Lokální číselník laboratorních položek [LCLPPOL]

 

Lokální číselník laboratorních položek je důsledně podmnožinou Národního číselníku laboratorních položek a má jednoznačnou vazbu k číselníku, který používá příslušný Laboratorní informační systém.

 

Symbolika značení:

Položky označené symbolem “ * ” jsou povinné.

 

 

KLIC*                        Klíč odpovídající položky NČLP (char 5) - vazba na číselník NCLPPOL

                                    z číselníku [NCLPPOL] lze načíst další “národní” údaje k položce

 

 

KODSKP       Národní kód odpovídající položky NČLP (char 26)

                                    - konstruuje se z klíčů SYST, KOMP a PROC ve tvaru: “SYST_KOMP_PROC”

- potřebné pro některé IS - fakultativní

- využívá se také pro odkazy na škály (má-li zvolená škála stejný kód)

- lze načíst z NCLPPOL; záměrná duplicita

 

KODLOK*    Lokální kód odpovídající položky LČLP (char 26) - pro spolupracující LIS

                                    - vazba na laboratorní číselník konkrétního uživatele (dle konkrétního LIS)

- (tj. vazba mezi KLIC z “NČLP” a KODLOK z databáze “LIS”)

 

ZKRLOK*    Lokální zkratka (kód) odpovídající položky v LIS (char 26) - pro některé LIS

                                    - fakultativní doplňující informace k lokálnímu číselníku uživatele (dle LIS)

- potřebné pro některé IS, pomocné

 

KLICSYST*  Klíč odpovídajícího systému SYST (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPSYST]/ - z číselníku lze získat další údaje

KODSYST     Kód odpovídajícího systému SYST (char 8) - záměrná duplicita

NSYSTL*       Lokální název odpovídajícího systému (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICKOMP*           Klíč odpovídající komponenty KOMP (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPKOMP]/ - z číselníku lze získat další údaje

KODKOMP  Kód odpovídající komponenty KOMP (char 8) - záměrná duplicita

NKOMPL*    Lokální název odpovídající komponenty (char 55) - záměrná duplicita

 

KLICDRVL* Klíč odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPDRVL]/ - z číselníku lze získat další údaje

KODDRVL    Kód odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - záměrná duplicita

NDRVLL*      Lokální název odpovídajícího druhu veličiny (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICPROC* Klíč odpovídající procedury PROC (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPPROC] / - z číselníku lze získat další údaje

KODPROC    Kód odpovídající procedury PROC (char 8) - záměrná duplicita

NPROCL*     Lokální název odpovídající procedury (char 32) - záměrná duplicita

 

                        Pokud je v KLICPROC uvedena procedura IA, uvádí se lokální specifikace v KLICSP:

 

KLICSP*       Klíč odpovídající specifikaci lokálně používané k proceduře IA (char 8) - zobrazuje se!

                                    Uvádí se klíč z číselníku NCLPPROC, případně z něj odvozeného NCLPSP.

KODSP          Kód odpovídající specifikaci lokálně používané k proceduře IA (char 8) - fakultativní

TSP*               Název odpovídající specifikaci lokálně používané k proceduře IA - volným textem (char 55)

                                   

 

KLICJEDN*  Klíč odpovídajícího rozměru (“jednotka NČLP”) JEDN (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPJEDN] / - z číselníku lze získat další údaje

NJEDN*         Název odpovídajícího rozměru (“jednotka NČLP”) JEDN (char 20)

                                    - záměrná duplicita; s touto jednotkou pracuje NČLP a datový standard DS

 

KLICJL         *          Klíč odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) J  (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPJEDN] /

NJL*               Název odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) J (char 20)

                                    - záměrná duplicita; s touto jednotkou jsou vydávány (lokální) nálezy

PREPFAK*   Přepočítávací faktor mezi jednotkou národní a lokální (char 16)

                                    Jednotka NČLP = přepočítávací faktor x jednotka LČLP

                                    Zadává se číslo celé, desetinné nebo v semilog. tvaru.

                                    Příklad: Jednotka NČLP= l, jednotka LČLP= ml, pak prepfak = 1000,

                                    protože l = 1000 x ml

                                   

NAZEVLP1   Plný název položky lokální pro lab. příručku (char 120)

automatická konstrukce - konstruuje se obdobně jako v NČLP:

                        Název komponenty(Název systému; název druhu veličiny [jednotka] název procedury)

                        /maximální délky položek: 55+32+32+20+32 - v praxi nesmí překročit 120 znaků ! /

                        /za vhodný tvar a délku názvu odpovídá uživatel - tvůrce názvu/

                        /oddělovače jsou vyznačeny žlutým podsvitem/ (Popis v dialozích.)

                        /automatická konstrukce může být uživatelem vypnuta a může být tvořeno ručně/

 

NAZEVLP2* Upravený název položky lokální pro lab. příručku a nálezy (char 90)

lokální název volným textem - vytváří sám laboratorní uživatel ručně

 

N1L                 Lokální název typu “SYST_KOMP” (char 17) /viz SKDJ “Název 1” lokální/

N2L                 Lokální název typu “SYST_komponenta (char 41) /viz SKDJ “Název 2” lokální /

N3L                 Lokální název typu “komponenta_SYST” (char 64) /viz SKDJ “Název 3” lokální /

N4L                 Lokální název plný bez uvedení procedury (char 100) /viz SKDJ “Plný název” lokální /

                        /alternativní názvy vhodné pro lokální sestavy, zprávy a další zpracování/

 

GESCEL        Klíč odpovídající lokální gesce nad položkou LČLP (char 1)

                                    /z číselníku [LCLPTLG]/  (Popis v dialozích.)

/lokálně lze využívat i k jiným účelům - dělení podle různých laboratoří aj./

 

TYPDIALL    Klíč odpovídacího “lokálního” typu položky z hlediska dialogu (char 2)

                                    /z číselníku [NCLPTYPD] /

FORMRML* Klíč odpovídajícího “lokálního” formátu referenčních mezí (char 1)

                                    /z číselníku [NCLPFRM]/

FORMHL*    Klíč odpovídacího “lokálního” formátu hodnoty (char 2)

                                    /z číselníku [NCLPFH]/

 

SPNL              Skupina pro nálezy (char 8) - lokální informace o pořadí v základní nálezové sestavě

                                    Poznámka: způsob kódování je pouze záležitostí uživatele

 

KLICMATL*            Klíč odpovídacího “lokálního” materiálu pro laboratoř (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPMAT] /

NMATL                     Název odpovídacího “lokálního” materiálu pro laboratoř (char 32)

 

KLICAVL      Klíč odpovídacího typu analytického vzorku pro laboratoř (char 1)

                                    /z číselníku [NCLPTAV]/ - fakultativní; pro některé LIS               

NAVL             Název odpovídacího typu “lokálního” analytického vzorku pro laboratoř (char 32)

 

KLICONPL*             Klíč odpovídající “lokální” odběrové nádobky a přípravku (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPONP]/

NONPL*        Lokální název odpovídající odběrové nádobky a přípravku (char 32)

                                    /z lokální části číselníku NCLPONP/

 

KODSKAL    Odkaz na kód odpovídající “lokální” škály (char 26) - pokud se v ČLP využívá

                                    /z číselníku [LCLPSKAL] - v LCLPSKAL značeno kódem “KODSKAL”/

 

KLICSOP      Odkaz na klíč odpovídajícího relevantního dokumentu “SOP” (char 5) - fakultativní

NSOP             Název odpovídajícího relevantního dokumentu “SOP” (char 32) - fakultativní

                                   

 

ALGZPR        Klíč odpovídajícího algoritmu pro zpracování položky (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPAZP]/; fakultativní, zatím není ještě používáno

 

MEZ_STAND            Mez stanovitelnosti dolní (char 8) - fakultativní

MEZ_STANH           Mez stanovitelnosti horní (char 8) - fakultativní

                                    /meze fakultativně vyplňuje lokální uživatel/

 

 

PLATI_OD*  Platnost položky LČLP od uvedeného data (date) 

Poznámka: vyplněno jen u položek majících STAV=4

PLATI_DO    Platnost položky LČLP do uvedeného data (date)

Poznámka: vyplněno jen u položek majících  AKTUAL=2 nebo 3

 

DAT_ZMEN  Datum poslední aktualizace položky v rozsahu popisu “LČLP” (date)

 

 

STAV*                        Stav položky LČLP (num 1) -            1=rozpracováno,

                                                                        2=dokončeno,

                                                                        3=zkontrolováno,

                                                                        4=schváleno

                                    Pozor! Spolupracující IS smějí pracovat jen s položkami schválenými

                                    (Jen při ladění lze používat položky zkontrolované.)

 

AKTUAL*     Aktuálnost položky LČLP (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální

Pozor! Spolupracující IS pracují jen s položkami schválenými

 aktuálními!

                                                Ostatní položky jsou pouze “historické”

 

PRISTUP       Přístup k položce LČLP (num 1) - 1= zpracováváme, 2= zpracovává spolupracující laboratoř,

3= doporučujeme

 

SMLAB          Klíč spolupracující laboratoře (z číselníku LCLPSLAB) (char 8)

 

DRUHOTNA Příznak, že se jedná o položku LČLP využívanou jen lokálně (char 1) L=jen lokálně, jinak N

 

AKREDITACE         Příznak, že se jedná o akreditovanou položku LČLP (char 1) - A=akreditovaná, jinak N