*ku_z - klinické události: zpracování zakázky (pro DS4)        

Sdělování výsledků vyšetření pacienta a zpráv o pacientovi pro fáze "zpracování".

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typku

a

-20

1

typ klinické události

[TYP_KU] #

 

 

 

Aktuální již přijaté typy,

viz též pokyny!

Podrobné popisy KU - viz dokument: klinické události

pokyny:

viz typku - pokyny

 

Do další verze bude doplněno dle připomínek a návrhů z praxe!

typkuspeclok

a

-40

?

specifikace k typu k.u. lokální

volný text

pokyny:

viz typkuspeclok - pokyny

poznámky:

viz typkuspeclok - poznámky

fazespec

a

2

1

specifikace fáze

ZR, ZP, ZF, ZK, ZO, ZS

viz

seznam hodnot

idku

a

-40

(1)

ID klinické události

pokyny:

viz idku - pokyny

idsub

a

-40

(?)

ID dílčího úkolu

ve vazbě na číselník

[TYP_KU]

pokyny:

1. povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí

2. viz idsub - pokyny

Nové

od verze

DS04.07.01

idkulok

a

-40

?

ID klinické události lokální

volný text

jen pro lokální potřebu IS

pokyny:

viz idkulok - pokyny

urgentni

a

1

?

urgentní zpráva

(z požadavku objednavatele)

V, S, N

viz seznam hodnot

pokyny:

viz urgentni - pokyny

Nové

od verze

DS04.07.01

urg_info

a

1

?

urgentnost informace

(rozhodnutí zpracovatele)

[LVUIN] #

viz obsah číselníku

pokyny:

1. implicitní = N

2. viz urg_info - pokyny

poznámky:

viz urg_info - poznámky

Nové

od verze

DS04.13.02

duvernost

a

1

?

stupeň důvěrnosti zprávy

1, 2, 3

viz seznam hodnot

pokyny:

viz duvernost - pokyny

Nové

od verze

DS04.08.05

duverne

a

1

?

důvěrná informace pro lékaře

A, N

viz

seznam hodnot

pokyny:

viz duverne - pokyny

nazev

e

-80

?

název zprávy

volný text

pokyny:

Název zprávy vytvořený nejčastěji autorem zprávy nebo generovaný systémem.

Nové

od verze

DS04.08.05

dat_prov

e

1

datum a čas provedení 

 

(datum a čas události)

formát DTS

u dekurzů D

pokyny:

jedná se o datum a čas události;

viz datumy a časy - pokyny

dat_real_od

e

?

datum a čas realizace - od

formát DT

nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

dat_real_do

e

?

datum a čas realizace - do

formát DT

nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

dat_vydani

e

1

datum a čas vydání zakázky

formát DTS

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

dat_poz

e

?

datum a čas požadavku

formát DTS

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

z_pracoviste

e

?

žádající pracoviště

 

poznámky:

1. blok pracoviste

2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

z_pracovnik

e

?

žádající osoba

poznámky:

1. blok pracovnik

2. pracovník, odborník, lékař...

p_pracoviste

e

1

provádějící pracoviště

 

(váže se k celé k. u.)

poznámky:

1. blok pracoviste

2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

V případě zasílání soupisu zpráv se vkládá pomocný text „pracoviště“.

p_pracovnik

e

?

provádějící osoba

 

(váže se k celé k. u.)

poznámky:

1. blok pracovnik

2. pracovník, odborník, lékař...

pv_ku

e

?

platební vztah okamžitý

vázaný k této KU

pokyny:

viz 03

Nové

od verze

DS04.07.01

studie

e

?

studie

vázaná k této KU

pokyny:

viz 03

Nové

od verze

DS04.07.01

garant_dat

e

?

garant dat

poznámka:

významné pro následné předávání do systému IZIP

dg_poz

e

*

datový blok diagnózy - z objednávky

pokyny:

1. diagnózy, které se váží k této KU, může být vraceno upravené!

2. viz 01

poznámky:

řeší se pomocí bloku  dgz

lek_poz

e

?

datový blok léky - z objednávky

pokyny:

1. léky, které se váží k této KU

přepisuje se z objednávky

2. viz 01

poznámky:

blok le

urg_poz

e

?

datový blok urgentních

informací „u“- z objednávky

pokyny:

1. urgentní informace, které se váží k této KU, přepisuje se z objednávky

2. viz 01

poznámky:

blok u

leg_vyk

e

?

legislativní výkazy

pokyny:

přepisuje se z objednávky

text

e

1

vlastní text sdělení

pokyny:

Neformalizované sdělení, formalizované viz dále.

Podrobný výklad viz 02 .

text_zaver

e

?

text závěrečného souhrnu

a hodnocení

pokyny:

1. stručný text

2. viz 02

poznámky:

blok text

text_pp

e

 

?

text pro pacienta

pokyny:

1. stručný text

2. viz 02

3. viz duverne - pokyny

poznámky:

blok text

dg_vys

e

*

blok diagnózy - z vyšetření

pokyny:

1. diagnózy, které vyplývají ze zprávy (vázané k tomuto vyšetření)

poznámky:

řeší se pomocí bloku  dgz

ku_z_rdg

e

?/

blok pro k. u. RDG

podmínky a pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

ku_z_lab

e

/*

blok pro k. u. LABORATOŘ

podmínky a pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

Slouží pro formalizované sdělení lab. výsledků.

upozornění:

může být volán opakovaně

 ku_z_soupis

 

e

/?

blok pro k. u. SOUPIS

podmínky a pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

Slouží pro sdělování soupisu zpráv.

Nové od

DS4.10.01

poznámka:

další bloky budou přidány podle potřeby tvůrců IS

auzku

e

*

blok pro sdělení výkonu nebo ZÚMu pro tuto klinickou událost

poznámka:

opakuje se dle počtu sdělovaných dg., výkonů, ZÚMů

kuzAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_z

poznámky k celému bloku:

Blok je určen ke sdělování výsledků vyšetření pacienta (zpráv) všech typů klinických událostí a jejich fázi.

Slouží k průběžnému, finálnímu i následnému (kopie, výpis, předání) sdělování zpráv.

 

typku

pokyny:

Typy klinických událostí jsou definované číselníkem  [TYP_KU] ,

podrobné informace k jednotlivým událostem jsou v popisu klinické události - zde jsou i KU dosud neuvolněné a navrhované (do praxe se postupně uvolňují jen ty, které jsou z praxe žádané).

 

Z definice každé z klinických událostí plyne, zda jsou pro tuto KU povinné ID údaje  idku nebo idsub  a zda může být tato KU použita v bloku ku_o nebo  ku_z. Tyto informace jsou v popisu klinické události i v číselníku TYP_KU.

 

 

typkuspeclok

pokyny:

Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se z objednávky - požadavkového listu.

 

 

fazespec

seznam hodnot:

ZR - rozpracovaná zakázka je předávána k dalšímu zpracovávání

ZP - zpracovávání zakázky (průběžné sdělování dílčích výsledků nebo zpráv) - může se v čase opakovat, bude následovat ZF;

                    Pozor! Každá ZP následující obsahuje to, co ZP předchozí! Po zaslání ZF nemůže být již zasílána ZP!

ZF - zpracování zakázky finální (finální sdělení a ukončení zakázky) - sděluje se jen jednou, po ZF není možné další ZF nebo ZP

ZK - finálně zpracovaná zakázka je v kopii zasílána jako součást objednávky nebo na vyžádání (výpis dat)

ZO - oprava zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem

ZS - storno zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno (bez dodání nových dat)

upozornění k ZO a ZS:

- zrušení v případě ZO a ZS se netýká údajů přenášených z objednávky, ale pouze dat vzniklých na straně zpracovatele

- storna a zrušení zavedené ve verzi DS3 do bloku VR se v bloku KU_Z_LAB již nevyužívají, řeší se jako celek v KU_Z

 

 

idku

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

 

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

 

Hodnotu idku přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí idku žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku  ku_o, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí idku až laboratoř a sdělí v bloku ku_z).

 

Tento identifikační neměnný údaj idku  je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky idku lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

 

V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idku v blocích ku_o či  ku_z předepsáno jako nepovinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako povinné).

 

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události .

 

Pokud bylo idku součástí elektronickou formou realizované objednávky, je zde uvedené idku povinně totožné (přepisuje se).

 

Pokud nebyla objednávka realizována elektronickou cestou a tudíž nabylo ID založeno objednavatelem, ale je zakládáno zpracovatelem, řídí se jeho tvorba vnitřními pravidly systému odesílající strany.

 

Jakmile je idku konkrétní klinické události pacienta příslušného typu již jednou přiděleno (objednavatelem nebo zpracovatelem), je s touto klinickou událostí trvale svázáno a to bez ohledu na konkrétní její fázi !

 

 

idsub

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

 

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta idku.

 

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím idku, případně kde je žádáno zpracování požadované množiny událostí s přidělenými svými idku (výpisy, kopie aj.) atd.

 

V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idsub v blocích ku_o  či  ku_z předepsáno jako povinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako nepovinné).

 

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události .

 

Pokud bylo idsub součástí elektronickou formou realizované objednávky, je zde uvedené idsub povinně totožné (přepisuje se).

 

 

idkulok

pokyny:

Fakultativní pomocné ID, které může být lokálně významné pro informační systém odesílatele - vrací se. Týká se některých IS.

V DS není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci a používání idkulok určuje IS, v němž idkulok vzniká.

V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, může být idkulok zasíláno též (není-li domluveno jinak).

 

 

urgentni

seznam hodnot:

V - jedná se o urgentní zprávu typu "vitální indikace"

S - jedná se urgentní zprávu typu "statim"

N - není urgentní (implicitní)

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který nabývá hodnot  V (vital), S (statim), nebo N (není urgentní).

Přepisuje se z objednávky, z bloku ku_o. Bylo-li v ku_o zasláno, musí být vraceno.

 

 

urg_info

obsah číselníku LVUN:

Urgentnost informace - z rozhodnutí zpracovatele, nejčastěji laboratoře (tj. na základě posouzení laboratoře či jiného pracoviště).

E = hlášení extrémní hodnoty (vysoké nebo nízké)

R = hlášení extrémní změny (nárůst nebo pokles)

Z = hlášení extrémní hodnoty a změny

P = hlášení jiné pozoruhodné (podezřelé) hodnoty

N = není hlášena extrémní ani pozoruhodná hodnota (neobjevena nebo netestováno)

 

pokyny:

Údaj se přenáší z bloku ku_z_lab (atribut urg_info)!

Místem jeho vzniku nemusí být pouze laboratoř (blok ku_z_lab), ale i jiné pracoviště.

 

poznámka:

Číselník je totožný jako v bloku ku_z_lab.

 

poznámka - další informace:

K problematice lze též doporučit další informace v odborném textu převzatém z časopisu Klinická biochemie a metabolismus:

Postanalytická fáze a interpretace lab. testu.

 

 

duvernost

seznam hodnot:

1 = standardní dokument (implicitně) - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti dokumentu za „standardní“

2 = důvěrný dokument - dokument, u něhož se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení

3 = tajný dokument - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen autorovi a cíleně vybraným konkrétním uživatelům (např. žadateli)

 

pokyny:

Používání „důvěrnosti“ v DS4 je možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty zasílat.

 

Poznámky:

Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému respektive tajnému dokumentu.

Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.

K dořešení do dalších verzí DS.

 

 

duverne

seznam hodnot:

A - jedná se o důvěrné sdělení pouze lékaři = zpráva je určena jen pro lékaře, ne pro pacienta

N - není důvěrné (implicitní)

Poznámka:

Údaj je určen pro systémy typu „zdravotní knížka“ - v případě varianty „A“ nebude zpráva k dispozici pacientovi.

Důvěrnost z hlediska ochrany pacienta je řešena položkou „duvernost“.

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který nabývá hodnot A (důvěrné) nebo N (není důvěrné). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.

Pokud je uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou elementy text  a text_zaver určeny pro lékaře i pro pacienta (např. v systému IZIP) a v text_pp mohou být další fakultativní informace pouze pro pacienta.

Pokud je uvedeno "A", jsou elementy text  a text_zaver určeny pouze pro lékaře a pro pacienta je k dispozici pouze obsah text_pp.

 

 

datumy a časy

pokyny:

Datum a čas provedení  dat_prov je povinný - jedná se o datum a čas události, která se klinicky váže k pacientovi. S tímto datumem a časem jsou v databázi svázány sdělované údaje (výsledky, zprávy atd.). V případě laboratorních vyšetření se jedná o datum a čas odběru či ukončení sběru materiálů (svázané s jedním společným časem uvedeným na požadavkovém listu), v případě vyšetření nebo výkonu se jedná o datum a čas jeho ukončení, v případě realizace zprávy nebo hlášení se jedná o datum a čas, k němuž byla zpráva uzavřena (epikrýza) nebo vytvořena (hlášení).

V případě sdělování výsledků laboratorních vyšetření je čas dat_prov totožný s časem dat_du v příslušném bloku ku_z_lab.

 

Pokud je vhodné sdělovat časový interval, k němuž se tato klinická událost vztahuje, uvádí se v nepovinném dat_real_od a dat_real_do.

 

Datum vydání výsledků, nálezu nebo zprávy dat_vydani je povinné a určuje jej informační systém odesílatele - jedná se o čas, od něhož jsou sdělované informace k dispozici objednavateli nebo straně, jíž je zasílané sdělení určeno (povinné z forenzních důvodů). Pokud jsou laboratorní či jiné výsledky sdělované postupně (fáze = ZP), je uváděn aktuální datum a čas vázaný k okamžiku sdělení.

 

Je-li to vhodné nebo požadované objednavatelem, připojuje se (přepisem z ku_o) datum a čas vzniku prvotní objednávky dat_poz.

 

Speciálním výjimečným případem je sdělování soupisu zpráv - v tomto případě se do dat_prov a dat_vydani vkládá aktuální čas.

 

Viz též  dat_xx .

 

 

01 - pokyny společné pro dg_poz, lek_poz, urg_poz:

Bloky, které byly zaslány s objednávkou a které byly (jsou) pro tuto klinickou událost důležité z hlediska jejího zpracování.

Zobrazují informace, které byly k dispozici při zpracování a interpretaci objednávky.

S výjimkou diagnózy dg_poz jsou vraceny v nezměněné podobě zpět.

Diagnóza může být výjimečně provádějící stranou upravena, pokud byla nekorektní z hlediska vykazování.

 

 

02 - pokyny společné pro text, text_zaver, text_pp:

V elementu text je uložena zasílaná sestava, zpráva nebo nález, pouze v případě soupisu zpráv je zde uveden zástupný pomocný text „soupis zpráv“.

V případě zasílání laboratorních výsledků jsou výsledky zaslány formalizovaně v bloku ku_z_lab a současně textově v této položce. V bloku ku_z_lab mohou být také zasílané speciální textové zprávy dle příslušných položek NČLP. (Poznámka: Tento přístup je pouze v DS4. V DS3 bylo možné řešit za pomoci VRR ve vazbě na příslušnou položku NČLP - např. 20403 aj. Přístup v DS4 je univerzálnější a jednodušší.)

Fakultativně může být ještě navíc zasílán stručný závěrečný text v položce text_zaver; toto sdělení však musí být též součástí elementu text.

Fakultativně může být zasílán též stručný text určený pouze pro pacienta v položce text_pp, který využívají systémy typu IZIP.

Pokud je v atributu duverne hodnota "A", je v systému typu IZIP pacientovi přístupný pouze text_pp a jsou mu nepřístupné obsahy elementů text i text_zaver.

 

Pozor!

Pokud je v atributu duverne uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou elementy text  a text_zaver určeny pro lékaře i pro pacienta (např. v systémech typu IZIP) a v text_pp mohou být další fakultativní informace pouze pro pacienta.

Pokud je v atributu duverne uvedeno "A", jsou elementy text  a text_zaver určeny pouze pro lékaře a pro pacienta je k dispozici pouze obsah text_pp.

 

03 - pokyny společné pro pv_ku, pv_st:

Údaje se přenášejí z bloku ku_o.

Blok pv_ku je fakultativním blokem sloužícím k vyznačení atypického platebního vztahu oproti údajům v bloku pv_pac (tyto údaje mají v rámci příslušné klinické události přednost a určují momentální platební vztah).

 

V případě, že je v bloku pv_ku uvedeno, že se jedná o proplácení z titulu „studie“, může být duplicitně připojena informace o této studii též v bloku pv_st  (slouží k „vyznačení“ bloku). Blok pv_st může být připojen i samostatně bez připojování pv_ku.

Bloky pv_ku a pv_st se navzájem nevylučují a mohou být samostatně i zároveň - jeden řeší platební vztahy a druhý slouží k vyznačení.

 

 

 

speciální bloky

podmínky a pokyny:

Pokud je klinická událost  takového typu, pro který jsou definované speciální datové struktury pro formalizované sdělení zakázky (výsledků, nálezů, údajů atd.), může být zařazen jeden z příslušných odpovídajících datových bloků.

V číselníku klinických událostí jsou popsané příslušné datové bloky, podmínky jejich použití a specifika použití některých obecně definovaných elementů.

 

V současné verzi DS4 jsou nyní k dispozici tyto speciální bloky:

 

RDG

Obsahuje bloky pro sdělování RDG vyšetření.

 

LAB

Obsahuje blok odvozený z bloku VR (DS3) - opakuje se podle počtu přenášených formalizovaných položek definovaných v NČLP.

Poznámka:

V DS3 je VR s příznakem + (povinný, lze volat opakovaně), v DS4 je odpovídající KU_Z_LAB s příznakem * (nepovinný, lze volat opakovaně).

 

Sdělování nálezových sestav, jako to bylo dosud, je povolené a žádoucí, neboť tak je možné sdělovat různé typy nálezů včetně kumulativních, zatímco v bloku text v ku_z se bude nejčastěji sdělovat pouze množina dat týkající se aktuálních výsledků bez kumulativního doplňování a speciální výbavy v nezbytném rozsahu určeném normou ČSN ISO 15189.

 

SOUPIS

Obsahuje blok, v němž je uveden soupis zpráv (k.u.) vybraných dle nastavených kritérií z objednávky.

 

*