Dokumenty SLP - Tisk seznamu dokumentů (technický popis)

 

 

Dialog, pomocí kterého lze vytisknout různé tvary seznamu dokumentů SLP a textů. Lze zvolit typ tisku a filtrování (do tiskové sestavy se dostanou pouze dokumenty, které vyhovují filtrovací podmínce). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu).

 

 

Tvar tisku - výběr tvaru tiskové sestavu.

Při tisku prvních tří tvarů se do tiskové sestavy dostanou jen ty dokumenty, které jsou zobrazeny v záložce "Seznam" dialogu pro práci s dokumenty a zároveň vyhovují filtrovací podmínce.

Při tisku další tvarů (od čtvrtého dále) se do tiskové sestavy dostanou všechny lokální dokumenty, které odpovídají podmínce pro příslušný tvar tisku. Nastavený filtr se pro ně neuplatní.

 

Možné typy tisku jsou:

 

• Kód-typ-gesce-stav - ve vytisknutém seznamu budou dokumenty, které jsou zobrazeny v záložce "Seznam" dialogu pro práci s dokumenty a zároveň vyhovují filtrovací podmínce. Pro každý dokument bude zobrazen jeho kód, typ, gesce a stav. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu.

 

• Kód-typ-typ1-typ2-osnova ... - ve vytisknutém seznamu budou dokumenty, které jsou zobrazeny v záložce "Seznam" dialogu pro práci s dokumenty a zároveň vyhovují filtrovací podmínce. Pro každý dokument bude zobrazen jeho kód, typ, typ1/2, osnova, skupina, gesce, zpracování a stav. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle skupiny.

 

• Kód-autor-číslo-verze ... - ve vytisknutém seznamu budou dokumenty, které jsou zobrazeny v záložce "Seznam" dialogu pro práci s dokumenty a zároveň vyhovují filtrovací podmínce. Pro každý dokument bude zobrazen jeho kód, autor, typ, stav, typ1/2, číslo, verze, datum poslední aktualizace, datum schválení a revize. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle čísla. Tisková sestava bude orientována "na šířku".

 

• Kód-rozdělovník - ve vytisknutém seznamu budou schválené dokumenty, které jsou zobrazeny v záložce "Seznam" dialogu pro práci s dokumenty a zároveň vyhovují filtrovací podmínce. Pro každý dokument bude zobrazen jeho kód a rozdělovník. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu.

 

• Kód-poznámka - ve vytisknutém seznamu budou dokumenty, které jsou zobrazeny v záložce "Seznam" dialogu pro práci s dokumenty, mají vyplněnou poznámku a zároveň vyhovují filtrovací podmínce. Pro každý dokument bude zobrazen jeho kód a poznámka k dokumentu. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu.

 

 • Schválené dokumenty - do tiskové sestavy se dostanou všechny lokální schválené dokumenty bez ohledu na nastavení filtru (vnímá se pouze nastavení filtru pro aktuálnost dokumentu). Pro každý dokument bude zobrazen jeho kód, číslo, verze, datum schválení a revize. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu.

 

 • Schválené dokumenty (alternativní tvar) - do tiskové sestavy se dostanou všechny lokální schválené dokumenty bez ohledu na nastavení filtru (vnímá se pouze nastavení filtru pro aktuálnost dokumentu). Pro každý dokument bude zobrazen jeho kód, číslo, verze, datum schválení a datum příští revize. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu.

 

 • Dokumenty s nezkontrolovanými změnami - do tiskové sestavy se dostanou lokální schválené dokumenty, ve kterých byla provedena a zdokumentována dosud nezkontrolovaná změna (s ohledem na nastavení filtru). Pro každý dokument bude zobrazen jeho kód, datum změny, kód autora, který změnu provedl a stručný popis změny. Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu.

 

 • Dokumenty s neschválenými změnami - do tiskové sestavy se dostanou lokální schválené dokumenty, ve kterých byla provedena a zdokumentována změna, změna byla zkontrolována, ale dosud nebyla schválena (s ohledem na nastavení filtru). Dokumenty budou v tiskové sestavě setříděny podle kódu.

 

 • Dokumenty pro funkci - do tiskové sestavy se dostanou všechny lokální dokumenty, které mají v rozdělovníku uvedenu zadanou funkci (viz pole pro zadání funkce za typem sestavy), bez ohledu na nastavení filtru. Pro každý dokument bude zobrazen jeho kód, typ, typ1/2, osnova, skupina, gesce, zpracování, kód autora a stav.

 

 • Deník řízené dokumentace (použije se pouze filtrování dle příznaku) - do tiskové sestavy se dostanou všechny lokální dokumenty, které jsou schválené a aktuální. Dokumenty budou v tiskové sestavě rozděleny po skupinách. Skupina SOP bude dále rozdělena podle typ1. Ve skupinách budou dokumenty setříděny podle čísla. Pro každý dokument bude zobrazeno číslo dokumentu, kód dokumentu, verze dokumentu, začátek platnosti dokumentu, datum příští revize, autor a počet výtisků (z rozdělovníku).

 

 Indikátory kvality řízení dokumentace - tisková sestava je zásadně odlišná od všech předchozích sestav. Proto je pro ní vypracován samostatný Help.

 

 • Dokumenty a odkazy - celkem šest sestav, které jsou určeny hlavně jako pomocné nástroje při vytváření hypertextu. Pomocí těchto sestav si lze zkontrolovat odkazy mezi jednotlivými dokumenty. Za volbou je tlačítko , pomocí kterého se zobrazí menu s nabídkou sestav:

 

 

 • Dokumenty a odkazy v nich (jen dok. s odkazy) - seznam dokumentů dle nastavení filtru. Pro každý dokument budou v jednotlivých řádcích sestavy vypsány odkazované dokumenty. Pokud odkazované dokumenty nejsou schválené, platné a aktuální, bude ve třetím sloupci sestavy uvedeno upozornění na stav odkazovaného dokumentu. Seznam dokumentů bude setříděn podle kódu dokumentu. V seznamu nebudou uvedeny dokumenty, které neobsahují žádné odkazy na jiné dokumenty SLP.

 • Dokumenty a odkazy v nich (všechny dokumenty) - seznam dokumentů dle nastavení filtru. Pro každý dokument budou v jednotlivých řádcích sestavy vypsány odkazované dokumenty. Pokud odkazované dokumenty nejsou schválené, platné a aktuální, bude ve třetím sloupci sestavy uvedeno upozornění na stav odkazovaného dokumentu. Seznam dokumentů bude setříděn podle kódu dokumentu. V seznamu budou uvedeny všechny dokumenty dle nastaveného filtru. U těch, které neobsahují žádné odkazy na jiné dokumenty SLP, bude ve sloupci "Stav" uvedena informace, že dokument neobsahuje žádný odkaz.

 • Dokumenty, které neobsahují žádné odkazy - seznam dokumentů dle nastavení filtru. Budou vypsány pouze dokumenty, které neobsahují žádné odkazy na jiné dokumenty SLP. Seznam dokumentů bude setříděn podle kódu dokumentu.

 • Dokumenty a odkazy na ně  (jen odkazované dok.) - seznam dokumentů dle nastavení filtru. Pro každý dokument budou v jednotlivých řádcích sestavy vypsány dokumenty, které se na ně odkazují. Pokud odkazující dokumenty nejsou schválené, platné a aktuální, bude ve třetím sloupci sestavy uvedeno upozornění na stav odkazujícího dokumentu. Seznam dokumentů bude setříděn podle kódu dokumentu. V seznamu nebudou uvedeny dokumenty, na které nejsou žádné odkazy z jiných dokumentů SLP.

 • Dokumenty a odkazy na ně  (všechny dokumenty) - seznam dokumentů dle nastavení filtru. Pro každý dokument budou v jednotlivých řádcích sestavy vypsány odkazující dokumenty. Pokud odkazující dokumenty nejsou schválené, platné a aktuální, bude ve třetím sloupci sestavy uvedeno upozornění na stav odkazujícího dokumentu. Seznam dokumentů bude setříděn podle kódu dokumentu. V seznamu budou uvedeny všechny dokumenty dle nastaveného filtru. U těch, které na které nejsou žádné odkazy z jiných dokumentů SLP, bude ve sloupci "Stav" uvedena informace, že na dokument není žádný odkaz.

 • Dokumenty, na které nejsou žádné odkazy - seznam dokumentů dle nastavení filtru. Budou vypsány pouze dokumenty, na které nejsou žádné odkazy z jiných dokumentů SLP. Seznam dokumentů bude setříděn podle kódu dokumentu.

 

 

Filtrování - nastavení filtrování seznamu dokumentů. Do tiskové sestavy se dostanou pouze dokumenty, které vyhovují současně všem nastaveným filtrovacím podmínkám. Nastavený filtr se uplatní pro prvních pět typů sestav, sestav "Dokumenty s nezkontrolovanými změnami", "Dokumenty s neschválenými změnami" a všech sestav z nabídky "Dokumenty a odkazy".

 

Přepínač "Dokumenty", "Repetioria, "Vše" - podle nastavení se do tiskové sestavy dostanou pouze dokumenty SLP, pouze repetitoria nebo všechny dokumenty SLP i repetitoria (možnost "Vše")

 

Přepínač "Aktuální dokumenty", "Vše" - podle nastavení se do tiskové sestavy dostanou pouze aktuální schválené dokumenty SLP a repetitoria nebo všechny dokumenty SLP a repetitoria bez ohledu na jejich stav a aktuálnost (možnost "Vše")

 

Pole "Typ" - typ dokumentů a repetitorií, které se dostanou do tiskové sestavy. Pokud není pole vyplněno, budou v tiskové sestavě všechny dokumenty a repetitoria. Pokud je vyplněn typ="L", budou v tiskové sestavě pouze lokální dokumenty a repetitoria. Pokud je vyplněn typ="N", budou v tiskové sestavě pouze národní dokumenty a repetitoria.

 

Pole "Typ 1" - typ 1 dokumentů a repetitorií, které se dostanou do tiskové sestavy (zadává se klíč typu1). Pokud není pole vyplněno, budou v tiskové sestavě všechny dokumenty a repetitoria. Pokud je pole vyplněno, do tiskové sestavy se dostanou pouze dokumenty a repetitoria, které mají v definici nastaven zadaný typ1.

 

Pole "Skupina" - skupina dokumentů a repetitorií, které se dostanou do tiskové sestavy (zadává se číslo skupiny). Pokud není pole vyplněno, budou v tiskové sestavě všechny dokumenty a repetitoria. Pokud je pole vyplněno, do tiskové sestavy se dostanou pouze dokumenty a repetitoria zadané skupiny.

 

Pole "Gesce" - gesce dokumentů a repetitorií, které se dostanou do tiskové sestavy. Pokud není pole vyplněno, budou v tiskové sestavě všechny dokumenty a repetitoria. Pokud je pole vyplněno, do tiskové sestavy se dostanou pouze dokumenty a repetitoria zadané gesce.

 

Pole "Autor" - autor dokumentů a repetitorií, které se dostanou do tiskové sestavy (zadává se kód autora). Pokud není pole vyplněno, budou v tiskové sestavě všechny dokumenty a repetitoria. Pokud je pole vyplněno, do tiskové sestavy se dostanou pouze dokumenty a repetitoria zadaného autora.

 

Pole "Příznak" - zadává se jeden znak. Pokud je příznak zadán, pak se do tiskové sestavy dostanou pouze dokumenty, ve kterých se v poli "Příznak" zadaný znak vyskytuje.

 

Typ tisku - přepínač, pomocí kterého lze nastavit, zda bude vytvořená tisková sestava zobrazena v náhledovém okně ("Preview" - z něj lze vytisknout sestavu na výchozí tiskárnu), nebo přímo vytisknout na tiskárnu. V druhém případě se objeví standardní dialog Windows pro tisk, ve kterém lze zvolit tiskárnu (nastavit její vlastnosti), vybrat rozsah tištěných stran a zadat počet kopií.

 

"OK" - tlačítko pro vytvoření tiskové sestavy a její zobrazení v náhledu, případně tisk.

 

"Storno" - ukončení dialogu bez vytvoření tiskové sestavy.