Číselník typů dokumentů a repetitorií (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

                Dokumenty SLP

                Repetitoria

 

Dialog pro práci s číselníkem typů dokumentů a repetitorií. Číselník skupin dokumentů a repetitorií a číselník typů dokumentů a repetitorií slouží k zatřídění  dokumentů a repetitorií.

 

Číselník typů a repetitorií má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním záznamu číselníku typů a repetitorií. Záložka Seznam zobrazí seznam všech záznamů číselníku typů a repetitorií.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle kódu skupiny.

Číselník typů a repetitorií spravuje správce národního číselníku (SNC). Nelze přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

 

Popis záložky Detail

 

Témeř všechny údaje v záložce Detail spravuje správce národního číselníku. Správce lokálního číselníku smí nastavovat pouze tiskové atributy pro lokální dokumenty (pokud je nastaveno, že tento typ dokumentu smí být lokální), lokální osnovu lhůtu, po kterou má být dokument z této skupiny aktualizován..

 

 

Skupina - skupina, do které aktuální typ 1/2 (záznam číselníku typů dokumentů a repetitorií) patří. Je vybrána z číselníku skupin dokumentů a repetitorií. Skupina a typ 1/2 slouží z zatřídění dokumentů a repetitorií.

 

Typ1 - klíč - neměnný identifikátor. Spolu s klíčem typu2 musí být v rámci číselníku jedinečný.

Maximální délka klíče typu1 je 8 znaků

 

Typ1 - název - název typu1. Používá se při práci s dokumenty a repetitorii.

Má délku maximálně 45 znaků.

 

Typ2 - klíč - neměnný identifikátor. Spolu s klíčem typu1 musí být v rámci číselníku jedinečný.

Maximální délka klíče typu2 je 8 znaků

 

Poznámka:

Ve většině záznamů tohoto číselníku není typ2 naplněn.

 

Typ2 - název - název typu2. Používá se při práci s dokumenty a repetitorii.

Má délku maximálně 10 znaků.

 

Osnova - osnova, která je přiřazena dokumentu, který je aktuálního typu1/2. Je vybrána z číselníku osnov dokumentů a repetitorií.

 

Lok. osnova - lokální osnova, která je přiřazena lokálnímu dokumentu, který je aktuálního typu1/2. Je vybrána z číselníku osnov dokumentů a repetitorií. Když pak budete přidávat nový lokální dokument tohoto typu a nepoužijete aktuální dokument jako vzor, bude mít nový dokument zde přiřazenou lokální osnovu.

 

Struktura - struktura, která je přiřazena dokumentu, který je aktuálního typu1/2. Je vybrána z číselníku struktur dokumentů a repetitorií. Struktura určuje to, jak bude dokument (repetitorium) vypadat při tisku (zda se bude tisknout titulní list, zda budou mít stránky hlavičky, ...)

 

Dokument se má po skončení platnosti archivovat (roky) - lhůta pro archivování již neplatných dokumentů.

Lhůtu pro archivování již neplatných dokumentů lze editovat. Má délku maximálně 2 číslice.

 

Poznámka:

V menu "Změny a revize" je volba "Archivace lokálních dokumentů", která zobrazí seznam schválených lokálních dokumentů, kterým již skončila platnost. V seznamu je zobrazeno datum, dokdy mají být tyto již neplatné dokumenty archivovány. Po uplynutí lhůty pro archivaci dokumentů lze tyto dokumenty skartovat (odstranit ze systému SLP).

 

dokument smí být národní - logická hodnota. Určuje, zda může být založen národní dokument (repetitorium) s aktuálním typem1/2. Pokud není logická hodnota nastavena, není možné založit národní dokument (repetitorium) s aktuálním typem1/2

 

dokument smí být lokální - logická hodnota. Určuje, zda může být založen lokální dokument (repetitorium) s aktuálním typem1/2. Pokud není logická hodnota nastavena, není možné založit lokální dokument (repetitorium) s aktuálním typem1/2

 

dokument patří mezi repetitoria - logická hodnota. Určuje, zda dokument (repetitorium) s aktuálním typem1/2 bude zařazen mezi repetitoria. Pokud je logická hodnota nastavena, dokument s aktuálním typem1/2 je zařazen mezi repetitoria

 

dokument patří mezi SLP - logická hodnota. Určuje, zda dokument (repetitorium) s aktuálním typem1/2 bude zařazen mezi dokumenty SLP. Pokud je logická hodnota nastavena, dokument s aktuálním typem1/2 je zařazen mezi dokumenty SLP

 

dokument SLP s redukovanou hl. - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku dokumentu v rámci systému SLP použita standardní hlavička dokumentu. Pokud je hodnota nastavena, bude při tisku dokumentu v systému SLP použita redukovaná hlavička dokumentu, jinak bude použita standardní hlavička dokumentu.

 

Interval revizí - údaj kdy a jak často má být dokument aktuálního typu 1/2 revidován. Uvádí se číselná i slovní hodnota (volným textem). Číselná hodnota se používá při výpočtu data příští revize dokumentu. Slovní údaj je zobrazen při tisku dokumentu na titulní straně.

Interval revizí lze editovat. Maximální délka je 20 znaků.

 

Poznámka:

1. V dialogu "Počáteční nastavení systému" se nastavuje interval revizí pro všechny vaše řízené, případně i neřízené dokumenty. Pokud zadáte nastavení intervalu revizí v číselníku "Typy dokumentů SLP a repetitorií", bude mít toto nastavení přednost před údaji z počátečního nastavení. Obdobně pokud zadáte interval revizí v dialogu "Stav" pro konkrétní dokument, bude mít při vyhodnocení intervalu revizí toto nastavení přednost před údaji zadanými v počátečním nastavení i v číselníku "Typy dokumentů SLP a repetitorií".

2. Zadaná číselná hodnota intervalu revizí 0 znamená, že interval revizí není nastaven. V tom případě se pro určení intervalu revizí použije v hierarchii nejbližší vyšší zadaný interval revizí.

 

 

nebo redukovaná hlavička dokumentu.

 

 

Poznámka:

Redukovaná hlavička je určena pro tisk formulářů. Vzhledem k malému prostoru nalevo od rámečku s údaji o dokumentu neobsahuje redukovaná hlavička logo firmy. Místo něj obsahuje slovní označení laboratoře (firmy) - viz Počáteční nastavení systému. Titulní list dokumentu s redukovanou hlavičkou neobsahuje adresu laboratoře (u standardní hlavičky 2 řádky pod hlavičkou)

 

řízený dokument - logická hodnota. Určuje, zda dokument (repetitorium) s aktuálním typem1/2 bude zařazen mezi řízené dokumenty. Pokud je logická hodnota nastavena, dokument s aktuálním typem1/2 je zařazen mezi řízené dokumenty

 

záznam - logická hodnota. Určuje, zda dokument (repetitorium) s aktuálním typem 1/2 bude zařazen mezi řízené záznamy. Pokud je logická hodnota nastavena, dokument s aktuálním typem 1/2 je zařazen mezi záznamy

 

Poznámka:

Pro schválené dokumenty, které mají nastaven příznak "záznam" je po změně v dokumentu povinné vyplnit popis změny.

 

dokument nesmí být schválen - logická hodnota. Určuje, zda dokument (repetitorium) s aktuálním typem1/2 smí být uveden do stavu "schváleno". Pokud není logická hodnota nastavena, dokument s aktuálním typem1/2 nesmí být uveden do stavu "schváleno"

 

Tiskové atributy - nastavení pro národní dokumenty

Nastavení atributů, které jsou použity při tisku národních dokumentů s aktuálním typem1/2.

 

Titulní list - tlačítko pro zobrazení dialogu s atributy pro tisk titulního listu dokumentu (repetitoria).

 

Poznámka:

Zda se bude titulní list dokumentu tisknout,  je dáno strukturou dokumentu.

 

 

hlavička dokumentu - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku titulní strany dokumentu tisknuta hlavička dokumentu

název dokumentu - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku titulní strany dokumentu tisknut název dokumentu

abstrakt - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku titulní strany dokumentu tisknut abstrakt

rozdělovník - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku titulní strany dokumentu tisknut rozdělovník

varovný text - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku titulní strany dokumentu tisknut varovný text

interval revizí - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku titulní strany dokumentu tisknut interval revizí

 

Text dokumentu - tlačítko pro zobrazení dialogu s atributy pro tisk běžných stránek dokumentu(repetitoria).

 

 

hlavička dokumentu - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku běžné strany dokumentu (ne titulní) tisknuta hlavička dokumentu

text dokumentu - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku běžné strany dokumentu (ne titulní) tisknut text dokumentu

 

Doplněk - tlačítko pro zobrazení dialogu s atributy pro tisk doplňkových stran dokumentu (repetitoria).

 

 

přílohy - logická hodnota. Určuje, zda bude budou tisknuty přílohy (viz pole "Přílohy" v dialogu Dokumenty SLP a Repetitoria)

odstránkování - logická hodnota. Určuje, zda po tisku příloh dojde k odstránkování (zda případné další stránky doplňku budou tisknuty na samostatnou stránku)

změnová řízení - logická hodnota. Určuje, zda bude budou tisknuty údaje o změnových řízeních (viz tlačítko "Změny" v dialogu Dokumenty SLP a Repetitoria)

odstránkování - logická hodnota. Určuje, zda po tisku změnových řízení dojde k odstránkování (zda případné další stránky doplňku budou tisknuty na samostatnou stránku)

seznam použitých odkazů - logická hodnota. Určuje, zda budou tisknuty údaje o odkazech na jiné dokumenty (viz tlačítko "Odkazy" v dialogu Dokumenty SLP a Repetitoria)

 

Speciální funkce - tlačítko pro zobrazení dialogu s atributy pro nastavení vlastností tisku dokumentu (repetitoria)

 

 

Tisknout v - přepínač, pro nastavení tisku dokumentu barevně nebo černobíle. V současné verzi SLP není při tisku nastavená hohodnota přepínače vnímána. Tisk probíhá vždy "v nastavených barvách".

 

Tiskové atributy - nastavení pro lokální dokumenty

Nastavení atributů, které jsou použity při tisku lokálních dokumentů s aktuálním typem1/2. Tiskové atributy pro lokální dokumenty smí nastavovat správce lokálního číselníku. Na začátku jsou tiskové atributy pro lokální dokumenty naplněny stejně, jako atributy pro národní dokumenty.

 

Tlačítka pro nastavování tiskových atributů pro lokální dokumenty jsou stejná, jako tlačítka pro nastavování tiskových atributů pro národní dokumenty. Stejná je i funkce tlačítek.

 

Poznámka:

Nastavování tiskových atributů je svázáno se strukturou dokumentu. Pokud je nastavena struktura 05, ,06,07,08 (dokument bez titulní stránky), nelze nastavit tiskové atributy pro titulní stránku. Nikdy nelze nastavit tiskové atributy pro text. Ty jsou napevno odvozeny od struktury dokumentu. Pokud je nastavena struktura 04,08 (text bez hlaviček), nebude na stránkách s textem dokumentu hlavička.

 

dokument SLP s redukovanou hl. (nastavení pro lokání dokumenty) - logická hodnota. Určuje, zda bude při tisku lokálního dokumentu v rámci systému SLP použita standardní hlavička dokumentu. Pokud je hodnota nastavena, bude při tisku lokálního dokumentu v systému SLP použita redukovaná hlavička dokumentu, jinak bude použita standardní hlavička dokumentu.

 

Popis - popis k aktuálnímu záznamu číselníku typů dokumentů a repetitorií

Délka popisu není omezena (memo-pole)

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Typ1 (je tříděno podle pole "Pořadí" - logické pořadí číselníku typů dokumentů a repetitorií (určeno SNC). V dialogu není zobrazeno)

• Skupina (je tříděno podle kódu skupiny a pořadí)

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění číselníku typů dokumentů a repetitorií dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem typů dokumentů a repetitorií

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech záznamů číselníku typů dokumentů a repetitorií. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku typů dokumentů a repetitorií (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Skupina - kód skupiny

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu skupiny, pořadí (není v dialogu zobrazeno, určuje ho SNC)

 

Typ 1 / Typ 2 - název typu1. Pokud je vyplněn typ2, je za pomlčkou zobrazen název typu2

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu pořadí (není v dialogu zobrazeno, určuje ho SNC)

 

Osnova - kód osnova, která je přiřazena dokumentu, který je aktuálního typu1/2. Je vybrána z číselníku osnov dokumentů a repetitorií.

 

Struktura - kód struktury, která je přiřazena dokumentu, který je aktuálního typu1/2. Je vybrána z číselníku struktur dokumentů a repetitorií.

 

N - je-li nastavena logická hodnota "dokument smí být národní", je ve sloupci zobrazeno "N"

 

L - je-li nastavena logická hodnota "dokument smí být lokální", je ve sloupci zobrazeno "L"

 

R - je-li nastavena logická hodnota "dokument patří mezi repetitoria ", je ve sloupci zobrazeno "R"

 

S - je-li nastavena logická hodnota "dokument patří mezi SLP", je ve sloupci zobrazeno "S"

 

Ř - je-li nastavena logická hodnota "řízený dokument ", je ve sloupci zobrazeno "Ř"

 

Z - je-li nastavena logická hodnota "záznam ", je ve sloupci zobrazeno "Z"

 

 

Popis tlačítek Help, Třídění a Návrat - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk) - zobrazí dialog pro tisk číselníku typů dokumentů a repetitorií. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku typů dokumentů a repetitorií.

 

Ukázka části tiskové sestavy: