*vrn - vyšetření laboratorní pro numerické hodnoty

Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro numerické hodnoty (vázané k jedné události).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

 

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

 

poznámky:

1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

2. viz nazvy - poznámky

 

prepocet

e

 

?

přepočet hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou

 

pokyny:

viz prepocet - pokyny

poznámky:

jen fakultativní použití (dle rozhodnutí příjemce)

 

Podrobný popis a pokyny:

Sdělování num. hod. v bloku VRN

v DS 3.14.01 doplněny pokyny a nový popis

priznak_kvant

a

1

1

příznak hodnoty kvantity

(ve vazbě na hodnotu)

[LVPHKN] #

viz obsah číselníku

pokyny:

1. v bezprostřední vazbě na ”hodnotu”

2. viz priznak_kvant - pokyny

 

hodnota

e

-14

1

hodnota (vlastní výsledek)

číslo (znakově)

pokyny:

V jednotkách definovaných v elementu jednotka.

 

Podrobný popis a pokyny:

Sdělování num. hod. v bloku VRN

 

poznámky:

viz hodnota - poznámky

 

Viz též priznak_kvant - pokyny

 

Upozornění: je nutné rozlišovat hodnoty položek s ohledem na typ "vznik" u koncentrací a odpadů

od DS 3.01.01 nově tvar semilog.

v DS 3.14.01 doplněny pokyny a nový popis

jednotka

e

-20

1

jednotka, ve které je uvedena sdělovaná hodnota (vlastní výsledek)

text

pokyny:

viz jednotka - pokyny

 

Podrobný popis a pokyny:

Sdělování num. hod. v bloku VRN

nové od verze DS 03.14.01

nejistota

e

 

?

nejistota stanovení výsledku

 

pokyny:

pokud je sdělena, pak je nedílnou součástí hodnoty (výsledku)

poznámky:

viz nejistota - poznámky

nově od verze DS 03.01.01

hodnocení

 

e

 

/?

hodnocení výsledku

 

pokyny:

1. lze sdělovat buď element skala, nebo hodnoceni - ne oba!

2. je nedílnou součástí výsledku

3. viz hodnoceni - pokyny

nově od

verze DS

DS 4.13.01

DS 3.20.01

skala

e

 

/?

skála (referenční meze) vázané k hodnotě výsledku

 

pokyny:

1. lze sdělovat buď element skala, nebo hodnoceni - ne oba!

2. pokud je škála sdělena, pak je nedílnou součástí hodnoty výsledku, ukládá se

3. je zadávána

v jednotkách definovaných v elementu jednotka

4. viz skala - pokyny

v DS 3.14.01 doplněny pokyny a popis

pozn

e

-255

?

poznámka textová

volný text

pokyny:

viz pozn - pokyny

DS 4.12.01

DS 3.19.03

rozšířen popis

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

Zásadní informace a pokyny k bloku VRN - viz: 

Sdělování numerických hodnot v bloku VRN ,

Vydávání numerických výsledků (blok VRN) .

 

 

Upozornění:

Týká se pouze položek numerických, ne semikvantitativních či kvalitativních sdělovaných prostřednictvím MTV.

Je-li sdělován výsledek semikvantitativní např. v položce typu „F“ s formátem hodnoty „FR“ jako  „1“, nejedná se o číslo 1, ale o prvek z matice MTV = „KVAL“ s klíčem „1“ interpretovaný jako „arbitrální množství 1“. Tyto hodnoty se sdělují prostřednictvím bloku  vrf.

Pozor, nezaměňovat!

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. Sdělování může být předmětem domluvy komunikujících stran.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami - viz  prot_kom.  Podrobněji v bloku nazvy.

 

prepocet

pokyny:

Údaje zasílané v bloku prepocet slouží pro korektní přepočítávání hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou.

Pokud odesílající strana používá u této sdělované hodnoty jiné jednotky, může je sdělit prostřednictvím tohoto fakultativního bloku.

Pokud se příjemce rozhodne použít v bloku nabízenou jednotku, musí zajistit přepočet sdělované hodnoty i škály (je-li) a také příslušných nejistot (jsou-li).

Viz blok prepocet.

 

Podrobné informace a pokyny - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami - viz  prot_kom.

Prohlížecí programy nemusí tento převod jednotky zajišťovat - mohou pracovat pouze s jednotkou NČLP!

 

 

priznak_kvant

obsah číselníku LMPHKN:

Příznak hodnoty kvantity:

R - interpretuje se ”rovná se”

M - interpretuje se ”menší než”

V - interpretuje se ”větší než”

 

pokyny a poznámky:

Číselná hodnota výsledku v jednotkách a ve formátu určeném popisem v NČLP  (viz [NCLPFH]), vyjádřená s ohledem na příznak hodnoty (viz [LVPHKN]).  Formát je zadáván v bloku vr  v položce "typpol_fh".

 

Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva.

Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou čárkou; zadává se plný počet desetinných míst.

Pokud je zadáván výsledek typu ”titr”, je ukládáno číslo celé a teprve při vysazování výsledku budou před toto číslo předsunuty dva znaky ”1: ”. Výsledky typu titr nelze sdělovat jinou formou ani s jinou jednotkou (vždy arb.j.).

 

Pokud je zadáván výsledek v semilogaritmickém tvaru, je ukládán ve tvaru "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12 nebo 1,25E9 nebo 1,25E-9 atd.  Tento tvar je určen k zobrazování extrémně velkých nebo malých čísel. Je určen jen pro speciální položky NČLP.

 

 

hodnota

Hodnota je sdělována s rozměrem uvedeným v povinném elementu jednotka. Pravidla pro volbu jednotky, kontrolu jednotek a řešení případných kolizních stavů včetně podrobných pokynů - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

Pravidla pro zobrazování hodnoty (formát) - viz pokyny k položce priznak_kvant (výše) a typpol_fh v bloku  vr .

 

pokyny a poznámky:

Numerické výsledky jsou nejčastěji sdělované k položkám NČLP, které mají typ "vznik" (viz [NCLPVZNK] ):

M = měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

V = výpočty (kromě typu vznik "D")

D = výpočty odpadů vztažené k časovému intervalu 24 hodin

L = laboratorní informace (objem, čas atd.)

P = klinické informace o pacientovi

 

Zvláštní pozornost zasluhují položky obsahující hodnoty pro "odpady za 24 hod", které jsou typu "vznik" = D a které by v praxi měly být současně sdělované s odpovídající koncentrací (položka typu "vznik" = M) a s informací o objemu za sledované časové období (položky typu "vznik" = L). Z definice položek typu "vznik" = D plyne, že jsou vždy vztahované k časovému intervalu 24 hodin (jednotky jsou ve tvaru xx/d - například mmol/d nebo mg/d) a proto je nelze použít pro ta vyšetření, kde byl sběr realizován záměrně za kratší časové období (například při bilančním sledování odpadů po osmi nebo dvanácti hodinách).

 

Za korektní ošetření a použití položek typu "vznik" = D (sdělování odpadů) ručí odesílatel.

 

V případě bilančního sledování v intervalu 12, 8 nebo 6 hodin jsou laboratoří sdělovány pouze koncentrace naměřené ve vyšetřovaných materiálech společně s příslušnými objemy za čas a mohou být sdělovány celkové odpady za příslušné sledované období (položky typu "vznik" = V se systémy PT(TE) respektive sumární PT(TE24)) a případně též celkové příjmy (systém PT(IN), PT(IN24)) nebo bilance (PT(BA), PT(BA24)). Případné dopočty odpadů za tyto časové intervaly společně s dalšími výpočty již zajistí informační systém příjemce zpracovávající bilanční přehledy. Vzhledem k tomu, že bilancování v časových úsecích kratších než 24 hodin je problematické, neřeší zatím DS tuto problematiku (řešení bude možné až po vzájemné dohodě řešitelů systémů pro ARO a JIP).

Zde je samozřejmě nutné pracovat s korektními časy událostí - viz  událost.

 

V případě, že se jedná o sběr za 24 hodin, jsou sdělovány koncentrace a příslušný objem za čas a výpočty odpadů realizuje informační systém příjemce, odpady může také rovnou vypočítat informační systém odesílatele a sdělit je současně. Pokud by však došlo k následné opravě údajů, musí být vše korektně realizováno pro příslušnou koncentraci i odpad! Tyto "nebilanční" odpady mohou být také počítány i za období kratší než 24 hodiny (např. pokud sběr moči trval pouze 20 hodin) ale musí být vhodně přepočítány a čas sběru musí být korektně uveden. Interpretační škály jsou pro odpady vytvářené ve vztahu k intervalu 24 hodin.

 

Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DT (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.

 

jednotka

pokyny:

Vždy je povinně zasílána jednotka, v níž je sdělována hodnota vyšetření a sdělované škály (referenční meze).

Podrobné informace a pokyny - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

nejistota

poznámky:

Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty:

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

 

skala

pokyny a poznámky:

Škály jsou vždy v jednotkách definovaných v povinném elementu jednotka. Slouží k hodnocení výsledku.

Škály jsou přebírány z programu ČLP, nebo ze systému SLP, respektive z korektní databáze IS odesílatele.

S4 a S5 (referenční meze) jsou povinné, jsou zobrazovány v nálezech (s ohledem na formát referenčních mezí [NCLPFRM]).

Referenční meze jsou součástí výsledku - je nutné zajistit jejich ukládání s výsledkem nebo jejich jednoznačné rekonstruování.

Pokud je zasílán blok (element) hodnocení, nesmí být zasílán blok skala (buď, nebo).

Podrobné informace a pokyny - viz Vydávání numerických výsledků (blok VRN) a Sdělování numerických hodnot v bloku VRN.

Viz též  [LCLPSKAL].

 

hodnocení

pokyny a poznámky:

Blok hodnocení je zasílán jen tehdy, je-li nutné sdělovat číselnou hodnotu bez referenčních mezí (škály) současně s textovým hodnocením této naměřené hodnoty. Pokud je textové hodnocení prováděné expertem, hodnotitel se uvádí.

Textové hodnocení naměřené hodnoty je součástí výsledku, je nutné zajistit jeho ukládání.

Pokud je zasílán blok (element) hodnocení, nesmí být zasílán blok skala (buď, nebo).

 

Poznámky:

Pokud by bylo zasíláno pouze textové „hodnocení“ bez číselné hodnoty, realizuje se prostřednictvím bloku vrf.

Pro textové interpretace slouží položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, v kterých může být zasílán interpretační text ke skupině vyšetření; realizuje se prostřednictvím bloku vrb.

 

Podrobné informace a pokyny - viz Vydávání numerických výsledků (blok VRN).

 

Poznámka:

Další rozšíření bloku hodnocení může být realizováno na základě doporučení příslušných odborných společností ČLS.

 

pozn

pokyny a poznámky:

Textová poznámka fakultativní.

Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.

Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.

Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje!

 

Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DTP (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.

 

Poznámka:

Pokud má být sdělována textová interpretace k příslušnému výsledku, nebo ke skupině výsledků, jsou k dispozici položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, do nichž lze uložit textový blok - přenášejí se v datovém bloku vrb. Jsou vytvořené pro řadu v praxi potřebných problémově orientovaných skupin vyšetření, pro všechny laboratorní gesce. Například pro oblast mikrobiologie, virologie, mykologie, parazitologie a imunologie jsou k dispozici položky popsané v dokumentu  Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením.

.