Stav (dokumenty a texty) (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

Přístupová práva

 

Zobrazení informací o stavu dokumentu. Lze editovat pouze pole "Platí od", "Platí do", "Aktuálnost", pole, která se váží k revizi dokumentu a konec platnosti minulé verze dokumentu.

 

Poznámka:

Použitím tlačítka Oprava můžete editovat všechny údaje o stavu lokální položky NČLP. Pokud používáte elektronické řízení dokumentace, má ale tlačítko "Oprava" k dispozici pouze správce dokumentace. Ostatním autorům se tlačítko "Oprava" neobjeví.

 

 

 

Stav - stav dokumentu (viz popis pole Stav v  Dokumenty SLP - Definice (technický popis)).

 

Poznámka 1:

Pokud využíváte elektronické řízení dokumentace, současně se změnou stavu dokumentu budete mít možnost odeslat zadanému autorovi požadavek na provedení následující akce v rámci životního cyklu dokumentu (viz popis pole Stav v  Dokumenty SLP - Definice (technický popis))

 

Poznámka 2:

Prostřednictvím stavového dialogu nelze nastavit stav dokumentu na "schváleno". To můžete udělat pouze z dialogu pro práci s dokumenty.

 

Stav lze editovat.

 

Datum založení - datum založení dokumentu

 

Autor - kód autora, který dokument založil

 

Datum aktualizace - datum poslední aktualizace dokumentu

 

Aktualizoval - kód autora, který dokument naposledy aktualizoval

 

Datum kontroly - datum kontroly dokumentu (viz popis pole Stav v Dokumenty SLP - Definice (technický popis))

 

Kontroloval -  kód autora, který dokument kontroloval, tj. nastavil stav dokumentu na "zkontrolováno" (viz popis pole Stav v Dokumenty SLP - Definice (technický popis))

 

Datum schválení - datum schválení dokumentu (viz popis pole Stav v Dokumenty SLP - Definice (technický popis))

 

Schválil -  kód autora, který dokument schválil, tj. nastavil stav dokumentu na "schváleno" (viz popis pole Stav v Dokumenty SLP - Definice (technický popis))

 

Platí od, Platí do - období platnosti schváleného dokumentu.

Platí od, Platí do lze editovat.

 

Datum zneaktuálnění  - datum zneaktuálnění dokumentu (nastavení aktuálnosti dokumentu na "Neaktuální" - viz popis pole Aktuálnost v Dokumenty SLP - Definice (technický popis))

 

Zneaktuálnil -  kód autora, který dokument zneaktuálnil, tj. nastavil aktuálnost dokumentu na "Neaktuální" (viz popis pole Aktuálnost v Dokumenty SLP - Definice (technický popis))

 

Datum archivace - datum archiace dokumentu (buď vytvořením nevé verze dokumentu nebo přesunem neaktuálního dokumentu do archivu)

 

Archivoval -  kód autora, který dokument archivoval

 

Interval revizí - údaj kdy a jak často má být dokument revidován. Uvádí se číselná i slovní hodnota (volným textem). Implicitní hodnoty jsou 12 (měsíců) a "ročně". Číselná hodnota se používá při výpočtu data příští revize dokumentu. Slovní údaj je zobrazen při tisku dokumentu na titulní straně.

Interval revizí lze editovat. Maximální délka je 20 znaků.

 

Poznámka:

1. V dialogu "Počáteční nastavení systému" se nastavuje interval revizí pro všechny vaše řízené, případně i neřízené dokumenty. Pokud zadáte nastavení intervalu revizí v číselníku "Typy dokumentů SLP a repetitorií", bude mít toto nastavení přednost před údaji z počátečního nastavení. Obdobně pokud zadáte interval revizí v dialogu "Stav" pro konkrétní dokument, bude mít při vyhodnocení intervalu revizí toto nastavení přednost před údaji zadanými v počátečním nastavení i v číselníku "Typy dokumentů SLP a repetitorií".

2. Zadaná číselná hodnota intervalu revizí 0 znamená, že interval revizí není nastaven. V tom případě se pro určení intervalu revizí použije v hierarchii nejbližší vyšší zadaný interval revizí.

 

Konec platnosti min. verze - datum konce platnosti minulé verze dokumentu.

Položku lze editovat.

 

Datum příští revize - datum příští revize řízeného dokumentu. Datum se automaticky nastavuje při revizi dokumentu (nastaví se datum revize + 12 měsíců).

Datum příští revize dokumentu lze editovat. Maximální délka je 20 znaků.

 

Aktuálnost - informace o aktuálnosti dokumentu. Má smysl jen pro dokumenty ve stavu "schváleno" (viz popis pole Stav v Dokumenty SLP - Definice (technický popis)).

 

Poznámka:

Pokud využíváte elektronické řízení dokumentace, dojde při nastavení aktuálnosti dokumentu na "neaktuální" k vymazání dokumentu z knihoven všech uživatelů SLP a ke stornování všech požadavků na provedení akce v rámci elektronického řízení dokumentace.

 

Aktuálnost lze editovat.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Oprava - tlačítko, které zpřístupní pro editaci všechna pole dialogu. Protože se jedná o nestandardní operaci, objeví se nejprve dotaz

 

 

 

Po odpovědi Ano budou k editaci zpřístupněna všechna pole dialogu.

 

Poznámka:

Pokud používáte elektronické řízení dokumentace, není oprava stavu dokumentu možná (tlačítko "Oprava" se vám neobjeví).

 

OK - ukončení dialogu s uložením provedených změn

 

Storno - ukončení dialogu bez uložení provedených změn