Specifikace systémů a procedur v NČLP, v DS4 a práce s nimi v IS

 

Definice každé položky NČLP je tvořena pěticí konkrétních jednoznačných prvků z číselníků:

SYST - systém - viz:  *[NCLPSYST]

KOMP - komponenta - viz:  *[NCLPKOMP]

DRVL - druh veličiny - viz:  *[NCLPDRVL]

JEDN - jednotka - viz:  *[NCLPJEDN]

PROC - procedura - viz:  *[NCLPPROC]

 

Všechny položky NČLP jsou k dispozici v číselníku *[NCLPPOL], přičemž pro běžnou komunikaci lze používat pouze položky aktuální a případně na dobu ještě nezbytně nutnou položky obsoletní (viz AKTUAL v NCLPPOL = 1, nebo 2). Položky neaktuální či neplatné nelze používat k objednávání vyšetření či sdělování výsledků (viz AKTUAL v NCLPPOL = 3) - slouží pouze k předávání archivních výsledků.

U položek neaktuálních a neplatných je uvedeno datum, od kdy jsou neplatné (PLATI_DO), důvod jejich zneaktuálnění (NEAKT_DUV) a pokud je to možné, je uveden odkaz (NAHR_POL) na platnou položku, která tuto neplatnou nahrazuje. Podrobněji viz: Položky NČLP aktuální a neaktuální.

 

KOMP, DRVL a JEDN jsou v rámci definice položky NČLP jednoznačné a nemají další upřesnění.

SYST a PROC mohou být upřesněné další specifikací, která je pak součástí položky NČLP!

 

Mnohé k této problematice napoví dialogová okna pro práci se SYST a PROC v programu ČLP.

 

 

Specifikace systému SYST:

 

Číselník systémů SYST je společný pro všechny gesce - viz: *[NCLPSYST].

Jeho podmnožinou je číselník systémů využívaných v mikrobiologii - viz: *[NCMPSYST].

K některým důležitým mikrobiologickým systémům jsou definované specifikace - viz: *[NCMPSPM].

K mikrobiologickým materiálům mohou být připojené informace o způsobu získání - viz: *[NCMPZZM].

Nad rámec těchto číselníkových údajů může být ještě volným textem připojena subspecifikace systému případně další doplňující neformalizovaná textová informace.

 

Upozornění:

Zatímco v minulosti byla s pojmem „mikrobiologie“ spojována představa mikroskopických a kultivačních vyšetření, která mnohé LIS neřešily, patří dnes do této gesce řada běžných vyšetření jako např. průkazů přítomnosti agens (PCR, SEQS) aj. Některá z nich patří i do palety jiných laboratoří. Proto je důležité, aby práce se specifikacemi a subspecifikacemi systémů byla součástí každého LIS!

 

Příklad z praxe:

položka NČLP: 19935 RNA viru SARS-CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCR)

systém = SPCORL, specifikace = TONSIL, způsob získání materiálu = VYTER,

volným textem lze připojit další upřesnění či rozlišení atd.

 

V číselníku *[NCLPSYST] je k dispozici indikace INDMIC, která vyznačuje, zda systém patří do gesce mikrobiologie: INDMIC = 1 nepatří, INDMIC = 2 patří a je společný s ostatními gescemi, či INDMIC = 3 patří a je pouze pro gesci mikrobiologie. Systémy s INDMIC = 2 nebo 3 jsou zařazené do pomocného číselníku  *[NCMPSYST], který je podmnožinou číselníku NCLPSYST. Lze pracovat jen s číselníkem NCLPSYST.

 

V číselníku *[NCLPSYST] je k dispozici indikace INDSP, která vyznačuje, že k systému, který patří do gesce mikrobiologie, jsou definované další upřesňující specifikace tohoto systému: INDSP = 1 nejsou, INDSP = 2 specifikace jsou. Pokud specifikace definované jsou, budou k dispozici v číselníku *[NCMPSPM].

Pro zjednodušení práce v praxi je duplicitně indikace INDSP vložena také do číselníku *[NCLPPOL], jedná se o položku INDSPS.

 

Se specifikacemi systému se běžně pracuje v DS4 v blocích lop a ku_z_lab - viz atributy syst_sp_klic, subsp_text a případně doplňující informace o způsobu získání materiálu ziskmat_klic.

 

Připomínáme, že se specifikacemi systému se pracuje také v blocích lopk a vrk, které slouží k objednávání a sdělování mikrobiologických kultivačních a mikroskopických vyšetření (zde je z důvodů historických mírně odlišné pojmenování atributů - spec_kod, spec_text, subsbec_text, ziskmat_kod a ziskmat_klic).

 

V praxi je nutné zajistit v případě objednávky do laboratoře současné zaslání i příslušné specifikace systému (je-li k systému zavedena), včetně případných textových subspecifikací a případné informace o způsobu získání materiálu. Tyto s objednávkou zaslané informace musí být vrácené s výsledky i dále takto společně předávané! Toto musí zajistit každý IS (NIS, LIS atd.).

 

 

 

Specifikace procedury PROC:

 

Číselník procedur PROC obsahuje všechny procedury s vyznačením, které jsou jednoznačné, které „obálkové“ a které jsou specifikacemi k „obálkovým“. Z historických důvodů jsou všechny základní procedury i jejich specifikace uložené v jednom společném číselníku *[NCLPPROC] a jejich vlastnosti určují atributy INDSP a SPEC - viz [NCLPPROC] - popis.

INDSP = 1 sděluje, že k proceduře nejsou žádné specifikace, INDSP = 2 vyznačuje „obálkovou“ proceduru, k níž jsou definované další specifikace, které jsou pro zjednodušení práce k dispozici v číselníku [NCLPSP].

SPEC = 1 sděluje, že procedura nepatří mezi specifikace, SPEC = 2 vyznačuje procedury, které patří mezi specifikace.

Pro zjednodušení práce v praxi je duplicitně indikace INDSP vložena také do číselníku *[NCLPPOL], jedná se o položku INDSPP.

 

Poznámka - připomenutí:

To, že jsou v číselníku NCLPPROC společně procedury i jejich specifikace má historické důvody, neboť v minulosti byly i tyto nynější specifikace použité ke konstrukci položek NČLP. Před léty se tato cesta ukázala jako dále neudržitelná a proto bylo po dohodě přikročeno k této zásadní úpravě a nové konstrukci. Dnes jsou všechny původní položky NČLP s procedurou mající SPEC=2 označené jako neplatné a je k nim vždy nabídnuta aktuální vhodná platná položka s procedurou mající SPEC =1.

 

Příklad z praxe:

položka NČLP: 51328 Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

procedura = IA

Při objednávce lze sdělit, že objednavatel žádá nebo upřednostňuje stanovení konkrétní procedurou, například CLIA, ECLIA, ELISA atd. Pokud s objednávkou není specifikována žádná procedura, bude volba konkrétním rozhodnutím laboratoře.

Při sdělování výsledků laboratoř vždy připojuje specifikaci procedury, která byla ke stanovení použita a uvádí další doplňující informace.

 

Se specifikacemi procedury se běžně pracuje v DS4 v objednávkovém bloku lop a ve výsledkovém bloku  ku_z_lab (atribut spec_proc), ve výsledkovém bloku ku_z_lab jsou navíc ještě sdělovány informace o použitém setu a jeho výrobci (atributy: výrobce_text, set_text a případně další).

 

V NČLP jsou položky s touto „obálkovou“ procedurou definované tak, že jejich definice vyhovuje pro všechny příslušné specifikace procedury. K těmto položkám většinou nejsou vytvářené referenční meze, ty musí sdělovat laboratoř, neboť jsou svázané nejen s příslušnou specifikací procedury, ale také s konkrétním analyzátorem a použitými sety.

 

LIS musí umět ošetřit situaci, kdy v rámci jedné laboratoře může být vedle sebe používáno k jedné položce NČLP více specifikací (např. RIA a ELISA), přičemž u každé z nich mohou být jiné referenční meze.

 

V praxi je tedy nutné zajistit v případě objednávky do laboratoře možnost současného zaslání požadované specifikace procedury (to je možné u položek, v jejichž definici je použita procedura, mající INDSP = 2) a v případě sdělování výsledků musí být k těmto položkám sdělována specifikace procedury, která byla použita. Dále bude připojena příslušná interpretace sdělovaného výsledku (ref. meze, škála aj.). Současně může být sdělována informace o použitém setu. Toto musí zajistit každý IS (LIS, NIS atd.).

 

 

Závěr:

 

Nástroje pro práci se specifikací systému a procedury včetně nástrojů pro aktualizaci NČLP, údržbu vazeb mezi položkami NČLP a lokálními laboratorními položkami a další související procesy, musí adekvátně nabízet každý současný informační systém.