*loi - informace o vzorku

Informace o jednom ze zasílaných vzorků.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_znac

a

1

1

typ značení transportního obalu zasílaného do laboratoře

[LOTOZ] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

viz 01

id_loi_is

a

-15

1

označení transportního obalu zasílaného do laboratoře

(identifikace)

volný text

pokyny:

1. ve vazbě na ”typ_znac”

2. viz 01

od DS 3.04.01 návrh

konstrukce

o_pracovnik

e

?

odebírající pracovník

pokyny:

uvádí se pracovník, který realizoval odběr tohoto vzorku.

Fakultativní informace;

povinně sdělováno tam, kde je lokálními předpisy vyžadováno.

Viz blok pracovnik.

nové

od DS 4.11.01

text

e

?

poznámka objednavatele

poznámky:

vrací se v nezměněné podobě v bloku ku_z_lab;

slouží k vkládání neformalizovaných textových informací o vzorku, okolnostech odběru atd.

V případě potřeb praxe bude připojen formalizovaný blok.

nové

od DS 3.17.03

 

odber_mist

a

-55

?

odběrové místo

 

(místo - prostor, kde byl realizován odběr materiálu)

volný text

poznámky:

Důležitá informace pro rozlišení případné kolonizace či kontaminace aj.

Nyní jen volným textem, později bude k dispozici externí číselník (SNOMED - „ENVIRONMENT“).

Pro mikrobiologická vyšetření doporučené, jinak nepovinné.

nové

od DS 4.26.05

typ_obalu

a

-8

1

typ transportního obalu

a přídavku

[NCLPONP] #!, položka klic

pokyny:

1. vychází se z národního číselníku obalů a přídavků

2. viz 02

poznámky:

viz typ_obalu - poznámky

poc_obalu

a

1

?

počet obalů s jedním vzorkem

číslo

pokyny:

1. implicitně = 1

2. viz 02

material

a

-8

1

zasílaný materiál

[NCLPMAT] #!, položka klic

poznámky:

1. vychází se z národního číselníku materiálů

2. viz material - poznámky

anal_vzorek

a

1

?

analytický vzorek

[NCLPTAV]  

#, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

uvádí se pouze pro materiál "moč"

poznámky:

viz anal_vzorek - poznámky

nové

od DS 3.01.01

indikace

a

1

?

indikace opravy vázané ke vzorku

N, Z, S

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitně = N

urg

a

1

?

urgentnost zpracování vzorku

[LOUP] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

implicitně = R

poznámky:

viz urg - poznámky

Od verze

DS 4.26.02

doplněna

hodnota „P“

pozn_loi

a

-255

?

krátká poznámka k bloku

pokyny:

slouží při objednávání do LIS, není vraceno jako celek (v případě potřeby může být zpracováno a vloženo do zprávy)

nové

od DS 3.16.01

sci

e

*

specifikace příslušného sledování v časovém intervalu

(vázaného k tomuto vzorku)

poznámky:

viz sci - poznámky

změna označení od verze DS 3.01.01

dat_zt

e

?

datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře

formát DT

pokyny:

viz dat_zt - pokyny

poznámky:

údaj pouze fakultativní

lod

e

*

doplňující informace o vzorku

 

 

pokyny:

viz lod - pokyny

lop

e

*

objednávky a požadavky laboratorní formalizované nemikrobiologické vázané k tomuto vzorku – ”varianta B”

pokyny:

1. viz lod - pokyny

2. viz lop - pokyny

3. buď lop, nebo lopk

poznámky:

speciální varianta objednávání ve vazbě na vzorek;

tzv. ”varianta B"

lopk

e

*

objednávky a požadavky laboratorní formalizované mikrobiologické vázané k tomuto vzorku – ”varianta B”

pokyny:

1. týká se mikrobiologických mikroskopických a kultivačních vyšetření, nověji též multiplexů

2. buď lop, nebo lopk

poznámky:

v mikrobiologické praxi běžná varianta objednávání ve vazbě na vzorek; tzv. ”varianta B"

nové

od DS

4.26.01

loiAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*loi

pokyny k celému bloku:

Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku loi vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a zařazené mezi výsledky.

 

typ_znac

obsah číselníku LOTOZ:

Typ označení transportního obalu:

T = volným textem

N = číslem

B = čárovým kódem

E = elektronicky (”čipem”)

Q = QR kódem

 

Návrh konstrukce id_loi_is je podrobně popsán v dokumentu  Identifikace laboratorního vzorku .

Viz níže „01“.

 

text

poznámka objednavatele:

Informace objednavatele určené laboratoři i k uložení společně s nálezem - vrací se v nezměněné podobě v bloku ku_z_lab;

slouží k vkládání textových informací o vzorku, okolnostech odběru, o odebírajícím a podrobnější specifikaci vzorku.

 

typ_obalu

poznámky:

Při uvádění několika loi pod sebou a pod tím požadavků lop musí být uveden i ”typ_obalu” pro jednoznačné rozlišení materiálů. Např. když budou poslány 2 plasmy, první Li-HEP, druhá Citrát a požadavky na cholesterol, triacylglyceroly, FV a FVII, bude:

 

 

<lo>

                    <loi material=”P” typ_obalu=”B02”>

                                        <ozn_lo_lab>X100</ozn_lo_lab>

                    </loi>

 

                    <loi material=”P” typ_obalu=”B04”>

                                        <ozn_lo_lab>X101</ozn_lo_lab>

                    </loi>

 

                    <lop>01347</lop>

                    <lop>03023</lop>

                    <lop>04668</lop>

                    <lop>04673</lop>

</lo>

 

Bez ”typ_obalu” nelze určít, že ve vzorku X100 máme analyzovat cholesterol (01347) a triacylglyceroly (03023) a ze vzorku X101 Faktor V (04668) a Faktor VII (04673).

 

Upozornění:

Typ obalu se sděluje společně s výsledkem v bloku ku_z_lab.

 

material

poznámky:

Materiál je odvozovaný od systému, kterým je definována položka NČLP. Je součástí popisu položky v NČLP.

Jeho sdělení je významné pro kontrolu a příslušné zpracování v LIS. Vychází se z národního číselníku materiálů.

Je zvolena záměrná duplicita (bylo by dohledatelné prostřednictvím NČLP). Pro "moč" se uvádí též "analytický vzorek - viz dále.

 

anal_vzorek

obsah číselníku NCLPTAV:

Analytický vzorek (týká se pouze materiálu "moč"):

N = náhodný vzorek získaný kdykoliv v průběhu 24 hodin, není známý čas sběru ani objem (ranní se určí dle času odběru)

S = sbíraná moč za uvedené časové období společně s objemem za toto období

 

poznámky:

Pokud je uveden objem za čas, může být automaticky vzorek považován za moč sbíranou "S", není-li, lze považovat za "N". Z tohoto důvodu není zaváděna hodnota implicitní.

 

indikace

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu, ale o prvotní zaslání informace o vzorku

Z = změna, jsou zaslány nové informace ke vzorku určenému svým ”id_loi_is” se žádostí o jejich opravu,

pokud již není vzorek zpracován (týká se i příslušných bloků lod)

S = storno - vzorek určený svým ”id_loi_is” stornovat, pokud již není vzorek zpracován (týká se i příslušných bloků lod)

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost požadavků (řazeno od nevyšší k nejnižší):

V = vitální indikace (nejvyšší stupeň urgentnosti, např. ohrožení na životě) - pokud tento typ IS nepodporuje, zpracuje se jako „statim“

S = vše je statim (vysoký stupeň urgentnosti)

P = přednostně (zrychlený režim, např. pacient čeká na výsledky) - pokud tento typ IS nepodporuje, zpracuje se jako „rutina“

R = vše je rutina (implicitní)

K = statim i rutina (v DS4 již zrušeno)

 

poznámka k minulým verzím:

Číselník LOUP obsahuje i původní hodnotu „K“, která byla zavedena v DS2 a DS3, v DS4 již není povolena; v číselníku ponecháno pouze z důvodu kompatibility - nepoužívat!

 

poznámka:

Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku ku_o_lab (v DS3 blok lo).

 

sci

poznámky:

Specifikace sledování v časovém intervalu (nepřesně "funkční test"), která se váže k tomuto vzorku.

Ke vzorku může být objednáváno více různých sledování v časovém intervalu.

Jedno sledování v časovém intervalu může souviset s více vzorky - ty jsou identifikovány svým “id_sci_is” - viz sci.

 

dat_zt

pokyny:

Údaj je zpět sdělován v bloku vr - u všech položek, kterých se tento vzorek týká.

 

lod

pokyny:

Doplňující informace o vzorku. Přípustné jsou pouze položky mající ”vznik” = L (informace o objemu, o času sběru, o typu odběru, o stavu materiálu tohoto vzorku).

Všechny informace v tomto vnořeném bloku se vztahují k tomuto jednomu vzorku. Blok je opakován podle počtu položek sdělujících formalizované informace o tomto vzorku. Informace z bloku lod vrací laboratoř zpět zpracované mezi výsledky.

Blíže v bloku  lod.

 

lop

pokyny:

Varianta ”B” je určena jen pro některé nemikrobilogické laboratorní objednávky svazované s jedním konkrétním zasílaným materiálem. Je považována za variantu speciální.

Objednávky vložené do bloku lop vnořeného do bloku loi se váží jen a pouze ke vzorku definovanému v tomto bloku loi. Objednávány mohou být pouze položky NČLP, jejichž hodnota DS je ”AB”.

(Viz dialog v NČLP a popis v souboru  [NCLPPOL] v položce DSEOBJ; viz číselník [NCLPVEOV]).

Obecně se jedná o měřené nebo vypočítávané položky NČLP, které jsou svázané pouze s jedním jednoznačně určeným vzorkem. Takto nelze objednávat položky NČLP vázané k více vzorkům (jejich hodnota DS je ”A”) – ty se objednávají pouze obecnou ”variantou A” v bloku lo.

Položky, které nemají DS = ”AB”, nebo ”A” nelze v lab. blocích objednávat vůbec.

 

POZOR!

Informační systémy musejí umět pracovat s variantou ”A” i ”B”.

 

01 - pokyny společné pro typ_znac, id_loi_is:

Informace o označení (identifikace) vzorku pro laboratoř (tj. zkumavky, nádobky, sklíčka aj.), jak jej realizoval odesílatel.

Obsahuje text nebo informace o čárovém kódu atd. dle položky ”typ_znac”. Položka je povinná!!

Není (nemusí být) v přímé vazbě na laboratorní číslo vzorku.

Návrh konstrukce id_loi_is je podrobně popsán v dokumentu  Identifikace laboratorního vzorku .

 

02 - pokyny společné pro typ_obalu, poc_obalu:

Typ obalu určuje typ zkumavky (s případným upřesněním hmoty zkumavky) a obsaženého nebo přidávaného ”media” respektive typ misky, sklíčka atd. (Dříve označováno jako ”označení nádobky a přídavku”.)

 

Číselník je připraven jako ”národní”, lze jej lokálně vhodně modifikovat v oblasti textového vyjádření příslušného kódu (tj. na ”národní” i ”lokální” úrovni se pracuje s totožnými klíči i definicemi, pouze se liší názvy). Přiřazení typu obalu je fakultativně předpřipraveno na ”národní” úrovni (pokud to je možné), na ”lokální” úrovni je realizováno přiřazení platící pro příslušnou konkrétní laboratoř - s ním se pracuje zde.

V programu ČLP a v informačním systému SLP je toto přiřazení zadáváno v dialozích pro LČLP  ”preanalitická fáze” jako ”odběr do”.

 

Pokud množství požadavků vede k nutnosti zaslat více materiálu v několika obalech stejného typu, uvádí se celkový počet v položce ”poc_obalu” (implicitně = 1).