Novinky a změny v blocích a číselnících v DS 4.16.01 až DS 4.17.01 

 

Ve vazbě na projekt EU „Patient Summary“ a tuzemský „Souhrn o pacientovi“ i s ohledem na další rozvoj IS, byla v rámci upgrade DS 4.16.01 až 4.17.01 realizována řada doplňků a změn ve struktuře DASTA řady 4 a v číselnících. Informace o nových doplňcích, provedených úpravách a dalších návrzích úprav najdete v dalším textu. Do dalšího upgrade jsou plánované pouze drobné úpravy na základě připomínek z praxe a finální dokončení bloků dgz (nyní probíhá konference k bloku), lez (dle SÚKL) a fzs (dle ÚZIS).

 

Na základě připomínek z praxe nebyly z DS4 odstraněny všechny poznámky s vazbou na DS3, které jsou potřebné pro tvůrce IS, kteří ještě nepřešli z DS3 na DS4 - významné zatím ponecháváme.

 

Zdůrazňujeme, že další rozvoj se týká pouze DS4, rozvoj DS3 byl již ukončen.  

Hovoří-li se v dokumentech a textech o DASTA, je tím míněn DS4 v aktuálním tvaru.

 

 

OBSAH:

 

01. ÚVODNÍ INFORMACE

 

02. SEZNAM NOVÝCH ČÍSELNÍKŮ „E“ ZAŘAZENÝCH DO DASTA ŘADY 4

 

03. SEZNAM DOPLŇOVANÝCH ČÍSELNÍKŮ „DASTA“ PRO DASTA ŘADY 4

 

04. SEZNAM NOVÝCH ČÍSELNÍKŮ „ÚZIS“ VYUŽÍVANÝCH V DASTA ŘADY 4

 

05. NOVÉ INTERNÍ ČÍSELNÍKY V DASTA ŘADY 4

 

06. SEZNAM NOVÝCH, DOPLŇOVANÝCH A UPRAVOVANÝCH DATOVÝCH BLOKŮ

 

07. ÚPRAVY V BLOKU ANAMNÉZA - STRUKTURA

 

08. PROPOUŠTĚCÍ ZPRÁVA - STRUKTURA

  

09. VERZE POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ

 

10. DATOVÉ BLOKY POŽADOVANÁ V RÁMCI PATIENT SUMMARY - K DOŘEŠENÍ

 

11. DATOVÉ BLOKY PRO SDĚLOVÁNÍ SOUHRNU O PACIENTOVI

 

 

 

01. ÚVODNÍ INFORMACE

 

Aby bylo umožněno plnohodnotné předávání všech informací, které jsou požadované v rámci evropského projektu Patient Summary (dále „PS“) a navazujícího tuzemského Souhrn o pacientovi („SoP“), bylo v DASTA nutné realizovat potřebné úpravy a doplňky - ty byly průběžně zapracovány do DS 4.16.01 až DS4.17.01. Drobné doplňky budou ještě v podzimním upgrade, následně bude vše oficiálně sděleno ve Věstníku MZ.

 

Hlavním záměrem je doplnění DS4 tak, aby umožňoval předávání všech významných informací, vyžadovaných v rámci projektu „PS“, a to i především ve formalizovaném tvaru. Předávání těchto informací není významné pouze z hlediska požadavků „PS“, ale i pro současné a budoucí tuzemské požadavky kladené na IS. Současně jsou realizovány nutné úpravy potřebné pro další rozvoj standardu DASTA řady 4, například sdělování čísla verze používaných významných číselníků, doplnění dalších typů klinických událostí včetně potřebných formalizovaných struktur atd.

 

Seznam změn a novinek je na následujících stránkách tohoto dokumentu s odkazy do příslušných datových bloků a jsou standardně dokumentovány.

 

U všech změn a doplňků vycházíme ze zavedeného a dosud dodržovaného požadavku - musí být v co největším možném rozsahu zajištěna kompatibilita s předchozími verzemi. I u nových datových bloků respektujeme dříve zavedenou filozofii jejich konstrukcí, byť není v některých případech optimální.

 

Kde to je třeba, je připojován komentář o vazbách na projekt Patient Summary a jeho číselníky epSOS.

 

Upozornění:

Pro práci s novými číselníky použijte program ČLP, který je součástí každé verze DASTA.

Náhled na obsah číselníků v hypertextovém popisu je pouze orientační, obsahuje jen část informací!

 

 

02. SEZNAM NOVÝCH ČÍSELNÍKŮ „E“ ZAŘAZENÝCH DO DASTA ŘADY 4

 

 

Originální označení číselníku v projektu Patient Summary

(z něhož vychází příslušný DASTA číselník)

 

České označení DASTA číselníku

 

(jméno XML souboru)

České jméno (název) číselníku (uváděné v seznamu číselníků v menu programu ČLP)

epSOSLanguage

[EJAZYK]

Mluvený jazyk (dialekt)

epSOSPersonalRelationship

[EVZTAH]

Osobní vztah

epSOSAllergenNoDrugs

[EALERGEN]

Alergeny (bez léků)

epSOSHealthcareProfessionalRoles

[EZDRROLE]

Profesní role ve zdravotnictví

epSOSPregnancyInformation

[ETERMPOR]

Termín porodu - určení

epSOSMedicalDevices

[ENAHRADY]

Náhrady, implantáty, zařízení

epSOSProcedures

[EPROC]

Procedury, výkony

epSOSReactionAllergy

[EALERGRE]

Alergická reakce

epSOSSeverity

[EZAVAZ]

Závažnost

(ve vazbě na diagnózy a problémy)

epSOSStatusCode

[ESTAV]

Stavové kódy

(ve vazbě na diagnózy a problémy)

epSOSNullFavor

[ENOINFO] - v DS nyní nevyužíván, (připojeno jako technická informace)

Neznámé informace

(v DASTA řešeno nyní jinou formou)

- číselník epSOS zatím není k dispozici - *

[ERIZFAKT] - nyní zatím prázdný

(bude doplněno dle potřeb praxe)

Rizikové faktory (blok urf)

- číselník epSOS zatím není k dispozici - *

[ELD] - nyní zatím prázdný

(nebude-li zaveden, v DS zrušíme)

Léčebná doporučení

- číselník epSOS zatím není k dispozici - *

[EZP] - nyní zatím prázdný

(nebude-li zaveden, v DS zrušíme)

Zdravotní problémy

epSOSActiveIngredient **

[EACTING]

Léky - ATC skupiny

epSOSDoseForm **

[EDOSFORM]

Léky - formy

epSOSPackage **

[EPACK]

Léky - balení

epSOSRouteofAdministration **

[EROUTADM]

Léky - způsob podání

epSOSTimingEvent **

[ETEVENT]

Léky - časy podání

 

Provázání na číselníky epSOS je popsáno v popisu každého DASTA číselníku - viz program ČLP v menu „číselníky“.

* = číselník epSOS není dosud k dispozici, bude-li zaveden, převezmeme - jinak bude předpřipravený číselník zrušen

** = číselník by měl být v gesci SÚKL a měl by být zapracován do blok LEZ v rámci DASTA - v řešení

 

Poznámky ke konstrukci číselníků epSOS:

 

1. Každý číselník má:

Value Set Name = např.: epSOSNullFavor

Value Set ID = např.: 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.37

Value Set Version ID = např.: ad040b4a-5457-42b8-917b-1b0b6e0854d4

 

2. Jeho jednotlivé položky mají:

Code System ID = např.: 2.16.840.1.113883.5.1008

Code System Version = např.: 913-20091020

Concept Code = např.: ASKU

Description (FSN) = např.: asked but unknown

cs-CZ = např.: zjišťováno ale neznámé

 

Tyto údaje (ad „2“) přebíráme do DASTA číselníků.

V DASTA číselníku je DASTA klíč totožný s Concept Code (je-li k dispozici).

Navíc je doplněno pořadí, platnost od - do a informace o DASTA položce, která nemá (dosud) svůj protějšek v epSOS a naopak.

Obsah těchto DASTA číselníků může být doplňován dle tuzemských potřeb.

 

 

Poznámky k číselníkům epSOS, které nejsou převzaté do DASTA, ale jsou propojitelné:

 

Číselníky epSOS, které mají svůj protějšek v DASTA, kde jsou však rozsáhlejší a jinak konstruované:

 

V rámci DASTA budou nadále používané původní DASTA číselníky, provázání bude řešeno externě.

epSOSBloodGroup (vazba na DASTA číselník „ksAB0“ [LUKSAB0] ze skupiny MTV (NČLP))

epSOSVaccine (vazba na DASTA číselník „očkování“ [LOCTO])

 

 

Číselníky v DASTA užívané z jiného zdroje nebo v jiné podobě, jsou propojitelné, nejsou přebírané:

 

epSOSIllnessesandDisorders = ICD WHO; v DASTA bude nadále používán číselník MKN10 označovaný „Mkn10_5“; po domluvě s ÚZIS bude stávající číselník doplněný o kapitoly a podkapitoly MKN-10 a o pole „název plný“, v délce 250 znaků a bude k dispozici jako číselník „MKN10“ (číselník Mkn10_5 bude jeho podmnožinou). Řeší se.

 

epSOSCountry (v DASTA v bloku adres se stát kóduje dle ISO 3166, obsahově totožné)

V DASTA se nyní řeší odkazem na ISO 3166, ÚZIS používá číselník Zeme.xml. Bude dořešeno.

 

 

Číselníky epSOS, které v DASTA nyní nevyužíváme, ale lze se na některé provázat:

 

epSOSAdministrativeGender (užito v DASTA IP elementu SEX - jiná forma kódování)

epSOSAdverseEventType (v DASTA UAF jako 2 interní číselníky, řešeno jinak)

epSOSBloodPressure - krevní tlaky - číselník v DASTA nevyužijeme, řešeno datovým blokem FYZNAL a v NČLP

epSOSCodeNoMedication - když pacient léky neužívá - v DASTA LEZ řešeno interním číselníkem

epSOSCodeProb - ?!

epSOSConfidentiality (v DASTA řešeno interním číselníkem 1, 2, 3 - viz KU_Z důvěrnost, doplněno i do IP)

epSOSDisplayLabel - ?!

epSOSDocumentCode - ?!

epSOSResolutionOutcome - ?!

epSOSRoleClass (v DASTA v bloku adres A řešeno jinou formou)

epSOSSections -  kapitoly anamnéz a jiné pojmy - v DASTA řešeno jinak

epSOSSocialHistory - nejedná se o prostý číselník, součást struktury; v DASTA nyní otevřené 

epSOSSubstitutionCode - ?!

epSOSTelecomAddress (v DASTA v bloku adres A i AS řešeno jinou formou)

epSOSUnits (v DASTA jsou jednotky SI u položek; v laboratorních blocích se vychází z NČLP)

epSOSUnknownInformation (v DASTA v blocích U i jinde řešeno jinou formou)

 

 

 

03. SEZNAM DOPLŇOVANÝCH ČÍSELNÍKŮ „DASTA“ PRO DASTA ŘADY 4

 

Stávající číselníky DASTA, které byly doplněny:

 

[TAB_TA] - doplněné nové položky C, K, Z, G, M, T a upraveny popisy u 3, 4, 8

 

[TYP_KU] - doplněné nové klinické události PATSUM.DAT, PATSUM.SEST, PATSUM.ALL, (EXPORT.DAT).

Sumární přehled aktuálních klinických událostí (nové jsou na konci seznamu) klinické události platné - přehled (tab).

Popis nově zařazených klinických událostí klinické události typu VYPIS/SOUPIS/PS.

 

[LUKSAB0] - doplněny položky z číselníku epSOSBloodGroup (jednoduchá forma zápisu - v NČLP je podrobnější)

 

 

 

04. SEZNAM NOVÝCH ČÍSELNÍKŮ „ÚZIS“ VYUŽÍVANÝCH V DASTA ŘADY 4

 

Pro nový datový blok ku_z_pat volaný z ku_z pro klinické události PAT.HISTOLOG a PAT.CYTOLOG jsou využívané číselníky ÚZIS, které budou společné i pro nové registry NOR:

MKNO3Morfologie

MKNO3Topografie

TNM_PT

TNM_PN

TNM_PM

TNM_R

(Pro tyto bloky je též využíván stávající Mkn10_5)

 

  

 

05. NOVÉ INTERNÍ ČÍSELNÍKY V DASTA ŘADY 4

 

Interní číselníky nově zapracované do datových bloků zde již nyní neuvádíme, jsou popsané v příslušných nových nebo doplněných datových blocích uvedených dále.

 

 

 

06. SEZNAM NOVÝCH, DOPLŇOVANÝCH A UPRAVOVANÝCH DATOVÝCH BLOKŮ

 

Vzhledem k tomu, že po celou existenci DASTA jsou tabulkové popisy nadřazené XML zápisům, uvádíme pouze odkazy na tabulkové popisy (XML zápisy jsou k dispozici pod tabulkou nebo samostatně).

 

Základní informace o pacientovi v rámci bloku IP - nové a doplněné datové bloky:

ip - přidána velká řada položek a nových datových bloků, upraveny délky, doplněny popisy - vše vyznačeno v bloku ip

 

Do bloku ip dále vloženy nové datové bloky, případně doplněny stávající:

 

jazyk - komunikační jazyk (a další jazyky, překladatel) 

povolani - povolání (údaj významný z hlediska klinického: zátěž fyzická či psychická atd.)

fyznal - fyzikální nález (tlak, pulz)

grav - gravidita (termín porodu - potřebné mj. pro Patient Summary, čas počátku těhotenství - potřebné pro laboratoře)

chv - chirurgické výkony (potřebné mj. pro Patient Summary)

h - doplněny pokyny a poznámky

p - doplněny administrativní údaje a popisy

u - stávající, leč podstatně doplněné (včetně všech vnořených bloků) - viz dále

dgz - stávající, leč upravené a doplněné (včetně vnořeného diag) - viz dále

ld - léčebná doporučení (potřebné mj. pro Patient Summary)

fs - funkční stav pacienta (potřebné mj. pro Patient Summary)

an - anamnéza (doplněny pokyny k vložení příslušných DG do datového bloku dgz

lez - medikace (bude dořešeno se SÚKL)

fzs - faktory životního stylu (potřebné mj. pro Patient Summary) - předpřipraveno, bude dořešeno

 

 

  

Adresy:

a - řada úprav a doplňků včetně významného rozšíření číselníku TAB_TA

as - drobné doplnění číselníku a popisu

 

 

Diagnózy:

dgz - řada úprav a doplňků (z hlediska dosavadní praxe jen drobné změny, úpravy s ohledem na Patient Summary)

diag - bez významných úprav, pouze doplnění verze číselníku a plného textu

 

 

Léky - medikace:

le  - doplnění typu a změna povinnosti

lez - doplněno číslo verze číselníku léků; další bude dořešeno se SÚKL (dávkování, balení, číselníky)

Tyto datové bloky čekají na revizi, k níž je nutná spolupráce se SÚKL - jednání probíhá.

Nabízí se možnost využít číselníků epSOS pro medikaci (převzato do DASTA) a dořešit.

Jedná se zejména o číselníky: [EACTING], [EDOSFORM], [EPACK], [EROUTADM], [ETEVENT].

Viz též podklady z debaty v konferenci DASTA_VYVOJ - návrh budoucích úprav: lez - návrh úprav k diskusi

 

 

Očkování:

oc - doplněny pokyny, další informace, nová položka a změna povinnosti

Blok oc je nyní volán pouze z bloku ip.a ku_z_patsumdat. Bude-li to pro praxi potřebné, bude připojen také do ku_z pro formalizované sdělování právě prováděných (provedených) očkování. Další rozvoj dle požadavků praxe a Patient Summary.

 

ocz - změna povinnosti uvádění datového bloku davka a drobné úpravy v textu - vyznačeno červeně

Dále byla v bloku nesrovnalost mezi popisem a XSD - položky typ_oc_kod a typ_oc_text byly v popisu povinné a v XSD nepovinné - opraveno.

Užívaný zavedený číselník LOCTO obsahuje používané vakcíny (přípravky), nejedná se tedy o nemoci, proti nimž je pacient očkován, jak požaduje Patent Summary. Potřebné propojení lze realizovat. Do číselníku LOCTO budou doplněné údaje o nemocech (k jedné položce LOCTO může být více položek z číselníku nemocí).

Poznámka:

Číselník LOCTO dosud neobsahuje očkování proti tropickým a jiným exotickým chorobám.

 

davka - blok je beze změn, pouze se měnila povinnost jeho volání z bloku ocz (viz ocz)

 

 

 

Urgentní informace - bloky U:

V DASTA má tento blok výjimečnou funkci - nese zásadní informace, které nesmějí být přehlédnuté, které jsou významné a je vhodné jejich zdůraznění a nyní i větší formalizace. Proto je zde také záměrná vhodná duplicita s jinými bloky (komentováno v blocích „u“).

 

u - doplněn nový datový blok uniz a pokyny

 

ua - upraveno a doplněno, vložen blok uaf

uaf - nový blok pro formalizované sdělování (ve vazbě na Patient Summary)

 

urf - upraveno a doplněno, vložen blok urff

urff - nový blok pro formalizované sdělování (ve vazbě na Patient Summary) - zatím není naplněn číselník!

Měly by být sdělované zásadní rizikové faktory, které nesmějí být přehlédnuté. Záměrná duplicita s dgz, kde je vše.

Otázka: Jaké položky doporučujete vložit do číselníku ERIZFAKT užívaného v tomto datovém bloku? Navrhněte!

(např.: diabetes mellitus, arteriální hypertenze, portální hypertenze, astma, migréna, syndrom dráždivého tračníku, aj.)

 

uniz - nový datový blok pro sdělování náhrad, implantátů, zařízení pacienta (ve vazbě na Patient Summary)

unizf - nový datový blok pro formalizované sdělování náhrad, implantátů, zařízení (ve vazbě na Patient Summary)

 

utm - doplněny pokyny a další informace (slouží jen tuzemským IS, pro „PS“ používat le!)

 

uks - doplněny pokyny, další informace a nová položka

S ohledem na nutný přechod k variantě ks_rh byl doplněn číselník LUKSAB0 o varianty bez Rh = A, B, AB, 0.

 

uot - doplněny pokyny a další informace

 

 

Bloky AUTOR, GARANT_DAT a PRACOVNÍK:

autor - doplněny nové nepovinné položky id_zp a dále role (potřebné pro Patient Summary) - bude ještě doplněn

garant_dat - doplněny nové nepovinné položky id_zp a dále role (potřebné pro Patient Summary) - bude ještě doplněn

pracovnik - doplněny nové nepovinné položky id_zp a dále role (potřebné pro Patient Summary) - bude ještě doplněn

 

 

Blok KU_Z:

ku_z - doplněn datový blok le pro vkládání změn v medikaci, plynoucích z příslušné zprávy a

           doplněny datové bloky idkuglob, ku_pac, ku_z_patsumdat, ku_z_patsumsest, ku_z_pat_n (viz dále)

 

idkuglob - nový datový blok pro vkládání ID klinických událostí typu PATSUM (Patient Summary)

ku_pac - nový datový blok pro klinické události typu PATSUM aj.

ku_z_patsumdat - nový datový blok pro klinickou událost PATSUM.DAT

ku_z_patsumsest - nový datový blok pro klinickou událost PATSUM.SEST

ident_pac - identifikační údaje - pro klinickou událost PATSUM.DAT

zpo - zodpovídající poskytovatel a osoba - pro klinickou událost PATSUM.DAT

 

 

ku_z_lab - doplněn atribut pro sdělování verze číselníku NČLP, z něhož je uváděný klíč

                - doplněna specifikace procedury spec_proc

 

ku_z_pat_n - nový datový blok platný od DS 4.16.01 (navrženo ve spolupráci patologů, ÚZIS, ČLS)

Součástí je řada nových číselníků ÚZIS. Totožná struktura i číselníky budou v novém registru NOR.

Datový blok ku_z_pat_n je v této podobě v rozsahu potřebném i pro NOR, pro potřeby klinické praxe může být doplněn.

 

Poznámka k zařazení struktury do NOR:

Zde bude k výše uvedené struktuře doplněna i identifikační část načrtnutá zde:

ku_z_pat_n - poznámky pracovní.

 

 

 

07. ÚPRAVY V BLOKU ANAMNÉZA - STRUKTURA

 

Opakovaně se vrací otázka, jak realizovat společně sdílenou strukturu bloku anamnéza an, jak ji členit. Nyní je jen volným textem bez „kapitol“ - bez členění. V praxi existuje řada zvyklostí a přístupů i řada zkratek. Nejčastěji navrhované byly zapracovány do číselníku  [TYP_ANAM]. Problematika čeká na dořešení, bude-li o to zájem z praxe - navrhněte.

 

Upozornění:

V DASTA jsou též klinické události AMB.ANAM a H.ANAM - je třeba zaujmout postoj k jejich obsahu a nakládání s nimi!

 

 

 

08. PROPOUŠTĚCÍ ZPRÁVA - STRUKTURA

 

Podobně jako ANAMNÉZA by měla být dořešena propouštěcí zpráva, po níž se tvůrci IS opakovaně poptávají a žádají její řešení týmem lékařů, pokud možno z řad ČLS. Bohužel, z řad lékařů je ke strukturování propouštěcích zpráv nyní spíše odpor.

 

Do verze DS 4.17.01 nebylo možné doplnit, třeba dořešit do dalších verzí, vznikne-li řešitelský tým.

 

 

 

09. VERZE POUŽITÝCH ČÍSELNÍKŮ

 

Základní informace o verzi DASTA a o verzi číselníků NČLP a dalších číselníků DASTA je uváděna v povinných atributech verze_ds a veze_nclp v bloku dasta. Tyto údaje platí pro celý sdělovaný soubor, pouze verze NČLP může být uvedena přímo v bloku ku_z_lab - pokud je zde uvedena, má v tomto bloku přednost. Všechny číselníky DASTA jsou verzované společně - podrobněji viz verze číselníků DASTA.

 

Čísla verzí jsou uváděna v blocích:

 

dasta - verze_ds a verze_nclp

ku_z_lab - nclp_verze - verze platná pro příslušný blok (není-li, platí verze uvedená v bloku dasta) - nové!

diag - mkn_verze - verze číselníku MKN, z něhož je uváděný kód diagnózy - nové!

lez - verze číselníku léků cis_kod_lek_v, z něhož je uváděný kód léku - nové!

ku_z_pat_n - verze číselníků MKN, MKNO a TNM pro patologii a NOR (nový blok od DS 4.16.01)

 

Jiné verzování zatím v DS řady 4 není.

 

Poznámka:

Pokud bude nutné zavést samostatné verzování jednotlivých (skupin) číselníků DASTA, bude nutné realizovat nejen nástroje pro jejich tvorbu a údržbu, ale také podstatně upravit webové služby!

 

 

 

10. DATOVÉ BLOKY POŽADOVANÁ V RÁMCI PATIENT SUMMARY - K DOŘEŠENÍ

 

V Patient Summary je dosud nedořešené zpracování části požadavků, které nejsou zatím patřičně dokumentovány a blíže specifikovány nebo které nejsou v souladu s tuzemskou praxí nebo požadavky VZP, ÚZIS či SÚKL aj. Jejich zapracování do DASTA musí být dořešeno.

 

Níže jsou uvedené připravované návrhy nových datových bloků DASTA, které v této podobě nelze nyní do verzí 4.16.01 - 4.17.01 ještě realizovat. Bude doplněno do další verze DASTA:

 

 

Nepovinný datový blok „ZP“ (zdravotní problémy)

Dosud z hlediska tuzemské realizace PS nevyřešený datový blok.

V DASTA je částečně zařazeno do bloku U - URF (rizikové faktory), částečně v bloku DG - DGZ (diagnózy).

V bloku dg je kompletní výčet všeho podstatného, co lze vyjádřit diagnózou.

V bloku urf budou všechny podstatné informace, které nesmějí být přehlédnuté (přičemž není vyloučena duplicita s údaji v dg).

Pokud je vše, co je v PS žádáno v části „zdravotní problémy“, řešeno pomocí dg a urf, je problém vyřešen. Pokud bude potřeba připojit další dosud nesdělované informace, je v DASTA založen číselník EZP a může být vytvořen nový datový blok zp, který by byl realizovaný podobně jako již založený blok chv.

Číselník je založen, je prázdný. Blok zatím do DASTA nezapracováváme, probíhá debata.

 

 

Nový nepovinný datový blok „FZS“ (faktory životního stylu)

Dosud z hlediska tuzemské realizace PS nevyřešený datový blok.

V DASTA je předpřipraveno, dořešeno. Nutno doplnit, leč v podobě použitelné i nad rámec projektu PS.

 

V projektu PS je k dispozici číselník epSOSSocialHistory, který obsahuje řadu položek, ale nepracuje se s ním jako s číselníkem, je zabudován do rozsáhlejší struktury podobné, jako je tomu v DASTA při sdělování laboratorních výsledků prostřednictvím NČLP. Obsahuje okruhy informací:

- požívání alkoholu,

- užívání drog,

- kouření,

- expozice toxickým látkám,

- pohybové aktivity

- faktory životního stylu neznámé

- a několik dalších zatím nepříliš jasných položek.

K jednotlivým okruhům jsou dále doplňované formalizované údaje blíže specifikující či upřesňující. Dnes má tento číselník epSOS málo přes deset položek, nepředpokládá se velký rozsah.

 

Nyní jsou 3 navrhovaná řešení:

1. Realizovat vše jako prostou textovou položku a více neřešit (to je ale nepoužitelné z hlediska projektu PS).

2. Realizovat nástrojem s využitím NČLP (tam již i takové položky jsou) a jeho MTV. Formalizovaně. Obecně.

3. Realizovat natvrdo jako jednotlivé položky (např. kouření, drogy), k nimž bude číselníkový údaj a text.

 

Současně je nutné vše realizovat s ohledem na požadavky a číselníky ÚZIS - viz jeho „návykové látky“ a další související číselníky. Také bude nutné řešit ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi (drogy, alkohol).

Vždy samozřejmě budou připojené informace typu od kdy - do kdy, kdo a kdy…

 

Blok FZS je nyní založen, není zatím naplněn.

 

Poznámky:

Varianta 2 je exaktní a dobře transformovatelná a snadno rozšiřovatelná.

Varianta 3 by byla jednoduchá (žádné nové nástroje), byť poněkud rigidní.

 

Poznámky - k debatě:

Alkohol, kouření a drogy již IS mají vedeno jako "Návykové látky", UZIS na to má číselník:

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/nclp_data/ds_UZIS/NavykoveLatky.xml

V číselníku jsou např. položky:

žádné - kouření pouze na počátku těhotenství - kouření v průběhu těhotenství - kouření - alkohol - jiné drogy

 

Upozornění od kolegů z praxe - tvůrců IS:

Návykové látky jsou a měly by být zvlášť, je to specifický údaj mající vliv na léčbu pacienta. Zároveň je u každé návykové látky bližší informace o množství či frekvenci, viz např. počet cigaret denně (položka rkourpoc1). Důležité je, co kouří a jak. Alkohol, také jak často, jestli tvrdý. Drogy jaké + míra závislosti atd…

 

  

 

11. DATOVÉ BLOKY PRO SDĚLOVÁNÍ SOUHRNU O PACIENTOVI

 

Zasílání podkladů typu „Patient Summary“ nebo „Souhrn o pacientovi“:

 

V DASTA je řešeno prostřednictvím klinické události PATSUM.DAT, pro níž jsou vytvořené 2 speciální datové bloky, volané z ku_z (vycházejí z obsahu datového bloku ip):

-  ku_pac

-  ku_z_patsumdat

 

V DASTA lze také zasílat sestavu PS (HL7 CDA), pro níž je vytvořen speciální datový blok volaný z ku_z:

- ku_z_patsumsest

 

Podrobnější informace jsou v popisu příslušných klinických událostí typu PATSUM:

 

- klinické události typu VYPIS/SOUPIS/PATSUM

 

Je připravován převodník, který zajistí převod dat ze struktury DS4 do struktury PS (HL7 CDA).

Připravován je obousměrná převod.

 

 

12. DALŠÍ…

 

Prosíme o sdělení dalších vašich požadavků na rozvoj DASTA řady 4.