*skala, *skala_lok - hodnotící škála

Škála pro hodnocení výsledku připravená k příslušnému numerickému výsledku příslušného pacienta.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

s1

e

?

škála 1 (mez dolní)

číslo znakově

pokyny:

1. v jednotkách, v nichž je zadána  sdělovaná hodnota výsledku

2. viz s1, ... , s8 - pokyny

od

DS3.14.01

změna

popisu

s2

e

?

škála 2

číslo znakově

dtto

s3

e

?

škála 3

číslo znakově

dtto

s4

e

1

škála 4

(referenční mez dolní)

číslo znakově

dtto

s5

e

1

škála 5

(referenční mez horní)

číslo znakově

dtto

s6

e

?

škála 6

číslo znakově

dtto

s7

e

?

škála 7

číslo znakově

dtto

s8

e

?

škála 8 (mez horní)

číslo znakově

dtto

formrm

a

1

?

formát referenčních mezí

(formát pro zobrazování r.m.)

[NCLPFRM]  #!

pokyny:

není-li uvedeno, přebírá se z definice v NČLP;

je-li uvedeno, je tento údaj nadřazen

nové od

DS3 3.19.02

DS4 4.11.02

typ

a

1

?

volba škály – typ

[LVVIST] #

viz obsah číselníku

pokyny:

1. implicitně = L

2. viz typ - pokyny

atribut

a

-8

?

volba škály – atributy

[LVVISA] #

viz obsah číselníku

pokyny:

viz atribut - pokyny

udalost

a

-8

?

volba škály – událost

[NCLPUVIS] #!

poznámky:

viz udalost - poznámky

algoritmus

a

-8

?

volba škály - algoritmus

[NCLPAVIS] #!

poznámky:

viz algoritmus - poznámky

s_hodn_o

a

-2

?

hodnocení dle škály 

(orientační)

-4,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4

poznámky:

viz s_hodn_o - poznámky

t_hodn_o

a

-2

?

hodnocení dle trendu

(orientační)

-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3

poznámky:

viz t_hodn_o - poznámky

interpret_g_z

e

-35

?

interpretační graf základní

volný text

poznámky:

1. popis bude doplněn do další verze - v řešení!

2. viz interpret_g_z - poznámky

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Datový blok skala je běžně volán z datového bloku  vrn a od DS 03.14.01 může být také volán s datového bloku prepocet .

Viz též -  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

Informace k tvorbě věkových kategorií pro škály (referenční meze): Škály - věkové kategorie

 

s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8

pokyny:

Hodnotící škála je dodávána z LIS odesílatele. Pracuje se s lokální laboratorní škálou.

(K její přípravě lze využít program ČLP, systém SLP, nebo příslušně vybavený LIS čerpající podklady z NČLP.)

Celá osmibodová stupnice je sice doporučovaná, ale není povinná. Vždy (je-li to smysluplné) musí být vypracovány alespoň referenční meze dolní a horní (S4 a S5) a měly by být připraveny mezní hodnoty (S1 a S8).

Referenční meze respektují formát referenčních mezí vázaný k příslušné zobrazované numerické položce. Formát referenčních mezí je nejčastěji přebírán z definice položky v NČLP, pokud je uveden v položce formrm v datovém bloku skala, je tento upřednostněn.

(V případě formrm = 2 nebo 3 se do nezobrazované hodnoty uvádí nejnižší respektive nejvyšší změřitelná hodnota.)

 

Škála je vždy v jednotkách definovaných k příslušné sdělované položce  - tj. k hodnotě, k níž se vztahuje.

(Případný přepočet - viz prepocet ).

Další informace - viz  [LCLPSKAL].

 

Pokud je pro položku, k níž je sdělována škála, definován formát hodnoty "E" (viz [NCLPFH]  a viz položka "typpol_fh" ve vr  ), mohou být hodnoty některých z údajů s1 až s8 v semilogaritmickém tvaru "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12 nebo 1,25E9 nebo 1,25E-9 atd.

 

 

typ

obsah číselníku LVVIST:

Volba škály – typ:

N = národní přebíraná z NČLP (výjimečné použití)

L = lokální z LČLP (běžná varianta)

 

 

pokyny:

Atribut typ sděluje, jaká škála byla pro hodnocení použita.

Pro tvorbu nálezové sestavy je přípustná škála lokální (L) nebo výjimečně používaná škála individuální (I) vázaná k pacientovi.

Škály národní (N) nejsou určeny pro běžné nálezy - jsou vzorem pro tvorbu škál lokálních.

 

atribut

obsah číselníku LVVISA:

Volba škály – atribut:

P = dle pohlaví

V = dle věku

H = dle hodiny odběru (viz ”denní cykly”)

U = dle události - její upřesnění je v položce ”udalost” /podrobný popis bude připraven do další verze DS/

D = dle diety /připraveno do další verze DS/

O = dle způsobu odběru /připraveno do další verze DS/

A = algoritmem definovaným v NČLP - jeho upřesnění je v položce ”algoritmus” /připraveno do další verze DS/

 

pokyny:

Atributy, na jejichž podkladě byla škála konstruována (vybírána). Lze zadávat až 8 atributů z příslušného číselníku:

Jednotlivé atributy nejsou v řetězci oddělovány žádným oddělovacím znakem. Na pořadí nezáleží.

 

udalost

poznámky:

Klíč události, která se podílela na výběru škály.

Upřesnění vázané k atributu ”U”.

Práce s událostí bude podrobněji zpracována do další verze DS - předpřipraveno.

Podrobněji viz [NCLPUVIS].

 

algoritmus

poznámky:

Klíč algoritmu, který byl použit ke konstrukci škály. Předpřipraveno do další verze DS.

Práce s algoritmem bude podrobněji zpracována do další verze DS - předpřipraveno.

 

s_hodn_o

poznámky:

Hodnocení výsledku - porovnání hodnoty s příslušnou odpovídající škálou, která je připojována k výsledku a bude zobrazena v nálezu (změny oproti referenčním mezím nebo škále). 

Hodnocení je ve formě stupnice ”-4,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4”, kde 0 sděluje, že výsledek leží v referenčních mezích.

Hodnocení není dosud standardizováno, zatím vychází z algoritmů definovaných v příslušném LIS.

Může být (po dohodě) zobrazováno symboly - například  ”++” = 2 nebo  ”- -” = -2 .

Vychází se zde ze škál (osmi bodových) definovaných v programu ČLP a systému SLP.

 

t_hodn_o

poznámky:

Hodnocení výsledku - hodnocení trendu (změny oproti minulému vyšetření).

Hodnocení je ve formě stupnice ”-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3”, kde 0 sděluje, že nebyl zaznamenán ani významný nárůst ani pokles.

Hodnocení není dosud standardizováno, zatím vychází z algoritmů definovaných v příslušném LIS.

Může být (po dohodě) zobrazováno symboly - například  ”++” = 2 nebo  ”- -” = -2 .

Příklad:

LIS předávající výsledky má např. nastavené u metody S_UREA kriteria, že pokud se výsledek (pro téhož pacienta a tutéž položku)  od předchozího výsledku, který není starší než 1 týden, liší o:

-         méně než 15%, je hodnocení ve tvaru ”0”

-         více než 15% a méně než 30% je hodnocení ve tvaru ”1” při nárůstu a ”-1” při poklesu

-         více než 30% a méně než 45% je hodnocení ve tvaru ”2” při nárůstu a ”-2” při poklesu

-         nad 45% je hodnocení ”3” nebo ”-3”

Při přípravě hodnocení mohou být uvažovány i další atributy - gravidita a týden těhotenství atd.

 

interpret_g_z

poznámky:

Hodnocení hodnoty výsledku a trendu v symbolické znakové formě (znaky mohou být přímo zobrazeny v nálezu).

Hodnocení není dosud standardizováno, zatím vychází z algoritmů definovaných v příslušném LIS.

Vychází se zde ze škál (osmi bodových - definovaných v programu ČLP a systému SLP), formátu ref. mezí a naměřené hodnoty.

Interpretační graf je připraven ve znakovém tvaru, vysazuje se přímo do nálezové sestavy (vpravo za výsledky).

Nebyla zavedena povinnost ukládat tento graf do databáze příjemce! Graf je rekonstruovatelný z naměřené hodnoty a sdělené škály.