*vrk - vyšetření laboratorní mikrobiologické strukturované

Sdělování výsledků laboratorního mikrobiologického strukturovaného formalizovaného vyšetření.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}               

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

poznámky:

1. lze přebírat přímo z NČLP

2. viz nazvy - poznámky

Doporučené.

systspec_kod

a

-16

?

systém + specifikace - kód

[NCMPSPM] #!, položka klic16

pokyny:

1. lokalizace a podrobnější určení dle číselníku

2. viz 01

3. viz 02

Požadované.

nové od 04.26.01

 

poznámka:

zvažuje se jako povinné

spec_kod

a

-8

?

specifikace k systému - kód

[NCMPSPM] #!, položka klic

pokyny:

1. lokalizace a podrobnější určení ”odkud” podle číselníku,

od DS 4.26.01 řešeno atributem systspec_kod

od 04.26.01

zrušeno, nahrazeno atributem systspec_kod

spec_text

a

-55

?

specifikace k systému - text

[NCMPSPM]

položka N55, nebo kratší N32

pokyny:

1. text je svázaný s kódem ”systspec_kod”

2. viz 01

3. v ku_z_lab jako syst_sp_text

(záměrná duplicita)

poznámky:

Požadované, vhodné pro prohlížecí nástroje.

 

 

 

 

 

 

poznámka:

zvažuje se jako povinné

subspec_text

a

-55

?

subspecifikace k systému

volný text

pokyny:

1. upřesnění specifikace (podrobnější lokalizace aj.)

2. viz 01

3. viz 02

4. v ku_z_lab jako subsp_text

(záměrná duplicita)

Požadované.

ziskmat_kod

a

-8

?

způsob získání materiálu (vzorku)  - kód

[NCMPZZM] #, položka klic

pokyny:

1. způsob získání podle číselníku

2. viz 01

3. viz 02

4. v ku_z_lab jako ziskmat_klic

(záměrná duplicita)

Doporučené.

ziskmat_text

a

-55

?

způsob získání materiálu (vzorku) - text

[NCMPZZM]

položka N55,

nebo kratší N32

pokyny:

1. text je svázaný s kódem ”ziskmat_kod”

2. viz 01

poznámky:

Doporučené, vhodné pro prohlížecí nástroje.

lopok

e

*

specifikace objednávky vyšetření

pokyny:

1. přepis z objednávek lopk

2. viz 01

poznámky:

Nepovinné.

 

 

 

 

 

Následující část je připravována.

Ve vazbě na HL7 FHIR.

 

Viz níže poznámky 04.

 

 

Připravováno pro mapování na HL7 FHIR, bude upřesněno.

 

specimentype

e

 

?

Specimen type

(druh vzorku)

 

 

Reprezentuje entity, které jsou odebrané za účelem vyšetření.

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

v jednání

bodypart

e

 

?

Body structure

(anatomická struktura těla)

 

 

Reprezentuje anatomickou strukturu na těle (v těle).

Např. rektum, ledvina, oko…

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

 

v jednání

laterality

e

 

?

Laterality

(lateralita)

 

Lateralita.

 

Připravováno do další verze.

 

 

v jednání

morphology

e

 

?

Morphological abnormality

(morfologická abnormalita)

 

Reprezentuje „abnormální“ struktury v těle, tj. ty, které nejsou ve fyziologickém stavu běžnou součástí (absces, hematom, cysta, chirurgická rána aj.).

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

 

 

 

v jednání

device

e

 

?

Device

(zařízení)

 

Vyšetřované zařízení, přístroj, fyzický objekt (drén, elektroda, katetr aj.).

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

 

v jednání

procedure

e

 

?

Collection procedure

(procedura)

 

 

Reprezentuje aktivity vykonávané v průběhu zdravotní péče (odběr stěru z kůže, výplach bronchu, peritoneální dialýza aj.).

 

Připravováno do další verze.

 

 

 

 

 

v jednání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokyny, poznámky:

viz 03

 

stav_mat

a

-8

?

stav mikrobiologického materiálu (vzorku)

 

[NCMPSTM] #, položka klic

pokyny:

viz stav_mat - pokyny

Doporučené - dle situace.

stav_zprac

a

1

1

stav zpracování mikrobiologického vzorku

 

[LMSZMMN] #, položka klic

viz obah číselníku

poznámky:

viz stav_zprac - poznámky

 

Povinné.

vrmmn

e

-255

*

mikroskopický nález

volný text

pokyny:

1. prostý text - nemá strukturu!

2. viz vrmmn - pokyny

Dle situace.

vrkpa

e

*

přítomný agens

pokyny:

viz vrkpa - pokyny

Dle situace.

vrmahn

e

-255

?

automatické hodnocení kompletního nálezu

volný text

pokyny:

vztahuje se ke kompletnímu vyšetření vzorku

Nepovinné.

vrmlpn

e

-255

?

laboratorní poznámka

k celému nálezu

volný text

pokyny:

vztahuje se ke kompletnímu vyšetření vzorku

Nepovinné.

vrmzhl

e

-255

?

závěrečné hodnocení kompletního nálezu lékařem

volný text

pokyny:

vztahuje se ke kompletnímu vyšetření vzorku

viz též: Stupeň epidemiologické závažnosti

Doporučené.

autor

e

 

 *

autor, autorizoval

 

 

Požadované.

nové od 04.26.01

vrkAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*vrk

poznámky k celému bloku:

Viz informace k mikrobiologickým blokům, kde jsou základní informace o vazbě objednávek na nálezy a vztazích položek

a mikrobiologická vyšetření v NČLP a DS, kde jsou základní informace o položkách NČLP pro mikrobiologii a příklady řešení v DS.

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

 

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

 

stav_mat

pokyny:

Mikrobiologie má svůj speciální číselník. S ohledem na konstrukci mikrobiologických položek nelze používat MTV!

 

stav_zprac

obsah číselníku LMSZMMN:

Stav zpracování mikrobiologického materiálu:

R = rozpracováno, výsledek dosud není

D = rozpracováno, sděluje se pouze dílčí výsledek

P = rozpracováno, sdělují se předběžné výsledky

N = dokončeno, ale dosud neautorizováno

A = dokončeno a autorizováno

 

poznámky:

V případě ”D” se jedná například o kultivaci a mikroskopické vyšetření bez stanovení agens anebo se stanovením agens bez určení jejich vlastností aj.

Upozornění: Je zde záměrná částečná duplicita s atributem ”stav_vys” v bloku vr. Vyplňují se oba, nadřazený je tento ”stav_zprac”.

 

vrmmn

pokyny:

Mikroskopických nálezů může být více - podle požadavků (různých žádaných procedur) objednavatele nebo rozhodnutí laboratoře.

Pokud mikroskopické vyšetření neproběhlo, element se neuvádí.

 

vrkpa

pokyny:

Výčet přítomných agens a (případně) určení jejich vlastností (včetně citlivostí). Blok je zařazován dle požadavků a technologie zpracování.

Je-li (nebo bude-li) zjištěno (určeno) alespoň jedno agens, je blok přítomen.

 

 

01 - pokyny společné pro systspec_kod, spec_text, subspec_text, ziskmat_kod, ziskmat_text, lopk:

Podrobný popis je uveden v bloku (blocích) lopk - odtud jsou data přebírána v případě zasílání objednávek elektronickou cestou (jinak data vytvoří laboratoř na základě údajů ze žádanky). Pokud bylo zasláno více bloků lopk k tomuto jednomu vzorku, musí být u všech totožná specifikace, subspecifikace a získání materiálu (pokud je vyplněno) - specifikace objednávky vyšetření mohou být různé (pokud jsou vyplněny), v bloku vrk se mohou uvádět všechny (je-li to žádoucí).

 

02 - pokyny společné pro systspec_kod, subspec_text, ziskmat_kod:

Pokud bylo zadáno v objednávce lopk, musí být vráceno v bloku vrk.

 

 

03 - V tabulce výše uvedené položky jsou přepisovány z objednávky (objednávek)!  Níže uvedené položky zjistila a sděluje laboratoř.

Některé položky jsou uváděné také v nadřazeném bloku ku_z_lab. Záměrná duplicita.

(Předpokládá se, že ve vrk  budou některé položky zavedené jako povinné, v ku_z_lab zůstanou jako nepovinné.)

 

 

04 - pracovní poznámky k připravovaným novým položkám:

 

Specimen Type:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Specimen

 

Body Structure:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Body+Structure

 

Morphologic abnormality:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Morphologic+Abnormality+Modeling

 

Device:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Physical+Object

 

Collection procedure:

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCEG/Procedure