NČLP - Definice v NČLP (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

První ze čtyř záložek dialogu pro práci s Národním číselníkem laboratorních položek (NČLP).

Dalšími záložkami dialogu pro práci s NČLP jsou Vzor pro LP,  Vztah k lokálnímu číselníku a  Seznam.

Při první aktivaci dialogu Národní číselník laboratorních položek je vždy zobrazena záložka Seznam.

Při první aktivaci dialogu Národní číselník laboratorních položek (v rámci jednoho spuštění programu SLP) budou položky NČLP setříděny podle názvu komponenty. Aktivní bude první položka NČLP v rámci třídění dle názvu komponenty. Při následující aktivaci dialogu budou položky NČLP bude nastaveno třídění stejné, jaké bylo při posledním uzavření dialogu NČLP. Aktivní bude ta položka, která byla aktivní při posledním uzavření dialogu NČLP (tzn. v rámci jednoho spuštění programu SLP se "pamatuje" třídění položek NČLP i aktivní položka).

 

Národní číselník je vytvářen autorským kolektivem národního číselníku a koordinován správcem národního číselníku. Pro použití v laboratorní praxi slouží Lokální číselník laboratorních položek (LČLP), který je na NČLP navázán a obsahuje pouze lokální položky, které potřebujete pro svojí práci. NČLP obsahuje položky národního typu (viz číselník typů položek). Je snahou autorského kolektivu NČLP, aby národní číselník obsahoval všechny položky, které pro svojí práci potřebujete. Proto by přidání položek lokálního typu do NČLP mělo být výjimečnou záležitostí. Než se rozhodnete přidat položku lokálního typu do NČLP, kontaktujte správce národního číselníku a sdělte mu, jaká položka vám v NČLP chybí.

 

Přidávat, případně opravovat položky NČLP lokálního typu mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD mohou položky NČLP lokálního typu pouze prohlížet.

 

Položky NČLP národního typu (typ = N) můžete pouze prohlížet. Nemůžete je editovat, mazat, ani přidávat.

Pokud se v následujícím popisu bude mluvit o editaci, bude se týkat povídání lokálních položek NČLP.

 

 

 

 

Klíč - jednoznačné a neměnné označení položky NČLP. Položce národního typu je přidělován správcem národního číselníku v okamžiku schválení a distribuce položky uživatelům SLP, položce lokálního typu je přidělen v okamžiku jejího založení.

Položky NČLP národního typu jsou číslovány od klíče "00001" (informatické položky NČLP - gesce = Z, jsou číslovány od klíče "20000"). Položky NČLP lokálního typu jsou číslovány od klíče "31000".

Klíč nelze editovat.

 

Typ - typ položky v NČLP. Automaticky přidělená hodnota z číselníku typů položek. Položky vytvořené autorským kolektivem NČLP mají typ N (národní položky). Vámi přidané položky mají typ L (lokální položky).

Uživatelé programu SLP mohou přidávat, případně opravovat pouze lokální položky NČLP

Typ nelze editovat.

 

Gesce - označení odborné společnosti, která "stojí" za definicí položky NČLP. Vybírá se z číselníku typů národních gescí. Při přidání se gesce přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Gesci lze editovat.

 

Vznik - typ položky NČLP z hlediska vzniku. Vybírá se z číselníku typů položek z hlediska vzniku. Při přidání je vznik = M (měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři)

Vznik nelze editovat.

 

Systém - kód systému. Je určen pouze ke čtení. Při přidání se systém přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Obsah pole "Systém" nelze editovat.

 

S - tlačítko pro zobrazení detailních informací o systému. Bude zobrazen záznam číselníku systémů, který odpovídá systému aktuální položky NČLP.

 

Komponenta - kód komponenty. Je určen pouze ke čtení. Při přidání se systém přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Obsah pole "Komponenta" nelze editovat.

 

K - tlačítko pro zobrazení detailních informací o komponentě. Bude zobrazen záznam číselníku komponent, který odpovídá komponentě aktuální položky NČLP.

 

SKDJ - tlačítko pro zobrazení detailních informací o definici čtveřice (Systém, Komponenta, Druh veličiny, Jednotka) v pomocném číselníku SKDJ. Bude zobrazen záznam číselníku SKDJ, který odpovídá čtveřici (Systém, Komponenta, Druh veličiny, Jednotka) aktuální položky NČLP.

 

Procedura - kód procedury. Je určen pouze ke čtení. V režimu přidání se vyplňuje výběrem z číselníku procedur (použitím tlačítka P).

Obsah pole "Procedura" nelze editovat.

 

P - tlačítko pro zobrazení detailních informací o komponentě. Bude zobrazen záznam číselníku procedur, který odpovídá proceduře aktuální položky NČLP.

V režimu přidání položky NČLP tlačítko slouží k výběru procedury. Bude zobrazen číselník procedur s možností výběru procedury.

 

Poznámka k proceduře (pole za tlačítkem P) - upřesnění, odkaz na jiné obdobné procedury, komentář k proceduře.

Poznámku k proceduře lze editovat. Délka poznámky není omezena (memo-pole).

 

Materiál - biologický materiál odpovídající systému, v němž je položka vyšetřována.

Materiál zde nelze editovat. Edituje se v záložce "Pro LP" pomocí tlačítka "Pro LP".

 

Druh veličiny - kód druhu veličiny. Je určen pouze ke čtení. Při přidání se systém přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Obsah pole "Druh veličiny" nelze editovat.

 

D - tlačítko pro zobrazení detailních informací o druhu veličiny. Bude zobrazen záznam číselníku druhů veličin, který odpovídá druhu veličiny aktuální položky NČLP.

 

Jednotka - jednotka aktuální položky NČLP. Je určena pouze ke čtení. Při přidání se jednotka přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Obsah pole "Jednotka" nelze editovat.

 

J - tlačítko pro zobrazení detailních informací o jednotce. Bude zobrazen záznam číselníku jednotek, který odpovídá jednotce aktuální položky NČLP.

 

Název v NČLP - základní název položky v NČLP. Název je automaticky konstruován.

Automatická konstrukce má tvar NK (NS; ND [J] NP), kde

NK = název komponenty do sestav (max. 55 znaků)

NS = název systému pro nálezy (max. 24 znaků)

ND = název druhu veličiny pro nálezy (max. 24 znaků)

J = jednotka (max. 20 znaků)

NP = název procedury pro nálezy (max. 24 znaků).

Název v NČLP lze editovat. Maximální délka názvu je 120 znaků.

 

Název pro LP - fakultativní název položky používaný ve vzorové Laboratorní příručce.

Název pro LP lze editovat. Maximální délka názvu je 90 znaků.

 

Třídy - zatřídění položky NČLP. Položka NČLP může být zatříděna maximálně do 6 tříd. Třídy se vybírají z číselníku typů komponent z hlediska zatřídění. Při přidání se první 4 třídy přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Třídy lze editovat.

 

Škála - kód škály, která slouží k interpretaci. Při přidání se kód škály přenáší výběrem z číselníku SKDJ. V programu SLP jsou kódy škál konstruovány automaticky.

Automatická konstrukce má tvar S_K_P, kde

S = kód systému (max. 8 znaků)

K = kód komponenty (max. 8 znaků)

P = kód procedury (max. 8 znaků).

Kód škály lze editovat. Při editaci je ale třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože kód škály je vazbou mezi položkou NČLP a interpretační škálou. Maximální délka názvu je 26 znaků.

Obsah pole "Škála" nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr škály. Bude nabídnut seznam všech již založených škál vázaných ke komponentě této položky. Po výběru se kód vybrané škály přenese do pole pro kód škály (před šipkou)

 

Existence škály (výběrový seznam za tlačítkem pro výběr škály) - výběr hodnoty z číselníku Existence škály.

Existenci škály lze editovat.

 

DS - výběr hodnoty z číselníku variant pro elektronické objednávání vyšetření.

DS lze editovat.

 

Algoritmus - výběr hodnoty z číselníku algoritmů pro zpracování.

Algoritmus lze editovat.

 

Kód SOP - kód dokumentu ze skupiny  SOP (Standardní operační postupy), který je přiřazen k této položce NČLP. Při přidání se kód SOP přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Obsah pole "Kód SOP" nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr dokumentu ze skupiny SOP (Standardní operační postupy), který je přiřazen k této položce NČLP. Bude nabídnut seznam všech dokumentů ze skupiny SOP. Po výběru se kód vybraného dokumentu přenese do pole pro kód SOP (před šipkou)

 

EHK - kód dokumentu ze skupiny  EHK (Externí hodnocení kvality), který je přiřazen k této položce NČLP. Obsah pole "Kód EHK" nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr dokumentu ze skupiny EHK (Externí hodnocení kvality), který je přiřazen k této položce NČLP. Bude nabídnut seznam všech dokumentů ze skupiny EHK. Po výběru se kód vybraného dokumentu přenese do pole pro kód EHK (před šipkou)

 

Typ položky - výběr hodnoty z číselníku typů položek z hlediska dialogu. Při přidání se typ položky přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Typ položky lze editovat.

 

Formát referenčních mezí - výběr hodnoty z číselníku formátu referenčních mezí. Při přidání se formát referenčních mezí přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Formát referenčních mezí lze editovat.

 

Formát hodnoty - výběr hodnoty z číselníku formátů hodnot. Při přidání se formát hodnoty přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Formát hodnoty lze editovat.

 

Kategorie - kategorie pro určení pořadí, v jakém je vhodné zobrazovat položky do běžného laboratorního nálezu. Při přidání se do kategorie přenese 1. třída odpovídající komponenty v číselníku komponent.

Kategorii lze editovat. Maximální délka kategorie je 8 znaků.

 

Mez dolní - mezní dolní hodnota pro číselný výsledek (pro datový standard a LIS). Při přidání se přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Mez dolní lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Minimum - dolní hodnota pro číselný výsledek - nižší hodnoty jsou neobvyklé (pro datový standard a LIS). Při přidání se přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Minimum lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Maximum - horní hodnota pro číselný výsledek - vyšší hodnoty jsou neobvyklé (pro datový standard a LIS). Při přidání se přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Maximum lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Mez horní - mezní horní hodnota pro číselný výsledek (pro datový standard a LIS). Při přidání se přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Mez horní lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

MTV1 - MTV4 - matice textových výsledků (MTV), které odpovídají této položce NČLP. Položka NČLP může mít přiřazeny maximálně 4 MTV. MTV se vybírají z číselníku MTV. Při přidání se přenášejí výběrem z číselníku SKDJ.

MTV1 - 4 lze editovat.

 

Poznámka - další fakultativní informace k definici položky v NČLP (významná sdělení uživatelům). Při přidání se přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Poznámku lze editovat. Délka poznámky není omezena (memo-pole).

 

Aktualizace - datum poslední aktualizace položky a kód autora, který položku aktualizoval.

Obě hodnoty nelze editovat. Vznikají automaticky při uložení změn  provedených v definici položky (resp. při přidání položky).

 

Stav - stav položky NČLP. Položka NČLP může mít přiřazen jeden ze 4 stavů (viz níže). Při založení je nastaven stav položky na "rozpracováno". Položka může přecházet vždy pouze z nižšího stavu do vyššího a to pouze o jednu hodnotu (tj ze stavu "rozpracováno" může přejít jen do stavu "dokončeno"). Při nastavení stavu "zkontrolováno" je automaticky nastaveno datum kontroly položky a kód autora, který položku kontroloval (viz tlačítko Stav). Při nastavení stavu "schváleno" je automaticky nastaveno datum schválení položky a kód autora, který položku schválil. Zároveň je nastaven začátek platnosti položky (viz tlačítko Stav). Pokud se položka dostane do stavu "schváleno", je informace o stavu nahrazena informací o aktuálnosti položky (položka má nastavenu aktuálnost "aktuální"). Schválené položky nelze vymazat, lze pouze změnit jejich aktuálnost. Po schválení položky je třeba dokumentovat změny provedené v definici položky. Při každém ukládání změn je nabízen dialog pro popis provedených změn.

 

Možné stavy položky:

Rozpracováno - počáteční stav položky, po ukončení prací nastaví autor "dokončeno".

Dokončeno - autor položku kompletně dokončil (včetně "vzoru pro LP" a dalších údajů), je předána ke kontrole.

Zkontrolováno - položka je zkontrolovaná, její schválení a zavedení do praxe je možné.

Schváleno - položka je schválena a zavedena do praxe,  je součástí NČLP - nemůže být již vymazána.

 

Aktuálnost - pro položky ve stavu "schváleno" je zobrazena informace o jejich aktuálnosti. Schválená položka může mít přiřazenu jednu ze 3 aktuálností (viz níže). Pokud je aktuálnost položky jiná než "aktuální", objeví se v prvním řádku definice (za položkou Gesce) červené upozornění.

Aktuálnost položky lze editovat.

 

Možné aktuálnosti položky:

Aktuální - Položka NČLP je zavedena do praxe, je perspektivní a platná.

Obsoletní - Položka NČLP je dosud platná, ale již je neperspektivní - časem bude označena "neaktuální".

Neaktuální - Položka NČLP již není aktuální, měla by být používána pouze v archivních databázích.

 

Autor - kód autora, který položku založil.

Kód autora lze editovat. Má délku 2 znaky.

 

Pro schválené neaktuální položky není zobrazen kód autora. Místo něj je zobrazeno pole pro výběr důvodu neaktuálnosti položky (vybírá se z číselníku důvodů neaktuálnosti položky). Podrobnější informace k neaktuálnosti položky se zapisuje do poznámky k položce.

 

 

Důvod neaktuálnosti položky lze editovat.

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Form. - tlačítko pro tisk formuláře pro zasílání požadavků na doplnění položek NČLP.

 

F - minitlačítko pro editaci formuláře pro zasílání požadavků na doplnění položek NČLP. Vámi vyplněný formulář bude uložen do souboru "htm" ve složce "texty" programu SLP (jméno souboru - viz hláška po stisknutí tlačítka "F"). Po vyplnění jen odešlete jako přílohu mailu na adresu zamecnik@sekk.cz.

 

MTV - tlačítko, které zobrazí číselník MTV. Umožní vyhledání informací k obsahům matic textových výsledků MTV1 až MTV4

 

EHK - tlačítko, které zobrazí obrazovku pro práci s dokumenty pro dokument EHK připojený k položce NČLP. Tlačítko je nepřístupné, pokud k položce není připojen žádný dokument EHK.

 

Výpis - tlačítko pro vytvoření sestavy obsahující základní informace k aktuální položce NČLP.

 

Vazby - tlačítko pro provázání aktuální položky NČLP s jinými souvisejícími položkami NČLP, práce s vazbami.

 

SOP - tlačítko, které zobrazí obrazovku pro práci s dokumenty pro dokument SOP připojený k položce NČLP. Tlačítko je nepřístupné, pokud k položce není připojen žádný dokument SOP.

 

Kontrola - tlačítko pro formální kontrolu správnosti a úplnosti vyplnění položky NČLP (nekontroluje se ve vztahu k jiným položkám). Výsledkem kontroly je tisková sestava, která buď oznámí, že položka je vyplněna úplně nebo vypíše seznam zjištěných problémů.

 

Stav - tlačítko, které zobrazí dialog s informacemi o stavu položky NČLP

 

Změny - tlačítko, které zobrazí dialog s informacemi o změnách, které byly provedeny (a zdokumentovány) po schválení položky NČLP

 

Literatura - tlačítko, které zobrazí seznam literárních citací k položce NČLP.

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro výběr třídění položek a současně hledání položky (hledání probíhá podle zvoleného třídění)

 

Hledání - tlačítko pro vyhledávání položek NČLP podle zadaného textového řetězce (hledá se v "Názvu do sestav", "Plném název"  a "Synonymech")

 

Externí číselníky - tlačítko pro označení položky v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky)

 

Škály - tlačítko pro práci se škálami k položce NČLP. Škály jsou nabízeny dle odkazu v položce "Škála". Toto je jediná cesta pro přidání škály (při práci se všemi škálami - viz menu Škály - nelze škály přidávat)

 

Repetitoria - Práce s texty repetitorií souvisejícími s touto aktuální položkou NČLP

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v definici NČLP bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku. Před uložením proběhne formální kontrola správnosti a úplnosti vyplnění položky NČLP. Pokud položka není vyplněna správně a úplně, vypíše se upozornění na první zjištěný problém a k uložení změn nedojde.

Je-li položka ve stavu "schváleno", bude nabídnut dialog pro popis provedených změn.

 

Přidání - tlačítko pro přidání nové položky NČLP lokálního typu. Před přidáním nové položky se objeví upozornění

 

 

Pokud chcete opravdu přidat lokální položku do NČLP, zvolte OK. Objeví se dialog SKDJ, ve kterém vyberte čtveřici (Systém, Komponenta, Druh veličiny, Jednotka), která odpovídá nově definované položce NČLP. Lokální položce NČLP bude ihned přidělen klíč (řada pro lokální položky NČLP začíná od hodnoty "31000").

 

Výmaz - výmaz lokální položky NČLP. Nelze vymazat položky ve stavu "schváleno"

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s položkami NČLP. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici položky NČLP, objeví se dotaz na uložení změn. Obdobně jako při použití tlačítka Uložit dojde ke kontrole položky, případně pro schválenou položku NČLP bude nabídnut dialog pro popis provedených změn.