PRÁCE S LOKÁLNÍM ČÍSELNÍKEM LABORATORNÍCH POLOŽEK

z hlediska Datového standardu MZ ČR verze 3.01.01 a výše

 

 

Lokální číselník laboratorních položek (LČLP) je zakládán za pomoci dialogu ”Vztah k lokálnímu číselníku” (viz menu ”Položky” -> ”Národní číselník laboratorních položek”).

Díky tomuto postupu má každá položka LČLP jednoznačnou vazbu na NČLP. Zároveň má každá položka LČLP jednoznačnou vazbu na stávající číselník laboratorních položek uživatele, který je užívaný v příslušné laboratoři  (ve vztahu k příslušnému číselníku užívaného LIS).

 

Vazbu mezi NČLP a LČLP zaručuje systém SLP (a také program ČLP).

 

Viz:

NČLP - práce s číselníkem NČLP - obecně a návod k založení LČLP

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS

Program ČLP (SLP) - stručné seznámení, základní obrazovky

 

 

Upozornění:

Za kvalitní vazbu vytvořenou mezi LČLP a lokálním číselníkem uživatele (nebo-li číselníkem příslušného LIS) ručí uživatel tohoto LIS. Kvalitní a správnou vazbu nemůže vytvářet dodavatel LIS, ale pouze jeho laboratorní uživatel, který zná podrobně své položky svého současného laboratorního číselníku a může za vytvořené vazby nést příslušné záruky.

 

Dodavatel LIS (případně jiného IS) poskytne pro tuto práci potřebné specifické informace (viz dále).

 

 

 

Záložka SEZNAM

Obsahuje seznam všech založených položek LČLP. Pravidla pro práci jsou stejná, jako v obdobném okně v dialozích ”Národní číselník laboratorních položek”.

 

 

Záložka DEFINICE V NČLP

Umožňuje seznámení s definicí položky v NČLP. Jedná se obdobný dialog, který je popisován v záložce ”Definice v NČLP” v ”Národní číselník laboratorních položek” (viz menu ”Položky”).

 

 

Záložka LOKÁLNÍ ČÍSELNÍK

O realizaci vazby mezi NČLP a LČLP se stará systém SLP.

 

Pokud je v laboratoři používaný číselník již rovnou identický s NČLP, není potřeba pro datový standard již dalších upřesnění (to je ale záležitost poměrně výjimečná, týkající se pouze nových LIS).

 

Jinak je nutné vyplnit alespoň položku ”Lokální kód” (je v záložce ”Lokální číselník” nabízena jako první). Zadává se kód položky z příslušného používaného číselníku LIS a slouží tomuto LIS pro realizaci stěžejní vazby “LIS -> LČLP -> NČLP”, potřebné pro datový standard DS verze 2.01.01 a výše.

 

Pokud máte pochybnosti, jaký kód zde uvádět, konzultujte problém s dodavatelem LIS (systém SLP tento údaj nevyžaduje, údaj slouží pouze spolupracujícímu LIS). Některé spolupracující LIS (nebo i NIS) vyžadují vyplnit také ”zkratku” (konzultujte).

 

Další podrobnější informace - viz déle.

 

 

 

Popis vybraných položek v dialogu ”LČLP” - "Lokální číselník"

 

 

Do následujícího popisu jsou zahrnuty pouze položky, které využívá Datový standard. Pracuje s nimi jak program ČLP, tak systém SLP (ve kterém je k dispozici řada položek dalších).

 

 

Lokální kód” a ”zkratka” - slouží k realizaci vazby na současný laboratorní číselník používaného LIS.

Jinými slovy: tyto položky slouží LIS pro realizaci vazby LIS-LČLP-NČLP potřebné pro datový standard (jejich korektní vyplnění konzultujte s dodavatelem vašeho LIS). Pravidla používání neurčuje jen program SLP (ČLP), ale také spolupracující LIS (případně NIS).

 

Pro uživatele LIS, které jsou označeny jako “bezprostředně spolupracující LIS”, jsou připraveny podrobnější praktické informace:

 LČLP - práce s LČLP a LIS "AKORD"

 LČLP - práce s LČLP a LIS "MP-PROGRAM"

 LČLP - práce s LČLP a LIS "NH"

 LČLP - práce s LČLP a LIS "STAPRO"

 LČLP - práce s LČLP ve vazbě na jiné LIS

(V případě nejasností konzultujte s příslušnými firmami.)

 

Gesce lokální” je nabízena totožná, jako v NČLP.

Číselník lokálních gescí si může uživatel vhodně upravit a používat v rámci svého zdravotnického zařízení jinak (viz menu “Číselníky”). Takto pak lze vymezovat gesce jednotlivých laboratoří nad LČLP. Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost nestandardní, doporučujeme případné úpravy konzultovat se správci NČLP.

 

Národní kód” je uváděn ve tvaru ”SYST_KOMP_PROC” a je needitovatelný. Je vhodné užívat tento kód v odkazech na příslušné škály (referenční meze) vázané k této položce.

 

Název pro LP 1” je připravován automaticky při zakládání položky. Má tvar stejný, jako je v odpovídající položce v NČLP, ale k jeho konstrukci jsou využívány lokální části číselníků komponent, systémů, druhů veličin, jednotek a procedur. Tyto lokální části číselníků jsou na počátku totožné s národními, lze je vhodně upravit a tím ovlivnit tuto automatickou konstrukci. ”Název pro LP 1” je možné znovu automaticky vygenerovat i později, k tomu slouží speciální funkce ”aktualizace kódů”, která je nabízena v dialogu ”počáteční nastavení systému” (v menu ”systém”). ”Název pro LP 1” může být vytvářen i ručně - pozor ale na jeho nechtěné přepsání výše uvedenou funkcí! (Doporučujeme ponechat na automatické aktualizaci.)

 

Poznámka:

Tento název je převzat z referenčního informačního systému SLP, kde ”název pro LP” znamená ”název používaný v Laboratorní příručce uživatele” - k vytvoření této příručky jsou v informačním systému SLP připraveny potřebné nástroje, příručka je vytvářena automaticky a to jak ”na papír”, tak i v elektronické podobě jako ”hypertext”.

 

Poznámka:

Laboratorní příručka slouží nejen k vytvoření  popisů všech laboratoří nabízených položek (s informací o objednávce, odběru, zpracování i interpretaci), ale obsahuje i další informace potřebné ke spolupráci mezi laboratoří a uživateli laboratorních služeb. Nástroje pro její tvorbu jsou k dispozici pouze v systému SLP, pomocí programu ČLP lze ale připravit některé podklady a při případném přechodu k systému SLP je lze dále využít.

 

 

Název pro LP 2” je nabízen automaticky ve tvaru ”komponenta_systém”. Při konstrukci je využívána lokální část číselníků komponent a systémů. Tento název nelze později automaticky aktualizovat, lze do něj tedy vkládat vlastní texty bez rizika pozdějšího nechtěného přepsání.

 

Poznámka:

Názvy mohou být například ve tvaru ”Kreatinin v séru...” aj.

 

Poznámka:

Pro uživatele LIS “MP-PROGRAM” i LIS “NH” má tato položka omezenou (zkrácenou) délku! (Viz návody k LIS.)

 

Následující speciální položky “Lab.” a “Zkr.” jsou určené jen pro některé LIS, kde jsou i popsané.

Fakultativní položka “Algoritmus pro zpracování” je připravena do další verze NČLP a DS.

Fakultativní položka “Příznak pro LP” bude využívána při tvorbě vlastních Laboratorních příruček (viz SLP).

Obdobně jsou pro fakultativní využívání v laboratorních příručkách připraveny položky “Relevantní SOP” a “Relevantní text”.

 

Škála lokální” definuje odkaz do seznamu (číselníku resp. databáze) škál. Pod zde uvedeným kódem je (nebo bude) v tomto seznamu založena příslušná interpretační škála (referenční meze). Vlastní založení nebo prohlížení škál zajišťuje tlačítko “Škály”.

 

Typ položky” je přebírán z NČLP, lze zde pouze redukovat variantu NF na N nebo F (nebo ponechat NF).

 

Formát hodnoty” je přebírán z NČLP, lze jej podle potřeby vhodně upravit. Při ukončení dialogu je tato hodnota kontrolována. Formát hodnoty musí odpovídat typu položky (kontroluje se automaticky při ukončení dialogu) i použité jednotce (je věcí zadavatele).

 

Formát referenčních mezí” je přebírán z NČLP, lze jej případně vhodně upravit.

 

Skupina pro nálezy” je využívána některými LIS pro zatřídění položek do nálezových sestav, případně pro určení pořadí v nálezových sestavách (konzultujte s dodavatelem LIS). Může být využíváno i při tvorbě laboratorních příruček.

 

Jednotka lokální” je přebírána z NČLP, lze ji podle potřeby vhodně upravit. Musí být vždy respektován odpovídající druh veličiny. V případě úpravy jednotky je nutné vhodně zadat ”přepočítací faktor” a případně vhodně upravit ”formát hodoty”.

 

Přepočítací faktor” je připraven s konstantou = 1. Pokud bude jednotka lokální změněna oproti jednotce národní (zadané v NČLP), musí platit vztah:

 

Změna jednotky je možná jen v rámci totožného druhu veličiny (v dialogu je nabízena hodná jednotka).

Lokální jednotka může být sdělována prostřednictvím datového standardu, ale je pouze věcí příjemce, zda bude pracovat s jednotkami lokálními nebo národními - nutno domluvit! Pokud bude lokální jednotka změněna (oproti “národní”), musí být i škály vypracovány s ohledem na tuto jednotku (systém ošetřuje).

 

Meze stanovitelnosti dolní a horní” jsou připraveny do další verze DS a NČLP. Budou součástí aparátu pro zpracování nejistot.

 

Specifikace procedury” a ”poznámka k proceduře” slouží pro bližší určení příslušné procedury (metody). Tyto položky budou využívány zejména v další verzi programu ”ČLP”. Nyní vyplňujte jen na základě pokynů tvůrců některých LIS. (Doporučujeme používat jen po konzultaci se správci NČLP.)

 

Autorské poznámky” jsou prostorem pro volné poznámkové texty uživatele.

 

Stav” musí být vyznačován - je určen zejména pro spolupracující IS. Spolupracující IS by měly pracovat pouze s položkami se stavem SCHVÁLENO (stav = 4), případně ZKONTROLOVÁNO (stav = 3). Toto je nutné konzultovat s dodavatelem spolupracujících IS (LIS, NIS i IS PL).

 

Poznámka:

V systému SLP je používání stavu povinné, stav je svázán s dalšími agendami a má své podklady i v příslušných normách. Za aktuální je v systému SLP považována pouze položka se stavem ”schváleno”. Na “národní” úrovni nejsou v NČLP jiné položky, než “schválené”. Na “lokální” úrovni je vhodné po dobu vytváření lokálních číselníků pracovat s položkami ve stavu ZKONTROLOVÁNO (stav = 3) a po dokončení prací přejít na stav SCHVÁLENO (stav = 4); od tohoto okamžiku bude systém vyžadovat dokumentovat každou změnu a nedovolí položku prostě smazat. Spolupracující IS by měl ignorovat položky se stavem = 1 nebo 2 a měl by umět pracovat i s položkami ve stavu 3 (stav = 4 je samozřejmostí!). Při generování podkladů pro spolupracující IS lze nastavit, od jaké stavové úrovně lze položky zpracovat (vydat).

Spolupracující IS musí umět pracovat s touto informací o stavu!

 

Aktuálnost” není v dialogu zobrazována, dokud není nastaven stav SCHVÁLENO (stav = 4); pak je nabízena na místě položky ”Stav”.

Položka, která má stav SCHVÁLENO (stav = 4), nemůže být prostě smazána (mohlo by dojít ke kolizi v databázích spolupracujících IS), ale může být označena jako NEAKTUÁLNÍ (případně OBSOLETNÍ). Spolupracující IS musí umět pracovat s touto informací o aktuálnosti!

 

 

 

Popis položek v dialogu ”podklady pro LP”

 

Do popisu jsou zahrnuty pouze položky, které využívá Datový standard. Pracuje s nimi program ČLP a samozřejmě i systém SLP (ve kterém je k dispozici velmi rozsáhlá řada položek dalších).

 

Úvodní názvy jsou přenášené z prvního dialogového okna a jsou needitovatelné.

 

Následující položky jsou zobrazovány v režimu čtení. Jejich editaci (včetně dalších souvisejících položek) zajistí tlačítko “Preanal.”, které umožní pracovat s podklady orientovanými na problematiku “preanalytické fáze” a “stabilit”.

Tyto položky jsou po založení v LČLP naplněné údaji, které byly k dispozici v NČLP v okamžiku zakládání tohoto záznamu do LČLP (a lze je pak libovolně vhodně modifikovat).

 

Materiál” určuje příslušný odebíraný biologický materiál odpovídající systému (viz číselník systémů). Je nabízena implicitní hodnota definovaná v číselníku systémů, lze ji vhodně modifikovat.

Pro datový standard DS 2.01.01 a výše je tento údaj povinný!

 

Odběr do” umožňuje vložit informaci o příslušné používané odběrové nádobce a přídavku. Pro některé položky je údaj předpřipraven. Pro datový standard DS 2.01.01 a výše je tento údaj povinný!

Číselník ”odběrové nádobky a přípravky” pro položku ”odběr do” lze na lokální úrovni upravovat, nelze pouze měnit klíč a připojovat další záznamy, neboť číselník je  významnou součástí datového standardu. Číselník je k dispozici v menu “Číselníky” - viz “Seznam lokálně editovatelných číselníků” - lze zde vytvářet vlastní lokální názvy.

 

Analytický vzorek” je fakultativní číselník potřebný pro některé LIS (sdělí příslušní tvůrci LIS).

Nyní je údaj využíván experimentálně a bude pravděpodobně zařazen do DS další verze. Má svůj lokální číselník.

 

Dále následují dialogové položky umožňující zadávání fakultativních informací k problematice preanalytické fáze (množství materiálu, pokyny k odběru, k transportu a informace o stabilitách), k dostupnosti vyšetření, k odezvám a další údaje.

Tyto informace jsou v programu ČLP především určené pro informaci laboratorních pracovníků, v systému SLP mohou být využívány při tvorbě laboratorní dokumentace a laboratorních příruček. Lze je přenášet i do spolupracujících IS.

 

 

Tlačítka

 

Preanal.” slouží pro vkládání údajů o odebíraném materiálu, odběrové nádobce a přídavku, odebraných množstvích a pokynech k odběru i o stabilitách vzorku.

 

Třídění” umožňuje setřídit soubor LČLP podle požadovaných parametrů a případně i vyhledávat zadaný řetězec (počínaje prvním znakem řetězce). Viz také ”záložka SEZNAM”.

 

LIS” se objeví jen tehdy, je-li v dialogu ”počáteční nastavení systému” (v menu ”systém”) nastaven některý ze spolupracujících LIS, který vyžaduje speciální dialogy. Pro tento LIS jsou připraveny další položky, které se vyplňují podle pokynů příslušného tvůrce LIS. Toto může být připraveno pro libovolný LIS na základě přání jeho tvůrců.

 

Vazby” slouží k definici vazeb mezi položkami pro potřebu spolupracujících LIS, NIS a ISPL.

Tato problematika je popisována v samostatném dokumentu - viz  LČLP - práce s vazbami - návod.

Plné využívání tohoto aparátu je předpokládáno po dokončení příslušných modulů ve spolupracujících IS.

 

Škály” slouží k vyvolání aparátu pro prohlížení a vytváření interpretačních škál (referenčních mezích).

Tato problematika je popisována v samostatném dokumentu - viz  LČLP - práce se škálami - návod.

Škály jsou předávány prostřednictvím DS jako součást sdělovaných výsledků, jsou jeho nedílnou součástí. Kvalitní škály si musí připravit každá laboratoř samostatně. Využívat může škály vzorové = “národní”.

 

Uložit” zajistí uložení dat do databázových souborů. Pokud není tlačítko stisknuto před opouštěním dialogu, bude uživatel na ukládání dotázán.

 

Stav” sděluje informace o stavu položky - kdy byla zkontrolována a kdy schválena, jaká je její platnost.

 

Změny” jsou vyplňovány vždy při každé změně v položce schválené (stav = 4). Pomocí tlačítka je lze pročítat. Tlačítko je zachováno s ohledem na kompatibilitu se systémem SLP, uživatelé programu ČLP jej zřejmě nebudou významněji používat.

 

Výmaz” umožňuje smazání dosud neschválené položky. Schválené položky již mazat nelze, ty lze označit pouze jako ”neaktuální”.

 

Literatura” umožní vkládat odkazy na příslušnou použitou literaturu. Tlačítko je zachováno s ohledem na kompatibilitu se systémem SLP, uživatelé programu ČLP jej zřejmě nebudou mnoho používat.

 

Návrat” umožní návrat z dialogů ”lokální číselník laboratorních položek” - podobnou funkci má tlačítko ”ESC” nebo tlačítko ”X” vpravo nahoře.

 

Poznámka:

Tlačítko “přidání” neexistuje, zakládání záznamů se děje pouze prostřednictvím NČLP.

 

 

Další informace a důležitá upozornění:

 

1.

Pro datový standard DS je obecně nutné vyplnit ”Lokální kód” a případně i ”Zkratku”

a aktualizovat ”Materiál” a ”Odběr do”. Některé LIS mají další nároky.

 

Ostatní údaje, které DS vyžaduje, jsou předpřipravené (pokud se nemění, pouze se ponechají):

”Název pro LP 2”, ”Typ položky”, ”Formát hodnoty”, ”Jednotka lokální” a ”Přepočítací faktor”.

 

2.

Pracovně lze popis LČLP tisknout v jednoduchém tvaru. To umožňuje tlačítko pro tisk v záložce ”seznam”.

 

3.

Všechna vložená data lze exportovat z databázových souborů programu do exportních souborů, se kterými umějí pracovat spolupracující informační systémy. Tyto funkce jsou nabízené v menu ”Spolupráce s IS”. Podrobnější informace o tom, co vše je z exportovaných dat uživatelem používaný LIS (NIS nebo IS praktického lékaře) schopen využít, poskytnou tvůrci těchto LIS.

 

Popisy exportovaných souborů jsou k dispozici v dokumentaci k DS a NČLP verze 2.01.01 a výše.

Viz též:

 Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet

 Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy.

 

Exportovaná data by neměla sloužit jen datovému standardu, ale měla by být dále používána i spolupracujícími systémy (při tvorbě sestav nálezů, v dialozích atd.).

 

4.

Všechna data NČLP jsou vytvářena autorskou verzí programu SLP.

S daty pracují uživatelské verze SLP i ČLP. Datové struktury jsou totožné.

Pokud uživatel programu ČLP přejde na systém SLP, může vytvořená data dále doplňovat o další podklady pro preanalytickou fázi, pro interpretace, pro tvorbu Laboratorních příruček, pro tvorbu dokumentů SOP (standardních operačních postupů), pro hodnocení kvality atd. Nad daty může realizovat řady tisků, sestav i generování hypertextu.

 

5.

K pořizování podkladů pro datový standard používejte pouze program ČLP nebo systém SLP verze 2.01.01 a výše. Jiné verze těchto programů a jiné programy nezaručují standardní funkce.

 

Program ČLP garantuje nejen používání správných číselníků při vyplňování položek, zajištění vazeb mezi NČLP a LČLP, konzistenci dat a přípravu podkladů pro datový standard 1.20, ale také přechody na vyšší verze datového standardu a také přechod na případné používání systému SLP.

 

 

Obousměrná spolupráce s LIS a bezprostředně spolupracující LIS:

 

 LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS

 

 LČLP - práce s LČLP a LIS "AKORD"

 LČLP - práce s LČLP a LIS "MP-PROGRAM"

 LČLP - práce s LČLP a LIS "NH"

 LČLP - práce s LČLP a LIS "STAPRO"

 LČLP - práce s LČLP ve vazbě na jiné LIS

 

.