*ip – pacient - varianta pro DS4

Základní blok nesoucí data vztažená pouze k jednomu pacientovi „id_pac“. Varianta pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_pac

a

-10

1

identifikace pacienta v IS odesilatele

číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10

znaků

pokyny:

viz id_pac - pokyny

poznámky:

viz id_pac - poznámky

typ_id_pac

a

   1

?

typ identifikace pacienta

0, 1

viz seznam hodnot

pokyny:

1. implicitní hodnota je 0

(0 = korektně  identifikovaný pac.)

2. viz typ_id_pac - pokyny

nové od

DS 4.13.01

rodcis

e

-10

?

rodné číslo

číslo (znakově);

v délce 9 nebo 10 znaků

pokyny:

1. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je rodné číslo povinné.

2. korektní, nebo žádné

viz rodcis - pokyny

jmeno

e

-24

?

jméno

lib. text

pokyny:

1. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je jméno povinné.

2. korektní, nebo žádné

poznámky:

viz jmeno - poznámky

prijmeni

e

-35

1

příjmení

lib. text

pokyny:

1. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je příjmení povinné.

2. pokud není známo, lze uvést

např: ”neznámý muž”

poznámky:

viz prijmeni - poznámky

titul_pred

e

-35

?

titul před jménem

lib. text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_pred - poznámky

titul_za

e

-35

?

titul za jménem

lib. text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_za - poznámky

dat_dn

e

?

datum a čas narození

formát

D nebo DT

pokyny:

D nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje

dat_de

e

?

datum a čas úmrtí

formát

D nebo DT

pokyny:

D nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje

sex

e

1

?

pohlaví

M, F, X

viz seznam hodnot

rod_prijm

e

-35

?

rodné příjmení

volný text

pokyny:

korektní nebo žádné

jine_idu

e

-70

?

jiné identifikační údaje

volný text

poznámky:

pomocný fakultativní údaj

(např. pro neidentifikované osoby)

ipi_o

e

?

identifikační údaje odesílané

(pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

pokyny:

1. slouží IS (LIS), který odesílá informace jinému IS (LIS)

2. viz ipi_o - pokyny

ipi_v

e

?

identifikační údaje vracené

(pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

pokyny:

1. slouží IS (LIS), který vrací informace jinému IS

2. viz ipi_v - pokyny

a

e

*

adresy vázané k pacientovi

pokyny:

viz a - pokyny

h

e

*

výška a hmotnost standardní

pokyny:

viz h - pokyny

pv_pac

e

1

platební vztah aktuální

pokyny:

1. vázaný ke sdělovaným výkonům nebo fakturám

2. viz pv_pac - pokyny

p

e

*

údaje o zdravotní pojišťovně (zdravotních pojišťovnách)

pokyny:

viz p - pokyny

n

e

?

údaje pro NZIS

pokyny:

viz n - pokyny

u

e

?

urgentní informace o pacientovi neformalizované

pokyny:

1. údaje významné z hlediska klinického, ne pro LIS

2. viz u - pokyny

an

e

?

anamnéza souhrnná neformalizovaná

pokyny:

1. společné pro všechny obory

2. viz an - pokyny

oc

e

?

očkování

pokyny:

viz oc - pokyny

dg

e

?

diagnózy trvalé a přechodné

pokyny:

1. obecné informace - aktuální informace pro potřebu LIS se zadávají v bloku lo

2. viz dg - pokyny

le

e

?

podávané léky

pokyny:

1. obecné informace - aktuální informace pro potřebu LIS (LIMS) či jiných KU se zadávají v bloku příslušných klinických událostí

2. viz le - pokyny

lek

e

?

léky vydané lékárnou

pokyny:

pouze informace o lécích vydaných lékárnou

pn

e

?

pracovní neschopnosti

pokyny:

viz pn - pokyny

ku

e

?

klinické události

poznámky:

obsahuje soubor klinických událostí různých typů a fází

 

 

V bloku IP ve variantě pro DS4 nejsou oproti variantě pro DS3 bloky: au, fa, z, v, lo, zon, loi_p - toto je řešeno blokem  ku.

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

 

id_pac

pokyny:

Libovolný řetězec složený z číselných znaků konstruovaný na základě pravidel platných v IS odesílatele.

Do položky ”id_pac” je vkládáno (v tomto pořadí):

·        korektní rodné číslo pacienta, pokud toto existuje a je zároveň číslem pojištěnce (v délce 9 nebo 10 znaků bez lomítka a bez koncové mezery u devítimístných čísel)

·        korektní číslo pojištěnce uvedené v IS odesílatele, pokud existuje

·        generované číslo pojištěnce v IS odesílatele (způsob generování je domluven s příjemci, vychází z tvorby čísla pojištěnce u VZP - viz  prot_kom )

·        vhodná kombinace podle pravidel odesílatele, která zajistí, že nedojde ke kolizi s žádným reálným rodným číslem nebo číslem pojištěnce - používá se jen tam, kde nelze využít výše uvedených postupů, kde se jedná o speciální problematiku (např. „záchranky“), nebo tam, kde je nutné speciální zajištění anonymity pacienta

 

poznámky:

Identifikace musí umožňovat párování záznamů konkrétní osoby v IS příjemce a odesílatele.

Viz též pokyny k typ_id_pac.

Zvolený způsob konstrukce ”id_pac” není sdělován.

 

typ_id_pac

seznam hodnot:

0 = identifikovaný pacient s korektními zjištěnými identifikačními údaji (tj. z hlediska praxe - je známé číslo pojištěnce).

1 = neidentifikovaný pacient s náhradní konstrukcí id_pac

 

pokyny:

Nebude-li atribut uveden, je vnímán jako s hodnotou typ_id_pac = 0.

 

V případě neidentifikovaného pacienta (typ_id_pac = 1) bude do id_pac vložena náhradní konstrukce ID dle pravidel popsaných v pokynech k atributu id_pac a zavedených v IS odesílatele.

 

Poznámka:

V praxi většinou nebudou u pacienta s typ_id_pac = 1 vyplněné údaje v bloku ip, kromě elementů identifikačních (např. náhradní texty), bloku ku, bloků „ipi“ a případně h. Vyplnění jiných bloků v ip však není zakázáno.

 

Vyznačení neidentifikovaného pacienta je důležité s ohledem na možnost následného korektního přiřazení jeho událostí po zjištění ID. Toto následné přiřazení je možné pouze k pacientům, kteří byli zasílání s typ_id_pac = 1 (jinak lze realizovat pouze storno).

 

rodcis

pokyny:

Rodné číslo je vždy pouze korektní aktuální r.č. přidělené matrikou, pomocné konstrukce se nepřipouštějí.

Znak ”/” se nezadává.

Nebude-li korektní aktuální rodné číslo známo, položka se neuvede.

 

jmeno, prijmeni, titul_pred, titul_za

poznámky:

Délka odpovídá požadavkům standardu státního informačního systému (SIS).

 

sex

seznam hodnot:

M = muži

F = ženy

X = blíže neurčeno

 

ipi_o, ipi_v

pokyny:

IS ”A” si do elementů uloží libovolná data a odešle příjemci (tj. IS ”B”)  v bloku ipi_o.

V případě obousměrné komunikace  je IS ”A” obdrží zpět od IS ”B” v nezměněné podobě v bloku ipi_v (uložení a zpětné vrácení zajišťuje IS původního příjemce, tj. IS ”B”).

 

a

pokyny:

Kontaktní adresa je vyznačována speciálním indikátorem v bloku a.

 

Pokud je v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), pak pro HPN, díl I a II musí být vyplněna právě jedna adresa zaměstnavatele (typ="5", atribut "jmeno" obsahuje název zaměstnavatele, maximální délka je 150 znaků, atribut "adr" obsahuje adresu zaměstnavatele, maximální délka je 150 znaků).

Pro HOL (hlášení ošetřujícího lékaře) se adresa nevyplňuje.

 

h

pokyny:

Zadává se průměrná běžná hmotnost standardní a běžná výška. Aktuální hmotnost pro speciální účely (například sledování diferencí hmotnosti v intenzívní péči nebo zadávání hmotnosti pro speciální výpočty) a aktuální výška se zadávají prostřednictvím výsledkového bloku v (viz příslušné položky NČLP).

Blok se může opakovat, pokud je potřeba sdělit historické údaje.

 

pv_pac

pokyny:

Slouží k zadání platebního vztahu pacienta. Podrobný popis - viz "pv_pac"
Pokud je do objednávkového bloku ku_o vložen nepovinný blok pv_ku (sdělující, že tato objednávka bude atypicky proplácena jinak, např. z grantu, studie, samotným pacientem, policií či soudem), má v něm sdělovaný údaj přednost před blokem pv_pac.

 

p

pokyny:

Pokud se sděluje seznam pojišťoven, kde byl pacient průběžně přihlášen, je blok p použit opakovaně. Na pořadí sdělení nezáleží, aktuální pojišťovna vyplývá z datumu platnosti.

Pro sdělení aktuální pojišťovny s ohledem na dále zasílané požadavky nebo údaje je používán blok pv_pac .

 

n

pokyny:

Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.).

V budoucnosti by mělo být doplněno, přepracováno, nebo zrušeno.

 

u

pokyny:

V urgentních informacích jsou uvedeny všechny informace významné z hlediska neodkladné péče a zásadní klinické údaje.

Jsou zde uvedeny bez ohledu na to, zda se vyskytují ještě duplicitně v některých jiných speciálních blocích (např. krevní skupina, alergie, významné diagnózy, očkování proti tetanu, podávané léky, atd.).

Tyto údaje se budou vyskytovat i v budoucích elektronických kartách.

Toto by mělo být korigováno s tvorbou případných elektronických (”čipových”) karet.

 

an

pokyny:

Blok slouží především pro sdělování klinicky významných informací mezi lékaři, případně jako doplňující informace pro laboratoř nebo pro příslušné výkazy či studie.

Zadává se volným textem. Jedná se o anamnézu univerzálně použitelnou - společnou pro všechny klinické obory.

Neobsahuje specifické informace (například pro psychiatrii).

 

oc

pokyny:

Slouží především ke sdělování informací mezi dětskými lékaři, ale může se týkat i pacientů dospělých.

Informace o posledním očkování proti tetanu (významné z hlediska neodkladné péče) je uváděna také v bloku u -urgentní informace (duplicitně).

 

dg

pokyny:

Blok zde slouží především pro sdělování klinicky významných informací přehledového typu.

DG významné z hlediska neodkladné péče jsou duplicitně uváděny v bloku u - urgentní informace (duplicitně).

Sdělování informací o DG ve vazbě na konkrétní klinickou událost je realizováno prostřednictvím bloků KU - viz  ku_o nebo  ku_z .

 

le

pokyny:

Blok zde slouží především pro sdělování klinicky významných informací přehledového typu.

Léky významné z hlediska neodkladné péče jsou duplicitně uváděny v bloku u - urgentní informace (duplicitně).

Sdělování informací o lécích ve vazbě na konkrétní klinickou událost (např. objednávku mikrobiologických kultivačních vyšetření, sledování hladin léků aj.) je realizováno prostřednictvím bloků KU - viz  ku_o nebo  ku_z .

 

pn

pokyny:

Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.).

 

Pokud je v bloku "dasta" hodnota atributu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), slouží blok "pn" pro zasílání hlášení o pracovní neschopnosti. V tomto případě je použití bloku "pn" povinné.