Seznam nových a upravovaných bloků datového standardu DS3 oproti DS2, důležité informace

 

Kompletní soupis novinek a změn mezi verzí DS 2.01.01 a verzí DS 3.01.01.

 

Změny, ke kterým došlo mezi verzí určenou k připomínkování DS 3.00.01 a verzí finální DS 3.01.01 jsou zpracovány v pracovním dokumentu soupis změn v DS 3.01.01 oproti 3.00.01 (v hypertextu).

 

Změny, ke kterým došlo po vydání verze DS 3.01.01 jsou v dokumentu  změny v popisu struktury bloků DS.

 

Všechny změny ve struktuře jednotlivých bloků jsou stručně komentovány v tabulkách definujících příslušný blok. 

 

 

Popis struktury bloků a souborů DS - dokument je upravený s ohledem na verzi DS 3.01.01

 

 

 

Bloky nové - kromě bloků pro ÚZIS ČR

 

autor

ehk

garant_dat

hodnoceni

idu (patří též spíš do bloků ÚZIS ČR - zařazen duplicitně)

ihe

ilb

ilc

ivv

kolize_v

lc

lek

lek_v

loi_p

lp

lp_zp

lph

lphsb

nejistota

nejist_var1

nejist_var2

odeslal

sci

gps

 

 

Bloky původní přepracované

 

n

 

Bloky doplňované a upravované

 

an - doplněn nový blok garant­_dat

as - úprava formátu telefonních čísel (pouze v textu, netýká se struktury)

dasta - úprava výčtu v položce ur, přidání bloku garant_dat

ip - doplněn blok loi_p a lek

is - doplněn atribut oavl a nové bloky idu, ivv, ilb, ilc, ihe

lez - změna kódu elementu "pozn_lek" na "pozn" (sjednocení) a připojení dalších poznámek do popisu

lo - nový element dgz a aktualizace popisů

loi - nový blok sci, nový atribut "anal_vzorek" (včetně číselníku)

lop - úprava v popisech a poznámkách

oc - doplněn nový blok garant­_dat 

reakce - změna elementu autor na datový blok autor

skala  - doplnění popisu s ohledem na možnost vyjadřovat hodnotu škál v semilogaritmickém tvaru

u - doplněn blok garant_dat

ua - změna elementu autor na datový blok autor

uks - změna elementu autor na datový blok autor

uot - změna elementu autor na datový blok autor

urf - změna elementu autor na datový blok autor

utm - změna elementu autor na datový blok autor

dgz - změna elementu autor na datový blok autor

v - doplněn blok garant_dat

vr - doplněn nový blok sci pro specifikaci sledování v časovém intervalu, doplnění nové hodnoty "E" do tabulky pro výběr bloku VRi, přepracování popisů "02" k položce "typ_cispol" a "12" k "ind_oprav_sd", přepracování popisu "06" k položce "typpol_fh" s ohledem na semilogaritmické zobrazení hodnoty ve vrn včetně doplnění příkladu pro sdělování hodnoty ve vrf

vrb - autor je vyjmut a přesunut do vr

vrf - přidáno hodnocení kvalitativní škály s_hodn­_ko

vrkpa - doplněn popis "04" k položce "kvantita" s ohledem na semilogaritmické zobrazení hodnoty

vrn - doplněn blok nejistota, možnost sdělovat hodnoty v semilogaritmickém tvaru

vrr - autor je vyjmut a přesunut do vr

z - změna elementu autor na datový blok autor, doplněn blok garant_dat

zdroj_is - do komentáře upřesněno, že provizorní kódy firmy začínají vždy a pouze znakem "_"

 

 

Bloky ÚZIS ČR

 

Bloky ÚZIS ČR

 

 

Významné změny v číselnících

 

Jsou komentovány pouze neběžné změny. Není komentován běžný rozvoj NČLP.

 

Do číselníku [NCLPFH]  byla přidána nová varianta pro sdělování hodnoty v semilogaritmickém tvaru "E".

 

Byl vytvořen nový národní číselník [NCLPTAV]  pro určení typu analytického vzorku u materiálu "moč".

 

Byl doplněn číselník "typ odesílajícího místa" [TAB_TO].

 

 

Nové textové informace k datovým blokům - komentáře, popisy, výklady...

 

Doporučení pro realizaci el. objednávek

Sdělování výsledků kvality materiálu

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

Sledování v časovém intervalu

 

Soupis výkazů a hlášení NZIS

 

 

Aktualizované a přepracované textové informace k datovým blokům

 

vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR" 

 

název souboru DS a jeho konstrukce

 

Inovovaná struktura CD-ROM a složek na WWW, nové řešení složek pro generování číselníků

 

Obsah CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS

 

Realizace upgrade NČLP pro DS - schéma a popis

 

Upozornění

NČLP, LČLP, číselníky interní, číselníky pro DS a číselníky ÚZIS ČR jsou od verze DS 3.00.01 generovány programem ČLP i systémem SLP (tj. počínaje verzí 02.12.01) do nově vytvořených složek:

·          DS_NČLP pro NČLP a jeho číselníky interní

·          DS_LČLP pro LČLP

·          DS_DS pro číselníky sloužící DS

·          DS_LP pro Laboratorní příručky a jejich podmnožiny

·          DS_UZIS pro číselníky ÚZIS ČR

 

 

Důležitá upozornění:

V pokynech a poznámkách výše uváděných inovovaných bloků je na více místech upozorňováno na skutečnost, že doplňování NČLP o lokální položky je záležitost zcela výjimečná a pouze provizorní! Tyto položky, které nejsou součástí NČLP, lze používat jen výjimečně a po vzájemné jednoznačné a prokazatelné dohodě komunikujících stran s vědomím rizik kolizí týkajících se zejména  strany příjemce.

 

Pokud je potřeba sdělit hodnotu laboratorní položky, která není součástí NČLP (z libovolných důvodů), je z hlediska DS korektní předávat tyto položky za pomoci neformalizované tiskové sestavy. Jednotlivé položky lze předávat za pomoci REPT_NTS_DTP (klíč 20799 - text připojovaný do nálezové sestavy za formalizovaně sdělované položky; sděluje se v bloku vrb), skupinu položek lze předávat za pomoci REP_NTS_DTP (klíč 20801 - samostatný nález; sděluje se v bloku vrn ). 

 

 

Chybou v praxi je nekorektní práce s položkami typu "F" (typ položky z hlediska formátu hodnoty = F). Připomínáme, že položky typu "F" nepřipouštějí numerickou hodnotu, ale formalizovaný text definovaný maticemi (množinami) MTV. Například v matici MTV = KVAL jsou nadefinovány klíče 0 až 5 pro arbitrární množství 0 až 5. Takže např. pro položku typu "F" definovanou jako "Hemoglobin semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)" může být výsledek = 2, což znamená, že se jedná o klíč z matice MTV = KVAL , který je interpretován jako arbit. množství 2. Sděluje se tedy klíč, ne přímá hodnota, jako je tomu u numerických výsledků. Podobně pro položky, kde je očekáván výsledek s druhem veličiny "přítomnost", jako např. pro "Hemoglobin (průkaz) (U; přítomnost [-] *)", je sdělován klíč z MTV = KVAL např. NEPRITOM = nepřítomen. Položky typu "N" naopak připouštějí pouze numerický výsledek.

 

Doporučení:

V DS 3.01.01 je dořešena problematika "sledování v časovém intervalu" (například funkční testy, frakce aj.). Prostudujte prosím zejména blok VR a blok SCI včetně návazných dokumentů a zaveďte do praxe.

 

 

Nezapomeňte se registrovat, zajistíte si aktuální informace !!  

Viz Registrace uživatelů DS a NČLP .

 

 

--

Revize dokumentu: 1. 2. 2005