*ip – pacient

Základní blok nesoucí aktuální data vztažená pouze k jednomu pacientovi „id_pac“.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_pac

a

-10

1

identifikace pacienta v IS odesilatele

číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10

znaků

pokyny:

viz id_pac - pokyny

 

poznámky:

viz id_pac - poznámky

typ_id_pac

a

   1

?

typ identifikace pacienta

0, 1

viz seznam hodnot

pokyny:

1. implicitní hodnota je 0

(0 = korektně identifikovaný pac.)

2. viz typ_id_pac - pokyny

nové od

DS 4.13.01

rodcis

e

-10

?

rodné číslo

číslo (znakově);

v délce 9 nebo 10 znaků

pokyny:

1. Je-li v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je rodné číslo povinné.

2. korektní, nebo žádné

viz rodcis - pokyny

rip

e

-10

?

RIP - resortní identifikátor pacienta

volný text

pokyny:

údaj dle pokynů ÚZIS

 

nové od

DS 4.21.02

id_card

 

e

 

?

občanský průkaz

 

pokyny:

fakultativní údaj potřebný pro vydávání certifikátů a potvrzení

nové od

DS 4.21.02

passport

 

e

 

?

cestovní pas

 

pokyny:

fakultativní údaj potřebný pro vydávání certifikátů a potvrzení

nové od

DS 4.21.02

jmeno

e

-40

?

jméno

volný text

pokyny:

1. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je jméno povinné.

2. korektní, nebo žádné

poznámky:

viz jmeno - poznámky

4.16.01 prodloužení

z -24 na -40

prijmeni

e

-40

1

příjmení

volný text

pokyny:

1. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), je příjmení povinné.

2. pokud není známo, lze uvést

např: ”neznámý muž”

poznámky:

viz prijmeni - poznámky

4.16.01 prodloužení

z -35 na -40

titul_pred

e

-35

?

titul před jménem

volný text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_pred - poznámky

titul_za

e

-35

?

titul za jménem

volný text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_za - poznámky

dat_dn

e

?

datum a čas narození

formát

D, nebo DT,

MR, či R

pokyny:

D, nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje,

v nouzi lze i MR, či R

4.16.01 povoleno

MR a R

misto_nar

e

-40

?

místo narození

volný text

pokyny:

uvádí se místo a okres a případně stát

nové od 4.16.01

stat_pris

e

-3

?

státní příslušnost

dle kódování

ISO 3166 používá se kód

3 znaky

poznámka:

ČR = CZE

Státní občanství dle zákona 186/2013. Státní občanství, jak je uváděno na oficiálních dokladech k prokázání identity.

nové od 4.16.01

dat_de

e

?

datum a čas úmrtí

formát

D, nebo DT,

MR, či R

pokyny:

D nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje,

v nouzi lze i MR, či R

4.16.01 povoleno

MR a R

sex

e

1

?

pohlaví úřední

M, F, X

viz seznam hodnot

poznámka:

administrativní údaj,

tzv. „úřední pohlaví“

Poznámka:

Bude-li praxe žádat, doplní se: „pohlaví při narození“,

„genderová identifikace“ + příslušný číselník.

4.16.01

X = název

„nerozlišeno“

 

4.26.01 doplněn popis a poznámka

sex_klin

e

1

?

pohlaví pro klinické použití

M, F, X

viz seznam hodnot

pokyny:

běžně se uvádí pohlaví úřední,

sex_klin je fakultativní výjimečný;

pokud je vyplněn sex_klin, pracuje se s ním přednostně v klinické praxi - např. při výběru ref. mezí u škál atd.

nové od 4.26.01

rod_prijm

e

-40

?

rodné příjmení

volný text

pokyny:

korektní nebo žádné

4.16.01 prodloužení

z -35 na -40

jine_idu

e

-70

?

jiné identifikační údaje

volný text

poznámky:

pomocný fakultativní údaj

(např. pro neidentifikované osoby)

typ_sdel

e

-3

?

typ zasílané množiny informací v bloku ip

ALL, PS, KU, viz seznam hodnot

pokyny:

viz typ_sdel - pokyny

nové od

4.16.01

duvernost

e

1

?

 

důvěrnost sdělovaných dat

1, 2, 3

viz seznam hodnot

pokyny:

viz duvernost - pokyny

nové od 4.16.01

jazyk

e

 

*

komunikační jazyk pacienta

 

pokyny:

není-li uvedeno, předpokládá se čeština = cs-CZ

nové od 4.16.01

ipi_o

e

?

identifikační údaje odesílané

(pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

pokyny:

1. slouží IS (LIS), který odesílá informace jinému IS (LIS)

2. viz ipi_o - pokyny

ipi_v

e

?

identifikační údaje vracené

(pro komunikace IS/IS , IS/LIS a LIS/LIS)

pokyny:

1. slouží IS (LIS), který vrací informace jinému IS

2. viz ipi_v - pokyny

a

e

*

adresy vázané k pacientovi

pokyny:

viz a - pokyny

povolani

e

 

*

povolání pacienta

 

nové od 4.16.01

h

e

*

výška a hmotnost standardní

(a další případné údaje)

pokyny:

viz h - pokyny

fyznal

e

 

*

fyzikální nález

 

poznámka:

tlak systolický a diastolický,

srdeční frekvence, saturace,

dechová frekvence…

nové od 4.16.01

grav

e

 

?

gravidita pacientky

 

(sděluje se pouze aktuální gravidita, ne předchozí)

 

poznámka:

informace potřebná i pro laboratoře; logicky může patřit i k urgentním informacím

nové od 4.16.01

pv_pac

e

1

platební vztah aktuální

pokyny:

1. vázaný ke sdělovaným výkonům nebo fakturám

2. viz pv_pac - pokyny

p

e

*

údaje o zdravotní pojišťovně (zdravotních pojišťovnách)

pokyny:

viz p - pokyny

n

e

?

údaje pro NZIS

pokyny:

viz n - pokyny (v gesci ÚZIS)

u

e

?

urgentní informace

o pacientovi

pokyny:

1. důležité údaje významné z hlediska klinického

(tj. to, co nesmí být přehlédnuto)

2. viz u - pokyny

an

e

?

anamnéza souhrnná neformalizovaná

pokyny:

1. společné pro všechny obory

2. viz an - pokyny

anf

e

 

?

anamnéza formalizovaná

 

pokyny:

1. společné pro všechny obory

2. viz an - pokyny

nové od

4.25.01

oc

e

?

očkování

pokyny:

viz oc - pokyny

dg

e

?

diagnózy

pokyny:

1. kompletní dostupné informace k pacientovi; aktuální dílčí informace pro potřebu klinických událostí se zadávají v blocích ku

2. viz dg - pokyny

le

e

?

podávané léky

pokyny:

1. kompletní dostupné informace k pacientovi;

aktuální informace pro potřebu klinických událostí se zadávají v bloku příslušných klinických událostí (např. pro LIS, LIMS aj.)

2. viz le - pokyny

lek

e

?

léky vydané lékárnou

pokyny:

pouze informace o lécích vydaných lékárnou

bude upraveno, nebo z DASTA

vyjmuto

chv

e

 

*

chirurgické a jiné výkony

 

poznámka:

logicky může patřit i k urgentním informacím (dle obsahu) 

nové od 4.16.01

fzs

e

 

?

faktory životního stylu

 

(kouření, alkohol, drogy, pohyb)

 

předpřipravený datový blok,

jeho naplnění je v jednání,

bude dokončeno v dalších verzích

nové od 4.17.01

ld

 

e

 

?

léčebná doporučení

 

 

 

poznámka:

připraveno nyní jako jeden společný dokument - text,

v případě potřeby lze doplnit možnost opakovaného volání

(vychází z pokynu v PatSum)

nové od 4.17.01

 

fs

 

e

 

?

funkční stav pacienta

 

(soběstačnost, invalidita aj.)

 

poznámka:

připraveno nyní jako jeden společný dokument - text,

v případě potřeby lze doplnit možnost opakovaného volání

(vychází z pokynu v PatSum)

nové od 4.17.01

 

pn

e

?

pracovní neschopnosti

pokyny:

viz pn - pokyny

(v gesci ČSSZ)

ku

e

?

klinické události

poznámky:

obsahuje soubor klinických událostí různých typů a fází

ipAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

V bloku ip se sdělují aktuální data pacienta a to v rozsahu, který vyplývá z příslušného typu komunikace.

 

K datům sdělovaným v bloku ip není přiřazeno ID, s ID se pracuje až v blocích ku (klinické události).

Pro sdělování a uchovávání dat pacienta v rozsahu bloku ip slouží klinická událost PATSUM.DAT.

Pokud je nutné připojit k objednávce nebo zprávě (ku_o či ku_z) identifikační údaje pacienta platné v čase vzniku objednávky či zprávy, vloží se tyto údaje do datového bloku ku_pac (je volán z ku_z, může být doplněn též do ku_o).

Pokud je nutné připojit k objednávce (ku_o) informace o pacientovi v rozsahu bloku ip, připojí se k objednávce potřebné informace prostřednictvím datového bloku ku_z s událostí PATSUM.DAT (viz ku_z_patsumdat + viz též položka ku_prilohy v ku_o).

 

 

Poznámka k přechodu z DS3 na DS4:

V bloku IP v rámci standardu DS4 nejsou oproti IP v DS3 bloky: au, fa, z, v, lo, zon, loi_p - toto vše je řešeno obecnějším a univerzálnějším blokem ku - viz klinické události - přehled.

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

 

id_pac

pokyny:

Libovolný řetězec složený z číselných znaků konstruovaný na základě pravidel platných v IS odesílatele.

Do položky ”id_pac” je vkládáno (v tomto pořadí):

·        korektní rodné číslo pacienta, pokud toto existuje a je zároveň číslem pojištěnce (v délce 9 nebo 10 znaků bez lomítka a bez koncové mezery u devítimístných čísel)

·        korektní číslo pojištěnce uvedené v IS odesílatele, pokud existuje

·        generované číslo pojištěnce v IS odesílatele (způsob generování je domluven s příjemci, vychází z tvorby čísla pojištěnce u VZP - viz  prot_kom )

·        vhodná kombinace podle pravidel odesílatele, která zajistí, že nedojde ke kolizi s žádným reálným rodným číslem nebo číslem pojištěnce - používá se jen tam, kde nelze využít výše uvedených postupů, kde se jedná o speciální problematiku (např. „záchranky“), nebo tam, kde je nutné speciální zajištění anonymity pacienta

 

poznámky:

Identifikace musí umožňovat párování záznamů konkrétní osoby v IS příjemce a odesílatele.

Viz též pokyny k typ_id_pac.

Zvolený způsob konstrukce ”id_pac” není sdělován.

 

typ_id_pac

seznam hodnot:

0 = identifikovaný pacient s korektními zjištěnými identifikačními údaji (tj. z hlediska praxe - je známé číslo pojištěnce).

1 = neidentifikovaný pacient s náhradní konstrukcí id_pac

 

pokyny:

Nebude-li atribut uveden, je vnímán jako s hodnotou typ_id_pac = 0.

 

V případě neidentifikovaného pacienta (typ_id_pac = 1) bude do id_pac vložena náhradní konstrukce ID dle pravidel popsaných v pokynech k atributu id_pac a zavedených v IS odesílatele.

 

Poznámka:

V praxi většinou nebudou u pacienta s typ_id_pac = 1 vyplněné údaje v bloku ip, kromě elementů identifikačních (např. náhradní texty), bloku ku, bloků „ipi“ a případně h. Vyplnění jiných bloků v ip však není zakázáno.

 

Vyznačení neidentifikovaného pacienta je důležité s ohledem na možnost následného korektního přiřazení jeho událostí po zjištění ID. Toto následné přiřazení je možné pouze k pacientům, kteří byli zasílání s typ_id_pac = 1 (jinak lze realizovat pouze storno).

 

rodcis

pokyny:

Rodné číslo je vždy pouze korektní aktuální r.č. přidělené matrikou, pomocné konstrukce se nepřipouštějí.

Znak ”/” se nezadává, taktéž se nezadává mezera u devítimístných rodných čísel.

Nebude-li korektní aktuální rodné číslo známo, položka se neuvede - jinak se uvádí vždy!

 

jmeno, prijmeni, titul_pred, titul_za

poznámky:

Délka odpovídá požadavkům standardu státního informačního systému (SIS), u jména a příjmení odpovídá prostoru na OP.

U jména a příjmení může být uváděno více jmen. Rodné příjmení má samostatnou položku.

 

sex, sex_klin

seznam hodnot:

M = muž

F = žena

X = nerozlišeno (v Patient Summary je kód UN)

 

Běžně se uvádí a vužívá pohlaví úřední, sex_klin je fakultativní výjimečný; pokud je vyplněn sex_klin, pracuje se s ním přednostně v klinické praxi - např. při výběru ref. mezí u škál atd. Údaj v elementu sex_klin může být přejímán ze zahraničních IS.

 

Poznámka:

Do verze DS4.16.01 bylo „X = blíže neurčeno“ - nyní sjednoceno s číselníkem epSOS, kde se užívá pojem „nerozlišeno“.

Zadává se administrativní údaj (neřeší se klinicky realizované změny pohlaví a jejich varianty). Údaj se může výjimečně v čase změnit.

Bude-li praxe žádat, doplní se též ve světě zavedené údaje: „pohlaví při narození“, „genderová identifikace“ + příslušný číselník. 

   

typ_sdel

seznam hodnot:

ALL = jsou sdělována všechna dostupná data z IS odesílatele pro tohoto pacienta (export dat = „kopie dat“)

PS  = jsou sdělována data v rozsahu množiny Patient Summary, která jsou určena k předání do převodníku DS/PS

KU  = blok ip obsahuje pouze data v rozsahu potřebném pro řešení příslušné klinické události (neřeší se Patient Summary)

Není-li uvedeno, považuje se za implicitní hodnota KU.

 

pokyny:

Pro sdělování dat v IP v rozsahu pacientského souhrnu do převodníku DS/PS je možné použít pouze speciální variantu PS.

 

Sdělení dat v rozsahu pacientského souhrnu je realizováno na základě objednávky prostřednictvím klinických událostí PATSUM.DAT, nebo PATSUM.ALL (případně PATSUM.PREV). Může být realizováno také bez předchozí objednávky na základě dohody komunikujících stran, nebo legislativního opatření.

Podrobné informace k této problematice - viz klinické události typu VYPIS/SOUPIS/PS (klinické události PATSUM.xxx) a v popisu klinických událostí v [TYP_KU] (viz kompletní číselník typů klinických událostí).

 

 

duvernost

seznam hodnot:

1 = standardní - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti sdělovaných dat za „standardní“ (implicitní hodnota)

2 = důvěrné - data, u nichž se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení

3 = velmi důvěrné (tajné) - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen cíleně vybraným konkrétním uživatelům

 

pokyny:

Vztahuje se na všechna data tohoto právě sdělovaného pacienta.

Používání „důvěrnosti“ v DS4 je nyní možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty zasílat.

 

V Patient Summary je zaveden obdobný číselník epSOSConfidentiality s klíči N, R, V, kde N=1, R=2, V=3.

Důvěrnost uvedená v ip se vztahuje k celému bloku pacienta.

Důvěrnost uvedená v datovém bloku ku_z se vztahuje pouze k příslušné klinické události řešené v bloku ku_z (zde je již dlouhodobě zavedena, pracuje se též s hodnotami 1, 2, 3). Viz ku_z. Důvěrnost v bloku ip je nadřazena důvěrnosti v bloku ku_z.

 

Poznámky:

Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému (respektive tajnému) dokumentu.

Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.

 

 

ipi_o, ipi_v

pokyny:

IS odesílatele ”A” si do elementů uloží libovolná data a odešle příjemci (tj. IS ”B”) v bloku ipi_o.

V případě obousměrné komunikace je IS ”A” obdrží zpět od IS ”B” v nezměněné podobě v bloku ipi_v (uložení a zpětné vrácení zajišťuje IS prvotního příjemce, tj. IS ”B”).

 

 

a

pokyny:

Blok a je využíván víceúčelově dle typu komunikace. Podrobný popis je k dispozici uvnitř bloku a.

 

h

pokyny:

Zadává se průměrná běžná hmotnost standardní a běžná výška. Aktuální hmotnost pro speciální účely (například sledování diferencí hmotnosti v intenzívní péči nebo zadávání hmotnosti pro speciální výpočty) a aktuální výška se zadávají prostřednictvím bloku ku_z_lab (viz příslušné položky NČLP). Fakultativně lze sdělovat i další vybrané antropometrické údaje.

Blok se může opakovat, pokud je potřeba sdělit historické údaje.

 

pv_pac

pokyny:

Slouží k zadání platebního vztahu pacienta. Podrobný popis - viz "pv_pac"
Pokud je do objednávkového bloku ku_o vložen nepovinný blok pv_ku (sdělující, že tato objednávka bude atypicky proplácena jinak, např. z grantu, studie, samotným pacientem, policií či soudem), má v něm sdělovaný údaj přednost před blokem pv_pac.

 

p

pokyny:

Pokud se sděluje seznam pojišťoven, kde byl pacient průběžně přihlášen, je blok p použit opakovaně. Na pořadí sdělení nezáleží, aktuální pojišťovna vyplývá z datumu platnosti. Blok umožňuje zadat i administrativní údaje spojené s pojištěním (čísla dokladu aj.).

Pro sdělení aktuální pojišťovny s ohledem na dále zasílané požadavky nebo údaje je používán povinný blok pv_pac .

 

n

pokyny:

Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.).

V budoucnosti by mělo být doplněno, přepracováno, nebo zrušeno. V gesci ÚZIS.

 

u

pokyny:

V urgentních informacích jsou uvedeny všechny informace významné z hlediska neodkladné péče a zásadní klinické údaje.

Jsou zde uvedeny bez ohledu na to, zda se vyskytují ještě duplicitně v některých jiných speciálních blocích (např. krevní skupina, alergie, významné diagnózy, očkování proti tetanu, podávané léky, atd.).

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci uvádí jinou (méně rozsáhlou) množinu údajů, než obsahuje blok u, v bloku u je nadále ponecháno v nezměněné podobě tak, jak bylo původně zavedeno a je vhodné i pro tuzemskou praxi.

 

an

pokyny:

Bloky an i anf slouží především pro sdělování klinicky významných informací mezi lékaři, případně jako doplňující informace pro laboratoř nebo pro příslušné výkazy či studie. Jsou využívané také v rámci sdělování souhrnných informací „Patient Summary“.

V případě bloku an se zadává volným textem, v případě bloku anf se zadává formalizovaně. Jedná se o anamnézu univerzálně použitelnou - společnou pro všechny klinické obory.

Neobsahuje specifické informace (například pro psychiatrii).

(Viz též ku_z a klinické události H.ANAM a AMB.ANAM i H.ANAMF a AMB.ANAMF.)

 

oc

pokyny:

Slouží především ke sdělování aktuálních podrobných informací mezi dětskými lékaři a přehledových informací pacientů dospělých.

Informace o posledním očkování proti tetanu (významné z hlediska neodkladné péče) je uváděna také v bloku u - urgentní informace (záměrná duplicita).

 

dg

pokyny:

Blok zde slouží především pro sdělování klinicky významných informací přehledového typu.

DG a problémy významné z hlediska neodkladné péče jsou duplicitně uváděny v bloku u - urgentní informace (duplicitně).

Sdělování informací o DG ve vazbě na konkrétní klinickou událost je realizováno prostřednictvím bloků KU - viz  ku_o nebo  ku_z.

 

le

pokyny:

Blok zde slouží především pro sdělování klinicky významných informací přehledového typu.

Léky významné z hlediska neodkladné péče lze duplicitně uvádět v bloku u - urgentní informace (duplicitně).

Sdělování informací o lécích ve vazbě na konkrétní klinickou událost (např. objednávku mikrobiologických kultivačních vyšetření, sledování hladin léků aj.) je realizováno prostřednictvím bloků KU - viz  ku_o nebo  ku_z.

 

fzs

pokyny:

Blok slouží pro sdělování informací významných nejen klinicky, ale důležitých také pro hlášení ÚZIS.

 

ld

pokyny:

Blok slouží pro sdělování informací o léčebných doporučeních psaných volným textem do společně sdíleného dokumentu.

 

fs

pokyny:

Blok slouží pro sdělování informací o funkčním stavu pacienta psaném volným textem do společně sdíleného dokumentu.

 

pn

pokyny:

Slouží k předávání dat potřebných pro účely administrativní (výkaznictví atd.).

 

Pokud je v bloku "dasta" hodnota atributu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), slouží blok "pn" pro zasílání hlášení o pracovní neschopnosti. V tomto případě je použití bloku "pn" povinné.