*prepocet - přepočet hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou

Fakultativní možnost pro vydání sdělované hodnoty a škály laboratorního vyšetření pacienta v lokálním vyjádření.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

hodnota_lok

a

-14

1

lokální hodnota

číslo celé, desetinné nebo v semilogaritmickém tvaru

pokyny:

viz hodnota_lok - pokyny

od 04.19.03

i semilog. tvar

jednotka_lclp

a

-20

1

jednotka vztažená k lokální hodnotě

(tj. k atributu hodnota_lok)

text

pokyny:

viz jednotka_lclp - pokyny

prepfak

a

-16

1

přepočítávací faktor

číslo celé, desetinné nebo v semilogaritmickém tvaru

pokyny:

viz prepfak - pokyny

od 04.20.01

i semilog. tvar, oddělovač des. míst tečka

typpol_fh_lclp

a

-2

1

typ položky z hlediska formátu hodnoty v LČLP

[NCLPFH] #!, položka klic

pokyny:

viz typpol_fh_lclp - pokyny

skala_lok

e

?

škála vztahující se k lokální hodnotě a jednotce

Viz datový blok skala.

pokyny:

viz skala_lok - pokyny

nově od verze DS 03.14.01

prepocetAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

prepocet

pokyny k celému bloku:

Blok prepocet je fakultativně využíván pouze z bloku  vrn.

Obecné prohlížecí programy mohou blok ignorovat a pracovat pouze s údaji v bloku vrn.

 

Podrobnější informace k problematice - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

hodnota_lok

pokyny:

Pokud pracuje odesílatel (většinou odesílající LIS) v jiných jednotkách, než je pro sdělovanou položku definováno v NČLP, může tuto jednotku sdělit příjemci společně s přepočítacím faktorem, naměřenou hodnotou lokální a formátem pro její zobrazení.

Lokální hodnota hodnota_lok musí být vztažena k jednotce lokální jednotka_lclp.

K lokální hodnotě může být zaslána interpretační škála (refernční meze) a to prostřednictvím bloku skala_lok.

 

jednotka_lclp

pokyny:

Pokud pracuje odesílatel (většinou odesílající LIS) v jiných jednotkách, než je pro sdělovanou položku definováno v NČLP, může tuto jednotku sdělit příjemci společně s přepočítacím faktorem, naměřenou hodnotou a formátem pro zobrazování hodnoty.

 

prepfak

pokyny:

Přepočítávací faktor je definován v LČLP (zadává se standardně v programu ČLP/SLP). Definuje prostý numerický přepočet mezi jednotkou lokální a národní. Za jeho správnost odpovídá odesílající strana. 

Přepočet: jednotka_NČLP = prepfak * jednotka_LČLP (viz popis v dialogu ČLP/SLP).

 

Je-li sdělována hodnota v jednotkách dle NČLP a hodnota_lok v jednotkách lokálních, musí platit:

hodnota = prepfak * hodnota_lok

 

Příklad: Jednotka NČLP= l, jednotka LČLP= ml, pak prepfak = 1000,

protože l = 1000 x ml

 

typpol_fh_lclp

pokyny:

Pokud příjemce bude zobrazovat lokální hodnotu, k zobrazení využije zde uvedený lokální formát hodnoty.

Z celé množiny hodnot v číselníku NCLPFH se využijí jen formáty pro numerické hodnoty - “0 až 6” a “T”.

 

skala_lok

pokyny:

Pokud pracuje odesílatel (většinou odesílající LIS) v jiných jednotkách, než je pro sdělovanou položku definováno v NČLP, může tuto jednotku sdělit příjemci společně s přepočítacím faktorem, naměřenou hodnotou lokální, formátem pro její zobrazení a s interpretační škálou (referenčními mezemi) odpovídajícími sdělované lokální jednotce jednotka_lclp.