ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROGRAMU ČLP, POPIS, NASTAVENÍ

 

 

Program ČLP (číselník laboratorních položek) umožňuje práci s Národním číselníkem laboratorních položek v rozsahu potřebném pro DS 2.01.01 a výše. Datově a funkčně je program ČLP podmnožinou informačního systému SLP, pomocí kterého je Národní číselník laboratorních položek vytvářen a udržován.

Prvotní seznámení - viz Program ČLP (SLP) - stručné seznámení, základní obrazovky.

 

 

Instalace programu

 

Postup instalace programu je popsán v návodu, který je vždy součástí knihovny, v níž je uložen příslušný instalační program. Jiný je postup první instalace, jiný reinstalace (upgrade ze starší verze), jinak by probíhala instalace speciální verze síťové. Po realizaci instalace nebo upgrade bude program připraven ke spuštění, standardně je k dispozici příslušná ikona.

 

Po reinstalaci (realizaci upgrade) není nutné prvotní nastavení.

 

 

Po prvotním nainstalování programu ČLP je nutné realizovat počáteční nastavení.

Počáteční nastavení se realizuje v menu “SYSTÉM”, v dialogu “Počáteční nastavení systému”. Jednotlivé nabízené položky jsou popsány (po vstoupení myší do prostoru položky se objeví nápovědný text).

 

Většinou zůstane předpřipravené nastavení, pouze je nutné vybrat odpovídající variantu používaného LIS (tím bude zajištěno nabízení dalších speciální dialogů). V seznamu LIS jsou uvedeny konkrétní laboratorní informační systémy těch firem, které požadovaly doplnění speciálních funkcí do programu ČLP (tj. další dialogy, vytváření dalších číselníků, modifikace některých dialogů atd.), pro ostatní neuvedené LIS zvolte variantu “jiné LIS”.

 

 Pro některé spolupracující aplikace je nutné vyplnit položku "Uživatel" - jméno odpovědného pracovníka, který obhospodařuje číselníky (a program ČLP).

 

Položka “Automatické vytváření lokální vazby” je připravena pro zahájení práce s vazbami, bude vyplněna později.

 

Tlačítko “Akt. kódů” slouží pro aktualizování lokálních kódů a názvů v lokálních číselnících a bude některými uživateli použito po vytvoření příslušných lokálních kódů a názvů.

Tyto speciální akce doporučujeme používat jen znalým uživatelům, kteří jsou proškoleni v kurzu.

 

 

Číselník autorů a výběr autora

Program ČLP je dodáván s předdefinovaným univerzálním autorem, který pracuje pod kódem “*A”, má definované přístupové právo “SLC” (správce lokálních číselníků) a nelze ho měnit. Tím, že je používán uvedený kód “*A”, je zachována kompatibilita se systémem SLP a lze pracovat s číselníkem národních autorů (takto lze získat informace, kdo jakou položku NČLP nebo škálu založil a udržoval).

Číselník autorů je k dispozici v menu “Číselníky” v nabídce “lokálně editovatelné číselníky”.

 

 

Položky

 

Hlavní agendy jsou soustředěny do nabídky menu “POLOŽKY”.

Základní a podrobné informace k položkám NČLP a LČLP jsou v dokumentech:

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - práce s číselníkem NČLP - obecně a návod k založení LČLP

LČLP - práce s číselníkem LČLP -obecně, návod

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS

 

 

 

Škály

 

Menu “ŠKÁLY” nabízí přehled nabízených škál NČLP i vytvořených škál LČLP.

Se škálami se běžně pracuje v rámci agendy “škály” v menu “POLOŽKY” (NČLP nebo LČLP).

Bližší informace - viz LČLP - práce se škálami - návod.

 

 

 

Vazby

 

Menu “VAZBY” nabízí přehled vytvořených vazeb mezi položkami NČLP i mezi položkami LČLP.

S vazbami se běžně pracuje v rámci agendy “vazby” v menu “POLOŽKY” (NČLP nebo LČLP).

Bližší informace - viz LČLP - práce s vazbami - návod.

 

 

 

Změny

 

Menu “ZMĚNY” je pomocné a nabízí fakultativní informace o dokumentovaných změnách, zejména v NČLP. Pokud bude uživatel dokumentovat změny ve svých schválených položkách LČLP nebo ve škálách, budou k dispozici také v tomto dialogu. Používání této nabídky bude většinou pouze okrajovou záležitostí. (Po prvním spuštění probíhá příprava souborů - pozor, trvá asi 1 minutu!)

 

 

 

Spolupráce s IS

 

Menu “SPOLUPRÁCE S IS” nabízí dialogy, pomocí kterých lze generovat interní číselníky, nebo-li datové soubory pro spolupracující informační systémy (LIS, NIS, IS praktického lékaře) a pro používaný datový standard DS verze 2.01.01 (a výše) - nabídka “Generování souborů pro DS verze 2.xx.xx”. Po volbě této funkce je nabídnut dialog, který umožňuje podrobněji specifikovat požadovanou akci. Podrobný popis je v odkazu generování číselníků pro DS - návod .

 

Struktury souborů vytvářených pro DS 2.01.01 a výše jsou pospány v dokumentech:

Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet

Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy

 

To, jaký zvolit vhodný postup pro vytvoření externích datových souborů potřebných pro váš informační systém, konzultujte s dodavatelem vašeho IS. Nejběžnější varianta je nabízena implicitně.

 

V rámci menu “SPOLUPRÁCE S IS” je ještě dočasně nabízena původní varianta, používaná pro DS 1.20.

 

V rámci menu “SPOLUPRÁCE S IS” může být nabízena funkce “Import dat ze spolupracujících LIS”, která slouží k fakultativnímu prvotnímu založení LČLP a případně i lokálních škál.

Tuto akci dovolují pouze některé LIS a je pouze jednorázová (při zahájení prací na LČLP).

 

Podrobněji - viz LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS.

 

 

 

Údržba

 

Menu “ÚDRŽBA” nabízí několik funkcí.

 

Nabídky pro archivaci dat uložených v systému a inverzní funkce pro jejich obnovu zajišťují práci s archivem.  Archivaci doporučujeme realizovat minimálně vždy po vytvoření nových významných údajů. Archivují se automaticky vždy všechny soubory, do kterých se ukládají pracovní data vytvářená uživatelem. Archivací na jednom počítači a obnovou na jiném počítači lze realizovat přenos všech dat z programu.

 

Po spuštění archivace je nabídnut dialog “Zadejte jméno souboru”, který slouží k výběru knihovny, do níž má být archivováno (doporučujeme používat knihovnu ARCHIV) a který umožní zadat jméno souboru.

 

K archivaci je standardně připravena složka ARCHIV - do ní doporučujeme ukládat archivní data pod názvem, ze kterého vyplývá datum (případně i čas) archivace: např. “20001231” = data z 31. 12. 2000.

Data jsou komprimovaná do dvou shodně pojmenovaných souborů X.arj a X.dbf.

 

 

Nabídku “Upgrade dat v rozsahu NČLP” bude uživatel používat při průběžném upgrade Národního číselníku laboratorních položek (a souvisejících číselníků pro NČLP a DS). Tento upgrade může uživatel realizovat sám a podle potřeby. Při tomto upgrade jsou aktualizována jen “národní” data, “lokální” data se nemění.

Soubor, obsahující podklady pro upgrade, je k dispozici na  www.mzcr.cz (aktuální odkaz), data jsou ve složce “NCLP_UPG”. Uživatel si soubor nahraje na počítač do vhodné složky, kterou pak nastaví ve vlastním dialogu pro upgrade jako “oblast hledání”.

Upgrade NČLP bude připraven cca 3x do roka. Registrovaní uživatelé obdrží patřičné informace o připraveném upgrde e-mailem a bude na jejich rozhodnutí, zda jej realizují. Pří významných změnách DS bude vydán CD-ROM, na kterém bude vždy také oficiální upgrade NČLP.

 

Poznámka:

Rozdíl mezi upgrade ze zaslaného CD-ROM a výše popisovaného upgrade datového je v tom, že:

·          upgrade z CD-ROM je oficiální a komplexní upgrade, zahrnující “národní” data, program a dokumentaci - CD je distribuováno všem registrovaným uživatelům

·          upgrade z webové složky “NCLP_UPG” zahrnuje pouze “národní” data (bude cca 3x do roka) - registrovaní uživatelé obdrží patřičnou informaci (e-mailem) a vlastní stažení souboru si realizují sami (viz - registrace uživatelů DS a NČLP)

 

 

Nabídku pro přeindexování zvolíte výjimečně, jen při případné kolizi v databázových indexových souborech.

 

Nabídku pro komprimaci databázových souborů zvolíte výjimečně, jen po významném mazání dat.

 

 

 

Číselníky

 

Menu “ČÍSELNÍKY” nabízí přehled všech interních číselníků, se kterými pracuje program ČLP.

Pokud uživatel nebude vytvářet vlastní lokální názvy (jako alternativní názvy k systémům, komponentám, druhům veličin, procedurám, odběrovým nádobkám a MTV) a nechce ani využívat jiné speciální nabídky, nemusí vůbec s číselníky pracovat. Rozhodně by je však měl prostudovat.

 

Jejich podrobné prostudování lze každému velmi doporučit, neboť seznámení se s číselníky umožní lépe pochopit stavební základy NČLP, LČLP a podkladů pro DS!

 

Číselníky je pro potřebu spolupracujících informačních systémů vydávány v definovaném tvaru s podrobně popsanou strukturou - viz menu “SPOLUPRÁCE S IS” -> “Generování souborů pro DS...” a viz též  Interní číselníky (NČLP) - seznam a odkazy a Interní číselníky (NČLP) - popis, typy, výčet.

 

Číselníky, do kterých může uživatel zasahovat, jsou k dispozici v přehledné nabídce “Lokálně editovatelné číselníky” na posledním řádku nabídek tohoto menu.

 

Vlastní úpravu číselníků doporučujeme jen proškoleným uživatelům.

 

 

 

Přechod od ČLP k SLP

 

Vzhledem k tomu, že program ČLP je z hlediska databáze i z hlediska funkcí podmnožinou systému SLP, je bezproblémový přechod od SLP k ČLP i od ČLP k SLP (pokud se jedná o totožné nebo “blízké” verze).