*ku_z_soupis_u - soupis zpráv dle zadaných kriterií - záznam jedné zprávy (pro DS4)

Sdělování vlastností jedné ze zpráv zahrnuté do soupisu zpráv.

 

{distribuováno od verze 4.10.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typku

a

-20

1

typ klinické události

[TYP_KU] #!, položka klic

 

Aktuální již přijaté typy,

viz též pokyny!

Podrobné popisy KU - viz dokument: klinické události

pokyny:

viz typku - pokyny

 

Do další verze bude doplněno dle připomínek a návrhů z praxe!

typkuspeclok

a

-40

?

specifikace k typu k.u. lokální

volný text

pokyny:

viz typkuspeclok - pokyny

fazespec

a

2

1

specifikace fáze

ZR, ZP, ZF, ZK, ZO, ZS

viz seznam hodnot

idku

a

-40

(1)

ID klinické události

formalizovaný znakový řetězec

pokyny:

viz idku - pokyny

idsub

a

-40

(?)

ID dílčího úkolu

formalizovaný znakový řetězec

pokyny:

1. povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí

2. je ve vazbě na číselník

[TYP_KU]

3. viz idsub - pokyny

idkulok

a

-40

?

ID klinické události lokální

volný text

jen pro lokální potřebu IS

pokyny:

viz idkulok - pokyny

urgentni

a

1

?

urgentní zpráva

V, S, N

viz seznam hodnot

pokyny:

viz urgentni - pokyny

duvernost

a

1

?

stupeň důvěrnosti zprávy

1, 2, 3

viz seznam hodnot

pokyny:

viz duvernost - pokyny

duverne

a

1

?

důvěrná informace pro lékaře

A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

viz duverne - pokyny

nazev

e

-80

?

název zprávy

volný text

pokyny:

Název zprávy vytvořený nejčastěji autorem zprávy nebo generovaný systémem.

dat_prov

e

1

datum a čas provedení 

 

(datum a čas události)

formát DTS

u dekurzů D

pokyny:

jedná se o datum a čas události;

viz datumy a časy - pokyny

dat_real_od

e

?

datum a čas realizace - od

formát DT

nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

dat_real_do

e

?

datum a čas realizace - do

formát DT

nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

dat_vydani

e

1

datum a čas vydání zakázky

formát DTS

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

p_pracoviste

e

1

provádějící pracoviště

 

(váže se k celé k. u.)

poznámky:

1. blok pracoviste

2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

p_pracovnik

e

?

provádějící osoba

 

(váže se k celé k. u.)

poznámky:

1. blok pracovnik

2. pracovník, odborník, lékař...

dg_vys

e

*

blok diagnózy - z vyšetření

pokyny:

1. diagnózy, které vyplývají ze zprávy (vázané k tomuto vyšetření)

poznámky:

řeší se pomocí bloku  dgz

kuzAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_z_soupis_u

poznámky k celému bloku:

Blok je určen ke sdělování vlastností jednotlivých zpráv zahrnutých do soupisu zpráv.

Množina sdělovaných údajů odpovídá struktuře bloku  ku_z.

Odesílatel uvede jenom ty údaje, které je možné v dané situaci sdělovat.

 

 

typku

pokyny:

Typy klinických událostí jsou definované číselníkem  [TYP_KU] ,

podrobné informace k jednotlivým událostem jsou v popisu klinické události - zde jsou i KU dosud neuvolněné a navrhované (do praxe se postupně uvolňují jen ty, které jsou z praxe žádané).

 

Z definice každé z klinických událostí plyne, zda jsou pro tuto KU povinné ID údaje  idku nebo idsub.

 

 

typkuspeclok

pokyny:

Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se z objednávky - požadavkového listu.

 

 

fazespec

seznam hodnot:

ZR - rozpracovaná zakázka je předávána k dalšímu zpracovávání

ZP - zpracovávání zakázky (průběžné sdělování dílčích výsledků nebo zpráv) - může se v čase opakovat, bude následovat ZF;

                Pozor! Každá ZP následující obsahuje to, co ZP předchozí! Po zaslání ZF nemůže být již zasílána ZP!

ZF - zpracování zakázky finální (finální sdělení a ukončení zakázky) - sděluje se jen jednou, po ZF není možné další ZF nebo ZP

ZK - finálně zpracovaná zakázka je v kopii zasílána jako součást objednávky nebo na vyžádání (výpis dat)

ZO - oprava zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem

ZS - storno zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno (bez dodání nových dat)

upozornění k ZO a ZS:

- zrušení v případě ZO a ZS se netýká údajů přenášených z objednávky, ale pouze dat vzniklých na straně zpracovatele

- storna a zrušení zavedené ve verzi DS3 do bloku VR se v bloku KU_Z_LAB již nevyužívají, řeší se jako celek v KU_Z

 

 

idku

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

 

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

 

Hodnotu idku přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí idku žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku  ku_o, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí idku až laboratoř a sdělí v bloku ku_z).

 

Tento identifikační neměnný údaj idku  je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky idku lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

 

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události .

 

 

idsub

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

 

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta idku.

 

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím idku, případně kde je žádáno zpracování požadované množiny událostí s přidělenými svými idku (výpisy, kopie aj.) atd.

 

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události .

 

 

idkulok

pokyny:

Fakultativní pomocné ID, které může být lokálně významné pro informační systém odesílatele - vrací se. Týká se některých IS.

V DS není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci a používání idkulok určuje IS, v němž idkulok vzniká.

V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, může být idkulok zasíláno též (není-li domluveno jinak).

 

 

urgentni

seznam hodnot:

V - jedná se o  urgentní zprávu typu "vitální indikace"

S - jedná se urgentní zprávu typu "statim"

N - není urgentní (implicitní)

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který nabývá hodnot  V (vital), S (statim), nebo N (není urgentní). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.

Přepisuje se z objednávky, z bloku ku_o.

 

 

duvernost

seznam godnot:

1 = standardní dokument (implicitně) - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti dokumentu za „standardní“

2 = důvěrný dokument - dokument, u něhož se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení

3 = tajný dokument - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen autorovi a cíleně vybraným konkrétním uživatelům (např. žadateli)

 

pokyny:

Používání „důvěrnosti“ v DS4 je možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty zasílat.

 

Poznámky:

Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému respektive tajnému dokumentu.

Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.

K dořešení do dalších verzí DS.

 

 

duverne

seznam hodnot:

A - jedná se o důvěrné sdělení pouze lékaři = zpráva je určena jen pro lékaře, ne pro pacienta

N - není důvěrné (implicitní)

Poznámka:

Údaj je určen pro systémy typu „zdravotní knížka“ - v případě varianty „A“ nebude zpráva k dispozici pacientovi.

Důvěrnost z hlediska ochrany pacienta je řešena položkou „duvernost“.

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který nabývá hodnot A (důvěrné) nebo N (není důvěrné). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.

Pokud je uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou elementy text  a text_zaver určeny pro lékaře i pro pacienta (např. v systému IZIP) a v text_pp mohou být další fakultativní informace pouze pro pacienta.

Pokud je uvedeno "A", jsou elementy text  a text_zaver určeny pouze pro lékaře a pro pacienta je k dispozici pouze obsah text_pp.

 

 

datumy a časy

pokyny:

Datum a čas provedení  dat_prov je povinný - jedná se o datum a čas události, která se klinicky váže k pacientovi. S tímto datumem a časem jsou v databázi svázány sdělované údaje (výsledky, zprávy atd.). V případě laboratorních vyšetření se jedná o datum a čas odběru či ukončení sběru materiálů (svázané s jedním společným časem uvedeným na požadavkovém listu), v případě vyšetření nebo výkonu se jedná o datum a čas jeho ukončení, v případě realizace zprávy nebo hlášení se jedná o datum a čas, k němuž byla zpráva uzavřena (epikrýza) nebo vytvořena (hlášení).

V případě sdělování výsledků laboratorních vyšetření je čas dat_prov totožný s časem dat_du v příslušném bloku ku_z_lab.

 

Pokud je vhodné sdělovat časový interval, k němuž se tato klinická událost vztahuje, uvádí se v nepovinném dat_real_od a dat_real_do.

 

Datum vydání výsledků, nálezu nebo zprávy dat_vydani je povinné a určuje jej informační systém odesílatele - jedná se o čas, od něhož jsou sdělované informace k dispozici objednavateli nebo straně, jíž je zasílané sdělení určeno (povinné z forenzních důvodů). Pokud jsou laboratorní či jiné výsledky sdělované postupně (fáze = ZP), je uváděn aktuální datum a čas vázaný k okamžiku sdělení.

 

Viz též  dat_xx .

 

 

*