PRÁCE S NÁRODNÍM ČÍSELNÍKEM LABORATORNÍCH POLOŽEK

 

 

Národní číselník laboratorních položek (NČLP) lze prohlížet v nabídce menu “Národní číselník laboratorních položek” v záložce “Seznam”. Podrobnější informace k vybrané položce (řádku seznamu) jsou k dispozici v záložkách “Definice v NČLP” a “Vzor pro LP”, přístup k položce z hlediska lokálního číselníku uživatele lze vyznačit v záložce “Vztah k lokálnímu číselníku”. Viz též - Program ČLP (SLP) - stručné seznámení, obrazy.

 

 

Záložka SEZNAM

 

V seznamu jsou uvedeny všechny položky NČLP. Základní třídění je podle “Názvu komponenty”.

Setřídění podle jiného znaku lze realizovat klepnutím na oranžový nadpis příslušného sloupce (nadpis sloupce, podle kterého je právě tříděno, je světle žlutý).

Třídění je možné realizovat také za pomoci tlačítka “Třídění” - zde je nabízeno nejen více dalších třídících variant, ale je nabízeno též vyhledávání dle zadaného textového řetězce (počínaje prvním znakem přesně zapsaného řetězce).

Je k dispozici také funkce “Hledání”, která umožňuje vyhledávat komponentu dle zadaného textového řetězce (v rámci celého řetězu názvu komponenty i v rámci všech synonym definovaných v číselníku komponent).

Vybraná položka je označena v levém sloupci černou šipkou. S vybranou položkou lze pracovat v dalších záložkách, k vybrané položce se také vztahují funkční tlačítka pro práci s položkou. 

 

 

Záložka DEFINICE V NČLP

 

K položce vybrané v seznamu lze obdržet základní informace v záložce “Definice v NČLP”.

Definice položek NČLP jsou realizovány na podkladě nomenklatury IFCC.

 

Každá položka je definována “systémem”, “komponentou”, “druhem veličiny”, “jednotkou” a “procedurou”. K této definiční pětici je přiřazen identifikační “Klíč v NČLP”, který je využíván mimo jiné v datovém standardu DS k jednoznačné identifikaci položek NČLP a používají jej i mnohé databáze IS.

 

Oficiální název položky NČLP je uveden v řádku “Název v NČLP” (je konstruován automaticky na podkladě číselníků komponent, systémů, druhů veličin, jednotek a procedur).

 

K položce je připojena celá řada dalších informací potřebných pro datový standard, spolupracující LIS, NIS i ISPL a pro problematiku “správné laboratorní praxe”. Podrobnější informace k těmto údajům jsou v nápovědných textech k příslušným položkám (objeví se po ”najetí” myší do prostoru položky).

 

Každá položka NČLP má svého gestora, jímž je příslušná odborná společnost uvedená v údaji “Gesce”. K položce jsou připojeny informace o její platnosti, aktuálnosti, aktualizaci i o změnách.

Ke každé položce NČLP vypracovávají příslušné odborné společnosti řadu dalších údajů a popisů, které slouží spolupracujícím systémům LIS, NIS, ISPL a které podporují problematiku “správné laboratorní praxe”.

 

 

Záložka VZOR PRO LP

 

Protože se základní popis položky nevejde na jednu obrazovku, jsou další údaje zařazeny do další záložky. Zde jsou údaje týkající se odebíraného materiálu (materiál, nádobka s přídavky, množství) a jeho zpracování z hlediska preanalytické fáze a stabilit. Podrobnější informace si lze vyžádat tlačítkem “Preanal.”.

 

Záložka VZTAH K LOKÁLNÍMU ČÍSELNÍKU

 

Tento dialog slouží k vytváření “Lokálního číselníku laboratorních položek”.

 

V horní části dialogového okna jsou základní definiční údaje k položce NČLP, v dolní poznámkové části jsou vybrané podrobnější popisné informace k této položce NČLP.

 

Ve střední části dialogového okna jsou dialogové položky, se kterými může pracovat uživatel. V tomto dialogu může uživatel zaujímat postoj ke každé z položek NČLP (neřešíme / řešíme) a vytvářet si tak svůj lokální číselník ve vazbě na NČLP (vytváří si tak vlastně podmnožinu NČLP).

 

Na počátku práce jsou všechny položky NČLP označeny z hlediska “Přístupu” jako “neřešíme”. K těm položkám NČLP, ke kterým existuje v současném laboratorním číselníku uživatele vhodný identický protějšek, nastaví uživatel “Přístup” z “neřešíme” na “zpracovává se”. Tím tuto položku NČLP v rámci Národního číselníku laboratorních položek označí a zároveň dojde k fyzickému založení záznamu do Lokálního číselníku laboratorních položek. Označení položky NČLP je viditelné také ve sloupci “L” v záložce “Seznam”.

 

S Lokálním číselníkem laboratorních položek (LČLP) je možné pracovat buď ihned (po stisknutí tlačítka “Lokální položka”) a nebo později (v samostatném dialogu “LČLP”) - takto bude možné zadat “Lokální kód” a další údaje (viz nabídka v menu “Položky” - “Lokální číselník laboratorních položek”).

Viz též -  LČLP - práce s číselníkem LČLP - obecně.

 

Touto vazbou mezi položkou NČLP a jejím identickým protějškem v současném laboratorním číselníku uživatele, vzniká LČLP, který je podmnožinou NČLP.

 

Tato vazba je přípustná pouze tehdy, odpovídá-li “komponenta”, “systém” a “druh veličiny”!

 

Odpovídá-li druh veličiny a liší se jednotka, lze v dialogu LČLP definovat příslušný přepočet. Neodpovídá-li procedura, lze zvolit (je-li to přípustné) proceduru vhodnou podobnou a nebo pracovat v nouzi s procedurou zástupnou označovanou symbolem “ *(požadavek na doplnění NČLP je nutno nahlásit správcům NČLP) .

 

Kromě základních dvou přístupů “neřešíme” a “zpracovává se” je možné využívat ještě “doporučujeme” a případně i “řešíme jinou položkou”.

 

Z hlediska číselníku LČLP je varianta “doporučujeme” stejná, jako “neřešíme”, liší se pouze v možnosti připojování krátkého informačního textu (např. informace o tom, která jiná vhodná laboratoř jinde tuto položku zpracovává) - záznam do LČLP nevzniká, informace se připojí pouze k NČLP. Mohou se připojovat i poznámky s jiným významem (podle požadavků uživatele). Systém SLP tyto údaje fakultativně zařazuje do Laboratorní příručky.

 

Varianta “řešíme jinou položkou” má pro uživatele význam tam, kde prostřednictvím “datového standardu” přicházejí do uživatelova LIS objednávky vyšetření elektronickou cestou. Takto lze realizovat ”přesměrování” z položky objednávané, která není součástí LČLP na jinou vhodnou položku, která je součástí LČLP. Prakticky se bude jednat o přesměrování na položky lišící se procedurou (případně na úrovni systému ”sérum” a ”plazma”). Potřebnou vhodnou položku lze vybrat z číselníku (tlačítko vpravo za položkou “Kód z NČLP”), ve kterém je nabízena vhodná podmnožina z NČLP. Toto přesměrování je tedy realizováno prostřednictvím NČLP, údaje mohou využívat spolupracující LIS i NIS.

Vzhledem k tomu, že přesměrování je realizováno prostřednictvím NČLP, je možné přesměrovávat pouze na tu položku NČLP, k níž je vytvořena (nebo záhy bude vytvořena) vazba na LČLP!

 

Za pomoci dialogů v záložce “Vztah k lokálnímu číselníku” je zakládán lokální číselník laboratorních položek. Práci s ním umožňují dialogy “Lokální číselník laboratorních položek”.

 

Vytvoření správných vazeb mezi současným lokálním laboratorním číselníkem uživatele a NČLP je z hlediska datového standardu záležitost klíčová.

 

Vztah “NČLP -> LČLP -> současný laboratorní číselník LIS” musí být vytvořen kvalitně, kompletně a odpovědně.

 

Tuto činnost musí vykonávat odpovědný pracovník příslušné laboratoře, nejlépe po konzultaci s dodavatelem LIS (ne naopak). Tento pracovník musí být znalý problematiky a musí pracovat v režimu “správce lokálního číselníku SLC” (jen tak má aktivní příslušné dialogy).

 

Číselník takto připravený v programu ČLP verze 2.01.01 a výše může později také používat systém SLP a slouží bezprostředně všem spolupracujícím LIS i NIS (potřebná data se pro tyto IS exportují funkcí v menu “spolupráce s IS”).

 

Další informace k této problematice - viz  LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS.

 

Poznámka:

Pokud je nutné realizovat vazbu ze dvou stejných položek lokálního laboratorního číselníku na NČLP (například pro rutinní a statimovou laboratoř) a není možné tuto vazbu připravit na jednu z položek NČLP, provazujte rutinně vyšetřovanou lokální položku na položku NČLP s definovanou procedurou a statimovou na položku NČLP s procedurou zástupnou (“ * ”). Toto bude nutné pouze tam, kde LIS rozlišuje statim a rutinu kódem položky.

 

Poznámka:

Formulář pro žádost o doplnění položek do NČLP lze vytisknout z programu ČLP (SLP) při práci s NČLP pomocí tlačítka “Formulář”. Viz též - NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky.

 

 

 

Upozornění:

K této problematice je pravidelně nabízeno školení, které zajišťuje Katedra klinické biochemie IPVZ v Praze.

Své případné dotazy a nejasnosti konzultujte se správci NČLP.