Separační techniky

Separační postupy lze obecně charakterizovat jako využívání fyzikálních vlastností složek směsi tak, aby vzorek byl rozdělen alespoň na dva podíly. Principem se dělí na dvě základní skupiny:

 

1.       Metody založené na rovnovážných rozdílech (rovnováha distribuce složek)

2.       Metody založené na rozdílech v rychlosti migrace složek (polopropustnou membránou nebo v silovém poli)

 

Metody založené na rovnovážných rozdílech

 

Systém fází: mobilní - stacionární

plyn - kapalina

plyn – tuhá fáze

kapalina-kapalina

kapalina – tuhá fáze

destilace

sublimace

extrakce

srážení

pěnové dělení

molekulová síta

LLC

kapalinová rozdělovací chromatografie

frakční krystalizace

molekulová síta v kapalinových systémech

GLC

plynová rozdělovací chromatografie

GSC

plynová adsorpční chromatografie

GPC

gelová permeační chromatografie

zonální tavení

LSC

kapalinová adsorpční chromatografie

IC

iontová nebo iontoměničová chromatografie

 

 

Metody založené na rozdílech v migraci částic

 

polopropustnou membránou

v silovém poli

ultrafiltrace

elektroforéza

obrácená osmóza

termodifúze

dialýza

ultracentrifugace

elektrodialýza

hmotová spektrometrie

frakcionace tokem v silovém poli (FFF)

 

Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální dělení složek analyzované směsi mezi dvěma fázemi, pohyblivou (mobilní), která se označuje také jako eluent a na nepohyblivou (stacionární). Mobilní fází může být plyn (chromatografie plynová) nebo kapalina (chromatografie kapalinová). V klinických laboratořích se využívá chromatografie v řadě modifikovaných sestav pro univerzální využití nebo v podobě jednoúčelových analyzátorů.

 

 

Obecné principy

·         Chromatografie

·         Chromatografie kapalinová, stacionární fáze

·         Chromatografie plynová

·         Chromatografie tenkovrstvá

·         LC-MS

·         GC-MS

 

Příklady separačních technik – chromatografické techniky

 

Podskupina

Název (NČLP)

Klíč (NČLP)

Synonyma a zkratky

Viz též

chromatografie kapalinová

dvojrozměrná

2DIMCHR

 

TLC, HPTLC

gelová permeační

 

 

 

iontově výměnná

 

 

 

tenkovrstvá

TLC

TLC

 

afinitní

CHROMAF

 

 

na papíře

PAPERCHR

 

 

vysokoúčinná kapalinová

HPLC

HPLC

 

vysokoúčinná tenkovrstvá

HPTLC

HPTLC

 

chromatografie plynová

plynová s hmotnostní detekcí JVADA

GCMS

GC/MS

 

 

 

 

K analyticko-separačním postupům patří rovněž řada modifikací elektromigračních technik. Základním principem dělení směsi látek se rozumí rozdělení nabitých částic pohyblivých při vložení elektrického pole.  Zónová ektroforéza je rutinně využívána především pro separaci sérových bílkovin, v klinických laboratořích se v posledních letech stále častěji uplatňují rovněž imunoelektroforetické techniky, izoelektrická fokusace nebo kapilární elektroforéza .

 

 

Příklady separačních technik – elektroforetické techniky

 

Podskupina

Název (NČLP)

Klíč (NČLP)

Synonyma a zkratky

Viz též

elektroforéza

zónová

ZELP

 

 

dvourozměrná (two-dimensional)

2DIMELP

 

 

v agarovém gelu

AGELP

 

 

v agarózovém gelu

AGSELP

 

 

na acetylcelulóze

ACCELP

 

 

v polyakrylamidovém gelu

PAGE

PAGE

 

izoelektrická fokusace

IEF

IEF

 

disková

DISCELP

 

 

protisměrná

CCE

 

 

volná

FREEELP

 

 

imunoelektroforéza

 

 

 

vysokoúčinná kapilární

HPCE

CE

 

 

Imunofixace

IMUFIX

 

 

Immunoblotting

IB

 

 

Izotachoforéza

ITP

ITP

 

elektroimunoassay

Elektroimunoassay

ELIA

 

 

Elektroimunoassay-raketková

ROCKELIA

 

 

Elektroimunoassay dvourozměrná

2DIMELIA

 

 

 

 

Metody související se separačními technikami

 

Podskupina

Název (NČLP)

Klíč (NČLP)

Synonyma a zkratky

Viz též

 

Gelová filtrace

GELFIL

 

 

 

Denzitometrie

D

 

Optické techniky

 

Radiální imunodifuse

RI

 

 

Centrifugace

Centrifugace

CENTRIF

 

Základní laboratorní techniky

Centrifugace (kapilára)

CAPCENTR

 

Ultracentrifugace

ULTRACEN

 

 

ID/MS

IDMS

ID/MS

 

 

IR/MS

IRMS

IR/MS

 

 

 

Mezi separační metody používané v klinických laboratořích lze rovněž zařadit

 

 

 

Další údaje

·         Druh veličiny

·         SI jednotky

·         Měření

·         Procedura

·         Vyšetření

 

Rejstřík

 

Jaroslava Vávrová