Číselník autorů (technický popis)

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s číselníkem autorů. Číselník obsahuje seznam autorů národních dokumentů, položek a škál a seznam autorů lokálních dat.

 

Národní autoři mají dvoupísmenný kód (např. MZ - ing. Miroslav Zámečník) - seznam národních autorů spravuje správce národního číselníku (SNC).

 

Lokální autoři mají předpřipraveny kódy, které začínají znakem * (*A - *Z, *0 - *9). Autor (uživatel) *A má při prvotní instalaci systému přidělena přístupová práva SLC, ostatní autoři mají přidělena přístupová práva SLD.

 

Seznam lokálních autorů spravuje správce nastavení, autor s kódem **. Tento správce nastavení má vůči ostatním datům programu SLP přístupové právo "UC" (uživatel číselníku - smí data pouze číst). Správce nastavení smí modifikovat údaje pro autory s kódy *A - *Z, *0 - *9.

Správce nastavení zadá pro všechny uživatele programu SLP k jejich určenému kódu jméno zkrácené i plné, funkci a nastaví přístupová práva (v dialogu pojmenováno "úroveň"), případně přístupová práva k informacím v menu Agenda.

 

 

Uživatelé s přístupovými právy "SLC" a "SLD" mohou pouze měnit hodnoty v záložce Nastavení (osobní preference při práci s programem SLP).

Každý uživatel smí zadat, případně změnit heslo, které zabezpečuje jeho přístup k programu SLP.

 

 

 

Dialog má čtyři záložky - Detail, Přístupová práva, Nastavení a Seznam.

 

Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním autorovi.

Záložka Přístupová práva obsahuje údaje o nastavení přístupových práv aktuálního autora k datům se zvláštním stupněm zabezpečení (v současnosti se jedná o volby v menu Agenda).

Záložka Nastavení obsahuje nastavení osobních preferencí autora pro práci se SLP.

Záložka Seznam zobrazí seznam všech autorů.

 

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle kódu autora.

 

 

Popis záložky Detail

 

 

Kód autora - jednoznačná identifikace autora. Jsou připraveny záznamy s kódy autorů *A - *Z, *0 - *9 a s kódem ** (viz výše). Kód autora je neměnný.

Kód autora nelze editovat. Má délku dva znaky.

 

Historie - tlačítko pro práci se seznamem autorů, kteří v minulosti používali aktuální kód autora. Údaje budou využity při tisku dokumentů SLP (objeví se na titulní straně výtisku dokumentu)

 

Jméno (zkrácené) - jméno autora ve tvaru "Příjmení Jméno", bez titulů. Slouží ke třídění pro systém SLP

Jméno zkrácené může editovat správce nastavení (**). Má délku maximálně 20 znaků.

 

Jméno (plný tvar) - jméno autora ve tvaru "Titul1 Příjmení Jméno Titul2". Neslouží ke třídění, zobrazuje se na dokumentech.

Plný tvar jména může editovat správce nastavení (**). Má délku maximálně 50 znaků.

 

Gesce - označení odbornosti, kterou se autor zabývá. Vybírá se z číselníku typů národních gescí. Např. při přidání komponenty se gesce komponenty naplní gescí aktuálního autora.

Gesci může editovat správce nastavení (**).

 

Funkce - funkce autora. Objeví se (pokud je vyplněna) při tisku dokumentu v zápatí titulní stránky.

Funkci může editovat správce nastavení (**). Má délku maximálně 70 znaků.

 

Postavení autora - fakultativní údaj, slouží hlavně pro národní autory

 Možné hodnoty jsou:

• Technická spolupráce

• Lokální autor

• Lokální správce

• Národní autor

• Pověřený zástupce odborné společnosti

• Správce systému SLP

Postavení autora může editovat správce nastavení (**).

 

Aktivita autora - fakultativní údaj, slouží hlavně pro národní autory

 Možné hodnoty jsou:

• Již neaktivní

• Dosud neaktivní

• Aktivní

Aktivitu autora může editovat správce nastavení (**).

 

Aktivní od - do - aktivní období autora (rozsah roků). Fakultativní údaj, slouží hlavně pro národní autory

Aktivní od - do může editovat správce nastavení (**). Má délku maximálně 50 znaků.

 

Úroveň - úroveň přístupových práv autora. Přístupová práva určují, dojakých oblastí dat smí autor zasahovat. Pro uživatele programu SLP jsou určeny úrovně SLC a SLD. Ostatní úrovně nelze nastavit.

Úroveň autora může editovat správce nastavení (**).

 

Poznámka:

Alespoň jeden z uživatelů *A - *Z, *0 - *9 musí mít nastavena přístupová práva SLC (program SLP nedovolí správci nastavení nastavit všem uživatelům přístupová práva SLD).

 

Heslo - tlačítko pro zadání hesla, změnu hesla a jeho vymazání. Tlačítko se objeví jen pokud aktuální autor pracuje se svým záznamem v číselníku autorů (je-li přihlášen autor *K a pracuje s číselníkem autorů, uvidí tlačítko "Heslo jen u svého záznamu). Pokud je heslo zadáno, je vyžadováno při přihlášení uživatele do programu SLP.

 

Poznámka:

Pokud se vám povede ztratit nebo zapomenout heslo, kontaktujte technickou pomoc.

 

Pokud není pro aktuálního autora dosud heslo zadáno, objeví se po stisknutí tlačítka "Heslo" dialog

 

 

Lze zadat heslo (maximálně 8 znaků). Po stisknutí "OK" se objeví dotaz, zda je chcete opravdu zadat heslo

"zadané heslo". Heslo lze potvrdit nebo stornovat.

 

Pokud již je pro aktuálního autora heslo zadáno, objeví se po stisknutí tlačítka "Heslo" dialog

 

 

Do pole "Staré heslo" je třeba zadat dosavadní heslo. Pokud je staré heslo zadáno správně, je zpřístupněno pole pro zadání nového hesla. Do pole lze zadat nové heslo, případně pole nevyplnit. Pokud bude zadáno nové heslo, objeví dotaz, zda je chcete opravdu změnit heslo na "nové heslo". Heslo lze potvrdit nebo stornovat. Pokud nebude nové heslo zadáno, objeví se dotaz, zda chcete opravdu vymazat heslo. Výmaz hesla lze potvrdit nebo stornovat.

 

 

Výmaz hesla - za tlačítkem "Heslo" se může objevit tlačítko "Výmaz hesla". Toto tlačítko je určeno výhradně pro správce nastavení (autor **). Objeví se pokud je aktivním autorem správce nastavení, má zadáno heslo a jsou zobrazeny údaje autora, který má též přístup do SLP chráněn heslem. Funkce je určena pro případ, kdy buď autor své heslo zapomene, nebo odejde z laboratoře a je třeba nahradit jej novým autorem. Přitom měl ale přístup zaheslován. V této situaci může správce nastavení vymazat heslo bývalého autora a kód autora přidělit novému autorovi.

 

Adresa - fakultativní údaj, slouží hlavně pro národní autory

Adresu může editovat správce nastavení (**). Délka adresy není omezena (memo-pole)

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Kódu autora

• Zkráceného jména

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění číselníku autorů dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v definici autora bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku. Tlačítko bude zobrazeno pouze pro správce nastavení.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s komponentami. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici komponenty, objeví se dotaz na uložení změn.

 

 

Popis záložky Přístupová práva

 

Záložka Přístupová práva obsahuje údaje o nastavení přístupových práv aktuálního autora k datům se zvláštním stupněm zabezpečení (v současnosti se jedná o volby v menu Agenda). Údaje smí modifikovat pouze správce nastavení (**)

 

 

Kód autora a Jméno (plný tvar) - údaje jsou zopakovány ze záložky Detail. Žádný z nich nemůžete editovat. Jejich význam je popsán v popisu záložky Detail.

 

Agenda - seznam oblastí voleb z menu Agenda, pro které lze nastavovat zvláštní přístupová práva. Menu Agenda obsahuje údaje personálního, případně ekonomického charakteru. Proto je přístup k těmto údajům omezen. Přístup pro uživatele s přístupovými právy SLD a SLC nastavuje uživatel ** (správce nastavení). Uživatelé s přístupovými právy  UC (uživatelé varianty programu slpwuc) mohou mít nastaven přístup maximálně na úroveň "číst".

 

Přístupová práva pro menu Agenda jsou rozděleny do pěti oblastí:

 

Pracovníci (v menu Agenda volba Pracovníci laboratoře)

Technika (v menu Agenda volby Technika laboratoře,  Typ,  Způsob nabytí)

Dodavatelé, výrobci, servis (v menu Agenda volby Dodavatelé, Výrobci, Servisní firmy)

Adresář (v menu Agenda volby Adresář laboratoře, Adresář laboratoře - kategorie)

Objednávky (v menu Agenda volby Objednávky materiálu, Objednávaný materiál,  Objednávaný materiál- kategorie,  Základní údaje o nemocnici, laboratoři)

 

Pro každou oblast je možné nastavit jednu ze tří úrovní přístupových práv:

nic - uživateli není dovoleno data z oblasti ani prohlížet

číst - uživatel smí data z oblasti číst, případně vytvářet tiskové sestavy. Nesmí ale data modifikovat

psát - uživatel smí data z oblasti číst, vytvářet tiskové sestavy. Smí je i modifikovat

 

Pro agendu "Pracovníci laboratoře" lze navíc nastavit příznak "nepovolit přístup do záložky Pracovní údaje". Pokud je příznak nastaven, nebude moci autor údaje v záložce "Pracovní údaje" číst ani měnit (bez ohledu na nastavení přístupových práv pro oblast "Pracovníci laboratoře")

 

 

Poznámka:

Po nainstalování programu SLP mají všichni lokální uživatelé pro všechny oblasti nastavena přístupová práva "nic". Pokud chtějí pracovat s daty z menu Agenda

 

 

Důvěrné dokumenty - možnost vytvoření až 5 skupin uživatelů (odpovídajícím DUV1 - DUV5), kteří mají přístup k důvěrným dokumentům s odpovídajícím nastavením důvěrnosti (DUV1 - DUV5). Každému autorovi lze nastavit zda text dokumentů příslušné dúvěrnosti smí číst, editovat je, nebo k textu dokumentů nemá přístup.

Pokud u dokumentu nastavíte důvěrnost např. na "DUV2", pak text dokumentu smí číst pouze autoři, kteří mají v číselníku autorů nastavena pčístupová práva pro dokumenty s důvěrností "DUV2" na hodnotu "číst" nebo "psát" (takový autor smí text dokumentu s důvěrností "DUV2" i editovat). Ten, kdo má nastaven přístup "nic", nesmí text dokumentu ani číst.

 

Pro každý typ důvěrnosti (DUV1 - DUV5) je možné nastavit jednu ze tří úrovní přístupových práv:

nic - uživateli není dovoleno dokumenty s příslušné důvěrnosti ani prohlížet

číst - uživatel smí dokumenty s příslušné důvěrnosti číst. Nesmí je ale editovat

psát - uživatel smí dokumenty s příslušné důvěrnosti číst i editovat

 

Poznámka:

Ostatní nastavení důvěrnosti (DUVA, DUVS) vycházejí z přístupových práv autora. Důvěrnosti DUV1 - DUV5 lze nastavit individuálně bez ohledu na přístupová práva autora (pokud má např. dokument. nastavenu důvěrnost DUV2 a autor s přístupovými právy SLC má nastaveno pro DUV2 hodnotu "nic", pak tento dokument nesmí ani číst.

 

 

autor s přístupovými právy SLD smí schvalovat dokumenty - logická hodnota, která určuje, zda autor smí provádět schválení dokumentů SLP. Autor zároveň získá možnost opravovat informace o stavu dokumentu (tlačítko Stav v dialogu pro dokumenty SLP).

 

Poznámka:

Standardně smí provádět schválení dokumentů SLP pouze autor s přístupovými právy SLC (správce lokálního číselníku). Pokud je třeba, aby mohl provádět schválení dokumentů i některý z autorů s přístupovými právy SLD (správce lokálních dokumentů), je třeba nastavit výše uvedenou logickou hodnotu. Logickou hodnotu smí nastavit pouze správce nastavení (**) - stejně jako ostatní údaje v této záložce.

 

autor s přístupovými právy SLD smí schvalovat změny v dokumentech - logická hodnota, která určuje, zda autor smí schvalovat změny provedené ve schválených dokumentech SLP.- viz tlačítko "Změny" v dialogu pro práci s dokumenty.

 

Poznámka:

Standardně smí schvalovat změny dokumentů SLP pouze autor s přístupovými právy SLC (správce lokálního číselníku). Pokud je třeba, aby mohl schvalovat změny dokumentů i některý z autorů s přístupovými právy SLD (správce lokálních dokumentů), je třeba nastavit výše uvedenou logickou hodnotu. Logickou hodnotu smí nastavit pouze správce nastavení (**) - stejně jako ostatní údaje v této záložce.

 

autor s přístupovými právy SLD smí editovat literaturu v lokálních položkách a škálách - logická hodnota, která určuje, zda autor s přístupovými právy SLD smí editovat literární citace v lokálních položkách a škálách. Standardně udržuje seznam literárních citací pro lokální položky a škály autor s přístupovými právy SLC (stejně jako ostatní údaje o lokálních položkách a škálách).

 

EŘD - autor smí zrušit kontrolu dokumentu - logická hodnota, která určuje, zda autor smí v rámci elektronického řízení dokumentace (EŘD) zrušit kontrolu dokumentu a již zkontrolovaný dokument vrátit do stavu "dokončeno". Standardně má právo zrušit kontrolu dokumentu pouze správce dokumentace.

 

EŘD - autor smí zrušit dokončení dokumentu - logická hodnota, která určuje, zda autor smí v rámci elektronického řízení dokumentace (EŘD) zrušit dokončení dokumentu a již dokončený dokument vrátit do stavu "rozpracováno". Standardně má právo zrušit dokončení dokumentu pouze správce dokumentace.

 

EŘD - při signování přečtení dokumentu není vyžadováno slovo "přečteno" - logická hodnota, která určuje, zda autor musí v rámci elektronického řízení dokumentace (EŘD) při signování přečtení dokumentu vypisovat slovo "přečteno"

 

Poznámka:

Poslední tři nastavení se objeví pouze, pokud je v počátečním nastavení systému nastaveno používání EŘD.

 

 

Popis tlačítek Help, pohybových tlačítek, Třídění, Uložit, Návrat  - viz Popis záložky Detail.

 

 

Popis záložky Nastavení

 

Záložka Nastavení obsahuje nastavení osobních preferencí autora pro práci se SLP.Údaje v záložce smí modifikovat uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD .

 

 

Kód autora a Jméno (plný tvar) - údaje jsou zopakovány ze záložky Detail. Žádný z nich nemůžete editovat. Jejich význam je popsán v popisu záložky Detail.

 

vypnout nápovědu v obrazovkách - logická hodnota, která určuje, zda se autorovi má při práci s dialogy programu SLP objevovat kontextová nápověda ve tvaru žlutě podbarvených jednořádkových textů. Je-li logická hodnota "vypnout nápovědu v obrazovkách" nastavena, autorovi se nápověda nebude objevovat.

 

 

Logickou hodnotu "vypnout nápovědu v obrazovkách" smí editovat správce nastavení (**) a uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD.

 

ve Wordu se vždy ptát na uložení změn - logická hodnota, která určuje, zda se po změně obsahu dokumentu a jeho následném uzavření červeným křížkem objeví dotaz na uložení provedených změn. Protože na některých počítačích se v případě hlídání změn v dokumentu podstatně prodlouží čas otevření dokumentu, tuto funkci si vyzkoušejte a v případě, že je pro vás zpomalení při otevírání dokumentu příliš dlouhé, vraťte tuto logickou hodnotu na stav "nenastaveno".

Logickou hodnotu "ve Wordu se vždy ptát na uložení změn" smí editovat správce nastavení (**) a uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD.

 

autor při práci s dokumenty nepoužívá odkazy na jiné dokumenty - logická hodnota, která určuje, zda autor při tvorbě dokumentů SLP používá hypertextové odkazy na jiné dokumenty SLP. Pokud je nastaveno, že autor nepoužívá hypertextové odkazy, nebude možné při úpravě dokumentů vkládat do dokumentů odkazy. Na druhou stranu nebudou vytvářeny seznamy, ze kterých se odkazy vybírají, což může vést ke zrychlení práce s programem SLP. Logickou hodnotu "autor při práci s dokumenty nepoužívá odkazy na jiné dokumenty" smí editovat správce nastavení (**) a uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD.

 

Poznámka k tvorbě seznamů pro výběr odkazů ve Wordu:

Do verze 2.42.01 včetně se při startu SLP pro každého uživatele vytvářely seznamy pro výběr odkazů ve Wordu. Proto mohl být start SLP (zvláště v síťovém prostředí) pomalý. Od verze 2.43.01 se seznamy pro výběr odkazů vytvářejí až při prvním volání Wordu pro dokument, který máte právo editovat (tzn. pokud si pomocí Wordu prohlížíte národní dokument, seznamy pro výběr odkazů se nevytvářejí). Jestliže máte nastaveno, že s odkazy vůbec nepracujete, nebudou se pro výběr odkazů vytvářet vůbec.

 

při práci s dokumenty používat zjednodušenou verzi obrazovky - logická hodnota, která určuje, zda autor při práci s dokumenty (repetitorii) používá základní verzi obrazovky pro dokumenty (repetitoria) nebo zjednodušenou verzi. Zjednodušená verze obrazovky pro dokumenty (repetitoria) obsahuje méně údajů a je tak přehlednější. Jsou v ní vynechány všechny údaje, které většina autorů pro svou práci nepotřebuje.

Logickou hodnotu "při práci s dokumenty používat zjednodušenou verzi obrazovky" smí editovat správce nastavení (**) a uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD.

 

používat jednoduchou verzi SLP - logická hodnota, která určuje, zda autor používá jednoduchou verzi SLP. Pokud autor používá jednoduchou verzi SLP, pak se mu po přihlášení do SLP objeví plocha, která obsahuje volby z menu a podmenu SLP, které autor při své práci se SLP používá. Vzhled plochy si můžete kompletně navrhnout pomocí volby "Dialogy pro jednoduchou verzi SLP" v menu Číselníky - Společné číselníky. Program SLP je pak možné ovládat pouze pomocí voleb, které jsou umístěny na ploše po startu SLP. Není třeba vůbec používat menu programu SLP (i když menu zůstává nadále plně funkční). Každý autor může mít přiřazen vlastní dialog pro jednoduchou verzi SLP, který používá. Není-li pro autora nastaven žádný dialog pro jednoduchou verzi SLP, bude pro něj použit dialog národního typu s názvem "základní".

Logickou hodnotu "používat jednoduchou verzi SLP" smí editovat správce nastavení (**) a uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD.

 

Dialog pro jednoduchou verzi - výběr dialogu pro jednoduchou verzi SLP, který autor používá . Vybírá se ze seznamu "Dialogy pro jednoduchou verzi SLP". Smysl dialogu pro jednoduchou verzi SLP je vysvětlen u nastavení logické hodnoty "používat jednoduchou verzi SLP".

Dialog pro jednoduchou verzi SLP smí editovat správce nastavení (**) a uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD.

 

neupozorňovat při startu SLP na pravidelnou archivaci dat - logická hodnota, která určuje, zda bude autor při startu SLP upozorněn, že od poslední archivace dat uplynul zadaný počet dní a bude mu nabídnuta možnost archivace dat (viz nastavení intervalu pro archivaci dat v dialogu "Počáteční nastavení systému"). Pokud je pro autora logická hodnota nastavena, nebude autor při startu SLP na archivaci dat upozorněn.

Logickou hodnotu "neupozorňovat při startu SLP na pravidelnou archivaci dat" smí editovat správce nastavení (**) a uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD.

 

Popis tlačítek Help, pohybových tlačítek, Třídění, Uložit, Návrat  - viz Popis záložky Detail.

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech autorů. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku autorů (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Kód autora

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče.

 

Jméno - plné jméno autora

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle zkráceného jména autora.

 

Gesce - označení odbornosti, kterou se autor zabývá. Vybírá se z číselníku typů národních gescí

 

Aktivní od - do

 

 

Popis tlačítek Help a Třídění - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk) - zobrazí dialog pro tisk číselníku autorů. Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním číselníku autorů.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem autorů