Definice sestav pro položky LČLP (technický popis)

 

Viz též:

            Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro definování sestav pro položky LČLP. Sestavy určují pravidla pro zacházení s položkami LČLP (fitrování, třídění, použitý formulář). Podle těchto pravidel jsou vytvářeny výstupy, které se týkají položek LČLP. Podle vybrané sestavy je vytvářen RTF soubor při použití volby "Zpracování seznamu položek LČLP do RTF souboru" (menu Dokumenty a texty). Odkaz na sestavu lze vložit do dokumentu SLP. Pokud bude generována hypertextová publikace, která obsahuje dokument s odkazem na sestavu, bude na základě sestavy vygenerován hypertextový tvar popisu položek LČLP.

 

Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje informace o aktuální sestavě. Záložka Seznam zobrazí seznam všech sestav.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle názvu.

 

Přidávat, případně opravovat sestavy mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD mohou sestavy pouze prohlížet.

 

 

Popis záložky Detail

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace pro systém SLP. Klíč sestavy je jednoznačný a neměnný.

Klíč lze zadat pouze v režimu přidání nové sestavy (po tisknutí tlačítka Přidání). Má délku maximálně 8 znaků. Klíč smí obsahovat pouze písmena bez diakritických znamének a číselice, nesmí obsahovat mezery.

 

Název - název, pod kterým bude se sestavou pracovat uživatel.

Název lze editovat. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Plný název, popis - podrobný popis sloužící pouze uživateli. Popis, význam a použití sestavy.

Plný název, popis lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Filtrování - sekce pro zadání filtrovacích podmínek, které budou uplatněny na položky LČLP při generování výstupu na základě aktuální sestavy. Všechny zadané filtrovací podmínky se "sečtou", tzn. pokud je zadán např. Příznak pro LP a Spolupracující laboratoř, do výstupu se dostanou pouze položky LČLP se zadaným příznakem pro LP a zadanou spolupracující laboratoří.

 

Přepínač stavu a aktuálnosti položek LČLP (bez titulku)

 Možné hodnoty jsou:

• Aktuální položky - do výstupu se dostanou pouze položky LČLP schválené a aktuální

Zkontrolované, nebo aktuální položky - do výstupu se dostanou pouze položky LČLP zkontrolované nebo schválené a aktuální.

Vše (uplatní se jen pro ladící verzi hypertextu, RTF) - do výstupu se dostanou všechny položky LČLP. Hodnota přepínače se uplatní při generování ladící verze hypertextu a vytváření ladící verze RTF souboru. V obou případech musíte nastavit logickou hodnotu pro vytvoření ladící verze.

Hodnotu přepínače lze editovat.

 

Příznak pro LP - nejvýše jeden jednoznakový kód používaný ve stejnojmenné položce v LČLP Pokud je příznak pro LP zadán, do výstupu se dostanou pouze položky LČLP, jejichž příznak pro LP obsahuje zadaný znak.

Příznak pro LP lze editovat. Má délku 1 znak.

 

První písmeno - lze zadat jeden znak (v případě písmena "ch" dva znaky). Pokud je první písmeno zadáno, do výstupu se dostanou pouze položky LČLP, jejichž název nebo některé ze synobym začíná tímto písmenem (nerozlišují se velká a malá písmena). Pokud zadáte dva znaky a nejedná se o písmeno "ch", je pro filtorvání použito pouze první zadané písmeno.

První písmeno lze editovat. Má délku dva znaky.

 

Skupina - výběr z číselníku skupin. Pokud je skupina zadána, do výstupu se dostanou pouze položky LČLP, jejichž jedno z polí Skupina (1 -6) se rovná zadané skupině.

Skupinu lze editovat.

 

Materiál - vybírá se z číselníku systémů (jsou nabídnuty systémy, které jsou součástí číselníku materiálů - viz pole "Součást číselníku materiálů). Pokud je materiál zadán, do výstupu se dostanou pouze položky LČLP, jejichž materiál (viz dialog Preanalytická fáze pro položku LČLP) se rovná zadanému materiálu.

Materiál lze editovat.

 

Lokální gesce - nejvýše jedna  z gescí z číselníku typů lokálních gescí. Pokud je lokální gesce zadána, do výstupu se dostanou pouze položky LČLP, jejichž lokální gesce odpovídá zadané lokální gesci.

Lokální gesci lze editovat. Má délku 1 znak.

 

Jen akreditované položky - pokud je tato logická hodnota nastavena, do výstupu se dostanou pouze akreditované lokální položky.

Loickou hodnotu lze editovat.

 

Žádanka - vybírá se z číselníku žádanek. Pokud je žádanka zadána, do výstupu se dostanou pouze položky LČLP, jejichž obsah pole "Žádanka" (viz dialog Preanalytická fáze pro položku LČLP) se rovná zadané žádance.

Žádanku lze editovat.

 

Přístup - nastavení přístupu k položce LČLP. Jednotlivé možnosti ("zpracováváme", "smluvní laboratoř" "doporučujeme") lze nastavit v libovolné kombinaci. Do výstupu se dostanou položky LČLP, jejichž obsah pole "Přístup" odpovídá některé z nastavených možností (např. pokud jsou v definici sestavy nastaveny možnosti "zpracováváme" i "spolupracující laboratoř", pak se do výstupu dostanou všechny položky LČLP, jejichž " obsah pole "Přístup" je buď  "zpracováváme" i "spolupracující laboratoř")

Jednotlivá nastavení pro přístup k položce LČLP lze editovat.

 

Smluvní laboratoř  - tlačítko pro výběr smluvní laboratoře z číselníku smluvních laboratoří. Vybírat smluvní laboratoř má smysl pouze, pokud je u položky nastavena možnost přístupu "Smluvní laboratoř". Pokud je smluvní laboratoř zadána, do výstupu se dostanou pouze položky LČLP, jejichž obsah pole " smluvní laboratoř" se rovná zadané smluvní laboratoři.

 

Smluvní laboratoř (textové pole za tlačítkem) - pole pro zobrazení názvu vybrané smluvní laboratoře.

Název smluvní laboratoře nelze editovat.

 

 

Třídění - třídění položek LČLP (které vyhovují filtrovací podmínce) ve výstupu.

 Možné hodnoty jsou:

• Název pro LP 1 (viz popis pole "Název pro LP 1 v LČLP - Lokální číselník (technický popis))

• Název pro LP 2 (viz popis pole "Název pro LP 2 v LČLP - Lokální číselník (technický popis))

 

 

Formulář - přepínač pro výběr typu formuláře, který bude použit pro zpracování položek LČLP (viz popis polí "Formulář základní" a "Formulář speciální" v LČLP - Lokální číselník (technický popis))

 Možné hodnoty jsou:

• Základní, definovaný k položce LČLP - je-li v popisu položky v LČLP definován základní formulář, bude použit. Jinak bude zvolen obecný formulář pro aktuální sestavu.

• Speciální, definovaný k položce LČLP - je-li v popisu položky v LČLP definován speciální formulář, bude použit. Jinak bude zvolen obecný formulář pro aktuální sestavu.

• Obecný, definovaný v sestavě - bez ohledu na definici formuláře v popisu položky v LČLP bude použit obecný formulář pro aktuální sestavu.

 

Obecný formulář - výběr formuláře ze seznamu formulářů. Formulář bude použit při zpracování položek LČLP v případě, že v definici sestavy je nastaveno použití obecného formuláře (viz výše), nebo v definici  zpracovávané položky LČLP není uveden odkaz na základní (přepínač Formulář = "Základní, ..."), případně speciální (přepínač Formulář = "Speciální, ...") formulář.

 

Obsah 2. sloupce seznamu položek pro hypertext - při vytváření hypertextu, případně RTF souboru na základě definice sestavy bude vytvořen seznam položek LČLP. Standardně má vytvořený seznam jeden sloupec, který obsahuje Název pro LP1, resp Název pro LP2 (podle zvoleného třídění). Pokud vyberete některou položku z nabídky pro obsah 2. sloupce seznamu položek pro hypertext, bude vygenerovaný seznam položek LČLP dvousloupcový. Obsahem druhého sloupce seznamu bude vybraná položka.

 

Pole pro zobrazení názvu obsahu 2. sloupce seznamu položek pro hypertext nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr obsahu 2. sloupce seznamu položek pro hypertext. Bude nabídnut seznam předdefinovaných položek, které lze zvolit jako obsah 2. sloupce seznamu položek pro hypertext Vybrat položku lze pomocí tlačítka "Výběr". Tlačítkem "Zpět" zavřete seznam položek pro výběr obsahu 2. sloupce seznamu položek pro hypertext bez vybrání položky (resp. změny vybrané položky). Po výběru tlačítkem "Výběr" se název vybrané položky přenese do pole pro název obsahu 2. sloupce seznamu položek pro hypertext.

 

Přístup k synonymům pro LP- přepínač pro zadání přístupu k synonymům názvů položky.

 Možné hodnoty jsou:

• bez synonym - při generování hypertextu, resp. zpracování seznamu položek LČLP do RTF souboru nad touto sestavou nebudou použita synonyma názvů lokálních položek.

• s lokálními synonymy - při generování hypertextu, resp. zpracování seznamu položek LČLP do RTF souboru nad touto sestavou se uplatní i synonyma názvů lokálních položek.

V hypertextu budou v abecedním seznamu názvů lokálních položek zařazena i synonyma.

V RTF souboru bude na konci dokumentu připojen seznam synonym názvů položek LČLP.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Zvýraznění - tlačítko vyvolá dialog, ve kterém lze definovat grafické zvýraznění, které se uplatní při vytváření RTF tvarů laboratorní příručky.

 

Pod pojmem zvýraznění je chápán nástroj, který dovolí nadefinovat barevné rozložení podsvitu jednotlivých řádků formulářů. Jedná se několikastupňový nástroj. Zde lze nadefinovat podsvit na úrovni celé sestavy. Při vytváření RTF tvaru laboratorní příručky podle zvolené sestavy může být každá lokální položka zpravována jiným formulářem. Zde lze buď přijmout zvýraznění, které je nadefinované pro jednotlivé řádky formuláře (viz Definice formuláře), nebo nadefinovat dvojici barev, kterými budou podbarveny střídavě liché a sudé řádky všech všech formulářů, které budou použity pro vytvoření RTF tvaru laboratorní příručky. Podrobně je zvýraznění vysvětleno v dokumentu "Zvýraznění laboratorní příručky" (včetně ukázek "zvýrazněných" dokumentů).

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v definici aktuální sestavy.

 

Přidání - tlačítko pro přidání nové sestavy.

 

Výmaz - tlačítko pro výmaz aktuální sestavy.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci se sestavami. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici aktuální sestavy, objeví se dotaz na uložení změn.

 

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech sestav. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o sestavách (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Klíč - klíč sestavy.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze setřídit seznam dle klíče.

 

Název - název sestavy.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze setřídit seznam dle názvu.

 

 

Popis tlačítek Help, Zvýraznění, Přidání, Výmaz  a Návrat - viz Popis záložky Detail.