*lop - požadavek na vyšetření (základní typ)

Požadavek na vyšetření - objednávka vyšetření.

Týká se běžných laboratorních položek (kromě mikroskopických a kultivačních mikrobiologických vyšetření).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

urg

a

1

?

urgentnost zpracování požadavku

[LOUP] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

1. implicitní = R (rutina)

2. viz urg - poznámky

Od verze

DS4.26.01

přidána hodnota „P“

klic_nclp

a

5

1

klíč objednávané položky

[NCLPPOL] #!+, položka klic

jen vybrané klíče z NČLP 

pokyny:

1. jen pro položky NČLP určených typů - viz [LOTPLOP]

2. viz klic_nclp - pokyny

systspec_klic

a

-16

?

systém + specifikace - klíč

objednávané položky

[NCLPSYST] #!, položka klic16

pokyny:

1. slouží ke sdělení specifikace systému, váže se k systému definovanému v objednávané položce NČLP - viz klic_nclp

2. Týká se systémů pro mikrobiologii (indmic=2, 3)

3. Vrací se s výsledkem.

nové od

DS 4.26.01,

nahrazuje

syst_sp_klic

syst_sp_klic

a

-8

?

klíč specifikace systému objednávané položky

[NCLPSYST] #!, položka klic

pokyny:

Od DS 4.26.01 nahrazeno atributem „systspec_klic“!

1. slouží ke sdělení specifikace systému, váže se k systému definovanému v objednávané položce NČLP - viz klic_nclp

2. Týká se systémů pro mikrobiologii (indmic=2, 3)

3. Vrací se s výsledkem.

od DS

4.26.01

nahrazeno,

zasílá se klic16

subsp_text

a

-55

?

subspecifikace doplňující specifikaci systému, upřesnění

volný text

pokyny:

1. fakultativní doplnění k syst_sp_klic

(upřesnění lokalizace aj. údaje)

2. Vrací se s výsledkem.

nové od

DS 4.20.01

ziskmat_klic

a

-8

?

způsob získání zasílaného materiálu (vzorku) - klíč

[NCMPZZM] #!, položka klic

pokyny:

1. doplňující informace ke specifikaci systému syst_sp_klic

2. Vrací se s výsledkem.

nové od

DS 4.20.01

spec_proc

a

-8

?

specifikace procedury (v případě zástupné procedury) - klíč

[NCLPPROC]

#!, položka klic

pokyny:

uvádí se fakultativně v případě, je-li ve sdělované položce

(viz klic_nclp) uvedena zástupná procedura (např. IA); jedná se o upřesnění procedury sdělované laboratoři - tato procedura je objednavatelem požadována nebo preferována

nové od

DS 4.22.05

pozn_lop

a

-255

?

krátké sdělení primárního objednavatele laboratoři k tomuto bloku

pokyny:

slouží primárnímu objednavateli při objednávání do LIS, není vraceno jako celek (v případě potřeby může být zpracováno a vloženo do zprávy)

nové od

DS 3.16.01

 

upřesnění popisu v

DS 3.18.03

pozn_lop_lab

a

-255

?

krátké sdělení laboratoře směrem k externí laboratoři k tomuto bloku

pokyny:

slouží při předávání z LIS do LIS směrem k externí (smluvní nebo referenční) laboratoři, která objednávku zpracuje;

v DS4 se řeší cestou klin. událostí LAB.PRED.SMLUV

LAB.PRED.REF

nové od

DS 3.18.03

DS 4.09.03

lopAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*lop

poznámky k celému bloku:

 

V DS3 byl blok lop volán z bloku lo, v DS4 je volán z bloku ku_o_lab.

 

V DS4 je využíván také k potvrzování přijatých objednávek, je zařazen do bloku ku_ao_lab.

 

 

Jsou dva možné způsoby objednávání - obecný (varianta ”A”) a speciální (varianta ”B”). ”AB” umožňuje obě.

 

Při realizaci objednávek obecnou (základní) variantou ”A” je blok lop vložen (vnořen) přímo do bloku ku_o_lab.

Při realizaci objednávek speciální variantou ”B” je blok lop vložen (vnořen) do bloku loi, který je vložen (vnořen) do bloku ku_o_lab.

 

Poznámky ke speciální variantě ”B”:

Objednávky vložené do bloku lop vnořeného do bloku loi se váží jen a pouze ke vzorku definovanému v tomto bloku loi.

Objednávány mohou být pouze položky NČLP, jejichž hodnota DS je ”AB”.

(Viz dialog v NČLP a popis v souboru  [NCLPPOL] v položce DSEOBJ; viz číselník [NCLPVEOV]).

 

Obecně se jedná o měřené nebo vypočítávané položky NČLP, které jsou svázané pouze s jedním jednoznačně určeným vzorkem. Takto nelze objednávat položky NČLP vázané k více vzorkům (jejich hodnota DS je ”A”) – ty se objednávají pouze obecnou ”variantou A” v bloku ku_o_lab..

 

Položky, které nemají DS = ”AB”, nebo ”A” nelze v lab. blocích objednávat vůbec.

 

Informační systémy musejí umět pracovat s variantou ”A” i ”B”.

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost požadavků (řazeno od nevyšší k nejnižší):

V = vitální indikace (nejvyšší stupeň urgentnosti, např. ohrožení na životě) - pokud tento typ IS nepodporuje, zpracuje se jako „statim“

S = vše je statim (vysoký stupeň urgentnosti)

P = přednostně (zrychlený režim, např. pacient čeká na výsledky) - pokud tento typ IS nepodporuje, zpracuje se jako „rutina“

R = vše je rutina (implicitní)

K = statim i rutina (v DS4 již zrušeno)

 

poznámka k minulým verzím:

Číselník LOUP obsahuje i původní hodnotu „K“, která byla zavedena v DS2 a DS3, v DS4 již není povolena; v číselníku ponecháno pouze z důvodu kompatibility - nepoužívat!

 

poznámka:

Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku ku_o_lab.

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč položky NČLP, jejíž ”vznik” = M, D, V, G, S, Q,  B, N, O  - viz též [NCLPVZNK].

Uvedený výčet je k dispozici v číselníku [LOTPLOP].

 

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

 

Poznámky k jednotlivým typům ”vznik” objednávek:

M = konkrétní objednávka jedné měřené položky vázané k jednomu vzorku

D = konkrétní objednávka měřené položky pro odpad vázané k jednomu vzorku, objem za čas se sděluje v bloku lod vzorku

V = objednávka jedné vypočítávané položky; vzorků může být 0 až n, doplňující údaje jsou možné

G = skupinová objednávka, která bude nejprve převedena na jednotlivé objednávky a pak zpracována - viz též ”vazby”

S = objednávka speciálních výpočtů

Q = objednávka sledování v časovém intervalu (nebo-li nesprávně "funkčních testů")

B = objednávka interpretačního bloku; interpretace bude realizována nad zpracovanými položkami - viz též ”vazby”

N = objednávka kompletní nálezové sestavy; sestava bude realizována nad zpracovanými položkami - viz též ”vazby”

O = objednávka obrazové informace

 

Další související informace - viz vazby.