Seznam novinek a změn v blocích a číselnících v DS 4.16.00 

 

Ve vazbě na projekt EU Patient Summary, a s ohledem na další rozvoj IS, byla realizována řada doplňků a změn ve struktuře DASTA řady 4 a v číselnících. Vše je zařazeno do pilotní verze DS 4.16.00 (12/2017). Informace o nových doplňcích, provedených úpravách a dalších návrzích úprav najdete v dalším textu.

 

01. ÚVODNÍ INFORMACE

 

Aby bylo umožněno plnohodnotné předávání všech informací, které jsou požadované v rámci projektu Patient Summary (dále „PS“), je nutné realizovat potřebné úpravy a doplňky v DASTA řady 4 (v DS 4.16.00).

 

Hlavním záměrem je doplnění DS4 tak, aby umožňoval předávání všech významných informací, vyžadovaných v rámci projektu „PS“ a to i především ve formalizovaném tvaru. Předávání těchto informací nebude významné pouze z hlediska požadavků „PS“, ale i pro současné a budoucí tuzemské požadavky kladené na IS. Současně budou realizovány nutné úpravy potřebné pro další rozvoj standardu DASTA řady 4, například sdělování čísla verze používaných významných číselníků, doplnění dalších typů klinických událostí včetně potřebných formalizovaných struktur aj.

 

Součástí upgrade bude i formální oddělení dosud společných datových bloků DS řady 3 a řady 4, tj. budou vyjmuty informace vztažené k DS3, informace k problematice přechodu z DS3 na DS4, informace o změnách v DS3 během jeho uplynulého vývoje a další poznámky k DS3. Bude (až na smysluplné výjimky) ponecháno jen to, co se týká pouze DS4. NČLP bude i nadále pro DS3 i DS4. Sumární popisy změn v DS3 i v DS4 se samozřejmě nemění, zůstávají trvalou součástí DS3 i DS4. Rozvoj DS3 byl ukončen a nadále se rozvíjí jen DS4. Hovoří-li se o DASTA, je míněn DS4.

 

Vzhledem k tomu, že je nutné, s ohledem na budoucí nároky na DS4, zavést některé nyní nepovinné položky jako povinné a doplnit do stávajících datových bloků několik nových položek povinných, navrhujeme tyto úpravy realizovat postupně - toto vše zařadit jako nepovinné do pilotního DS4.16.00, avizovat v příštím upgrade DS4.16.01 a realizovat povinnost až v dalším DS4.17.01, aby byl čas na provedení úprav. Seznam, čeho se tyto úpravy týkají, bude v samostatném dokumentu v DS4.16.01 a současně je již nyní vše vyznačeno v příslušných datových blocích.

Kdo bude zapracovávat změny a novinky plynoucí z upgrade DS4.16.01, bude již rovnou tyto vyznačené položky považovat za povinné. V přechodném období tak projdou oba přístupy.

 

Popis změn a novinek je na následujících stránkách tohoto dokumentu s odkazy do příslušných datových bloků.

 

Změny jsou zapracovány do DS 4.16.00, co není dosud dořešeno, je jen načrtnuto a předloženo k debatě.

 

Po připomínkování DS 4.16.00 a úpravách bude cca na konci ledna 2018 vydána finální závazná verze DS 4.16.01., platná cca od 1. 2. 2018 - do té doby bude pro praxi sloužit současná oficiální DS 4.15.02.

 

U všech změn a doplňků vycházíme ze zavedeného a dosud dodržovaného požadavku - musí být v co největším možném rozsahu zajištěna kompatibilita s předchozími verzemi. I u nových datových bloků respektujeme dříve zavedenou filozofii jejich konstrukcí.

 

Kde to je třeba, je připojován komentář o vazbách na projekt Patient Summary a jeho číselníky epSOS.

Kde jsou rozpory mezi požadavky PS a současnou tuzemskou praxí (ÚZIS, řešení v IS), je výzva k debatě.

 

 

Symbolika zavedená v dalším textu a v upravovaných a nových datových blocích:

 

Vše, co je nutné dodiskutovat a dořešit v rámci konference DASTA je v tomto textu i v navržených datových blocích značeno červeně. Viz dále.

 

Nové datové bloky mají v úvodu uvedeno „distribuováno od verze 4.16.01“.

 

Doplňované a upravované datové bloky mají novinky vyznačené v pravém sloupci, významné novinky v textu pod tabulkou jsou červeně.

 

Návrhy dalších doplňků k debatě jsou v tabulkách načrtnuté modře.

 

 

Upozornění:

Pro práci s novými číselníky použijte program ČLP, který je součástí každé verze DASTA.

Náhled na obsah číselníků v hypertextovém popisu je pouze orientační, obsahuje jen část informací!

 

 

02. SEZNAM NOVÝCH ČÍSELNÍKŮ „E“ ZAŘAZENÝCH DO DASTA ŘADY 4:

 

 

Originální označení číselníku v projektu Patient Summary

(z něhož vychází příslušný DASTA číselník)

 

České označení DASTA číselníku

 

(jméno XML souboru)

České jméno (název) číselníku (uváděné v seznamu číselníků v menu programu ČLP)

epSOSLanguage

[EJAZYK]

Mluvený jazyk (dialekt)

epSOSPersonalRelationship

[EVZTAH]

Osobní vztah

epSOSAllergenNoDrugs

[EALERGEN]

Alergeny (bez léků)

epSOSHealthcareProfessionalRoles

[EZDRROLE]

Profesní role ve zdravotnictví

epSOSPregnancyInformation

[ETERMPOR]

Termín porodu - určení

epSOSMedicalDevices

[ENAHRADY]

Náhrady, implantáty, zařízení

epSOSProcedures

[EPROC]

Procedury, výkony

epSOSReactionAllergy

[EALERGRE]

Alergická reakce

epSOSSeverity

[EZAVAZ]

Závažnost

epSOSStatusCode

[ESTAV]      - v DS nyní nevyužíván

Stavové kódy

epSOSNullFavor

[ENOINFO] - v DS nyní nevyužíván

Neznámé informace

- číselník zatím není k dispozici - *

[ERIZFAKT] - nutno naplnit!

Rizikové faktory

- číselník zatím není k dispozici - *

[ELD] - k debatě (diety?) ??

Léčebná doporučení

- číselník zatím není k dispozici - *

[EZP] - k debatě (čím naplnit?) ??

Zdravotní problémy

- číselník zatím není k dispozici - *

ESOIN - není - návrh k debatě?

(v DASTA nyní jako „handicap“)

Soběstačnost, invalidita

 

epSOSActiveIngredient **

[EACTING]

Léky - ATC skupiny

epSOSDoseForm **

[EDOSFORM]

Léky - formy

epSOSPackage **

[EPACK]

Léky - balení

epSOSRouteofAdministration **

[EROUTADM]

Léky - způsob podání

epSOSTimingEvent **

[ETEVENT]

Léky - časy podání

 

Provázání na číselníky epSOS je popsáno v popisu každého DASTA číselníku - viz program ČLP v menu „číselníky“.

 

* = číselník epSOS není dosud k dispozici, ale je vhodné řešit za pomoci číselníku v rámci DASTA

 

** = číselník by měl být v gesci SÚKL, s ním ale nebyla dosud realizována dohoda o spolupráci - je otázkou,

zda nerealizovat v DASTA již nyní a číselníky nepřevzít do příslušných datových bloků? (Alespoň „Léky - ATC skupiny“?)

 

Poznámky ke konstrukci číselníků epSOS:

 

1. Každý číselník má:

Value Set Name = např.: epSOSNullFavor

Value Set ID = např.: 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.37

Value Set Version ID = např.: ad040b4a-5457-42b8-917b-1b0b6e0854d4

 

2. Jeho jednotlivé položky mají:

Code System ID = např.: 2.16.840.1.113883.5.1008

Code System Version = např.: 913-20091020

Concept Code = např.: ASKU

Description (FSN) = např.: asked but unknown

cs-CZ = např.: zjišťováno ale neznámé

 

Tyto údaje (ad „2“) přebíráme do DASTA číselníků.

V DASTA číselníku je DASTA klíč totožný s Concept Code (je-li k dispozici).

Navíc je doplněno pořadí, platnost od - do a informace o DASTA položce, která nemá (dosud) svůj protějšek v epSOS a naopak.

Obsah těchto DASTA číselníků může být doplňován dle tuzemských potřeb.

 

 

 

Poznámky k číselníkům epSOS, které nejsou převzaté do DASTA, ale jsou propojitelné:

 

Číselníky epSOS, které mají svůj protějšek v DASTA, kde jsou však rozsáhlejší a jinak konstruované:

 

V rámci DASTA budou nadále používané původní DASTA číselníky, provázání bude řešeno v NCP.

 

epSOSBloodGroup (vazba na DASTA číselník „ksAB0“ [LUKSAB0] ze skupiny MTV (NČLP) - převod zajistí NCP)

 

epSOSVaccine (vazba na DASTA číselník „očkování“ [LOCTO] - převod zajistí NCP)

 

Bude-li to potřebné, lze do odpovídajících DASTA číselníků doplnit prostor pro realizaci vazeb na příslušné číselníky epSOS. Může být ale též řešeno mimo DASTA v NCP. Prosíme o vyjádření!

 

 

Číselníky v DASTA užívané z jiného zdroje nebo v jiné podobě, jsou propojitelné, nejsou přebírané:

 

epSOSIllnessesandDisorders = ICD WHO; v DASTA bude nadále používán číselník MKN10 označovaný „Mkn10_5“; po domluvě s ÚZIS bude stávající číselník doplněný o kapitoly a podkapitoly MKN-10 a o pole „název plný“, v délce 250 znaků a bude k dispozici jako číselník „MKN10“ (číselník Mkn10_5 bude jeho podmnožinou).

Nyní v jednání. Co ještě doplnit?

 

epSOSCountry (v DASTA v bloku adres se stát kóduje dle ISO 3166, obsahově totožné - převod zajistí NCP)

V DASTA se neřeší číselníkem, pouze odkazem na ISO 3166. Ponechat beze změn, nebo upravit?

 

 

Číselníky epSOS, které v DASTA nevyužíváme, ale lze se na některé provázat - převod zajistí NCP:

 

Číselníky označené znaky „?!“ jsou z hlediska DASTA / PS dosud nejasné, zatím nezapojené, bude dořešeno.

 

epSOSAdministrativeGender (užito v DASTA IP elementu SEX - jiná forma kódování, převod zajistí NCP)

epSOSAdverseEventType (v DASTA UAF jako 2 interní číselníky, řešeno jinak - transformovat v NCP)

epSOSBloodPressure - krevní tlaky - číselník v DASTA nevyužijeme, řešeno datovým blokem FN a v NČLP

epSOSCodeNoMedication - když pacient léky neužívá - v DASTA LEZ řešeno interním číselníkem

epSOSCodeProb - ?!

epSOSConfidentiality (v DASTA řešeno interním číselníkem 1, 2, 3 - viz KU_Z důvěrnost, navrženo do IP)

epSOSDisplayLabel - ?!

epSOSDocumentCode - ?!

epSOSResolutionOutcome - ?!

epSOSRoleClass (v DASTA v bloku adres A řešeno jinou formou - transformovat v NCP)

epSOSSections -  kapitoly anamnéz a jiné pojmy - v DASTA řešeno jinak

epSOSSocialHistory - nejedná se o prostý číselník, součást struktury; v DASTA otevřené  Dořešit, debatovat!

epSOSSubstitutionCode - ?!

epSOSTelecomAddress (v DASTA v bloku adres A i AS řešeno jinou formou - transformovat v NCP)

epSOSUnits (v DASTA jsou jednotky SI u položek; v lab. blocích se vychází z NČLP, převod v NCP)

epSOSUnknownInformation (v DASTA v blocích U i jinde řešeno jinou formou - transformovat v NCP)

 

 

 

03. SEZNAM DOPLŇOVANÝCH ČÍSELNÍKŮ DASTA ŘADY 4:

 

Stávající číselníky DASTA, které byly nyní doplněny:

 

[TAB_TA] - doplněné nové položky C, K, Z, G, M, T a upraveny popisy u 3, 4, 8

 

[TYP_KU] - doplněné nové klinické události PATSUM.DAT, PATSUM.SEST, PATSUM.ALL, EXPORT.DAT

Sumární přehled aktuálních klinických událostí (nové jsou na konci seznamu) -klinické události platné - přehled (tab)

Popis nově zařazených klinických událostí -klinické události typu VYPIS/SOUPIS

 

[LUKSAB0] - doplněny položky z číselníku epSOSBloodGroup (jednoduchá forma zápisu - v NČLP je podrobnější)

 

 

 

04. SEZNAM NOVÝCH ČÍSELNÍKŮ „ÚZIS“ VYUŽÍVANÝCH V DASTA ŘADY 4:

 

Pro nový datový blok ku_z_pat volaný z ku_z pro klinické události PAT.HISTOLOG a PAT.CYTOLOG jsou využívané číselníky ÚZIS, které budou společné i pro nové registry NOR:

 

MKNO3Morfologie

MKNO3Topografie

TNM_PT

TNM_PN

TNM_PM

TNM_R

(Pro tyto bloky je též využíván stávající Mkn10-5.)

 

 

Dále je doplněn nový číselník ÚZIS, s nímž se pracuje v registrech a nově je i zařazen do bloku chv:

 

OperacniVykon

 

 

 

05. NOVÉ INTERNÍ ČÍSELNÍKY V DASTA ŘADY 4:

 

Interní číselníky nově zapracované do datových bloků zde nyní neuvádíme, jsou popsané v příslušných nových nebo doplněných datových blocích uvedených dále. (Bude-li to pro debatu třeba, doplníme soupis.)

 

 

06. SEZNAM NOVÝCH, DOPLŇOVANÝCH A UPRAVOVANÝCH DATOVÝCH BLOKŮ

 

Vzhledem k tomu, že po celou existenci DASTA jsou tabulkové popisy nadřazené XML zápisům, uvádíme pouze odkazy na tabulkové popisy (XML zápisy jsou k dispozic pod tabulkou nebo samostatně - finální úprava bude v DS 4.16.01).

 

Základní informace o pacientovi v rámci bloku IP - nové datové bloky:

ip - přidána velká řada položek a nových datových bloků, upraveny délky, doplněny popisy - vyznačeno v bloku ip

Týká se např.:

jmeno, prijmeni, rod_prijm - prodlouženo dle prostoru na OP

místo_nar - přidáno

typ_sdel - vyznačování, zda jsou sdělovány informaci z množiny Patient Summary aj. (ve vazbě na objednávky v KU_O)

duvernost - indikace sdělování důvěrných informací - nutno dořešit zacházení s takovou informací, nyní jen lokálně

 

Do bloku ip dále vloženy nové datové bloky:

jazyk - komunikační jazyk (a další jazyky, překladatel) 

povolani - povolání (z hlediska klinického: zátěž fyz. či psych.) - v jiné málo vyhovující podobě je nyní v bloku „n“ - ÚZIS

fyznal - fyzikální nález (tlak, pulz)

grav - gravidita (termín porodu - potřebné mj. pro Patient Summary, čas počátku těhotenství - potřebné pro laboratoře)

chv - chirurgické výkony (potřebné mj. pro Patient Summary) - srovnat požadavky PS/ÚZIS (číselníky); zadává se i v dg!

 

Návrh na zásadní úpravu datového bloku n, který byl založen s tím, že bude rozšířen, ÚZIS ho ale dále nerozvíjel: Navrhujeme do tohoto bloku soustředit ty informace o pacientovi, které jsou cenné pro klinické IS, které se opírají o číselníky ÚZIS a které ÚZIS též vyžaduje). Souhlasíte? Co vše by zde mělo být?

Poznámky a další otázky k bloku n:

Povolání je nově v bloku ip, původní údaj ÚZIS zůstal i v bloku n. Ponechat nebo zrušit?

Není vhodné podobně vložit do ip také rodinný stav, který je nyní jen v bloku n (viz též níže)? Přeřadit do ip?

 

 

K úvaze, zda má být do bloku ip ještě doplněno:

- rodinný stav (samostatně, nyní je součástí datového bloku „n“ - ÚZIS)

- soběstačnost/invalidita (vyžaduje Patient Summary), v ku_z uváděno jako „handicap“ (volný text), v ip není

- dořešit okruhy žádané v Patient Summary: faktory životního stylu, zdravotní problémy a léčebná doporučení;

   porovnat s problematikou již řešenou v DASTA v blocích urgentních „u“ nebo „dg“ aj.,

   porovnat s problematikou řešenou v rámci ÚZIS, např. návykové látky, seznam návykových látek (číselníky ÚZIS) aj.

   (viz např.: http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/nclp_data/ds_UZIS/NavykoveLatky.xml )

   porovnat s problematikou řešenou v rámci ÚZIS i VZP, například operační výkony atd.

- jiné informace o pacientovi potřebné pro předávání mezi IS?

Podrobněji rozvedeno k debatě dále v kapitole „10“. Dořešit!

 

 

Adresy:

a - řada úprav a doplňků včetně rozšíření číselníku TAB_TA - vyznačeno

 

as - nejsou žádné změny - měl by však být zřejmě doplněn číselník typů spojení

Otázka: Je vhodné inovovat číselník typů spojení (např. rozlišit telefon a mobilní tf.)? Co doplnit? Navrhněte!

 

 

Diagnózy:

dg - doplněny pokyny a další informace - vyznačeno červeně

Otázka: Je vhodné doplnit též informaci o nedostupnosti dg., nebo o nepřítomnosti dg. (pacient žádnou nemá)?

Otázka: Nemá být též doplněn indikátor pro opravu či storno ind_oprav_sd?

 

dgz - doplněny pokyny a další informace - vyznačeno červeně

 

diag - bez úprav, s návrhem doplnění verze a návrhem úprav pro praxi a pro „PS“ (modrý text)

Otázka: Má být doplněn atribut pro vyznačování, že sdělovaná dg. je pracovní (suspektní), případně diferenciální?

 

 

Léky - medikace:

le - doplněn typ informace, pokyny a další informace - vyznačeno červeně

Otázka: Nemá být též doplněn indikátor pro opravu či storno ind_oprav_sd?

 

lez - doplněno číslo verze číselníku léků - vyznačeno červeně; další nutno dořešit se SÚKLem (je komplikované)

Otázka: Nabízí se možnost využít číselníků epSOS pro medikaci (převzato do DASTA) a dořešit sami?

Jedná se zejména o číselníky: [EACTING], [EDOSFORM], [EPACK], [EROUTADM], [ETEVENT].

Tyto číselníky lze převzít, ale je vhodné (nutné) vše prodebatovat (pokud možno) se SÚKL. Jak řešit? Navrhněte!

Viz též podklady z debaty v konferenci DASTA_VYVOJ - návrh budoucích úprav: lez - návrh úprav k diskusi

Dále je v bloku drobná letitá nesrovnalost, položky dat_vb, která je všude jinde jako atribut, je zde element. Ponecháváme tak. Nebo máme též sjednotit?

 

 

Očkování:

oc - doplněny pokyny, další informace, nová položka a změna povinnosti - vyznačeno červeně

Blok oc je nyní volán pouze z bloku ip. Bude-li to pro praxi potřebné, bude připojen také do ku_z pro formalizované sdělování právě prováděných (provedených) očkování. Navrhněte!

Otázka: Nemá být též doplněn indikátor pro opravu či storno ind_oprav_sd?

 

ocz - změna povinnosti uvádění datového bloku davka a drobné úpravy v textu - vyznačeno červeně

Dále byla v bloku nesrovnalost mezi popisem a XSD - typ_oc_kod a typ_oc_text byli v popisu povinné a v XSD nepovinné - nyní sjednoceno v popisu. V další verzi bude opraveno = bude povinné v popisu i v XSD. OK?

Užívaný zavedený číselník LOCTO obsahuje používané vakcíny (přípravky), nejedná se tedy o nemoci, proti nimž je pacient očkován, jak požaduje Patent Summary, ale potřebné propojení lze realizovat. Lze doplnit do číselníku LOCTO údaje o nemocech (k jedné položce LOCTO může být více položek z číselníku nemocí), lze toto řešit až v NCP - dořešit!

Poznámka:

Číselník LOCTO dosud neobsahuje očkování proti tropickým a jiným exotickým chorobám, nutno doplnit. Kdo umí?

 

davka - blok je beze změn, pouze se měnila povinnost jeho volání z bloku ocz (viz ocz)

 

 

Urgentní informace - bloky U:

V DASTA má tento blok výjimečnou funkci - nese zásadní informace, které nesmějí být přehlédnuté, které jsou významné a je vhodné jejich zdůraznění a nyní i větší formalizace. Proto je zde také záměrná vhodná duplicita s jinými bloky (komentováno v blocích „u“).

 

u - doplněn nový datový blok uniz a pokyny - vyznačeno

 

ua - upraveno a doplněno, vložen blok uaf - vyznačeno

Otázka: Byl doplněn pokyn k času dat_ab ve vazbě na ind_oprav_sd. Je takto vhodně popsáno, řešíte tak v praxi?!

Tento pokyn je vložen i do dalších bloků, kde se pracuje s ind_oprav_sd! Je to takto pro praxi OK?

 

uaf - nový blok pro formalizované sdělování (ve vazbě na Patient Summary)

Otázka: Není nutné uvádět u léků též konkrétní lék, na který je pacient alergický, postačí jen ATC? Navrhněte, sdělte!

 

 

urf - upraveno a doplněno, vložen blok urff - vyznačeno

 

urff - nový blok pro formalizované sdělování (ve vazbě na Patient Summary) - zatím chybí náplň číselníku!

Měly by být sdělované zásadní rizikové faktory, které nesmějí být přehlédnuté.

Záměrná duplicita s dg, kde by mělo být vše. Otázkou je, zda více nepropojit urff a dg?

Otázka: Jaké položky doporučujete vložit do číselníku ERIZFAKT užívaného v tomto datovém bloku? Navrhněte!

(např.: diabetes mellitus, arteriální hypertenze, portální hypertenze, astma, migréna, syndrom dráždivého tračníku, gravidita (je již v samostatném bloku, lze duplicitně i zde), atd…)

 

uniz - nový datový blok pro sdělování náhrad, implantátů, zařízení pacienta (ve vazbě na Patient Summary)

 

unizf - nový datový blok pro formalizované sdělování náhrad, implantátů, zařízení (ve vazbě na Patient Summary)

 

utm - doplněny pokyny a další informace - vyznačeno červeně (slouží jen tuzemským IS, pro „PS“ používat le!)

 

uks - doplněny pokyny, další informace a nová položka - vyznačeno červeně (nutno používat pouze variantu ks_rh, zápis k.s. volným textem bude v dalších verzích zrušen; pro Patient Summary je použitelná pouze varianta ks_rh)

S ohledem na nutný přechod k variantě ks_rh byl doplněn číselník LUKSAB0 o varianty bez Rh = A, B, AB, 0.

 

uot - doplněny pokyny a další informace - vyznačeno červeně

 

 

 

Bloky AUTOR, GARANT_DAT a PRACOVNÍK:

autor - doplněny nové nepovinné položky role potřebné pro Patient Summary - vyznačeno

garant_dat - doplněny nové nepovinné položky role potřebné pro Patient Summary - vyznačeno

pracovnik - doplněny nové nepovinné položky role potřebné pro Patient Summary - vyznačeno

 

 

 

Blok KU_Z:

 

ku_z - doplněn datový blok le pro vkládání změn v medikaci, plynoucích z příslušné zprávy a

           doplněn datový blok ku_z_pat_n (viz dále)  - vyznačeno

 

ku_z_lab - doplněn atribut pro sdělování verze číselníku NČLP, z něhož je uváděný klíč - vyznačeno

 

ku_z_pat_n - nový datový blok platný od DS 4.16.01 (navrženo ve spolupráci patologů, ÚZIS, ČLS)

Součástí je řada nových číselníků ÚZIS. Totožná struktura i číselníky budou v novém registru NOR.

Datový blok ku_z_pat_n je v této podobě v rozsahu potřebném i pro NOR, pro potřeby klinické praxe může být doplněn, rozšířen - prosíme o návrhy k jeho rozšíření, případně i o připomínky k navržené struktuře!

 

Poznámka k zařazení struktury do NOR:

Zde bude k výše uvedené struktuře doplněna i identifikační část načrtnutá zde: ku_z_pat_n - poznámky pracovní.

 

 

 

07. ÚPRAVY V BLOKU ANAMNÉZA - STRUKTURA

 

Opakovaně se vrací otázka, jak realizovat společně sdílenou strukturu bloku anamnéza an, jak ji členit. Nyní je jen volným textem bez „kapitol“ - bez členění.

V praxi existuje řada zvyklostí a přístupů i řada zkratek. Je vhodné najít společnou množinu - osnovu.

 

V DASTA je k dispozici pracovní číselník kapitol anamnézy ANAM, který nyní zahrnuje návrhy z předchozí debaty v rámci konference DASTA_VYVOJ a který by mohl posloužit jako inspirace k debatám o jeho finální podobě. Nyní obsahuje tyto kapitoly pro anamnézu:

 

- souhrnná

- osobní

- rodinná

- hereditární (dědičná)

- pracovní

- sociální

- očkování

- léková (farmakologická)

- alergologická

- toxikologická

- epidemiologická

- riziková

- preventivní prohlídky

 

- speciální klinické obory - dispenzarizace

- chirurgická

- interní

- neurologická

- gynekologická

- onkologická

- psychiatrická

- aj.

 

Třeba dořešit a doplnit do DASTA.

 

Upozornění:

V DASTA jsou též klinické události AMB.ANAM a H.ANAM - zaujmout postoj k jejich obsahu a nakládání s nimi!

 

 

 

 

08. PROPOUŠTĚCÍ ZPRÁVA - STRUKTURA

 

Podobně jako ANAMNÉZA by měla být dořešena propouštěcí zpráva, po níž se tvůrci IS opakovaně ptají, leč žádají její řešení týmem lékařů, pokud možno ve společnostech ČLS. Oficiální sdílenou strukturu, vybavení a oficiální sdílené zkratky.

 

Třeba dořešit a doplnit do DASTA.

 

 

 

09. VERZE POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ

 

Základní informace o verzi DASTA a o verzi číselníků NČLP a dalších číselníků DASTA je uváděna v povinných atributech verze_ds a veze_nclp v bloku dasta. Tyto údaje platí pro celý sdělovaný soubor, pouze verze NČLP může být uvedena přímo v bloku ku_z_lab - pokud je zde uvedena, má v tomto bloku přednost. Všechny číselníky DASTA jsou verzované společně - podrobněji viz verze číselníků DASTA.

 

Čísla verzí jsou uváděna v blocích:

 

dasta - verze_ds a verze_nclp

ku_z_lab - nclp_verze - verze platná pro příslušný blok (není-li, platí verze uvedená v bloku dasta) - nové!

diag - mkn_verze - verze číselníku MKN, z něhož je uváděný kód diagnózy - nové!

lez - verze číselníku léků cis_kod_lek_v, z něhož je uváděný kód léku - nové!

ku_z_pat_n - verze číselníků MKN, MKNO a TNM pro patologii a NOR (nový blok od DS 4.16.01)

 

Jiné verzování zatím v DS řady 4 není.

 

Povinné uvádění verze navrhujeme realizovat od data vyhlášení, které bude avizováno Věstníkem MZ.

 

Poznámka:

Pokud bude nutné zavést samostatné verzování jednotlivých (skupin) číselníků DASTA, bude nutné realizovat nejen nástroje pro jejich tvorbu a údržbu, ale také podstatně upravit webové služby!

 

Prosíme o názory a připomínky. Bude-li to potřebné, lze doplnit! Navrhněte.

 

 

 

 

 

10. DATA POŽADOVANÁ V RÁMCI PROJEKTU PATIENT SUMMARY K DOŘEŠENÍ

 

Nutno dořešit - různé přístupy v Patient Summary, v tuzemských IS a v registrech ÚZIS!

 

V Patient Summary je dosud problematické zpracování části požadavků, které nejsou zatím patřičně dokumentovány a blíže specifikovány nebo které nejsou v souladu s tuzemskou praxí nebo požadavky VZP, ÚZIS či SÚKL aj. Jejich zapracování do DASTA musí být prodiskutováno s tvůrci IS i s ÚZIS.

 

Níže jsou uvedené zamýšlené návrhy nových datových bloků DASTA, které v této podobě nelze nyní realizovat, ale lze je takto diskutovat:

 

 

- nový nepovinný datový blok „HANDICAP“

Nový nepovinný datový blok HANDICAP, který může být zatím pouze volným textem na max. 80 zn (tak, jako je již v datovém bloku KU_O v položce „handicap“) s údajem o vložení - kdy, kdo. Zadávají se hlavně obecně významné dlouhodobě platné informace o tělesném nebo psychickém omezení.

Bude-li k dispozici číselník epSOS, bude připojen i formalizovaný údaj.

V projektu PS označováno jako „soběstačnost/invalidita“, v DASTA užíván již dříve zavedený pojem.

Vytvořit číselník vlastní? Pokud bude vytvořen, je nutné zabudovat i do KU_O a uvádět verzi! Dořešit!

Zatím do DASTA nezapracováváme.

 

 

- nový nepovinný datový blok „LD“ (léčebná doporučení)

Nový nepovinný datový blok LD, který v Patient Summary působí poněkud nejasně - měl by sloužit k zadání informací o dietách, významných fyzických aktivitách aj. Z hlediska tuzemských IS není jasné, jak smysluplně uchopit. Nabízí se jeho naplnění problematikou diet a údajů souvisejících - dořešit!

V DASTA je založen číselník ELD, který je nyní prázdný. Může být naplněn výčtem diet, tento údaj v DASTA chybí a mohl by být smysluplný.

Toto vše je třeba dořešit!

Číselník je založen, je prázdný. Blok zatím do DASTA nezapracováváme.

 

 

- nový nepovinný datový blok „ZP“ (zdravotní problémy)

Dosud z hlediska tuzemské realizace PS nevyřešený datový blok - dořešit, co by mělo být obsahem!

V DASTA je částečně zařazeno do bloku U - URF (rizikové faktory), částečně v bloku DG - DGZ (diagnózy).

V bloku dg je kompletní výčet všeho podstatného, co lze vyjádřit diagnózou.

V bloku urf bidou všechny podstatné informace, které nesmějí být přehlédnuté (přičemž není vyloučena duplicita s údaji v dg).

Pokud bude vše, co je v PS žádáno v části „zdravotní problémy“, řešeno pomocí dg a urf, je po problému. Pokud bude potřeba připojit další dosud nesdělované informace, je v DASTA založen číselník EZP a může být vytvořen nový datový blok zp, který by byl realizovaný podobně jako již založený blok chv.

Toto vše je třeba dořešit!

Číselník je založen, je prázdný. Blok zatím do DASTA nezapracováváme.

 

 

- nový nepovinný datový blok „FZS“ (faktory životního stylu)

Dosud z hlediska tuzemské realizace PS nevyřešený datový blok - dořešit!

V DASTA není dosud řešeno, je vhodné doplnit, leč v podobě použitelné i nad rámce projektu PS.

 

V projektu PS je k dispozici číselník epSOSSocialHistory, který obsahuje řadu položek, ale nepracuje se s ním jako s číselníkem, je zabudován do rozsáhlejší struktury podobné, jako je tomu v DASTA při sdělování laboratorních výsledků prostřednictvím NČLP. Obsahuje okruhy informací:

- požívání alkoholu,

- užívání drog,

- kouření,

- expozice toxickým látkám,

- pohybové aktivity

- f. ž. s. neznámé

- a několik dalších zatím nepříliš jasných položek.

K jednotlivým okruhům jsou dále doplňované formalizované údaje blíže specifikující či upřesňující. Dnes má tento číselník epSOS málo přes deset položek, nepředpokládá se velký rozsah.

 

Nyní je několik navrhovaných variant řešení:

1. Realizovat vše jako prostou textovou položku a více neřešit (to je ale nepoužitelné z hlediska projektu PS).

2. Realizovat nástrojem s využitím NČLP (tam již i takové položky jsou) a jeho MTV. Formalizovaně. Obecně.

3. Realizovat natvrdo jako jednotlivé položky (např. kouření, drogy), k nimž bude číselníkový údaj a text.

4. Realizovat s ohledem na požadavky a číselníky ÚZIS - viz jeho „návykové látky“ a další související číselníky - pro PS přebírat z těchto struktur a číselníků do PS, co bude chybět v ÚZIS, to doplnit.

Vždy samozřejmě budou připojené informace typu od kdy - do kdy, kdo a kdy… Blok bude založen jako prázdný.

 

Varianta 2 je exaktní a dobře transformovatelná a snadno rozšiřovatelná, takto by bylo možné řešit i blok ZP!

Varianta 3 by byla jednoduchá (žádné nové nástroje), byť poněkud rigidní.

Pro praxi se jeví možná vhodná varianta 3 + 4. Rozvažte!

 

Poznámky:

Alkohol, kouření a drogy již IS mají vedeno jako "Návykové látky", UZIS na to má číselník:

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/nclp_data/ds_UZIS/NavykoveLatky.xml

V číselníku jsou např. položky:

žádné

kouření pouze na počátku těhotenství

kouření v průběhu těhotenství

kouření

alkohol

jiné drogy

 

Důležité upozornění od kolegů z praxe - tvůrců IS:

Návykové látky jsou a měly by být zvlášť, je to dost specifický údaj mající vliv na léčbu pacienta. Zároveň je u každé návykové látky bližší info o množství či frekvenci, viz např. počet cigaret denně (položka rkourpoc1). Alkohol, také jak často, jestli tvrdý. Drogy jaké + míra závislosti atd...

 

Naproti tomu "životní styl", tedy např. jestli si "pohybové aktivity" je tak trochu něco jiného...

Takže životní styl, tam může být (i nadneseně jestli cvičí jógu), ale návykové látky jsou již běžným údajem v medicíně a určitě bychom to do životního stylu nemíchali, už minimálně kvůli všem doplňujícím informacím k návyk. látkách.

 

 

Nutno dořešit!

Rozvažte a zvolte variantu či navrhněte jiné další možné řešení!

 

 

 

11. SEZNAM DATOVÝCH BLOKŮ, KTERÉ NESOU ZÁKLADNÍ INFORMACE O PACIENTOVI A BUDOU TÉŽ SOUČÁSTÍ „PS“

 

A.

Zasílání objednávek a zpráv - blok KU:

 

V případě zasílání objednávky (KU_O) nebo výsledků (KU_Z) jsou vždy připojeny potřebné identifikační údaje (blok IP), povinný blok PV_PAC a blok KU. Z ostatních datových bloků z IP budou v patřičném rozsahu použity ty, které jsou pro příslušnou klinickou událost (viz blok KU) nutné nebo potřebné, přičemž mohou být zasílané i libovolné vhodné informace další.

V bloku KU_O jsou připojované bloky DG, LE a U s informacemi potřebnými pro zasílanou objednávku.

 

B.

Zasílání podkladů pro vytvoření Patient Summary:

 

V případě zasílání podkladů pro vytvoření PS je hlavní důraz kladen na zasílanou množinu dat v bloku IP, tj. mimo jiné:

všechny identifikační údaje pacienta z bloku ip a dále

 *h

 *a

 *jazyk

 *povolani

 *fyznal

 *grav

 *chv

 *pv_pac

 *n

 *u

 *an

 *oc

 *dg

 *le

 *ku - z něj pouze vybrané bloky k PS, další zřejmě až v příštích verzích projektu „PS“

 

Výše uvedené datové bloky budou sdělovány vždy, když budou předávány komplexní informace o pacientovi, ať už pro potřebu následného sestavení „PS“, či pro potřebu jiného IS.

 

 

 

12. DALŠÍ…

 

Prosíme o doplnění dalších požadavků na rozvoj DASTA.