LČLP - Podklady pro LP - 1 (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Druhý z pěti záložek dialogu pro práci s Lokálním číselníkem laboratorních položek (LČLP).

Dalšími záložkami dialogu pro práci s LČLP jsou Lokální číselník, Podklady pro LP - 2, Definice v NČLP, Seznam.

Při první aktivaci dialogu Lokální číselník laboratorních položek je vždy zobrazena záložka Seznam.

Při první aktivaci dialogu Lokální číselník laboratorních položek (v rámci jednoho spuštění programu SLP) budou položky LČLP setříděny podle názvu komponenty. Aktivní bude první položka LČLP v rámci třídění dle názvu komponenty v NČLP. Při následující aktivaci dialogu budou položky LČLP bude nastaveno třídění stejné, jaké bylo při posledním uzavření dialogu LČLP. Aktivní bude ta položka, která byla aktivní při posledním uzavření dialogu LČLP (tzn. v rámci jednoho spuštění programu SLP se "pamatuje" třídění položek LČLP i aktivní položka).

 

Lokální číselník vytvářejí správci lokálního číselníku (SLC). Slouží pro použití v laboratorní praxi. Je navázán na NČLP a obsahuje pouze lokální položky, které potřebujete pro svojí práci. Položky LČLP lze přidat pouze prostřednictvím záložky Vztah k lokálnímu číselníku (pole "Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního") dialogu pro NČLP Obdobně vymazat položku LČLP lze pouze z této záložky změnou hodnoty přepínače

"Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního"

 

Opravovat položky LČLP mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD mohou položky LČLP lokálního typu pouze prohlížet.

 

Záložka Podklady pro LP - 1 obsahuje vesměs údaje, které se zadávají pomocí dialogu, který se aktivuje tlačítkem Pro LP. Údaje se týkají preanalytické fáze, stability a jiných vlivů a dostupností. Údaje o preanalytické fázi lze pouze číst. Údaje o dostupnostech lze editovat.

 

 

Název  pro LP 1 - plný název položky doporučovaný jako základní přesný název pro Laboratorní příručku. Konstruuje se automaticky. Při přidání se přenáší od položky NČLP

Automatická konstrukce má tvar NK (NS; ND [J] NP), kde

NK = název komponenty do sestav (max. 32 znaků)

NS = název systému pro nálezy (max. 24 znaků)

ND = název druhu veličiny pro nálezy (max. 24 znaků)

J = jednotka (max. 20 znaků)

NP = název procedury pro nálezy (max. 24 znaků).

Název pro LP 1 nelze editovat. Má délku maximálně 90 znaků.

 

Název  pro LP 2 - upravený název položky používaný jako běžný zkrácený název pro Laboratorní příručku a do sestav. Konstruuje se automaticky. Automatická konstrukce záleží na nastavení spolupracujícího LIS (viz dialog Počáteční nastavení systému).

Pro LIS STAPRO má automatická konstrukce tvar KS_NK, kde

KS = kód systému (max. 8 znaků)

NK = název komponenty do sestav (max. 32 znaků)

V ostatních případech má automatická konstrukce tvar LNK_LNS, kde

LNK = lokální název komponenty do sestav (max. 32 znaků)

LNS = lokální název systému do sestav (max. 32 znaků)

Název pro LP 2 nelze editovat. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Materiál - biologický materiál odpovídající systému, v němž je položka vyšetřována. Vybírá se z číselníku systémů (jsou nabídnuty systémy, které jsou součástí číselníku materiálů - viz pole "Součást číselníku materiálů).

Materiál nelze editovat

 

Odběr do - odběrová nádobka (přípravek) včetně případného přídavku a úpravy. Vybírá se z číselníku odběrových nádobek a přípravků .

Odběr do nelze editovat

 

Odebrané množství - minimální množství materiálu k zaslání do laboratoře.

Odebrané množství nelze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Jednotka odebraného množství (bez titulku) - vybírá se z číselníku lokálních jednotek odebíraného množství.

Jednotku odebraného množství nelze editovat.

 

Analytický vzorek - odběrová nádobka (přípravek) včetně případného přídavku a úpravy. Vybírá se z číselníku analytických vzorků.

Analytický vzorek nelze editovat.

 

Žádanka - vybírá se z číselníku žádanek.

Žádanku nelze editovat.

 

Množství pro analýzu - minimální množství materiálu potřebného k vlastnímu stanovení.

Množství pro analýzu nelze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Jednotka množství pro analýzu (bez titulku) - vybírá se z číselníku lokálních jednotek množství pro analýzu.

Jednotku množství pro analýzu nelze editovat.

 

Pokyny k odběru vzorku - pokyny k odběru materiálu (transportu) - především pro odběrové pracovníky.

Pokyny k odběru nelze editovat.

 

Maximální čas od získání do zpracování vzorku - zahrnuje celkovou dobu od získání do zpracování, musí být v souhlasu s event. rozšířenou tabulkou.

Maximální čas od získání do zpracování vzorku nelze editovat. Maximální délka je 4 znaky (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Jednotka maximálního času od získání do zpracování vzorku - zahrnuje celkovou dobu od získání do zpracování, musí být v souhlasu s event. rozšířenou tabulkou. Vybírá se z číselníku časových jednotek.

Jednotku nelze editovat.

 

při doporučené teplotě (°C) - teplota se vztahuje ke všem akcím s materiálem od získání do zpracování.

Doporučenou teplotu nelze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Dostupnost rutinní - výběr hodnoty z číselníku lokálních dostupností pro rutinní vyšetření. Při přidání se přenáší od položky NČLP

Dostupnost rutinní lze editovat.

 

Odezva rutinní - výběr hodnoty z číselníku lokální "odezvy" pro rutinní vyšetření. Při přidání se přenáší od položky NČLP

Odezva rutinní lze editovat

 

Příjem rutinní - výběr hodnoty z číselníku příjmových míst pro rutinní vyšetření.

Příjem rutinní lze editovat

 

Dostupnost statimová - výběr hodnoty z číselníku lokálních dostupností pro statimová vyšetření. Při přidání se přenáší od položky NČLP

Dostupnost statimová lze editovat.

 

Odezva statimová - výběr hodnoty z číselníku lokální "odezvy" pro statimová vyšetření. Při přidání se přenáší od položky NČLP

Odezva statimová lze editovat

 

Příjem statimový - výběr hodnoty z číselníku příjmových míst pro statimová vyšetření.

Příjem statimový lze editovat

 

Příjmy, jiné - výběr hodnoty z číselníku příjmy, jiné ....

Příjmy, jiné ... lze editovat

 

Orientační cena (Kč) R/S (1. položka) - orientační cena rutinní v Kč sdělovaná laboratoří uživatelům.

Orientační cenu rutinní lze editovat. Má délku maximálně 8 znaků. Zadaná hodnota musí být číslo.

 

Orientační cena (Kč) R/S (2. položka) - orientační cena statimová v Kč sdělovaná laboratoří uživatelům.

Orientační cenu statimovou lze editovat. Má délku maximálně 8 znaků. Zadaná hodnota musí být číslo.

 

Kód VZP R/S (1. položka) - kód VZP pro rutinní vyšetření

Kód VZP pro rutinní vyšetření lze editovat. Má délku maximálně 5 znaků. Zadané znaky musí být číslice.

 

Kód VZP R/S (2. položka) - kód VZP pro statimové vyšetření

Kód VZP pro statimové vyšetření lze editovat. Má délku maximálně 5 znaků. Zadané znaky musí být číslice.

 

Odbornost

Odbornost lze editovat. Má délku maximálně 3 znaky. Zadané znaky musí být číslice.

 

Poznámka k dostupnosti a odezvě - informace o dostupnosti a odezvě určené zejména do Laboratorní příručky všech typů. Při přidání se přenáší od položky NČLP

Poznámku k dostupnosti a odezvě lze editovat. Délka poznámky není omezena (memo-pole).

 

Text do LP (další info) - významné informace k položce, které mohou být uváděny v Laboratorní příručce všech typů. Při přidání se přenáší od položky NČLP

Text do LP (další info) lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Popis tlačítek Help, Vazby, Pro LP, EHK, Verif. prot., Texty, SOP, Rel. text, Stav, Změny, Literatura, pohybových tlačítek, Třídění, Kopie, LIS, Škály, Repet, Uložit, Přidání, Výmaz a Návrat je již uveden v LČLP - Lokální číselník (technický popis). Funkce tlačítek na této záložce je stejná.