*ip – pacient - varianta pro DS3

Základní blok nesoucí data vztažená pouze k jednomu pacientovi. Varianta pouze pro DS3.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_pac

a

-10

1

identifikace pacienta v IS odesilatele

číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10

znaků

pokyny:

viz id_pac - pokyny

poznámky:

viz id_pac - poznámky

úprava délky od

DS3.02.01

rodcis

e

-10

?

rodné číslo

číslo (znakově);

v délce 9 nebo 10 znaků

pokyny:

1. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je rodné číslo povinné.

2. viz rodcis - pokyny

 

jmeno

e

-24

?

jméno

lib. text

pokyny:

1. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je jméno povinné.

2. korektní nebo žádné

poznámky:

viz jmeno - poznámky

 

prijmeni

e

-35

1

příjmení

lib. text

pokyny:

pokud není známo, lze

i např: ”neznámý muž”

poznámky:

viz prijmeni - poznámky

 

titul_pred

e

-35

?

titul před jménem

lib. text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_pred - poznámky

 

titul_za

e

-35

?

titul za jménem

lib. text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_za - poznámky

 

dat_dn

e

 

?

datum a čas narození

formát

D nebo DT

pokyny:

1. D nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje

2. viz 01

 

dat_de

e

 

?

datum a čas úmrtí

formát

D nebo DT

pokyny:

D nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje

 

sex

e

1

?

pohlaví

M, F, X

viz seznam hodnot

pokyny:

viz 01

 

rod_prijm

e

-35

?

rodné příjmení

volný text

pokyny:

korektní nebo žádné

 

jine_idu

e

-70

?

jiné identifikační údaje

volný text

poznámky:

pomocný fakultativní údaj

 

ipi_o

e

 

?

identifikační údaje odesílané (pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

 

pokyny:

1. slouží IS (LIS), který odesílá informace jinému IS (LIS)

2. viz ipi_o - pokyny

 

ipi_v

e

 

?

identifikační údaje vracené (pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

 

pokyny:

1. slouží IS (LIS), který vrací informace jinému IS

2. viz ipi_v - pokyny

 

a

e

 

*

adresy vázané k pacientovi

 

pokyny:

viz a - pokyny

 

h

e

 

*

výška a hmotnost standardní

 

pokyny:

viz h - pokyny

 

pv

e

 

?

platební vztah aktuální

 

pokyny:

1. vázaný ke sdělovaným výkonům nebo fakturám

2. viz pv - pokyny

3. viz 02

 

p

e

 

*

údaje o zdravotní pojišťovně (zdravotních pojišťovnách)

 

pokyny:

viz p - pokyny

 

n

e

 

?

údaje pro NZIS

 

pokyny:

viz n - pokyny

 

u

e

 

?

urgentní informace o pacientovi neformalizované

 

pokyny:

1. údaje významné z hlediska klinického, ne pro LIS

2. viz u - pokyny

 

an

e

 

*

anamnéza

 

pokyny:

1. anamnéza sdílená

2. viz an - pokyny

upraveno od verze

DS 3.12.01

oc

e

 

?

očkování

 

pokyny:

viz oc - pokyny

 

dg

e

 

?

diagnózy trvalé a přechodné

 

pokyny:

1. obecné informace - aktuální informace pro potřebu LIS se zadávají v bloku lo

2. viz dg - pokyny

 

le

e

 

?

podávané léky

 

pokyny:

1. obecné informace - aktuální informace vázané ke klinickým událostem lze zadávat v DS4

2. viz le - pokyny

 

lek

e

 

?

léky vydané lékárnou

 

pokyny:

pouze informace o lécích vydaných lékárnou

nové od

DS3.01.01

pn

e

 

?

pracovní neschopnosti

 

pokyny:

viz pn - pokyny

 

au

e

 

?

výkony účtované pojišťovně

 

pokyny:

1. neslouží k vlastnímu vykazování

2. viz au - pokyny

3. viz 02

 

fa

e

 

*

výkony fakturované

 

pokyny:

1. neslouží k vlastní fakturaci

2. viz fa - pokyny

3. viz 02

 

z

e

 

*

zpráva textová lékařská

 

pokyny:

1. opakuje se dle počtu zpráv

2. blok neslouží laboratořím!

3. viz z - pokyny

 

v

e

 

?

výsledky vyšetření formalizované laboratorní

 

pokyny:

1. blok je jen jednou, různé časy událostí se rozlišují ve vnořeném bloku vr

2. viz v - pokyny

 

lo

e

 

*

žádosti a objednávky formalizované laboratorní včetně doplňujících informací

 

pokyny:

1. celý blok lo se opakuje podle počtu odběrů vázaných k různým časům událostí

2. slouží laboratořím

3. viz lo - pokyny

 

zon

e

 

*

žádosti a objednávky zpráv textových lékařských (volným textem)

 

pokyny:

1. opakuje se dle objednávek

2. blok neslouží laboratořím!

3. viz zon - pokyny

 

loi_p

e

 

*/

sdělení kolize v laboratorní objednávce nebo potvrzení přijetí objednávky

 

podmínky:

pokud je sdělován blok loi_p, nejsou v bloku ip sdělovány jiné vnořené bloky (od bloku ipi_v níže)

pokyny:

viz loi_p - pokyny

poznámky:

viz loi_p - poznámky

nové od verze 3.01.01

xx

e

 

?

pomocný blok pro individuální potřebu IS

 

pokyny:

viz xx - pokyny

poznámky:

fakultativní blok pro provizorní používání při komunikaci mezi IS dodanými jednou firmou; blok je pouze provizorní

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

id_pac

pokyny:

Libovolný řetězec složený z číselných znaků konstruovaný na základě pravidel platných v IS odesílatele.

Do položky ”id_pac” je vkládáno (v tomto pořadí):

·          rodné číslo pacienta, pokud toto existuje a je zároveň číslem pojištěnce (v délce 9 nebo 10 znaků bez lomítka a bez koncové mezery u devítimístných čísel)

·          číslo pojištěnce uvedené v IS odesílatele, pokud existuje

·          generované číslo pojištěnce v IS odesílatele (způsob generování je domluven s příjemci, vychází z tvorby čísla pojištěnce u VZP - viz  prot_kom )

·          unikátní kombinace podle pravidel odesílatele, která zajistí, že nedojde ke kolizi s žádným reálným rodným číslem nebo číslem pojištěnce - používá se jen tam, kde nelze využít výše uvedených postupů nebo tam, kde je nutné zajištění anonymity pacienta)

 

poznámky:

Identifikace musí umožňovat párování záznamů konkrétní osoby v IS příjemce a odesílatele.

Zvolený způsob konstrukce ”id_pac” není sdělován.

 

 

rodcis

pokyny:

Rodné číslo je vždy pouze korektní aktuální r.č. přidělené matrikou, pomocné konstrukce se nepřipouštějí.

Znak ”/” se nezadává.

 

Nebude-li korektní aktuální rodné číslo známo, položka se neuvede.

 

jmeno, prijmeni, titul_pred, titul_za

poznámky:

Délka odpovídá požadavkům standardu státního informačního systému (SIS).

 

sex

seznam hodnot:

M = muži

F = ženy

X = blíže neurčeno

 

ipi_o, ipi_v

pokyny:

IS ”A” si do elementů uloží libovolná data a odešle příjemci (tj. IS ”B”)  v bloku ipi_o.

V případě obousměrné komunikace  je IS ”A” obdrží zpět od IS ”B” v nezměněné podobě v bloku ipi_v (uložení a zpětné vrácení zajišťuje IS původního příjemce, tj. IS ”B”).

 

a

pokyny:

Kontaktní adresa je vyznačována speciálním indikátorem v bloku a.

 

Pokud je v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), pak pro HPN, díl I a II musí být vyplněna právě jedna adresa zaměstnavatele (typ="5", atribut "jmeno" obsahuje název zaměstnavatele, maximální délka je 150 znaků, atribut "adr" obsahuje adresu zaměstnavatele, maximální délka je 150 znaků).

Pro HOL (hlášení ošetřujícího lékaře) se adresa nevyplňuje.

 

h

pokyny:

Zadává se průměrná běžná hmotnost standardní a běžná výška. Aktuální hmotnost pro speciální účely (například sledování diferencí hmotnosti v intenzívní péči nebo zadávání hmotnosti pro speciální výpočty) a aktuální výška se zadávají prostřednictvím výsledkového bloku v (viz příslušné položky NČLP).

Blok se může opakovat, pokud je potřeba sdělit historické údaje.

 

pv

pokyny:

Blok je uváděn jen tehdy, je-li požadováno sdělování výkonů nebo faktur respektive jsou-li výkony nebo faktury sdělovány.

(Zadává se s ohledem na dále zasílané požadavky nebo údaje.)

 

Blok definuje, zda je pacient pojištěncem pojišťovny ”typu VZP” nebo přímým plátcem (a jak) - tj. ”na koho bude nebo je vykazováno nebo fakturováno”.

 

Váže se ke všem objednávkám a sdělením výkonů (au - auz) a faktur (fa - faz) v tomto bloku ip.

Výkony účtované pacientově pojišťovně se zadávají za pomoci bloku au, faktury za pomoci fa.

 

Upozornění:

Pokud by byla např. část požadavků na vyšetření hrazena pojišťovnou a část např. z grantu, budou požadavky zaslány ve dvou samostatných blocích ip, ve kterých budou různé údaje v bloku pv, ale totožné v případně sdělovaném bloku p.

(V DS4 je toto řešeno jinak - speciálním blokem v ku_o či ku_z.)

 

Blok pv je nepovinný. Jeho povinné zasílání nelze deklarovat předem, vyplývá pouze z kontextu (zasílaná data, domluva mezi komunikujícími stranami atd.).

 

p

pokyny:

Pokud se sděluje seznam pojišťoven, kde byl pacient průběžně přihlášen, je blok p použit opakovaně. Na pořadí sdělení nezáleží, aktuální pojišťovna vyplývá z datumu platnosti.

Pro sdělení aktuální pojišťovny s ohledem na dále zasílané požadavky nebo údaje je používán blok pv .

 

n

pokyny:

Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.).

V budoucnosti  by mělo být doplněno nebo přepracováno.

 

u

pokyny:

V urgentních informacích jsou uvedeny všechny informace významné z hlediska neodkladné péče a zásadní klinické údaje.

Jsou zde uvedeny bez ohledu na to, zda se vyskytují ještě duplicitně v některých jiných speciálních blocích (např. krevní skupina, alergie, významné diagnózy, očkování proti tetanu, podávané léky, atd.).

Tyto údaje se budou vyskytovat i v budoucích elektronických kartách.

Toto by mělo být korigováno s tvorbou elektronických (”čipových”) karet.

 

an

pokyny:

Blok slouží především pro sdělování klinicky významných informací mezi lékaři, případně jako doplňující informace pro laboratoř nebo pro příslušné výkazy či studie.

Zadává se volným textem. Jedná se o anamnézu blíže specifikovaného typu (dle číselníku TYP_ANAM) sdílenou příslušnými klinickými obory.

Konkrétní současná aktuální anamnéza se sděluje za pomoci bloku z, kde je součástí příslušné zprávy.

 

Poznámka:

Až do verze DS 3.11.08 byla prostřednictvím tohoto bloku předávána pouze jedena anamnéza souhrnná, jiné typy nebyly povoleny.

 

oc

pokyny:

Slouží především ke sdělování informací mezi dětskými lékaři, ale může se týkat i pacientů dospělých.

Informace o posledním očkování proti tetanu (významné z hlediska neodkladné péče) je uváděna také v bloku u -urgentní informace (duplicitně).

 

dg

pokyny:

Blok slouží především pro sdělování klinicky významných informací mezi lékaři, případně jako doplňující informace pro laboratoř nebo pro příslušné výkazy či studie.

Informace významné z hlediska neodkladné péče jsou uváděny v bloku u - urgentní informace (duplicitně).

Pro potřebu těch laboratorních vyšetření, kde je nutné znát diagnózu, je povinné zadávat potřebné informace formalizovaně v příslušných laboratorních blocích - buď jen tam, nebo tam a duplicitně i v bloku tomto.

Sdělování informací o dg. ve vazbě na konkrétní klinickou událost je možné v DS4.

 

le

pokyny:

Blok slouží především pro sdělování klinicky významných informací přehledového typu.

Léky významné z hlediska neodkladné péče jsou duplicitně uváděny v bloku u - urgentní informace (duplicitně).

Pro potřebu speciálních vyšetření (monitorování hladin léků, mikrobiologie) je nutné uvádět informace o současně podávaných sledovaných lécích nebo antibioticích.

Sdělování informací o lécích ve vazbě na konkrétní klinickou událost (např. objednávku mikrobiologických kultivačních vyšetření) je možné v DS4.

 

pn

pokyny:

Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.).

 

Pokud je v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), slouží blok "pn" pro zasílání hlášení o pracovní neschopnosti. V tomto případě je použité bloku "pn" povinné.

 

au

pokyny:

Zde jsou sdělovány výkony pro potřebu spolupracujícího IS, zejména pro ”manažerský informační systém” a podobné nadstavbové systémy.

Blok lze v současné podobě použít pouze pro sdělení, že bylo (bude) takto vykazováno, ale nelze jej použít pro realizaci.

Pokud by mělo docházet k vykazování jednou firmou z dat od druhé firmy, musí být blok nejen upraven, ale musí být též sepsána vhodná a jasná pravidla a stvrzena podpisy zástupců firem - pokud by nastala kolize a mělo by v krajním případě dojít až k soudu, popis struktury by byl pro jednání jako podklad nedostatečný.

 

fa

pokyny:

Zde jsou sdělovány informace pro potřebu spolupracujícího IS, zejména pro ”manažerský informační systém” a podobné nadstavbové systémy.

Blok lze v současné podobě použít pouze pro sdělení, že bylo (bude) takto fakturováno, ale nelze jej použít pro realizaci.

Pokud by mělo docházet k fakturování jednou firmou z dat od druhé firmy, musí být blok nejen upraven, ale musí být též sepsána vhodná a jasná pravidla a stvrzena podpisy zástupců firem - pokud by nastala kolize a mělo by v krajním případě dojít až k soudu, popis struktury by byl pro jednání jako podklad nedostatečný.

 

z

pokyny:

Slouží ke sdělování textových lékařských (neformalizovaných nelaboratorních) zpráv - například anamnézy, dekurzů, lékařských zpráv, konzilií aj. V bloku se nepracuje s položkami NČLP!

Pozor:

Výsledky laboratorních vyšetření včetně textových zpráv a laboratorních konzilií jsou zasílány v bloku v, který naopak pracuje s položkami NČLP !

 

zon

pokyny:

Slouží k objednávání zpráv textových lékařských a některých nelaboratorních vyšetření (konzilií aj.).

Výsledky jsou sdělovány v bloku z . V bloku se nepracuje s položkami NČLP!

 

v

pokyny:

Slouží ke sdělování výsledků laboratorních vyšetření a to jak z laboratoře, tak i pro předávání laboratorních výsledků pacienta  mezi IS vzájemně. K určení sdělovaných položek je využíván NČLP.

Pozor:

Běžné lékařské textové zprávy jsou sdělovány v bloku z .

 

lo

pokyny:

Slouží k objednávání laboratorních vyšetření a ke sdělování informací o pacientovi, důležitých z hlediska zpracování požadovaných vyšetření. Výsledky jsou sdělovány v bloku v. K objednávání a sdělování položek je využíván NČLP.

 

Pozor:

V rámci bloku lo se pracuje se stejným časem události. V rámci bloku lo není možné objednávat totožné laboratorní položky, nebo-li v bloku lo se nemohou vyskytovat dva totožné vzorky nebo dvě totožné objednávky - lze použít více bloků lo.

Toto se týká i mikrobiologie - pokud se tedy objednává totožná kultivace ze dvou materiálů, budou poslány dva elementy lo se stejným časem události. (Zpětné sloučení výsledků v rámci bloku v pak bude možné.)

Blíže v popisu bloku.

 

loi_p

pokyny:

Slouží ke sdělování kolizí v laboratorní objednávce (vzorku) nebo k potvrzení regulérního přijetí laboratorní objednávky (vzorku)  při obousměrné komunikaci mezi LIS a jiným IS.

 

POZOR!

Pokud je sdělován blok loi_p, nejsou v bloku ip sdělovány jiné vnořené bloky (tj. od bloku ipi_v níže -sdělování by bylo nesmyslné)!

 

poznámky:

Laboratoř na objednávky vyšetření uvedené v bloku LO reaguje zasláním bloku LOI_P pro každý jednotlivý vzorek, čímž buď potvrzuje příjem vzorku a/nebo sděluje kolizi vzorku, odpovídajících požadavků atp. 

Dle typu a významnosti sdělované informace žadatel na kolizi nemusí, může nebo musí reagovat. Reakce na kolize může být elektronickou nebo jinou formou, v případě elektronické reakce žadatel reaguje opětovným zasláním příslušně upraveného bloku LO s id_lo_is, obsahujícím původní id_loi_is. Úprava obsahu se týká (může týkat) údajů v blocích  LOI, LOP, LOD.

 

xx

pokyny:

Blok jen pro potřebu IS v rámci jedné firmy. 

Jeho používání musí být patřičně deklarováno v bloku prot_kom .

Za smysluplné a bezkolizní použití bloku odpovídá IS odesílatele.

Používá se jen výjimečně a jen dočasně!

Vhodnější forma realizace nových potřebných bloků je popsána v odkazu verze datového standardu .

 

01 - pokyny společné pro dat_dn, sex:

Údaj nesmí být odvozován z rodného čísla automaticky bez kontroly!

 

02 - pokyny společné pro pv, au, fa:

Aktuální pacientova pojišťovna typu VZP nebo aktuální plátce je zadáván v bloku pro definici aktuálního platebního vztahu pv. Na zde uvedenou pojišťovnu typu VZP nebo jiného uvedeného plátce budou (byly) vykazovány (fakturovány) objednávané požadavky (sdělované údaje).