Číselník SKDJ (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s číselníkem SKDJ. Jedná se o pomocný číselník, který definuje čtveřice Systém, Komponenta, Druh veličiny, Jednotka. Údaje z tohoto číselníku se využívají při zakládání položek NČLP a LČLP.

 

Dialog má čtyři záložky - Definice v SKDJ, Vzor pro laboratorní položky, Lokální verze a Seznam. Záložka Definice v SKDJ obsahuje základní informace o aktuální SKDJ.

Záložka Vzor pro laboratorní položky obsahuje údaje, které jsou společné položkám se stejným systémem a komponentou. Údaje jsou použity při vytváření nové položky NČLP.

Záložka Lokální verze obsahuje údaje o aktuální SKDJ, které můžete měnit.

Záložka Seznam zobrazí seznam všech SKDJ.

Při první aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle názvu. Při následujících aktivacích dialogu je zobrazena záložka Detail pro SKDJ, která byla aktuální při minulém ukončení dialogu. Záznamy jsou setříděny stejně, jako při minulém ukončení dialogu.

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Číselník SKDJ obsahuje záznamy národního typu (viz číselník typů položek). Je snahou autorského kolektivu SLP, aby číselník SKDJ obsahoval všechny SKDJ, které pro svojí práci potřebujete. Proto by přidání SKDJ lokálního typu do číselníku SKDJ mělo být výjimečnou záležitostí. Než se rozhodnete přidat SKDJ lokálního typu do číselníku SKDJ, kontaktujte správce národního číselníku a sdělte mu, jaká SKDJ vám v číselníku SKDJ chybí.

 

Přidávat, případně opravovat SKDJ lokálního typu a opravovat údaje pro národní SKDJ v záložce Lokální verze mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD mohou SKDJ lokálního typu pouze prohlížet.

 

Pokud se v následujícím popisu bude mluvit o editaci, bude se týkat lokálních záznamů v SKDJ a sekce "Lokální vyjádření" v záložce Lokální verze pro národní záznamy SKDJ.

 

Editovat údaje v záložce Lokální verze (pro SKDJ národního typu) a přidávat, případně vymazávat SKDJ lokálního typu mohou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD mohou číselník SKDJ pouze prohlížet.

 

 

Popis záložky Detail

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace záznamu SKDJ. Klíč záznamu SKDJ je vytvářen automaticky.

Automatická konstrukce má tvar S_K, kde

S = klíč systému (max. 8 znaků)

K = klíč komponenty (max. 8 znaků)

Klíč nelze editovat. Maximální délka klíče je 17 znaků.

 

Typ - typ záznamu SKDJ. Automaticky přidělená hodnota z číselníku typů položek. Záznamy vytvořené autorským kolektivem NČLP mají typ N (národní SKDJ). Vámi přidané záznamy SKDJ mají typ L (lokální SKDJ).

Typ nelze editovat.

 

Gesce - označení odborné společnosti, která "stojí" za definicí SKDJ. Vybírá se z číselníku typů národních gescí. Při přidání se gesce naplní gescí aktuálního autora (přidělenou v číselníku autorů).

Gesci lze editovat.

 

Systém - kód systému. Je určen pouze ke čtení.

Obsah pole "Systém" nelze editovat.

 

S - tlačítko pro zobrazení detailních informací o systému. Bude zobrazen záznam číselníku systémů, který odpovídá systému aktuálního záznamu SKDJ. V rámci režimu přidání nového záznamu SKDJ (po stisknutí tlačítka Přidání) slouží tlačítko k výběru systému nově přidaného záznamu SKDJ. Je kontrolována jedinečnost dvojice (Sytém, Komponenta) v rámci číselníku SKDJ.

 

Komponenta - kód komponenty. Je určen pouze ke čtení

Obsah pole "Komponenta" nelze editovat.

 

K - tlačítko pro zobrazení detailních informací o komponentě. Bude zobrazen záznam číselníku komponent, který odpovídá komponentě aktuálního záznamu SKDJ. V rámci režimu přidání nového záznamu SKDJ (po stisknutí tlačítka Přidání) slouží tlačítko k výběru komponenty nově přidaného záznamu SKDJ. Je kontrolována jedinečnost dvojice (Sytém, Komponenta) v rámci číselníku SKDJ.

 

Druh veličiny - kód druhu veličiny. Je určen pouze ke čtení.

Obsah pole "Druh veličiny" nelze editovat.

 

D - tlačítko pro zobrazení detailních informací o druhu veličiny. Bude zobrazen záznam číselníku druhů veličin, který odpovídá druhu veličiny aktuálního záznamu SKDJ. V rámci režimu přidání nového záznamu SKDJ (po stisknutí tlačítka Přidání) slouží tlačítko k výběru druhu veličiny nově přidaného záznamu SKDJ.

 

Jednotka - jednotka aktuální položky NČLP. Je určena pouze ke čtení.

Obsah pole "Jednotka" nelze editovat.

 

J - tlačítko pro zobrazení detailních informací o jednotce. Bude zobrazen záznam číselníku jednotek, který odpovídá jednotce aktuálního záznamu SKDJ.

V rámci režimu přidání nového záznamu SKDJ (po stisknutí tlačítka Přidání) bude místo pole "Jednotka" zobrazen výběrový seznam pro výběr jednotky nově přidaného záznamu SKDJ. Budou nabídnuty jednotky, které odpovídají druhu veličiny aktuálního záznamu SKDJ. Tlačítko "J" nebude zobrazeno.

 

Název 1 (aut) - název záznamu SKDJ složený z kódu systému a kódu komponenty. Název 1 je vytvářen automaticky.

Automatická konstrukce má tvar KS_KK, kde

KS = kód systému (max. 8 znaků)

KK = kód komponenty (max. 8 znaků)

Název 1 nelze editovat. Maximální délka je 17 znaků.

 

Název 2 (aut) - název záznamu SKDJ složený z kódu systému a názvu komponenty pro nálezy. Název 2 je vytvářen automaticky.

Automatická konstrukce má tvar KS_NK, kde

KS = kód systému (max. 8 znaků)

NK = zkrácený název komponenty (max. 32 znaků)

Název 2 nelze editovat. Maximální délka je 41 znaků.

 

Název 3 (aut) - název záznamu SKDJ složený z kódu systému a názvu komponenty do sestav. Název 3 je vytvářen automaticky.

Automatická konstrukce má tvar NK_KS, kde

NK = název komponenty pro nálezy (max. 55 znaků)

KS = kód systému (max. 8 znaků)

Název 3 nelze editovat. Maximální délka je 64 znaků.

 

Plný název - plný název záznamu SKDJ. Plný název je vytvářen automaticky.

Automatická konstrukce má tvar NK (KS; ND [J]), kde

NK = název komponenty do sestav (max. 55 znaků)

KS = kód systému (max. 8 znaků)

ND = název druhu veličiny pro nálezy (max. 24 znaků)

J = jednotka (max. 20 znaků)

Plný název lze editovat. Maximální délka je 100 znaků.

 

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že součet maximálních délek názvů, ze kterých je plný název složen, je větší než délka plného názvu, může být někdy plný název neúplný. Při přidání nového záznamu SKDJ je třeba plný název zkontrolovat a případně upravit.

 

Plný název (aut) - nezkrácený plný název záznamu SKDJ. Nezkrácený plný název je vytvářen automaticky.

Automatická konstrukce má tvar identický s plným názvem.

Nezkrácený plný název nelze editovat. Délka nezkráceného plného názvu není omezena (memo-pole).

 

Repetitoria - tlačítko pro práci s neformalizovanými repetitorii, která jsou připojena k aktuálnímu záznamu SKDJ (repetitoria lze připojovat pouze k národním záznamům SKDJ).

 

 

Pomocí tlačítka Prohlížení lze repetitoria prohlížet pomocí prohlížeče Internet Explorer. Tlačítkem Návrat práci s neformalizovanými repetitorii ukončíte.

 

Poznámka:

Neformalizované texty repetitorií jsou vybírany ze skupin repetitorií s kódy "511", "521", "541", "551", "561", "571", "581" a"591".

 

textové pole za tlačítkem repetitoria - pole pro zobrazení seznamu klíčů neformalizovaných repetitorií. Klíče jsou odděleny středníkem.

 

Aktuálnost - informace o aktuálnosti záznamu SKDJ.

 Možné hodnoty:

Aktuální - záznam SKDJ je perspektivní a platný.

Obsoletní - záznam SKDJ je dosud platný, ale již je neperspektivní - časem bude označen "neaktuální".

Neaktuální - záznam SKDJ již není aktuální, měl by být používána pouze v archivních databázích.

 

Poznámka:

Informace o tom, že je záznam SKDJ neaktuální nebo obsoletní, se objeví červeně za klíčem záznamu.

 

Počet výskytů - informace o počtu použití tohoto záznamu SKDJ v položkách v rámci NČLP. Vztaženo k datu posledního upgrade NČLP

 

Referenční anglické vyjádření

 

Plný název - nezkrácený plný název záznamu SKDJ, který je složen z anglických vyjádření. Nezkrácený plný název je vytvářen automaticky.

Nezkrácený plný název nelze editovat. Délka nezkráceného plného názvu není omezena (memo-pole).

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Změny - tlačítko, které zobrazí dialog s informacemi o změnách, které byly provedeny (a zdokumentovány) pro aktuální záznam SKDJ. Dialog je analogický dialogu pro popis změn položky NČLP, proto zde nebude samostatně dokumentován.

 

Literatura - tlačítko, které zobrazí seznam literárních citací k aktuálnímu záznamu SKDJ. Dialog je analogický dialogu Literatura položky NČLP, proto zde nebude samostatně dokumentován.

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Názvu 3 (Název)

• Kódu systému, názvu 3

• Kódu komponenty, kódu systému

• Kódu druhu veličiny, názvu 3

• Gesce, názvu 3

• Plného názvu

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění číselníku SKDJ dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Externí číselníky - tlačítko pro označení záznamu SKDJ v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky). Dialog je analogický dialogu pro externí číselníky pro položku NČLP, proto zde nebude samostatně dokumentován.

 

Repet - tlačítko pro práci se seznamem všech repetitorií, která se váží k aktuálnímu záznamu SKDJ.  Dialog je analogický dialogu Seznam repetitorií položky NČLP, proto zde nebude samostatně dokumentován.

 

Poznámka:

Protože záznam SKDJ neobsahuje proceduru, neobsahuje seznam všech repetitorií, která se váží k aktuálnímu záznamu SKDJ, repetitorium pro proceduru.

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v definici SKDJ bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku. Před uložením proběhne formální kontrolu správnosti a úplnosti vyplnění záznamu SKDJ.

Tlačítko bude zobrazeno pouze pro záznamy SKDJ lokálního typu.

 

Přidání - tlačítko pro přidání nového záznamu SKDJ.

 

Výmaz - tlačítko pro výmaz lokálního záznamu SKDJ.

Tlačítko bude zobrazeno pouze pro záznamy SKDJ lokálního typu.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem SKDJ. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici záznamu SKDJ, objeví se dotaz na uložení změn. Obdobně jako při použití tlačítka Uložit dojde k formální kontrole správnosti a úplnosti vyplnění záznamu SKDJ.

 

 

Popis záložky Vzor pro laboratorní položky

 

Záložka Vzor pro laboratorní položky obsahuje údaje, které jsou společné položkám se stejným systémem a komponentou. Údaje jsou použity při vytváření nové položky NČLP.

 

 

Systém - kód systému. Je určen pouze ke čtení.

 

S - tlačítko pro zobrazení detailních informací o systému.

 

Komponenta - kód komponenty. Je určen pouze ke čtení

 

K - tlačítko pro zobrazení detailních informací o komponentě..

 

Druh veličiny - kód druhu veličiny.

 

D - tlačítko pro zobrazení detailních informací o druhu veličiny.

 

Jednotka - jednotka aktuální položky NČLP

 

J - tlačítko pro zobrazení detailních informací o jednotce

 

Typ položky - výběr hodnoty z číselníku typů položek z hlediska dialogu. Typ položky lze editovat.

 

Formát referenčních mezí - výběr hodnoty z číselníku formátu referenčních mezí.

Formát referenčních mezí lze editovat.

 

Formát hodnoty - výběr hodnoty z číselníku formátů hodnot.

Formát hodnoty lze editovat.

 

Skupina pro nálezy - pořadí, v jakém je vhodné zobrazovat položky do běžného laboratorního nálezu

Skupinu pro nálezy lze editovat. Maximální délka je 8 znaků.

 

Mez dolní - mezní dolní hodnota pro číselný výsledek (pro datový standard a LIS).

Mez dolní lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Minimum - dolní hodnota pro číselný výsledek - nižší hodnoty jsou neobvyklé (pro datový standard a LIS).

Minimum lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Maximum - horní hodnota pro číselný výsledek - vyšší hodnoty jsou neobvyklé (pro datový standard a LIS).

Maximum lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Mez horní - mezní horní hodnota pro číselný výsledek (pro datový standard a LIS).

Mez horní lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

MTV1 - MTV4 - matice textových výsledků (MTV), které odpovídají tomuto záznamu SKDJ. Záznam SKDJ může mít přiřazeny maximálně 4 MTV. MTV se vybírají z číselníku MTV.

MTV1 - 4 lze editovat.

 

Dostupnost rutinní - výběr hodnoty z číselníku dostupností pro rutinní vyšetření.

Dostupnost rutinní lze editovat.

 

Odezva rutinní - výběr hodnoty z číselníku "odezvy" pro rutinní vyšetření.

Odezva rutinní lze editovat

 

Dostupnost statimová - výběr hodnoty z číselníku dostupností pro statimová vyšetření.

Dostupnost statimová lze editovat.

 

Odezva statimová - výběr hodnoty z číselníku "odezvy" pro statimová vyšetření.

Odezva statimová lze editovat

 

Důležitost - význam z hlediska laboratoře příslušného typu. Navrženo.

Důležitost lze editovat. Maximální délka je 8 znaků.

 

Poznámka k dostupnosti a odezvě - informace o dostupnosti a odezvě určené zejména do Laboratorní příručky všech typů.

Poznámku k dostupnosti a odezvě lze editovat. Délka poznámky není omezena (memo-pole).

 

Text do LP (další info) - významné informace k položce, které mohou být uváděny v Laboratorní příručce všech typů.

Text do LP (další info) lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Poznámka - další fakultativní informace k definici záznamu SKDJ (významná sdělení uživatelům).

Poznámku lze editovat. Délka poznámky není omezena (memo-pole).

 

 

Popis tlačítek Help, Změny, Literatura, popis pohybových tlačítek, Třídění, Uložit, Přidání, Výmaz, Návrat  - viz Popis záložky Detail.

 

 

Popis záložky Lokální verze

 

Záložka Lokální verze obsahuje údaje o aktuálním záznamu SKDJ, které můžete měnit - i pro záznamy SKDJ národního typu (sekce "Lokální vyjádření").

 

 

Systém, S, Komponenta, K, Druh veličiny, D, Jednotka, J - údaje jsou zopakovány ze záložky Vzor pro laboratorní položky. Žádný z nich nemůžete editovat. Jejich význam je popsán v popisu záložky Vzor pro laboratorní položky.

 

Název 1 (aut), Název 2 (aut), Název 3 (aut), Plný název - údaje jsou zopakovány ze záložky Detail. Žádný z nich nemůžete editovat. Jejich význam je popsán v popisu záložky Detail.

 

 

Lokální vyjádření

Sekce pro lokální modifikaci některých údajů, které jsou obsahem záložky Detail.

 

Název 1 - při založení nového záznamu SKDJ je do pole nakopírován Název 1 (aut) ze záložky Detail.

Lze editovat pro záznamy SKDJ lokálního i národního typu. Má délku maximálně 17 znaků.

 

Název 2 - při založení nového záznamu SKDJ je do pole nakopírován Název 2 (aut) ze záložky Detail.

Lze editovat pro záznamy SKDJ lokálního i národního typu. Má délku maximálně 41 znaků.

 

Název 3 - při založení nového záznamu SKDJ je do pole nakopírován Název 3 (aut) ze záložky Detail.

Lze editovat pro záznamy SKDJ lokálního i národního typu. Má délku maximálně 64 znaků.

 

Plný název - při založení nového záznamu SKDJ je do pole nakopírován Plný název ze záložky Detail.

Lze editovat pro záznamy SKDJ lokálního i národního typu. Má délku maximálně 100 znaků.

 

 

Popis tlačítek Help, Změny, Literatura, pohybových tlačítek, Třídění, Repet, Přidání, Výmaz, Návrat  - viz Popis záložky Detail.

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v lokálním vyjádření SKDJ bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku. Před uložením proběhne formální kontrolu správnosti a úplnosti vyplnění záznamu SKDJ.

Tlačítko bude zobrazeno pro záznamy SKDJ národního i lokálního typu.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech záznamů číselníku SKDJ. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat.

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku SKDJ (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 1. sloupec (bez titulku) - označení obsoletních a neaktuálních záznamů SKDJ. Pokud je záznam SKDJ obsoletní, objeví se ve sloupci "O". Pro neaktuální záznam SKDJ bude ve sloupci zobrazeno "N" (viz popis pole Aktuálnost v NČLP - Definice v NČLP (technický popis)).

 

Typ - typ záznamu SKDJ z hlediska přístupu - viz číselník typů položek

 

Název - název komponenty pro nálezy (viz číselník komponent).

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle názvu 3 (aut.).

 

Systém - kód systému (viz číselník systémů).

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu systému a názvu komponenty.

 

Komponenta - kód komponenty (viz číselník komponent).

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu komponenty a kódu systému.

 

Druh veličiny - kód druhu veličiny (viz číselník druhů veličin).

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu druhu veličiny a názvu komponenty

 

Jednotka - název jednotky (viz číselník jednotek).

 

V - kód vzniku položky NČLP (viz číselník typů položek z hlediska vzniku).

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu vzniku, názvu komponenty, kódu systému a kódu procedury.

 

G - kód gesce (viz číselník typů národních gescí).

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu gesce a názvu komponenty.

 

Plný název - plný název záznamu SKDJ.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle plného názvu.

 

Výskyt - informace o počtu použití tohoto záznamu SKDJ v položkách v rámci NČLP. Vztaženo k datu posledního upgrade NČLP

 

 

Popis tlačítek Help, Změny, Literatura, Třídění, Repet, Přidání a Výmaz - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk) - zobrazí dialog pro tisk číselníku SKDJ. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku SKDJ.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (vytvoření sestavy SKDJ a použitých procedur) - zobrazí dialog pro tisk číselníku SKDJ.a procedur použitých v NČLP.

 

 

Lze zadt filtrování položek NČLP, jejich procedury budou do sestavy zahrnuty:

- vybrat, zda budou zpracovány všechny položky NČLP, nebo jen aktuální

- zadat gesci položek NČLP, které budou zpracovány (není-li zadána, zpracují se položky všech gescí)

- zadat typi položek NČLP, které budou zpracovány (není-li zadán zpracují se národní i lokální položky)

- zadat počet procedur - do sestavy budou zahrnuty pouze záznamy SKDJ s počtem procedur v zadaném rozsahu

 

Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku SKDJ.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 

Návrat - ukončení práce s dialogem pro číselník SKDJ