ZÁKLADNÍ INFORMACE K SYSTÉMU SLP, POPIS, NASTAVENÍ

 

 

Informační systém SLP® umožňuje práci s Národním číselníkem laboratorních položek, vytváření lokálního číselníku laboratorních položek v plném rozsahu, přípravu podkladů pro spolupracující LIS, NIS i IS PL, tvorbu podkladů pro DS 2.01.01 (a výše), vytváření laboratorní dokumentace, tvorbu laboratorních příruček různých typů a tvarů, práci s odbornými texty, práci s dokumenty typu EQA a řadu dalších činností. Systém SLP® je také komplexem nástrojů pro řešení problematiky tzv. “správné laboratorní praxe” a  pro přípravu laboratoře k akreditaci.

 

Instalace programu

 

Postup instalace programu je popsán v návodu, který je vždy součástí knihovny, v níž je uložen příslušný instalační program. Jiný je postup první instalace, jiný reinstalace (upgrade ze starší verze), jinak probíhá instalace verze síťové. Po realizaci instalace nebo upgrade bude program připraven ke spuštění, standardně je k dispozici příslušná ikona.

 

Po reinstalaci (realizaci upgrade) není nutné prvotní nastavení ani práce s číselníkem autorů.

 

Po prvotním nainstalování systému SLP je nutné realizovat počáteční nastavení.

Počáteční nastavení se realizuje v menu “SYSTÉM”, v dialogu “Počáteční nastavení systému”. Jednotlivé nabízené položky jsou popsány (po vstoupení myší do prostoru položky se objeví nápovědný text).

Většinou zůstane předpřipravené nastavení, pouze je nutné vybrat odpovídající variantu používaného LIS (tím bude zajištěno nabízení dalších speciální dialogů). V seznamu LIS jsou uvedeny konkrétní laboratorní informační systémy těch firem, které požadovaly doplnění speciálních funkcí do systému SLP (tj. další dialogy, vytváření dalších číselníků, modifikace některých dialogů atd.), pro ostatní neuvedené LIS zvolte variantu “jiné LIS”.

 

Položka “Automatické vytváření lokální vazby” je připravena pro zahájení práce s vazbami, bude vyplněna později. Tlačítko “Akt. kódů” slouží pro aktualizování lokálních kódů a názvů v lokálních číselnících a bude některými uživateli použito po vytvoření příslušných lokálních kódů a názvů.

Tyto speciální akce doporučujeme používat jen znalým uživatelům.

 

 

Číselník autorů a výběr autora

Autoři, kteří smějí modifikovat data, musí být definováni v číselníku autorů a musí se při každém spuštění systému patřičně registrovat. Vzhledem k tomu, že je systém připraven jako nástroj, který slouží malé a jednoznačně definované skupině uživatelů, je volen pouze jednoduchý bezpečnostní aparát.

Po prvotním spuštění systému je nabízen anonymní autor “jméno a příjmení”, který je v číselníku autorů definován pod kódem “*A” a má nejvyšší přístupová práva “SLC” = správce lokálních číselníků.

 

Číselník autorů je k dispozici v menu “Číselníky” v nabídce “lokálně editovatelné číselníky”. Zde jsou připravena jednotlivá písmena abecedy (“*A” až “*Z”), která lze použít jako kódy. Autor s přístupovým právem “SLC” může ke zvolenému kódu doplnit příslušné příjmení a jméno (po najetí myší na příslušnou položku se objeví nápověda - první jméno slouží pro třídění, druhé se zobrazuje) a definovat přístupovou úroveň. Ostatní údaje jsou fakultativní (jen pro dokumentaci nebo pro speciální účely).

 

Pokud chce autor používat předpřipravený kód “*A”, aktualizuje pouze jména (obě varianty).

 

V systému SLP lze používat přístupové právo:

·        “SLC” - správce lokálních číselníků, který smí vytvářet a udržovat všechny lokální číselníky a všechny lokální dokumenty (smí také definovat autory a jejich práva) - měl by být jen jeden, nejvýše dva!

·        “SLD” - správce lokálních dokumentů, který smí vytvářet a udržovat pouze lokální dokumenty

 

Vedle těchto práv tvůrců existuje ještě varianta “UC” pro uživatele - čtenáře. Pro tyto uživatele je připravena speciální verze systému SLP, která dovoluje pouze prohlížení dat.

 

Práce s heslem je možná, ale není povinná. Je na zvážení autora. Pokud si autor heslo definuje, bude jej nucen zadávat po každém spuštění systému, jinak mu bude přístup odmítnut. Heslo lze měnit. Používání hesla lze doporučit správci lokálních číselníků “SLC”!

 

 

Položky

 

Hlavní agendy jsou soustředěny do nabídky menu “POLOŽKY”.

Základní a podrobné informace k položkám NČLP a LČLP jsou v dokumentech:

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - práce s číselníkem NČLP -obecně, návod

LČLP - práce s číselníkem LČLP -obecně, návod

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS

 

 

Škály

 

Menu “ŠKÁLY” nabízí přehled nabízených škál NČLP i vytvořených škál LČLP. Zde nelze škály tvořit.

Se škálami se běžně pracuje v rámci agendy “škály” v menu “POLOŽKY” (NČLP nebo LČLP).

Bližší informace - viz LČLP - práce se škálami - návod.

 

 

Vazby

 

Speciální nástroj - běžně není nyní využíváno.

Menu “VAZBY” nabízí přehled vytvořených vazeb mezi položkami NČLP i mezi položkami LČLP. Zde nelze vazby tvořit. S vazbami se běžně pracuje v rámci agendy “vazby” v menu “POLOŽKY” (NČLP nebo LČLP).

Bližší informace - viz LČLP - práce s vazbami - návod

 

 

Změny

 

Menu “ZMĚNY” je pomocné a nabízí fakultativní informace o dokumentovaných změnách, zejména v NČLP. Pokud bude uživatel dokumentovat změny ve svých schválených položkách LČLP, ve škálách nebo v dokumentech, budou k dispozici také v tomto dialogu. Používání této nabídky bude většinou výjimečné, nejčastěji po realizaci upgrade. (Po prvním spuštění probíhá příprava souborů - pozor, trvá asi 1 minutu!)

 

 

Dokumenty a texty, práce s dokumenty a texty

 

Jedná se o nejrozsáhlejší a nejpropracovanější agendu systému SLP, která umožňuje číst, vytvářet a udržovat dokumenty a texty mnoha typů, pracovat s nimi, navazovat je na položky LČLP, zpracovávat do různých typů sestav a příruček, evidovat a aktualizovat, tisknout i zpracovávat do hypertextových podob.

Podrobný popis této agendy je vypracován v samostatných dokumentech:

 

Bude doplněno v SLP!

LP - nástroje pro přípravu a tvorbu

 

 

Spolupráce s IS

 

Menu “SPOLUPRÁCE S IS” nabízí dialogy, pomocí kterých lze generovat interní číselníky, nebo-li datové soubory pro spolupracující informační systémy (LIS, NIS, IS praktického lékaře) a pro používaný datový standard DS verze 2.01.01 (a výše) - nabídka “Generování souborů pro DS verze 2.xx.xx”. Po volbě této funkce je nabídnut dialog, který umožňuje podrobněji specifikovat požadovanou akci (nastavení je popsáno ve spolupracujícím LIS nebo bude použito nastavení předpřipravené) a po jejím spuštění budou postupně vygenerovány soubory potřebné pro DS a spolupracující IS (ukládají se do knihovny “DS2_00”).

 

Struktury souborů vytvářených pro DS 2.01.01 a výše jsou pospány v dokumentech:

Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet

Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy

 

To, jaký zvolit vhodný postup pro vytvoření externích datových souborů potřebných pro váš informační systém, konzultujte s dodavatelem vašeho IS. Nejběžnější varianta je nabízena implicitně.

 

V rámci menu “SPOLUPRÁCE S IS” je ještě dočasně nabízena původní varianta, používaná pro DS 1.20.

 

V rámci menu “SPOLUPRÁCE S IS” může být nabízena funkce “Import dat ze spolupracujících LIS”, která slouží k fakultativnímu prvotnímu založení LČLP a případně i lokálních škál.

Tuto akci dovolují pouze některé LIS a je pouze jednorázová (při zahájení prací na LČLP).

Podrobněji - viz LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS.

 

 

Údržba

 

Menu “ÚDRŽBA” nabízí několik funkcí.

 

Nabídky pro archivaci dat uložených v systému a inverzní funkce pro jejich obnovu zajišťují práci s archivem.  Archivaci doporučujeme realizovat minimálně vždy po vytvoření nových významných údajů. Archivují se automaticky vždy všechny soubory, do kterých se ukládají pracovní data vytvářená uživatelem. Archivací na jednom počítači a obnovou na jiném počítači lze realizovat přenos všech dat z programu.

 

Po spuštění archivace je nabídnut dialog “Zadejte jméno souboru”, který slouží k výběru knihovny, do níž má být archivováno (doporučujeme používat knihovnu ARCHIV) a který umožní zadat jméno souboru.

 

K archivaci je standardně připravena složka ARCHIV - do ní doporučujeme ukládat archivní data pod názvem, ze kterého vyplývá datum (případně i čas) archivace: např. “20001231” = data z 31. 12. 2000.

Data jsou komprimovaná do dvou shodně pojmenovaných souborů X.arj a X.dbf.

 

 

Nabídku “Upgrade dat v rozsahu NČLP” bude uživatel používat při vlastním průběžném upgrade Národního číselníku laboratorních položek (a souvisejících číselníků pro NČLP a DS). Tento upgrade může uživatel realizovat sám a podle své potřeby, aniž by měl příslušné roční předplatné upgrade systému SLP. Při tomto upgrade jsou aktualizována jen “národní” data týkající se pouze NČLP, ostatní “národní” data a samozřejmě ani  “lokální” data se nemění. Tento upgrade nezahrnuje dokumenty, texty, šablony  a nové programové funkce!

 

Soubor, obsahující podklady pro upgrade, je k dispozici na  www.mzcr.cz (aktuální odkaz), data jsou ve složce “NCLP_UPG”. Aktuální soubor bude duplicitně též na www.sekk.cz (příslušně “zabalený”).

 

Uživatel si soubor nahraje na počítač do vhodné složky, kterou pak nastaví ve vlastním dialogu pro upgrade jako “oblast hledání”.

Upgrade NČLP bude připraven cca 3x až 5x do roka. Předplatitelé systému SLP obdrží tato data vždy současně s upgrade všech “národních” dat SLP i s upgrade programu a vždy na zaslaném CD-ROM.

 

Rozdíl mezi upgrade pro předplatitele (na CD-ROM) a výše popisovaným upgrade z webu je:

·        upgrade z CD-ROM je oficiální a komplexní upgrade, zahrnující “národní” data, program a dokumentaci; CD je distribuováno všem předplatitelům systému SLP (NČLP a škály jsou k CD přidávány bezplatně); CD je zasíláno na uvedenou adresu uživatele, uživatel nemusí sledovat jiné informace a nemusí být již jinde registrován

·        upgrade z webu zahrnuje pouze NČLP a škály; uživatel si jej realizuje sám na základě vlastního rozhodnutí a z vlastní iniciativy; informace o novinkách obdrží jen, pokud se příslušně zaregistruje; registrace - viz registrace uživatelů DS a NČLP 

 

Uživatel, který pracuje s programem ČLP, může přejít na práci se systémem SLP (viz “www.sekk.cz”).

Uživatel, který se rozhodne SLP již nepoužívat, může přejít na práci s ČLP, neboť ČLP je podmnožina SLP.

 

 

Další nabídky v menu “Údržba”:

 

Nabídku pro přeindexování zvolíte výjimečně, jen při případné kolizi v databázových indexových souborech.

 

Nabídku pro komprimaci databázových souborů zvolíte výjimečně, jen po významném mazání dat.

 

 

 

Číselníky

 

Menu “ČÍSELNÍKY” nabízí přehled všech interních číselníků, se kterými pracuje systém SLP.

Pokud uživatel nebude vytvářet vlastní lokální názvy (jako alternativní názvy k systémům, komponentám, druhům veličin, procedurám, odběrovým nádobkám a MTV) a nechce ani využívat jiné speciální nabídky, nemusí vůbec s číselníky pracovat. Rozhodně by je však měl prostudovat.

 

Jejich podrobné prostudování lze každému velmi doporučit, neboť seznámení se s číselníky umožní lépe pochopit stavební základy NČLP, LČLP, podkladů pro DS a filosofii práce s dokumenty a texty!

 

Většina číselníků je pro potřebu spolupracujících informačních systémů vydávána v definovaném tvaru s podrobně popsanou strukturou - viz menu “SPOLUPRÁCE S IS” -> “Generování souborů pro DS...” a viz též  Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy a Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet.

 

Číselníky, do kterých může uživatel zasahovat, jsou k dispozici v přehledné nabídce “Lokálně editovatelné číselníky” na posledním řádku nabídek tohoto menu.

 

Vlastní úpravu číselníků doporučujeme jen proškoleným uživatelům. Kurzy pravidelně nabízí katedra klinické biochemie IPVZ. Informace o kurzech jsou v oficiálních materiálech IPVZ, výběr kurzů k problematice práce s NČLP, LČLP, s laboratorní dokumentací a přípravou laboratoře k akreditaci je též na “www.sekk.cz”.