Mezinárodní soustava jednotek Systéme International Units, International System of Units (dále jen SI) je odvozena od první mezinárodní aktivity v roce 1875, kdy se 17 zemí spojilo v tzv. metrické konvenci (Metre Convention) a jako svůj legislativní orgán zvolilo Generální konferencí pro váhy a míry (Conférence générale des Poids et Mesures, CGPM, General Conference on Weights & Measures). CGPM zasedá každé čtyři roky, Mezinárodní komise pro váhy a míry (International Committee for Weights & Measures, CIPM) zasedá jednou ročně. SI jednotky jsou spojeny s jménem Giorgiho, který prosazoval metr, kilogram a sekundu, na rozdíl o jiných, kteří byli pro systém založený na centimetru, gramu a sekundě (c.g.s. systém). Georgiho systém byl v roce 1960 prohlášen za mezinárodní systém jednotek a v roce 1971 byl doplněn o látkové množství s jednotkou mol. Použití soustavy v lékařství bylo doporučeno třicátým valným shromážděním Světové zdravotnické organizace (WHO) v květnu 1977. U nás byla v roce  1974 přijata zákonem 7/1974 a provedena normou ČSN 01 1300. V Českých zemích a tedy i ve zdravotnictví vstoupila v platnost dnem 1. 1. 1980.

 

Za základní druhy veličin se považují takové, které jsou konvencí přijaty jako nezávislé na jiných základních druzích veličin v systému veličin. Ostatní jsou nazývané odvozené druhy veličin. Odvozené druhy veličin jsou tedy definovány jako funkce základních druhů veličin.

 

Pro základní druhy veličin jsou zvoleny základní jednotky, pomocí kterých se odvozují koherentní odvozené jednotky pro všechny ostatní odvozené druhy veličin.

 

 

Základní druhy veličin, základní jednotky a jejich symboly s uvedením dimenze v systému SI

 

 

Dimenze

 

 

Název

 

Anglické vyjádření

 

Jednotka (anglicky)

 

Symbol jednotky

 

 

L

Délka

Length

metr (metre)

m

M

Hmotnost

Mass

kilogram

kg

T

Čas

Time

sekunda (second)

s

I

Elektrický proud

Electrical current

ampér (ampere)

A

Θ

Termodynamická teplota

Thermodynamic temperature

kelvin

K

J

Svítivost

Luminous intensity

kandela (candela)

cd

N

Látkové množství

Amount-of-substance (chemon)

mol (mole)

mol

1

Počet (entit)

Number (of entities)

jedna (one)

1

 

Poznámka 1

Dimenze je východiskem pro definici odvozených veličin.

 

Poznámka 2

Počet entit se někdy mezi základními jednotkami neuvádí. Lze jej alternativně vyjádřit pomocí jednotky mol, kdy 1 entita je přibližně 1,66 yoctomolu.

 

Doplňkovými veličinami je rovinný úhel s jednotkou radián (rad) a prostorový úhel s jednotkou steradián (sr).

 

Odvozené druhy veličin  spolu s SI koherentními odvozenými jednotkami jsou uvedeny samostatně.

 

Mezinárodní systém jednotek je nutné respektovat všude tam, kde je to možné. V laboratorní medicíně je to především při sdělování výsledků vyšetřování. Druh veličiny a jemu odpovídající jednotka se stávají hlavními definičními charakteristikami každé sdělované laboratorní položky společně s dalšími pojmy Národního číselníku laboratorních položek, kterými jsou systém, komponenta, procedura

 

Násobky a díly základních jednotek se tvoří použitím normalizovaných předpon, které jsou odvozeny od třetích mocnin deseti.

 

 

Faktor

 

 

Exponent

 

Předpona

 

Symbol předpony

 

Faktor

 

Exponent

 

Předpona

 

Symbol předpony

 

1024

24

yotta

Y

10-3

-3

mili

m

1021

21

zetta

Z

10-6

-6

mikro

u

1018

18

exa

E

10-9

-9

nano

n

1015

15

peta

P

10-12

-12

piko

p

1012

12

tera

T

10-15

-15

femto

f

109

9

giga

G

10-18

-18

atto

a

106

6

mega

M

10-21

-21

zepto

z

103

3

kilo

k

10-24

-24

yocto

y

 

 

 

Jednotky mimo SI

Spolu s SI ponechala Generální konference pro míry a váhy další jednotky. Tyto jednotky nejsou součástí SI jednotek, ale proti jejich užívání ve specifických případech nejsou námitky. Někdy se označují jako vedlejší jednotky.

 

 

Veličina

 

Jednotka

 

Jednotka anglicky

 

Symbol

 

Hodnota v SI

 

čas

minuta

minute

min

= 60 s

hodina

hour

h

= 3 600 s

den

day

d

= 86 400 s

rok

year

-

~ 31,556926 Ms

měsíc

month

-

~ 2,62656 Ms

týden

week

-

= 604800 s

rovinný úhel

stupeň (úhlový)

degree (of arc)

°

= (π/180) rad

minuta (úhlová)

minute (of arc)

΄

= (π/10 800) rad

vteřina (úhlová)

second (of arc)

˝

= (π/648 000) rad

objem

litr

litre

l, L

= 10-3 m3

hmotnost

tuna

tonne

t

= 1 000 kg

molární hmotnost

dalton

dalton

Da

~ 1,66054018 yg; uc = 0,0000010 yg

energie  (kinetická)

elektronvolt

electronvolt

eV

~ 160,217733 zJ;

uc = 0,000049 zJ

 

Poznámka 3

V anglosaské literatuře se doporučuje psát zkratku L pro litr (vyloučí se tak možnost záměny l a 1). V Národním číselníku laboratorních položek se v souhlase s doporučením IUPAC a IFCC litr používá jako preferenční jednotka například pro vyjadřování látkové koncentrace, koncentrace katalytické aktivity a  hmotnostní koncentrace, symbol L se však pro litr nepřipouští.

 

Poznámka 4

Elektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron při průchodu elektrickým potenciálovým rozdílem 1 V.

 

Literatura

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 47 - 64.

 

 

 

Další informace

Měření

Pozorování

 

 

Rejstřík

 

 

Antonín Jabor

.