky - se symbolem šipky) lze "rozbalit" seznam všech již založených formulářů a vybrat požadovaný = nástroj pro vytvoření i zrušení odkazu na formulář. Díky této vazbě pak může být pro tiskovou nebo hypertextovou formu LP volen individuální formulář, připravený pro konkrétní sestavu s ohledem na konkrétní položku nebo skupinu položek.

Tyto připravené odkazy jsou využívány v dialozích pro přípravu sestav - viz "Definice sestav pro položky LČLP" v menu "Dokumenty a texty".

 

Pokud je vytvořen odkaz na základní formulář, je k dispozici tlačítko "Náhled LP", které zajistí vytvoření konkrétní sestavy pro tuto položku a zvolený "základní" formulář. Tlačítko slouží pro kontrolu formuláře a kontrolu obsahu této lokální položky.

 

Skupiny

Položky LČLP lze vhodně zařazovat do skupin podle představ uživatele a vytvořené skupiny lze pak využívat při tvorbě Laboratorní příručky nebo jiných sestav.

Jedna položka může být zařazena až do 6 skupin.

Skupiny lze využívat v dialozích "Definice sestav pro položky LČLP", slouží jako filtr.

Číselník skupin si vytváří uživatel (dodává se předpřipravený, ale lze jej libovolně upravovat a naplňovat).

 

Typ položky

Typ položky z hlediska dialogu. Významná položka pro Datový standard.

Údaj se přenáší z NČLP, v malém povoleném rozsahu jej lze upravit (například typ NF lze redukovat na N nebo jen F). Pracuje se s národním číselníkem.

 

Formát referenčních mezí

Určuje zda a v jakém tvaru by měly být zobrazovány referenční meze k této položce.

Údaj se přenáší z NČLP.

 

Formát hodnoty

Formát, v jakém by měla být zobrazována hodnota položky (výsledek). Využívá Datový standard.

Údaj se přenáší z NČLP, v povoleném rozsahu jej lze upravit, zejména s ohledem na jednotku lokální (pokud se odlišuje od jednotky národní).

 

Skupina pro nálezy

Základní logické zatřídění položky do běžného nálezu - pořadí zobrazování (fakultativní, pro některé LIS a případně též pro spolupracující NIS). Vyplňuje se dle pokynů tvůrců LIS.

 

Jednotka lokální

Jednotka lokální se může lišit od jednotky v NČLP jen je-li totožný druh veličiny a je-li korektně vyplněn přepočítací faktor.

Jednotka národní je viditelná na záložce "Definice v NČLP".

 

Přepočítací faktor

Platí, že "jednotka v NČLP = přepočítací faktor x jednotka lokální".

Přepočítací faktor se vztahuje k jednotce, ne k hodnotě!

Pozor, u položky národní a provazované položky lokální musí být vždy totožné druhy veličin!

Příklad:

V NČLP se pracuje například s litry, v LČLP s mililitry, pak je vztah "1l = 1000 x 1ml" a přepočítací faktor je 1000.

V NČLP se pracuje s rozměrem 1, v LČLP s %, pak je přepočítací faktor 100.

Přepočítací faktor se projeví také při zakládání nových škál - pokud budete vycházet ze škál národních, bude připravena lokální škála v odpovídajících jednotkách a s odpovídajícím přepočtem.

 

Mez stanovitelnosti dolní

Nejnižší koncentrace, kterou lze stanovit s požadovanou nejistotou

 

Mez stanovitelnosti horní

Nejvyšší koncentrace, kterou lze stanovit originálním měřícím postupem s požadovanou nejistotou (tj. bez ředění).

 

Specifikace procedury

Formalizovaný doplňující údaj k proceduře; procedura je určena odpovídající navázanou položkou NČLP. Fakultativní, jen pro speciální použití.

 

Poznámka k proceduře

Upřesnění procedury (metody stanovení) pro potřebu laboratoře - volným textem - fakultativní.

 

Autorské poznámky

Další informace k lokální laboratorní položce připojené "správcem lokálního číselníku".

Využití této položky je plně věcí správce SLC.

 

Aktualizace

Kdy byla položka naposledy aktualizována.

Autor, který realizoval poslední aktualizaci.

 

Stav - rozpracováno

Popis položky je připravován, může být ještě zásadně měněn.

Položku nelze zařazovat do žádných vydávaných sestav.

 

Stav - dokončeno

Autor položku kompletně dokončil (včetně "podkladů pro LP" a dalších údajů), je předána ke kontrole a případnému následnému uvolnění.