NČLP položky pro formalizovaná strukturovaná mikrobiologická mikroskopická, kultivační či PCRM vyšetření

 

Tato problematika byla vyřešena již v roce 2002, revidována v roce 2013 a následně v roce 2019.

V roce 2022 je dále řešena ve vazbě na projekty EU. V roce 2023 řešeno ve vazbě na projekty ÚZIS.

V roce 2024 jsou příslušné agendy zapracovávány do spolupracujících LIS a probíhá přechod do praxe.

 

Současný stav:

 

1.

K objednávání kultivačních vyšetření a k jejich sdělování slouží položky se jménem komponenty „AGENS“, které jsou zařazené pod gesci „M“. V hypertextovém přehledu na stránkách DASTACR jsou k dispozici samostatně v dokumentu:

NČLP - seznam položek podle názvů pro kultivační vyšetření (jen komponenta AGENS)

Výsledky jsou sdělovány prostřednictvím formalizované strukturované zprávy - viz datový blok vrk.

 

2.

V rámci gesce M jsou definované také položky pro cílené průkazy přítomnosti DNA či RNA konkrétních agens. Konstrukce těchto položek je realizována podle pravidel společných všem gescím - v komponentě je uvedeno vyšetřované agens a další údaje, položky jsou vytvořené pro příslušné systémy, v nichž je vyšetřování prováděno. Se stejnými systémy se pracuje i v části pro mikrobiologická a kultivační vyšetření. Tyto položky jsou k dispozici v samostatném hypertextovém přehledu společném pro gesci M a S:

NČLP - seznam položek podle vyšetřených agens - třídění je podle skupin agens (prakticky zvolených)

 

V dalším textu se budeme zabývat především problematikou kultivačních (a mikroskopických) vyšetření.

 

 

K objednávání mikroskopických, kultivačních či PCRM vyšetření slouží položky NČLP s konstrukcí:

 

SYST:

Pracuje se pouze se systémy, které jsou součástí číselníku pro mikrobiologii [NCMPSYST].

Číselník NCMPSYST je podmnožinou číselníku všech systémů [NCLPSYST], v němž tyty systémy pro mikrobiologii mají INDMIC = 2, nebo 3. K nim jsou definované specifikace systémů, s nimiž se pracuje v objednávce i sdělení výsledků.

 

Systémy základní, které jsou k dispozici pro mikrobiologická kultivační vyšetření i pro tvorbu položek z oblasti mikrobiologie:

B(N), B(UMB), BEARD, BM, CSF, DREN, UNSFDR, EXTENVIR, F, FLPAT, FOREBODY, GALL, HAIR, IMPERIAN, JOF, LKC(B), NAIL, OTHF, PRD(PT), PUS, SAL, SCR, SKIN, SPCKARD, SPCOFT, SPCORL, SPCORT, SPCPART, SPCRESP, SPCURO, SPCVUL, TISSUEU.

K těmto základním systémům jsou k dispozici položky NČLP pro objednávání mikroskopických, kultivačních či PCRM vyšetření (viz komponenta „AGENS“) a pro sdělování výsledků („AGENS_DTP“), taktéž jsou k dispozici informatické položky pro textové poznámky a další textová sdělení („REMOTHER“). K většině z nich jsou k dispozici další mikrobiologická cílená nekultivační vyšetření. Některá z nich jsou sdílená i s dalšími laboratorními obory.

 

Podrobněji k problematice:

Systémy pro mikrobiologické položky

 

Podstatné a důležité je, že tyto systémy jsou společně sdílené pro všechny gesce i všechny typy laboratorních položek, pracuje se s jednotnou filozofií.

 

KOMP:

U těchto položek je všude zástupná komponenta se jménem „AGENS“.

 

DRVL:

U těchto položek je všude druh veličiny „MICROORG“ - vyšetření mikroorganismů.

Jednotka není definována, uvádí se „-“.

 

PROC:

Jsou definované položky s řadou procedur, tj. konkrétních typů vyšetření, potřebných pro praxi s ohledem na konkrétní systémy. Do roku 2023 byly vytvářeny jen ty hlavní položky, které jsou všeobecně potřebné, další položky a speciality lze doplnit podle potřeb širší praxe (proto jsou některé procedury definované, ale dosud nepoužité, jiné jsou jen ve formě poznámky). Pro další rozvoj je nutná úzká prakticky orientovaná spolupráce s tvůrci IS, mikrobiology a tvůrci příslušných registrů ÚZIS.

 

V NČLP jsou nyní k dispozici tyto procedury:

 

CVGEN

Kultivace virologická obecná  

 

CVINFL

Kultivace virologická virů chřipky na TK

 

CVPAINFL

Kultivace viru parainfluenzy

obsoletní

CVCHIC

Kultivace virologická (kuřecí embryo)   

obsoletní

CVRSV

Kultivace virologická RS viru

 

CVRHINO

Kultivace rhinovirů

obsoletní

CVCMV

Kultivace virologická CMV  

 

CVHSVVZV

Kultivace virologická HSV a VZV

 

CVHHV6

Kultivace viru HHV6

obsoletní

CVCHLAM

Kultivace chlamydií                                   

 

CVPOLIO

Kultivace virologická poliovirů                       

 

CPGEN

Kultivace parazitologická obecná

 

CPTRVA

Kultivace Trichomonas vaginalis

 

MPGEN

Mikroskopické vyšetření parazitologické obecné

 

CYGEN

Kultivace mykologická obecná

 

CYGENA

Kultivace mykologická obecná v automatickém systému

 

MYGEN

Mikroskopické vyšetření mykologické obecné

 

CYDERM

Kultivace na dermatofyta

 

CAGEN

Kultivace bakteriologická obecná 

 

CAGENA

Kultivace bakteriologická obecná v automatickém systému

 

CAENT

Kultivace bakteriologická na střevní patogeny

 

MAGEN

Mikroskopické vyšetření bakteriologické obecné

 

CAMYBA

Kultivace na mykobakteria

 

CAMYBAA

Kultivace na mykobakteria v automatickém systému

 

MAART

Mikroskopické vyšetření acidorezistentních tyček

 

CAMYLF

Kultivace mykoplasmat

 

CACABA

Kultivace kampylobakterů

 

CACLDI

Kultivace Clostridium difficile

 

CAANEAR

Kultivace bakteriologická anaerobní

 

CAANEARA

Kultivace bakteriologická anaerobní v automatickém systému

 

CANEGO

Kultivace Neisseria gonorrhoae

 

CANEME

Kultivace Neisseria meningitis

 

CAMHUU

Kultivace Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum

 

CAHEPY

Kultivace Helicobacter pylori 

 

CAARHE

Kultivace Arcanobacterium haemolyticum

 

CAPAKO

Kultivace patogenních korynebakterií 

 

CABORD

Kultivace bordetel

 

CAHEMO

Kultivace hemofilů

 

CALEGI

Kultivace legionel

 

CAYERS

Kultivace yersinií

 

CAVIBR

Kultivace vibrií

 

CAECO157

Kultivace Escherichia coli O157

 

CAGAVA

Kultivace Gardnerella vaginalis

 

CAURUR

Kultivace Ureaplasma urealyticum

 

CAMYHO

Kultivace Mycoplasma hominis

 

 

 

 

MICRA

Vyšetření mikroorganismů - agens; obecná procedura

 

MICRC

Vyšetření mikroorganismů - kultivace; obecná procedura

 

 

 

 

 

Selektivní kultivace:

CAMRSA

- na meticilin rezistentního stafylokoka

 

CAESBL

- na gram- tyčinky s ESBL

 

CAKARB

- na gram- tyčinky s karbapenemázou

 

CAVRE

- na vankomycin rezistentní enterokoky

 

CASPSB

- na Streptococcus agalactiae

 

 

 

 

 

K dořešení s ohledem na strukturu datového bloku VRK:

 

?

Stanovení metodou PCRM (multiplex)

?

?

Detekce antigenu

?

Poznámky:

Mapování na NPU není, v NPU se procedury neřeší.

 

Tyto položky NČLP mají ve své definici:

GESCE = M (mikrobiologie)

VZNIK = K (mikrobiologická vyšetření - objednávky)

TYP POLOŽKY = P

FORMÁT HODNOTY = P (prázdná položka), tj. položka sloužící pouze k realizaci objednávky, nenese žádnou další informaci

 

Poznámka: byla diskutována i varianta položek s typem F, do nichž by byla vkládána objednávka ve formě formalizovaného požadavku dle matice MTV. K dořešení je nutná spolupráce s tvůrci IS.

 

 

Realizace objednávky mikrobiologického mikroskopického, kultivačního či PCRM vyšetření v DS4:

 

K realizaci objednávky mikrobiologického kultivačního vyšetření cestou DASTA slouží blok ku_o_lab a v něm vnořený blok lopk.

 

V bloku lopk se uvádí položka NČLP, nesoucí informaci o systému a proceduře a dále se uvádí:

- specifikace systému (z níž vyplývá i lokalizace) - viz číselník [NCMPSPM]

- subspecifikace systému (včetně upřesnění lokalizace) - volným textem

- způsob získání materiálu - viz číselník [NCMPZZM]

- a případně specifikace objednávky - viz lopok

 

Položky NČLP pro realizaci objednávky slouží pouze k objednávání. Ke sdělení výsledku je v rámci každého systému vytvořena odpovídající položka s procedurou „DTP“ - viz dále.

 

 

 

Ke sdělování mikroskopického, kultivačního či PCRM vyšetření slouží položky NČLP s konstrukcí:

 

SYST:

Pracuje se pouze se systémy, které jsou součástí číselníku pro mikrobiologii NCMPSYST.

Číselník NCMPSYST je podmnožinou číselníku všech systémů [NCLPSYST], v němž tyty systémy pro mikrobiologii mají INDMIC = 2, nebo 3. K nim jsou definované specifikace systémů, s nimiž se pracuje v objednávce i sdělení výsledků.

Ke každé sadě položek pro realizaci objednávky je ke každému systému vždy jedna položka pro sdělování výsledku.

 

KOMP:

U těchto položek je všude zástupní komponenta s řetězcem „AGENS“.

 

DRVL:

U těchto položek je všude druh veličiny „MICROORG“ - vyšetření mikroorganismů.

Jednotka není definována, uvádí se „-“.

 

PROC:

Procedura je „DTP“ - datový přenos.

 

Tyto položky NČLP mají ve své definici:

GESCE = Z (informatika)

VZNIK = B (blok připojovaný k nálezu)

TYP POLOŽKY = K

FORMÁT HODNOTY = K (strukturovaný text typu „mikrobiologické vyšetření“)

 

 

Realizace sdělování mikrobiologického mikroskopického, kultivačního či PCRM vyšetření:

 

K realizaci sdělování vyšetření cestou DASTA slouží blok ku_z_lab a v něm vnořený blok vrk.

V bloku vrk jsou zasílané zpět údaje z objednávky (specifikace a subspecifikace systému, způsob získání materiálu a další) a výsledky vyšetření:

- mikroskopický nález (volným textem)

- informace o přítomných agens a o způsobu jejich zjištění (blok vrkpa)

- hodnocení nálezu a poznámky k nálezu

 

Blok  vrkpa je zařazován vždy pro každé zjištěné (či testované) agens, ke kterému jsou připojované podrobnější informace o jeho přítomnosti, kvantitě, sdělení vyšetření citlivosti na antimikrobiální látku (kvalitativně nebo ve formě MIC), dourčení agens, hodnocení a poznámky.

 

Přítomný agens se sděluje v bloku VRKPA prostřednictvím číselníku [NCMPAG] („seznam agens“).

Jedná se o rozsáhlý číselník obsahující většinu pro praxi potřebných agens. Je průběžně doplňován.

Číselníků agens existuje ve světě řada, vhodný výběr je záležitostí konsenzu. V DS4 a NČLP je užíván:

NČLP - číselník aktuálních agens

 

Tento číselník je nyní z velké části namapován na číselník SNOMED CT.

 

V datovém bloku vrkpa by bylo možné vytvořit možnost využívat více číselníků, toto je ale zásadní odbornou otázkou, kterou musí vyřešit tuzemští mikrobiologové, nebo nám ji časem (možná) vyřeší standardy EU.

 

Z číselníku NCMPAG je vytvořena jeho podmnožina, číselník „seznam agens použitých v NČLP“, který je využíván při definování položek NČLP týkajících se vyšetření konkrétních agens.

(Tento číselník je nyní pouze interní, využíván je při práci s položkami z gesce M a S v programu ČLP a systému SLP a také v hypertextových sestavách těchto položek - umožňuje přehledně setřídit různá vyšetření k témuž agens.)

 

Příklad položek:

Pro objednávku slouží:

18439 Agens (Vzorek z oblastí ORL; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

specifikace systému: SWNTH = výtěr z nosohltanu

 

Pro sdělení výsledku slouží:

20885 Agens (Vzorek z oblastí ORL; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

 

Provizorní řešení z roku 2013:

 

Pokud IS dosud neumí rozlišovat jednotlivé systémy v rámci položek typu „agens“ dle výše uvedené konstrukce, je k dispozici pomocná zástupná položka pro zjednodušené formalizované sdělování:  REP_AGENS_DTP s klíčem 20859

a odpovídající zástupná položka pro realizaci objednávek

REQ_AGENS_DTP s klíčem 20866 (protějšek položky 20859).

 

Toto původní dočasné provizorní řešení by již nemělo být používáno, byť nebylo v rámci NČLP ani DASTA zrušeno - položky 20859 a 20866 jsou stále aktuální.

 

Poznámky k praxi - nutné úpravy:

Datové bloky pro kultivační vyšetření jsou součástí DASTA od verze 2.0, byly publikovány v rámci pracovního dne ČLS v roce 2002, prošli připomínkovým řízením v příslušných společnostech ČLS.

Přesto nebyly dosud realizovány do mnoha LIS, v praxi se používají jen ojediněle, spíše pro realizaci objednávek, než pro formalizované sdělování. Většinou se zůstává pouze u sdělování volným textem, což je nyní již anachronismus - taková sdělení neumožňují další práci s nálezem.

 

Vzhledem k výše zmíněné situaci je vhodné či možné nyní doplnit a dodebatovat několik dílčích částí datových bloků a několik číselníků, jako:

- vlastnosti agens [NCMPAGV] - nutno doplnit

- přítomnost [LMHPUVN] - vhodné doplnit

- antimikrobiální látka [NCMPATML] - nutno doplnit

Současné datové bloky lze revidovat a mírně doplnit, případně upravit dle chystaných standardů EU.

 

Poznámky:

K původnímu úvodnímu seznámení s problematikou byl v roce 2002 vytvořen dokument:

NČLP a mikrobiologická vyšetření

 

Při inovaci v roce 2020 byl vytvořeny dokumenty:

Systémy pro mikrobiologické položky

Inovace mikrobiologických položek 2019-2020

Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením

Stupeň epidemiologické závažnosti

 

10. 1. 2024